<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kamp på felgen

Borgarting lagmannsrett vurderer nå om investor Egil Stenshagen og Starco Norge må betale erstatning til Audi. Bilgiganten mener det norske selskapet har importert og solgt en type felg som ligner for mye på et av deres produkter.

Omkamp: Audi-fabrikken krevde omkamp mot Starco Norge og Egil Stenshagen. Partene venter nå på dommen. Foto: Iván Kverme
Inside

Den tidligere rallykjøreren Egil Stenshagen har blitt milliardær på børs, men slo seg opp i bil-, dekk- og felgbransjen. Og fortsatt har Stenshagen flere bilrelaterte investeringer. En av dem, Starco Norge, ble forsøkt stanset av selveste Audi AG, etter at selskapet hadde importert og solgt en italienskprodusert felg ved navn GMP Angel.

Audi lyktes i å stanse salget i en periode, men Oslo byfogdembete opphevet den midlertidige forføyningen. Også Oslo tingrett falt ned på at den aktuelle felgen ikke er en ulovlig kopi av Audis produkt, som ble utviklet til bilmodellen Audi RS6 Avant i fem-eikers trapesdesign.

Starco Norge ble i tingretten tilkjent 1,3 millioner kroner i kompensasjon for økonomisk tap. Men Audi anket dommen, og lagmannsretten behandlet saken i siste halvdel av mai.

Styrket dokumentasjon

– Rettssaken ble gjennomført på en fin måte, og vi håper at lagmannsretten kommer til samme vurdering som tingretten. Lagmannsretten står fritt til å vurdere dette på nytt, men vi mener helhetsinntrykket er at felgene er forskjellige, og vi mener vi har styrket dokumentasjonen rundt dette, sier Starco Norges prosessfullmektig, advokat og partner Dag Thorstensen i Advokatfirmaet Forsberg.

Ifølge Thorstensen er det ganske sjelden at tvister i designsaker kommer for domstolen i Norge på denne måten, ettersom de fleste slike saker blir avgjort av Patentstyret uten domstolsbehandling.

– I felgbransjen er det ekstremt mange designregistrerte felger. Det finnes for eksempel over 10.000 felger med en variant av trapesdesign, slik at formgiverfriheten er veldig begrenset. Det er derfor vanskelig for produsentene å lage noe som ikke har noen likhetstrekk med felger som allerede er designregistrert, påpeker advokaten.

Han ba lagmannsretten om å forkaste anken og om at Audi skal betale Starco Norges saksomkostninger.

– Bevisst valg

Audis prosessfullmektig, advokat Kjetil Johansen i Advokatfirmaet DLA Piper Norway, mener imidlertid at felgen GMP Angel utgjør et inngrep i Audis AGs rettigheter. Han ba om at Starco Norge betaler hans klient erstatning etter rettens skjønn.

Selv om Audi har lidd nederlag både i Oslo byfogdembete og Oslo tingrett, viser advokaten til at EUs immaterialrettskontor (EUIPO) i mars 2022 kjente designregistreringen av GMP Angels ugyldig, fordi den ble vurdert til ikke å ha nok individuell karakter. Denne avgjørelsen har GMP Italia varslet at de vil anke.

– Ulike instanser har derfor kommet til ulike konkusjoner på de vesentlig samme rettslige og faktiske spørsmål, ettersom vurderingstemaene for EUIPO og norske domstoler i hovedsak har vært de samme, går det frem av advokat Kjetil Johansens sluttinnlegg.

Han mener felgprodusenten GMP har tatt et bevisst valg om å legge seg svært tett på Audi AGs design, og dermed ikke har oppfylt variasjonsplikten. Dermed har motparten spart betydelige ressurser, kostnader og tid, som også Starco Norge som importør drar nytte av, hevder advokaten. Han legger til at Starco Norge aktivt har markedsført den aktuelle felgen på ulike Audi-modeller, hvilket advokaten mener øker graden av urimelig utnyttelse.