<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Gründer krever 95,9 mill. i erstatning fra Elden

Ecofuel-gründer Marcus Rolandsen mener en av toppadvokatene i Elden sviktet så fundamentalt i sin behandling av selskapets ankesak at han anlegger sak mot advokatfirmaet.

Staten sa stopp: EcoFuel var en norsk suksesshistorie midt på 2000-tallet, helt frem til staten slo fast at drivstoffet var diesel og krevde 35 millioner kroner etterbetalt i diesel- og C02-avgift. Foto: EcoFuel
Inside

Rolandsen, som sto bak det en gang så lovende selskapet EcoFuel, har i flere år hatt en feide med Elden Advokatfirma (Elden). Av prosesskrivet til den forestående erstatningssaken fremgår det at han krever advokatfirmaet for 95,9 millioner kroner for å ha misligholdt sine forpliktelser. Saken er berammet til rett over jul. 

Før vi går nærmere inn på detaljene i saken, må vi ta en kikk på bakgrunnen for søksmålet:

Midt på 2000-tallet introduserte EcoFuel det alternative og miljøvennlige drivstoffet EcoPar GLT, et flytende drivstoff laget av naturgass. Selskapet ble raskt en liten suksesshistorie og tiltrakk seg flere solide kunder, som Tine, Telenor, Hafslund, Ikea og NRK.  

Bitter: Striden mellom Elden og EcoFuel-gründer Marcus Rolandsen (bildet) skal opp for retten i januar. Foto: Baard Henriksen

I 2010 ble det derimot bråstopp. Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) slo fast at EcoPar egentlig var vanlig diesel, og krevde etterbetalt 35 millioner kroner i diesel- og C02-avgift. Staten tok utleggspant i selskapets aktiva, noe som førte til kroken på døren for EcoFuel. 

Det var imidlertid uenighet rundt TADs beslutning. Drivstoffet var tverrpolitisk populært, endog i regjeringskretser, og mange mente det virkelig var et miljøvennlig alternativ. EcoFuel gikk til sak mot staten. I 2012 vant selskapet i tingretten, og igjen i Borgarting lagmannsrett i 2014. Kravet fra TAD ble frafalt, men det hjalp lite. Etter flere år med stans i driften, og to kostbare rettssaker, var alle pengene i selskapet borte. 

Krevde erstatning av staten

Det neste steget var å gå til erstatningssak. EcoFuel, hjulpet av en ung toppadvokat som den gang jobbet i Ernst & Young, krevde staten for 950 millioner kroner. Erstatningssummen var basert på en analyse utført av rådgivningsfirmaet. 

Dette gikk ikke etter planen, og drivstoffselskapet tapte i tingretten. Den unge advokaten signerte kort etter for Elden, der han gikk i gang med å anlegge en ankesak. Også denne gangen ble det tap, og historien om EcoFuel så ut til å være over for godt. 

Advokaten var derimot ikke ferdig. Han fikk i stand en avtale med den kjente investoren Berge Gerdt Larsen, som sa seg villig til å sponse en ankesak til Høyesterett. Det endte med avslag, men fremdeles var det en uprøvd mulighet – en anke til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). 

Klagen ble levert til EMD den 30. november 2016. Litt over en uke senere ble den avslått, med begrunnelsen at den ikke oppfylte domstolens krav. Elden sendte så en begjæring om omgjørelse, men da var klagefristen gått ut, og EMDs frister er absolutte. Ifølge Rolandsen informerte aldri Elden ham om avslaget. Han hevder at han først ble klar over dette ved en tilfeldighet i januar 2019. 

– Elden må bære risikoen

Hvilket bringer oss til dagens strid.

EcoFuel saksøker Elden primært for deres behandling av EMD-klagen, men mener også at advokatfirmaet har krevd for høyt salær, samt urettmessig tømt deres klientkonto.  

“Det er på det rene at det er Eldens slurvete og utidsmessige arbeid helt fra lagmannsretten og frem til EMD-klagen som har medført at EcoFuel ikke har fått dekket sitt økonomiske tap. Formfeil i klagen ødela EcoFuels mulighet til å få saken prøvd for EMD. Elden må bære risikoen for de økonomiske følger av denne feilen,” skriver selskapet i stevningen. 

Summen på 95,9 millioner har saksøkerne kommet frem til med basis i samme Ernst & Young-analyse som ble brukt i erstatningssaken mot staten. 

Formfeil i klagen ødela EcoFuels mulighet til å få saken prøvd for EMD. Elden må bære risikoen for de økonomiske følger av denne feilen.
EcoFuel, fra stevningen

Det har ikke lykkes Kapital å få en kommentar fra Marcus Rolandsen i forbindelse med denne artikkelen. Da vi omtalte saken i 2019, fortalte han bittert om at han hadde holdt selskapet kunstig i live i flere år, i den tro at det forelå en EMD-anke: 

– Det gikk så langt at jeg måtte si opp meg selv som daglig leder for å få penger fra NAV. Hvis jeg hadde slått selskapet konkurs, hadde jeg hatt krav på etterlønn og andre ytelser, men da hadde jeg ikke hatt noen sak i EMD. Jeg har levd på nesten ingenting. 

– Gjenstår mye avklaring

Fra Eldens side har de delt saken i to. Administrerende partner Anders Brosveet tar seg av den delen som handler om salær.

– Hva angår salærkravet, avviser vi dette. De reklamerte ikke på dette mens vi førte saken for dem, og i tillegg er det foreldet, kommenterer han kort til Kapital. 

Mye som gjenstår: Managing partner i Elden, advokat Anders Brosveet, påpeker kort at det er mye som skal avklares før partene møtes i retten. Foto: Iván Kverme

Det gjenstår å få avklart hvordan saken faktisk endte i EMD.
Anders Brosveet, Elden DA

Når det gjelder hovedkravet som omhandler EMD-klagen, håndteres det av advokat Amund Steinsvik i Advokatfirmaet RIISA og BACH. Han har ingen kommentar til saken, men Brosveet påpeker at det er flere aspekter som må avklares. 

– Det gjenstår endel prosessuelle avklaringer, og det gjenstår å få avklart hvordan saken faktisk endte i EMD. 

EcoFuel er selvprosederende, og i prosesskrivet påpekes det at Elden er å regne som en svært profesjonell motpart. De ber om at retten utøver materiell prosessledelse dersom den ser mangler ved saken, og minner om at den handler om brudd på advokatetiske regler.