<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Kjemper for sitt profesjonelle liv: Anders Pind (t.v.) var i mange år regnet som en toppadvokat i renommerte firma. Nå risikerer han å miste advokatbevillingen sin grunnet sin rolle som advokat for skandaleombruste Thor Stian Kennedy Normann. Her er han avbildet i forbindelse med en rettssak i 2017.   VG

Indigo-advokat kjemper for bevillingen

Toppadvokaten Anders Pind kjemper nå for å beholde bevillingen. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mener å ha avdekket brudd på hvitvaskingsregelverket i forbindelse med Pinds mange oppdrag for den avdøde Indigo Finans-grunnleggeren Thor Stian Kennedy Normann. 

Toppadvokaten Anders Pind kjemper for sitt profesjonelle liv. Pind, som slo seg opp som stjerneskudd i Advokatfirmaet Thommessen på 2000-tallet, før han sammen med den nå avskiltede advokaten John Hammervoll startet Advokatfirmaet Hammervoll Pind, knyttes til både konkrete og mulige brudd på hvitvaskingsregelverket. 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har innstilt til Advokatbevillingsnemnden at Pind blir fratatt bevillingen og får forbud mot å yte rettshjelp. Saken skulle egentlig behandles i august, men den er blitt utsatt. Bakgrunnen for Pinds problemer er at Ernst & Young (EY) har gjennomført et bokettersyn hos advokatfirmaet Hammervoll Pind, som etter Kapitals avsløringer har skiftet navn til Ryger. Rapporten var ferdig i januar i år, og EY har her særskilt omtalt et sakskompleks som Pind har vært tungt involvert i. Nemlig hans rolle som advokat for den skandaleombruste forretningsmannen Thor Stian Kennedy Normann. 

Pind selv mener rapporten er ufullstendig, og at EY ikke har gjennomgått sentrale saksmapper.   

Engasjert av Normann

Gjennom flere artikler i 2017 avdekket Kapital hvordan hundrevis av småsparere, i hovedsak eldre mennesker, ble forledet til å investere sparepengene sine i Indigo Finans’ svært overprisede eiendomssyndikater. Kapitals undersøkelser viste at det til sammen ble skutt inn ca. 200 millioner kroner i form av egenkapital og ansvarlige lån fra pensjonister og småsparere i eiendomssyndikatene som Indigo Finans tilrettela bare i perioden fra 2012 til 2015 – alt uten tillatelse som verdipapirforetak. I tillegg kommer pantelån fra banker på ca. 300 millioner kroner.

Thor Stian Kennedy Normann ble derimot meldt død på Ibiza i august 2018. I perioden forut for hans død hadde Indigo Finans blitt pålagt av Finanstilsynet å stanse virksomheten, det var blitt tatt arrest i midlene til både selskapet og Kennedy Normanns personlige eiendeler, samt at politiet hadde iverksatt etterforskning. Behovet for juridisk assistanse var prekært. 

I en periode fra mai 2017 og frem til Kennedy Normanns død på Ibiza utførte advokatfirmaet 20 oppdrag for Kennedy Normann. Pind var oppdragsansvarlig advokat på 18 av dem. 

Meldt død: Den omstridte forretningsmannen Thor Stian Kennedy Normann ble meldt død på Ibiza i 2018. Da var han i prosessen med å flytte selskapsstrukturen sin ut av landet mens han var under etterforskning i Norge. Foto: Privat

Får hard medfart

EYs bokettersyn hos advokatfirmaet som tidligere gikk under navnet Hammervoll Pind, endte med en 32 siders lang rapport. For Pinds del er innholdet svært ødeleggende. Tilsynsrådet skriver i sin beslutning: 

“Bokettersynet har avdekket svært kritikkverdige forhold ved klientmiddelbehandlingen knyttet til flere av oppdragene. Basert på det som fremkommer av bokettersynsrapporten synes dessuten forpliktelsene i hvitvaskingsregelverket å være neglisjert.”

Rådet påpeker videre at det ikke er funnet dokumentasjon på at kundetiltak har blitt gjennomført i noen av oppdragene; det er ikke dokumentert hvilke undersøkelser som er foretatt knyttet til midlenes legitimitet; og det er ikke dokumentert at det er foretatt løpende oppfølging av kundeforholdene. Bare basert på dette konstaterer Tilsynsrådet brudd på hvitvaskingsreglene. Deretter følger en liste over mulige brudd. 

“Styret har merket seg flere forhold som indikerer at det har vært høy risiko for hvitvasking forbundet med flere av oppdragene og transaksjonene, og ser derfor svært alvorlig på at forpliktelsene i hvitvaskingsregelverket ikke har blitt fulgt opp.” 

Tilsynsrådets konklusjon i innstillingen er regelrett knusende for Pind:

“Forholdene omtalt i bokettersynsrapporten etterlater et inntrykk av at advokat Anders Pind bevisst har unnlatt å følge hvitvaskingsregelverket, og det anti-hvitvaskingsregimet som var etablert i advokatselskapet i denne perioden.

Deler av innstillingen er sladdet, men det går frem at Pind også var ansvarlig for overføring av en viss sum fra Normanns klientkonto til firmaets driftskonto for å dekke et fremtidig honorar. Tilsynsrådet ser svært alvorlig på denne transaksjonen. 

I tillegg til alle disse funnene er Tilsynsrådet sterkt kritisk til at Pind også var styreleder i advokatfirmaet. Han var dermed ansvarlig for firmaets risikovurdering, og de generelle rutinene for å hindre terrorfinansiering og hvitvasking.  

Forholdene omtalt i bokettersynsrapporten etterlater et inntrykk av at advokat Anders Pind bevisst har unnlatt å følge hvitvaskingsregelverket, og det anti-hvitvaskingsregimet som var etablert i advokatselskapet i denne perioden.
Tilsynsrådet

En rekke røde flagg

Tilsynsrådet er ikke alene om å ha avdekket mulige ulovligheter i advokatfirmaet i den aktuelle perioden. Kapital skrev om Advokatfirmaet Rygers kobling til Kennedy Normann allerede i 2020. Den gang het firmaet fremdeles Hammervoll Pind og hadde nettopp vært igjennom et formidabelt mannefall. På kort tid sluttet 36 ansatte: ti partnere, seks senioradvokater, åtte advokater, seks advokatfullmektiger, og seks fra administrasjonen. I et internnotat kom det frem at firmaet led av en uvanlig fryktkultur. Ansatte var redde for å bli delaktig i noe ulovlig. 

Etter hvert var det to saker som utkrystalliserte seg som særs alvorlige. Den ene, som gjelder Pinds tidligere gründerkollega, John Hammervoll, har blitt mye omtalt i mediene. Han er i dag siktet for grovt økonomisk utroskap mot en eldre formuende kvinne som led av Alzheimers. Han er i tillegg siktet for grovt bedrageri. Forholdene som omhandler Kennedy Normann og advokatfirmaet har kommet mer frem i lyset etter bokettersynet, men det var røde flagg lenge før det.     

Bobestyrer for Kennedy Normanns morselskap Kennedy Holding, Johan Mølbach-Thellefsen i Advokatfirmaet Dehn, uttalte følgende, nesten litt profetisk, til Kapital i 2020: 

– Min oppfatning er at klientkonto synes brukt slik andre bruker egen bankkonto. 

Mølbach-Thellefsen viste den gang til, i likhet med funnene til EY, at det i løpet av ett år hadde gått 30 millioner kroner inn og ut av Kennedy Normanns klientkonto hos advokatfirmaet. Han påpekte at det var flere av transaksjonstekstene som gav inntrykk av utbetalinger som ikke var knyttet til de juridiske tvistene Normann sto oppe i. Blant annet en overføring på 950.000 kroner til hans samboer. 

I sin sluttredegjørelse til tingretten i desember i fjor meldte Mølbach-Thellefsen fra om rekke mulige straffbare forhold: Det gjaldt uforsvarlige økonomiske disposisjoner, bedrageri og regnskapsovertredelse. Dette er også bli sendt til Finanstilsynet og politiet. 

Fått saken utsatt

Saken til Pind skulle egentlig ha vært oppe til endelig behandling i Advokatbevillingsnemnden i august, men den har blitt utsatt. Årsaken er at Pind nylig gav beskjed om at han sitter på dokumentasjon som angivelig skal belyse de temaene som er omtalt i Tilsynsrådets beslutning. 

Det oppsiktsvekkende i saken er at EY begynte bokettersynet i april 2020, og allerede den gang ble advokatfirmaet bedt om å legge frem all relevant dokumentasjon. EYs endelige rapport kom 18. februar i år. Kapital stilte derfor Tilsynsrådet følgende spørsmål: 

– EY har jobbet med dette bokettersynet i nesten to år. Deretter gikk det flere måneder før Tilsynsrådet kom med sin konklusjon angående Pind. Har ikke Pind hatt anledning til å levere den dokumentasjonen som han mener er relevant for saken før nå?

Tilsynsrådet svarer i en epost at Pind ble særskilt varslet om deres behandling av bokettersynsrapporten i begynnelsen av mars. Han hadde frist til 25. mars med å komme med uttalelser. Pind ble underrettet om Tilsynsrådets endelige beslutning i april. Da ble han også varslet om behandlingen i Advokatbevillingsnemnden og bedt om å komme med en uttalelse. 

“Advokat Pind har valgt å benytte seg av muligheten for kontradiksjon. Han har i den forbindelse opplyst at han besitter dokumentasjon som belyser de temaene som er omtalt i styrets beslutning. EY har i løpet av sommeren mottatt dette materialet,” skriver fagdirektør Kristine Teigland i Tilsynsrådet i redegjørelsen. 

 EY skal nå vurdere om de mottatte dokumentene  gir grunnlag for korrigeringer av bokettersynsrapportens konklusjoner. 

– Mapper på utlån

– Advokatfirmaet har allerede erkjent at det interne regelverk vedrørende oppfølgning av hvitvasking og terrorfinansiering ikke var godt nok i 2017/2018. De har også akseptert den sanksjon som tilsynsrådet har ilagt. Kritikken mot vårt interne regelverk rammer alle advokatene i foretaket, også meg, opplyser Anders Pind til Kapital. 

Det Pind derimot ikke er med på, er at det er større avvik på Kennedy Normann enn på andre saker. 

 – Dette er feil. Da EY gjennomførte tilsynet hos Ryger, var saksmappene knyttet til Kennedy-komplekset utlånt til bobestyrer av Kennedy Normanns dødsbo. Disse mappene ble derfor ikke gjennomgått av EY. Når EY ikke har sett saksmappene, så skjønner jeg godt at de mener det mangler informasjon om oppfølgning av hvitvaskingsregelverket. Jeg har nå overlevert saksmappene og øvrig dokumentasjon til EY. 

Resultatet av dette er ventet i løpet av september. 

– Jeg er helt trygg på at Tilsynsrådet ikke vil innstille på at min bevilling skal inndras når de mottar den nye rapporten fra EY, konkluderer Pind. 

– Hvorfor tok det så lang tid å få overlevert de relevante dokumentene til EY? 

– Jeg har aldri blitt kontaktet av EY i forbindelse med revisjonen, de har ikke stilt et eneste spørsmål. At saksmappene var tilgjengelig hos bobestyrer fremgår av vårt elektroniske arkiv, hvor utveleveringsslippene ligger, og jeg antar at vi alle regnet med at EY hadde gått igjennom dem før de ferdigstilte rapporten. Det var først da vi fikk den endelige rapporten at jeg så at de bare hadde gjennomgått det som var elektronisk lagret hos Ryger, og ikke de fysiske saksmappene som inneholder den dokumentasjonen EY mente manglet.

Jeg er helt trygg på at Tilsynsrådet ikke vil innstille på at min bevilling skal inndras når de mottar den nye rapporten fra EY.
Anders Pind

Dødsboet etter Kennedy Normann holder i disse dager på å sluttføres. Kapital er kjent med at boet har hatt dialog med politiet angående avdødes forretninger.

Politiet: – Vi ser alvorlig på saken

Da Kapital forhørte seg om status i saken mot John Hammervoll og Ryger i sommer, fikk vi opplyst at det foreløpig ikke var tatt ut noen nye siktelser. Politiet fikk bokettersynsrapporten fra EY tilsendt i begynnelsen av august. 

– Politiet ser alvorlig på opplysningene som fremkommer i bokettersynsrapporten, men kan foreløpig ikke kommentere dette nærmere, heller ikke siktelsen, sier politiadvokat Susie Langsem Bergstrand i melding til Kapital. 

Politiet ser alvorlig på opplysningene som fremkommer i bokettersynsrapporten.
Susie Langsem Bergstrand, politiadvokat

Hun opplyser at etterforskning mot Hammervold og firmaet fremdeles pågår. Kapital har fått opplyst at politiet håper å oversende innstilling til tiltale i løpet av høsten. 

Hva Pind angår, jobber han ikke lenger i advokatfirmaet han var med på å starte opp. Han har i dag opprettet et nytt firma ved navn Adapt Advokatfirma, hvor han enn så lenge er eneste ansatt.  

Etterforskningsgruppen: Politioverbetjent Helene Kvalheim, politiadvokat Susie Langsem Bergstrand og spesialetterforsker Annette Kildal jobber med sakene om John Hammervoll og advokatfirmaet. Foto: Fredrik Grønningsæter

Ryger fikk advarsel 

Når det gjelder Ryger Advokatfirma har de, som nevnt, godtatt konklusjonene til Tilsynsrådet. Firmaet fikk en advarsel og må dekke utgiftene til bokettersynet. Kapital har prøvd å komme i kontakt med dagens managing partner Erik Myking for en kommentar. Han har ikke besvart våre henvendelser. Før sommeren uttalte Myking følgende til Kapital: 

Selskapet har for over et år siden, og før bokettersynsrapporten forelå, erkjent at AML-rutinene og etterlevelsen av disse var mangelfulle i perioden 2017–2019.
Erik Myking, managing partner i Ryger

– Selskapet har for over et år siden, og før bokettersynsrapporten forelå, erkjent at AML-rutinene (antihvitvaskingsrutinene, red. anm.) og etterlevelsen av disse var mangelfulle i perioden 2017–2019. Selskapet er derfor enig i Tilsynsrådets konklusjon. Vi setter pris på at Tilsynsrådet fremhever at selskapets rutiner er vesentlig forbedret i dag. Vi tar til etterretning at tilsynet mener det fortsatt er noe forbedringspotensial, og selskapet følger dette opp.

Myking påpekte da at ingen av dem som er advokater i selskapet pr. i dag har fått noen revisjon fra Tilsynsrådet.

Reportasjer