<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Her er selskapene med blodrød negativ egenkapital

Dette året har vært tøft for langt flere enn flyselskaper og reiseliv. Mange selskaper slet med stor negativ egenkapital og gjeld allerede før Covid-19 traff oss.

Foto: Henning Bagger/NTB
Reportasjer

Året åpnet med shipping- og offshoreselskaper som slet med stor og nærmest uhåndterlig gjeld. Behovet for reforhandlinger og gjeldskonvertering var stort for mange selskaper med virksomhet i Nordsjøen, men vi har dykket ned i hele rekken av selskaper når vi på de neste sidene presenterer noen titalls bedrifter som åpnet dette annus horribilis med en allerede horribel balanse.

Fire børsnoterte selskaper er med blant de utvalgte. Solstad Offshore   er nærmest blitt et symbol for blodrøde balanser, men også Havila Shipping   , Ice Group ICEGR og Thin Film Electronics THIN åpnet 2020 med feil farge i bøkene. Og misfargingen er ikke blitt særlig bedre.

I vårt utvalg finner vi også en blanding av flere utenlandske datterselskaper med solide eiere, for eksempel Bauhaus, sammen med langt mindre kapitalsterke utenlandske morselskaper og norskeide virksomheter. Et av selskapene med stor negativ egenkapital er til og med eid av staten.

Reell og ikke balanseført

Men hva sier egentlig formelle lover og regler om negativ egenkapital?

– De formelle reglene for størrelsen på egenkapital finner du i aksjeloven § 3-4 som sier at selskapet til enhver tid må ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, sier professor Kjell Ove Røsok ved Handelshøyskolen i Bergen. – For børsnoterte selskaper finner du samme bestemmelser i allmennaksjeloven.

Når man skal vurdere forsvarlig egenkapital, er det reell egenkapital og ikke balanseført som skal legges til grunn.
Kjell Ove Røsok, NHH

For Røsok er dette en løpende plikt. Men hva som er forsvarlig er ikke kvantifisert. – Det som står i lovteksten, vil avhenge av risikoen i selskapet. Det betyr at i enkelte selskaper/bransjer kan det være forsvarlig med lavere egenkapital enn i andre selskaper/bransjer,

– Noen ganger lyver balansen?

– Når man skal vurdere forsvarlig egenkapital, er det reell egenkapital og ikke balanseført som skal legges til grunn. Det betyr at man tar hensyn til verdier og forpliktelser som ikke er balanseført, sier Røsok. – Det kan også være at poster som er balanseført som gjeld kan betraktes som egenkapital. For eksempel enkelte ansvarlige lån. Man kan altså ha forsvarlig egenkapital selv om regnskapet viser lav eller til og med negativ egenkapital.

Solstad Offshore

Skudeneshavn-rederiet fikk konvertert 10 milliarder kroner i gjeld til aksjer da restruktureringen av selskapet gikk igjennom på generalforsamlingen i slutten av oktober. Etter denne operasjonen ble flere kreditorer store aksjonærer i selskapet. Bankene DNB   og Nordea er de aller største, og fikk eierandeler på henholdsvis 11,5 og 7,4 prosent. Aker Capital er den største aksjonæren i et selskap der den negative egenkapital økte til åtte milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. I den siste kvartalsrapporten skriver Solstad Offshore at Covid-19 og nedgangen i offshore-aktivitetene er en utfordring for et selskap som har slitt i flere år.

Vard Group

Vard Group eies av det italienske selskapet Fincantieri, og den norske delen av verftsgruppen består i dag av Vard Langsten, Vard Brattvaag og Vard Søviknes. Skipsbyggingsvirksomheten i Vard Aukra og Vard Brevik er blitt lagt ned i løpet av de siste par årene. Mangelen på nye bestillinger har skapt en vanskelig situasjon for alle verft, men i mangel av lån fra andre finansinstitusjoner har gruppens eier i løpet av dette året bidratt med et lån på om lag tre milliarder kroner. Betingelsene for lånet er også svært gode. Renter og avdrag påløper bare hvis selskapet blir i stand til å betale utbytte eller ønsker å betale ned på gjelden.

COSL Norwegian

COSL Norwegian er det norske morselskap for en gruppe bestående av riggselskapet COSL Drilling Europa og COSL Oil & Gas – og selskapet er igjen eid av kinesiske China Oilfield Services. Gjelden på 16,6 milliarder kroner var den nest høyeste på vår liste over selskaper med blodrøde balanser, men mesteparten av denne er til morselskapet. I januar i år mottok dessuten selskapet 188 millioner dollar i et forlik med Equinor   , og sammen med driften av riggene har dette redusert den negative egenkapitalen betraktelig. Eierne har ikke konvertert gjelden til egenkapital; dette skal ifølge COSL Norwegian være en større og mer omfattende prosess i Kina enn i Norge.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Opprydningen etter drøyt hundre år med gruvedrift på Svalbard er i full gang, men den samme ryddejobben er fortsatt ikke gjennomført i selskapet som har stått for driften i flesteparten av disse årene. Den negative egenkapitalen ved utgangen av 2019 gjenstår etter avsluttet gruvedrift og krav til opprydning etter Svalbardmiljøloven. Men Store Norske er eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, så det burde ikke være noen utfordring i å få finansiert ryddejobben av både naturen og selskapet over statsbudsjettet. Gruve 7 er den eneste som fortsatt skal drives – fremtiden for Store Norske handler nå mest om turisme og eiendomsforvaltning.

Foto: Tore Meek/NTB

KCA Deutag Drilling Offshore Services

KCA Deutag Drilling er det operative selskapet i den norske virksomheten til det globale offshore-selskapet KCA Deutag, med hovedkontor på den andre siden av Nordsjøen, i Aberdeen. Selskapet hadde ved inngangen til 2020 tre oppdrag på norsk sokkel, og i tillegg også operasjoner i Gabon i Afrika. Driften og finansieringen er avhengig av eierne, og i årsrapporten kan vi lese at det britiske selskapet ved årsskiftet hadde tilstrekkelig med likviditet til å dekke de finansielle forpliktelsene. Men samtidig har KCA Deutag Alpha Group også satt i gang prosesser for å få restrukturert gjeld og lånebetingelser.

Troms Offshore Supply

Troms Offshore Supply er eid av det amerikanske rederiet Tidewater og opererer i markedet for offshore forsyningsskip. Selskapet var opprinnelig eid av private equity-selskapet HitecVision, og ble i 2013 solgt for 2,3 milliarder kroner. Det norske selskapet har hatt et samlet underskudd på 1,7 milliarder kroner de siste fire årene, men skriver i årsrapporten at gjelden og driften er sikret av morselskapet. For tre år siden søkte New York-noterte Tidewater om konkursbeskyttelse under Chapter 11-ordningen i USA for å rydde opp i sin egen gjeldssituasjon.

Havila Shipping

Supplyrederiet Havila Shipping er et av flere børsnoterte selskaper med aktiviteter i Nordsjøen som gikk inn i 2020 med store utfordringer – stor negativ egenkapital og høy gjeld. I april fikk selskapet med seg långiverne i en avtale om refinansiering av det kriserammede selskapet der gjelden blant annet ble delt i to: i en rentebærende del og en del uten renter. Betaling av renter og avdrag ble også knyttet til inntjeningen. Ved avtaleperiodens utløp skal den ikke-rentebærende delen av gjelden konverteres til aksjer – og føre til en kraftig utvanning av eksisterende aksjonærer der Sævik-familien er den klart største gjennom investeringsselskapet Havila Holding.

E&P Holding

E&P Holding het opprinnelig Skeie Energy og var et oljeselskap som sørlendingen og milliardæren Bjarne Skeie (bildet) etablerte tilbake i 2007. Selskapet har imidlertid vært langt mer aktive i rettssaler enn ute på havbunnen, og den samlede omsetningen de siste årene begrenser seg til 10–15 millioner kroner. Langt større summer har vært involvert i flere rettssaker og tvister med skattemyndighetene, og Bjarne Skeie har brukt flere titalls millioner i forsøkene på å renvaske seg. E&P Holding fikk blant annet en bot fra Økokrim i 2017 på 85 millioner kroner som er en del av den kortsiktige gjelden på over en milliard kroner. Det samme er krav om skatt og forsinkelsesrenter på 455 millioner kroner.

Foto: Skagerak Maturo

UBE Gruppen

UBE Gruppen er et av datterselskapene til Jens Ulltveit-Moe og Umoe – og er igjen morselskapet til det operative brasilianske selskapet Umoe Bioenergy. I Paranapanema sørvest i Brasil produserer jobber 1.600 ansatte med å produsere ren og fornybar etanol fra sukkerrør. I 2020 er det gjennomført to emisjoner som har redusert den negative egenkapitalen til 567 millioner kroner. Dette er dessuten i all hovedsak gjeld til morselskapet Umoe.

Island Drilling Company

Island Drillling Company er i en krevende finansiell situasjon som følge av et svakt riggmarked over tid. Selskapet er imidlertid nå midt inne i en dialog med långiverne om en omfattende restrukturering av den eksterne lånegjelden – og med eierne for å skaffe til veie nødvendig driftskapital. Disse diskusjonene forventes å være sluttført ved årsskiftet. Den formelle egenkapitalen vil fortsatt være negativ ved utgangen av dette året, men ifølge selskapet vil den eksterne sikrede gjelden da være vesentlig lavere enn den bokførte verdien av riggen Island Innovator.

Ice Group

Ved utgangen av tredje kvartal passerte Ice Group milepælen 600.000 mobilkunder. Utbyggingen av det tredje mobilnettet her i landet har imidlertid kostet, og det børsnoterte selskapet har derfor utstedt et konvertibelt obligasjonslån på 650 til 1,2 milliarder kroner. Den dårlige nyheten er at en stor kreditor, det amerikanske forvaltningsselskapet Goldentree, har stevnet Ice Group med krav om drøyt 1,2 milliarder kroner på grunn av brudd på en låneavtale. Den negative egenkapitalen var ved utgangen av tredje kvartal økt til 1,65 milliarder kroner.

Foto: Ice Group

Ymir Energy

Gjennom selskapet Ymir Energy har gründerne bak Trygge Barnehager tatt store tap på oljeinvesteringer. Sigurd Aase og Eli Sævareid har utnyttet suksessen med barnehager til å spekulere i olje, de største tapene ble tatt for fem år siden i selskapet Crudecorp. Den negative egenkapitalen består i hovedsak av langsiktig gjeld til Vista Holding, et annet selskap med samme eiere som Ymir Energy.

Survitec Group Norway

Survitec Group Norway er det norske morselskapet til tre selskaper som opererer innenfor markedet for evakueringssystemer, redningsflåter og annet sikkerhetsutstyr til det marine markedet. Selskapet er igjen eid av britiske Survitec Group, og gruppen har i løpet av 2020 gjennomført en restrukturering av den langsiktige gjelden. Den eneste omsetningen til det norske datterselskapet er renter på lån til datterselskapene.

Foto: Survitec

Taubåtrederiet

Med datterselskapet Boa Offshore som det operative selskapet har Taubåtrederiet tapt over to milliarder kroner før skatt de siste ti årene. Selskapets kreditorer har gått med på reforhandling av gjelden flere ganger, og nå i år har rederen og eieren Ole Bjørnevik fått avdragsfrihet frem til desember 2024. Samtidig får kreditorene fire av fem plasser i styret. Driftsresultatet til Taubåtrederiet var i 2019 positivt for første gang på fem år.

Bergen Engines

Bergen Engines var ikke med på kjøpet da Kongsberg Gruppen   i fjor kjøpte Rolls-Royce Commercial Marine, men det engelske konsernet er også ute etter å kvitte seg med et tapssluk som har gått med underskudd i seks år på rad. Ifølge The Telegraph skal prislappen ligge på 100 millioner pund. I løpet av dette året har en femtedel av de ansatte utnyttet sluttpakker i motorprodusenten.

ForgeRock

ForgeRock ble etablert av nordmannen Lasse Andresen for ti år siden og står bak en plattform for identifisering på nett – for eksempel MinID. Hovedkontoret ligger nå i San Francisco, og morselskapet hentet i april 93,5 millioner dollar i en emisjon. Det norske datterselskapet har i flere år blitt belastet med kostnader til forskning og utvikling fra andre selskaper i konsernet, noe som har resultert i den kraftige økningen i negativ egenkapital, men dette er nå avsluttet. Morselskapet vil heller ikke kreve inn gjelden dersom det går utover driften til det norske selskapet, leser vi i årsrapporten.

Cecon Shipping 1

Cecon Shipping 1 er et av flere heleide datterselskaper av Offshore Holding, og har virksomheten knyttet til drift av offshore konstruksjonsskip. Leveringen av skip har imidlertid blitt utsatt flere ganger, og først i 2021 eller 2022 forventer selskapet at skipene blir levert. Disse forsinkelsene har ført til at egenkapital er tapt, og selskapet innrømmer i årsrapporten at den finansielle situasjonen er meget utfordrende.

NBT

NBT ble etablert i 2004 med sikte på å etablere vindparker i land utenfor Norge og er nå involvert i prosjekter i Kina og Ukraina. Selskapet er den største norske investoren i nettopp Ukraina, men disse prosjektene har gått sterkt ut over egenkapitalen. NBT har i hele år jobbet med å få refinansiert gjelden og å få inn nye industrielle investorer på eiersiden. Aker   er en av disse investorene.

Foto: NBT

Glarona

Glarona er holdingselskapet der Tschudi-familien med Felix Tschudi i spissen har samlet eierinteressene i selskapene Titlis og Tschudi Shipping Company. Fra regnskapet fremgår det at det er ytet vesentlige aksjonærlån til Glarona og datterselskaper fra eierne. Halvparten av gjelden på 660 millioner kroner er langsiktig.

Norsk Titanium

Norsk Titanium utvikler og produserer deler i titan til flyindustrien, olje og gass, forsvar og marine. Selskapet har gått med betydelige underskudd de siste årene, i 2019 alene endte resultatet etter skatt på minus 322 millioner kroner. En kombinasjon av lån og egenkapital fra eierne, konvertering av gjeld og nedstengning av flere fabrikker skal styrke selskapet inn i 2021. Norsk Titanium er også i fred med å kommersialisere F&U-arbeidet, som har påført selskapet store kostnader.

Expro Norway

Expro Norway er eid av det engelske selskapet Expro og har operasjoner ute i Nordsjøen med hovedkvarter i Tananger. Gjelden til det norske selskapet er i sin helhet kortsiktig, og eierne vurderer flere alternativer for å redusere gjeldsbyrden og styrke egenkapitalen. Som en konsekvens av Covic-19 har Expro Norway også reorganisert sine aktiviteter for å redusere kostnadene.

EDS Group

EDS Group avsluttet regnskapsåret 2019 med en negativ egenkapital på 255 millioner kroner, men året ble samtidig også avsluttet med at alle aktivitetene er blitt solgt. Gjennom datterselskapet Enhanced Drilling Holding var selskapet, med Altor Oil Service som den dominerende eieren, involvert i leveranser av tjenester til oljeindustrien, men datteren ble i fjor solgt til Enhanced Well Technologies.

Bauhaus Norge

Den tyske byggevarekjeden har samlet opp betydelige underskudd i Norge etter etableringen helt tilbake i 2007. Selskapet har to varehus i Norge, det første åpnet på Liertoppen, det andre ligger i Vestby. Den negative egenkapitalen har bare i løpet av de tre siste årene økt med 85 millioner kroner. I årsrapporten leser vi at det de tre siste årene er brukt store ressurser på å trimme varehusene – og å tilpasse kostnadene. Eierne har også styrket egenkapitalen med 60 millioner kroner.

Foto: Bauhaus Norge

Tidal Music

For det norske datterselskapet Tidal Music er det ikke levert inn årsregnskap for 2019, den negative egenkapital på 236 millioner kroner er hentet fra 2018-regnskapet. Strømmetjenesten som ble startet i Norge i 2009 under navnet Wimp ble kjøpt av den amerikanske rapperen Shawn Carter – eller Jay Z (bildet). Det vil si, Jay Z kjøpte morselskapet Aspiro, og eierne skal ha forpliktet seg til å konvertere store deler av selskapets gjeld til egenkapital.

Foto: MIKE BLAKE/Reuters

Bergen Box Carriers

Gevinst på salget av et skip gjorde at containerskiprederiet Bergen Box Carriers i 2019 for første gang oppnådde et positivt resultat av betydning. Men satsningen og investeringene i selskapet med skip som kan frakte flere hundre containere har blitt en kostbar affære for eierne i Nistadgruppen. Nistadgruppen har overtatt den langsiktige gjelden til Bergen Box Carriers, men skriver i årsberetningen at det er usikkerhet knyttet til videre drift.

Artemis Shipping

Artemis Shipping er et av mange eksempler på datterselskaper av solide virksomheter som har gått med underskudd i flere år – og pådratt seg høy negativ egenkapital. Artemis Shipping driver to seismikkbåter og er eid av Westcon Group. All pantegjeld er til morselskapet, og rederiet klarte i 2019 for første gang å gå med overskudd etter seks år med underskudd.

Thin Film Electronics

Aksjekursen i børsnoterte Thin Film Electronics har falt 60 prosent i løpet av dette året, den negative egenkapitalen er også doblet sammenlignet med utgangen av 2019. Selskapet har fått inn flere profilerte aksjekjendiser på eierlisten som har tro på Thin Films arbeid med litiumbatteriteknologi til bærbare enheter og sensorer.

Rush Entertainment Group

Rush Entertainment Group er etablert av Sondre Sagstuen, som blant annet er norgesmester i poker to ganger. Selskapet er inne på eiersiden i flere betting- og kasinoselskaper i både Sverige, Malta og Storbritannia, virksomheten er også spredt på virksomheter i Norge, Sverige og Malta. I løpet av 2020 har Rush Entertainment Group jobbet aktivt med å få inn flere strategiske investorer.

Foto: Wong Maye-E/AP Photo

Songa Offshore Rig 3

Etter at den amerikanske rigg-giganten Transocean kjøpte Songa Offshore, ble selskapet tatt av børs i 2018. Selskapets virksomhet i Nordsjøen er nå splittet opp i flere selskaper, og Rig 3 har i løpet av disse to årene gått fra positiv til negativ egenkapital. Transocean har også flere andre selskaper i Norge med betydelig både negativ egenkapital og gjeld.

Optinose

Nesesprayselskapet Optinose ble grunnlagt av ekteparet Helena og Per Djupesland, og selskapet ble notert på Nasdaq-børsen i 2017. Hovedkvarteret er også flyttet til Pennsylvania, men i det norske datterselskapet renner pengene bokstavelig talt ut. Resultatene har svingt fra pluss til minus et par hundre millioner kroner; den gode nyheten er at den negative egenkapitalen er redusert med en kvart milliard de to siste årene.