<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Strutsepolitikk i Skatteetaten

Leder NTB
Leder og kommentar

I artikkelen ValutaLeaks kunne Kapital i vår avsløre at det har skjedd lekkasjer fra Valutaregisteret og at strengt taushetsbelagt og sensitiv personinformasjon derfra har havnet i feil hender.

Det var Norges kanskje skarpeste strafferettsjurist, advokat John Christian Elden, som i januar 2020 varslet om lekkasjene i et fire siders langt varslingsbrev til daværende skattedirektør Hans Christian Holte og riksadvokat Jørn Maurud.

Sakens bakgrunn synes å være at advokat Elden, på vegne av en klient, i 2018 stevnet Dagens Næringsliv for påståtte ærekrenkelser. Kort tid senere begynte avisens gravejournalist Knut Gjernes, som var berørt av Eldens injuriesøksmål mot DN, å grave i forhold rundt Eldens advokatvirksomhet. Bl.a. skal Gjernes ha vært i kontakt med kilder i Dubai for å finne ut om Elden hadde mottatt svart betaling i forbindelse med sine klientreiser til ørkenstaten.

Men journalist Gjernes skal også ha vært aktiv på andre fronter. Av varselet fremgår det også at Gjernes skal ha alliert seg med daværende skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen, som heller ikke skal ha vært begeistret for Eldens advokatvirksomhet opp mot skattefeltet. Elden har relatert dette til at han har bistått flere av skatteetatens motparter i en rekke saker mot norske domstoler, bl.a. i den såkalte Transocean-saken hvor skattemyndighetene har gått på store nederlag og er saksøkt for culpøs adferd.

Det var Eldens klient, finanscowboy Per Morten Hansen, som varslet Elden om DNs og Kristiansens angivelige arbeid med å “finne noe” på Elden. Hansen har siden 2006 vært en god kilde og venn av Gjernes, og har siden den gang unnsluppet kritisk omtale i den rosa avisen. Dette til tross for at han har vært involvert i en rekke straffbare forhold og i en årrekke har ligget i strid med skatteetaten.

Ifølge Hansen skal skattekrimsjef Kristiansen, på oppdrag fra Gjernes, ha sjekket all bruk av Eldens og hans kones kredittkort i utlandet, samt alle finansielle bevegelser i tilknytning til advokatens utenlandsreiser, som minibankuttak på Gardermoen m.v. og rapportert tilbake til journalist Gjernes om det nøyaktige omfanget av dette.

Det skal ha gjort at Hansen kunne fortelle Elden nøyaktig hvilke reiser advokaten hadde vært på til Dubai de siste årene, og at Kristiansen og Gjernes skal ha ment det var alt for lite kredittkortbruk fra Eldens side under oppholdene der, og at dette måtte gi grunnlag for mistenkelig adferd (svart betaling) som Gjernes kunne skrive om.

Nøyaktige opplysninger om Eldens valutatransaksjoner havnet deretter på Hansens mobiltelefon med avsender Knut Gjernes. Minst tre kilder har sett informasjonen om Eldens kortbruk på Hansens mobiltelefon, deriblant Elden selv og advokat Christian Flemmen. Det må tilføyes at Hansen ikke har noen egeninteresse i å henge ut Gjernes som kilde. Skattekrimsjef Kristiansen blånekter for å ha lekket informasjonen til Gjernes og har nå klaget Kapital inn for Pressens Faglige Utvalg.

Kapital har poengtert at vi ikke har noen dokumentasjon på at det er Kristiansen som har lekket, og at det således blir ord mot ord på dette punktet.

Men at det har foregått en alvorlig og ulovlig lekkasje av personsensitiv informasjon om advokat Eldens reiser og kredittkortbruk i utlandet, fremstår som opplagt. Derfor er det påfallende at skatteetaten ikke gjør mer for å finne ut av det.

På bakgrunn av varselet fra Elden ble det riktignok igangsatt en intern granskning, men en verre skinnprosess er det lenge siden vi har sett.

Til tross for at Elden kunne dokumentere hvilke data om hans valutatransaksjoner som var blitt lekket, vurderte skatteetatens internrevisjon at “det gjaldt udokumenterte og løselige påstander”, og at “beskyldningene hadde karakter av rykter”. De foretok derfor kun “relativt enkle undersøkelser” i saken. På bakgrunn at disse har nåværende skattedirektør Nina Schanke Funnemark og hennes PR-team konkludert med at det ikke har skjedd noen ulovlige lekkasjer fra skatteetatens side.

Men hverken Hansen eller Elden er, så vidt oss bekjent, innkalt til samtale om lekkasjene. Dette til tross for at Hansen har tilbudt seg å møte skattedirektøren for å redegjøre for de opplysningene han har mottatt. Det gjenstår også fortsatt en rekke spørsmål som Skatteetaten ikke ønsker å svare på. Verre strutsepolitikk er det lenge siden vi har sett.

Blant annet ønsker skatteetaten ikke å fortelle hvem som har stått bak internrevisjonens undersøkelser og hva slags forhold vedkommende har hatt til den som burde vært grundig gransket, samtidig som etaten innrømmer at “undersøkelsene av loggene ikke var knyttet til saksbehandlernes aktivitet”.

Vi mener derfor skatteetaten også gjør den tidligere skattekrimsjefen en bjørnetjeneste siden en grundig granskning, som ev. kunne ha frikjent ham og fjernet all tvil om hans befatning med saken, ikke er gjennomført.

Det mest alvorlige er likevel at skatteetaten konkluderer med at det ikke har skjedd noe ulovlig, samtidig som internrevisjonen innrømmer:

“Vi kan ikke utelukke eller garantere at en eventuell innhenting av informasjon om den aktuelle kortbruken er gjort på en måte som er så fordekt at enklere undersøkelser ikke avdekker dette”.