<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Holder fast ved at Fredriksen-døtrenes brygge er ulovlig

Den mangeårige bryggedrømmen til tvillingene Cecilie og Kathrine Fredriksen på Bygdøy er nå innstilt til nok et nederlag i byutviklingsutvalget. 

Møter motbør: Til tross for at de har tatt i bruk skarpsnodde advokater og tilpassningsdyktige arkitekter, står Plan- og bygningsetaten hardt på at bryggen til tvillingdøtrene Kathrine Fredriksen og Cecilie Fredriksen på Bygdøy er ulovlig oppført.  Foto: CF Wesenberg
Eiendom

Tvillingsøstrene Cecilie og Kathrine Fredriksens kamp for å bygge ut bryggen på sin luksuseiendom på Huk på Bygdøy begynte tilbake i 2018. De overtok eiendommen av sin far, John Fredriksen, i 2008 for 60 millioner kroner. 

I tillegg til den noe falleferdige bryggen består Bygdøy-eiendommen av en luksusvilla fra 1870 som har en bygningsmasse på 650 kvadratmeter, samt en portnerbolig på 200 kvadratmeter. Tvillingenes opprinnelige ønske var å rive den eksisterende bryggen og bygge en ny og større brygge som ligger lavere i vannet og er mer tilrettelagt fritidsaktiviteter. Den opprinnelige søknaden søstrene sendte inn ved hjelp av arkitektfirmaet Skaane Arkitektur i 2018 ble avslått, i hovedsak begrunnet med at eksisterende brygge var ulovlig oppført i utgangspunktet. 

Tvillingene har påklaget vedtaket ved hjelp av Advokatfirmaet Haavind, og saken er sendt til Byrådsavdeling for byutvikling for politisk behandling. Plan- og bygningsetaten har innstilt på at klagen ikke skal tas til følge. 

Et spørsmål om årstall

John Fredriksen sikret seg Bygdøy-perlen tilbake i 1992, flere år før han selv utvandret til Kypros. Med på kjøpet fulgte den aktuelle bryggen, som familien hevder har stått på eiendommen siden 1928. 

Haavind-advokat Terese Negaard Sørli har i klagen som nå skal behandles påpekt at bryggen først ble søknadspliktig ved bygningsloven av 1965. Plan- og bygningsetaten på sin side legger til grunn at oppføring av brygger har vært meldepliktig siden bygningsloven av 1924 trådte i kraft, og er klare på at bryggen er oppført ulovlig. Men oppføringstidspunktet er ikke det eneste problemet. 

Strandsonen på Bygdøy er en tilbakevendende hodepine for områdets bemidlede beboere. Du kan knapt kaste en sten uten å treffe en utrydningstruet fugleart, og fredede naturminner og sjeldne naturtyper ligger tett som hagl i strandkanten. Så skaper også trøbbel for tvillingenes brygge. Det aktuelle tiltaksområdet som bryggen er oppført i dekkes av registrert naturtype bløtbunnsområde, som er vernet etter naturmangfoldloven.

Gammel brygge: Fredriksen-døtrenes har i flere år hatt planer om å bygge en ny brygge på sin luksuseiendom på Bygdøy. Den gamle ble først oppført på 1920-tallet. Foto: Skaane Arkitektur +

– Ikke bra for bergarten

Mediesky: Cecilie Astrup Fredriksen (t.v.) og Kathrine Astrup Fredriksen figurerer sjelden i mediene. Her er de avbildet under den årlige julelunsjen til sin far John Fredriksen på Theatercaféen i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Advokat Sørli påpeker i klagen at etaten har ikke tatt i betraktning at tiltaket kan medføre en synliggjøring av vernede fossile bergarter, og at en ny brygge vil få frem naturmangfoldet bedre, men uten å ha fått gehør for dette. Ingen argumenter ser ut til å ha mildnet Plan- og bygningsetatens syn på saken. I deres nylige forslag til politisk vedtak slår de fast:  

“Fordelen ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver kan oppføre en brygge. Vi mener dette ikke er en fordel som kan tillegges avgjørende vekt, all den tid løsningen ikke vurderes hensiktsmessig med tanke på bevaring av bergarten på eiendommen. Vi kan ikke se at etablering av et større anlegg/konstruksjon i et område med viktige og fredede bergarter kan være positivt for bevaring av området. Klager henviser til at omsøkt brygge vil få en nokså lik størrelsesorden som eksisterende brygge. Etaten anser ikke at dette kan tillegges vekt, all den tid bryggen som har vært der siden 1970-tallet er ulovlig oppført, og skal rives for å bygge opp en ny.”

– Uthuler arealplanene

Et poeng for Plan- og bygningsetaten i denne saken er rett og slett prinsippet. Etaten bemerker avslutningsvis i sin redegjørelse at en praksis der det stadig gis enkeltdispensasjoner vil uthule og svekke arealplaner som overordnet styringsverktøy, og gi dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. 

Etter forrige avslag ble Fredriksen-døtrene bedt om enten å rette opp de ulovlige forholdene ved å tilbakeføre det ulovlige tiltaket eller sende inn en søknad om å få forholdet godkjent i ettertid. Det første avslaget Fredriksen-døtrene mottok antydet at de kunne risikere å måtte rive bryggen om avslaget ble endelig. Kapital har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten. De svarer ikke direkte på hva som kan bli konsekvensen for tvillingene, men viser til at de i seneste avslag fra 2019 skrev følgende: 

"vi anser bryggen fra 1947 for godkjent, men en utvidelse av denne vil føre til en økt nedbygging og privatisering av strandsonen".

Kapital har vært i kontakt med Fredriksen-døtrenes advokat, Terese Negaard Sørli, men hverken hun eller familien ønsker å kommentere saken.