<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kommunen avfeide milliardærens miljøargument

Milliardær og Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl mener han sikrer områdets naturkvaliteter med ny brygge. Kommunen avslår og konkluderer med at en utbygging vil forringe naturen og hindre allmenn ferdsel.

Avslag: Eieren av Norges dyreste enebolig trenger båtplass og mener en ny, 25 meter lang brygge i granittmur, fundamentert på stålkjernepåler, vil sikre områdets naturkvaliteter og fugleliv. Det er ikke Oslo kommune enig i. Foto: Kapital
Eiendom

Eieren av Norges dyreste enebolig trenger båtplass og mener en ny, 25 meter lang brygge vil sikre områdets naturkvaliteter og fugleliv. Det er ikke Oslo kommune enig i, og setter en stopper for Dahls sommeridyll.

Gründeren slo alle rekorder da han i 2020 kjøpte hedgefondforvalter Thor Johan Furuholmens residens i den attraktive Herbernbukta på Bygdøy for 225 millioner kroner. Det 1.229 kvadratmeter store huset er den dyreste eneboligen omsatt i Norge noen gang, og den nest dyreste boligen uansett kategori, bare slått av leiligheten sunnmøringen Olav Nils Sunde kjøpte på Tjuvholmen for 236 millioner kroner i 2013.

På Kapitals liste over Norges 400 rikeste er Dahl nummer 25 med en formue på 9,5 milliarder kroner, en økning fra 7,5 milliarder kroner året i forveien.

Vil bygge brygge: På Kapitals liste over Norges 400 rikeste er Jørgen Dahl nummer 25 med en formue på 9,5 milliarder kroner, en økning fra 7,5 milliarder kroner året i forveien. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Langvarig dragkamp

Nå kan det se ut som den 53 år gamle nykommeren fra Vadsø ikke får brukt strandlinjen sin slik han ønsker. Dahls bolig ligger tilbaketrukket blant trærne, men eiendommens hage slanger seg ned til strandlinjen. Her strekker den gamle moloen seg hundre meter ut fra strandkanten, nesten helt ut til Store Herbern naturreservat, som ble opprettet for å bevare et spesielt og tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold.

Etter at Furuholmen bygde i 2007 forsøkte han å få “utbedre” den hundre år gamle moloen, som nå minner mest om en liten forhøyning i fjøra som du kan balansere på for å komme deg tørrskodd ut til den falleferdige bryggen. Dahl tok over kampen mot kommunen da han kjøpte, og i juni 2021 la han inn en søknad om en brygge på forholdsmessig sympatiske 25 meter. 

Det skulle bli januar 2022 før saken fikk tildelt en saksbehandler, men deretter kom avslaget i løpet av et par uker. I henhold til reguleringsbestemmelsene kan det tillates brygge, men utstikk fra strandlinje ved normal vannstand skal ikke overstige seks meter.

“Hensynsfull og lite støyende”

Kapital har tidligere skrevet at Bymiljøetaten hadde en rekke forutsetninger for at bryggen skulle kunne etableres. Anleggsarbeid måtte utføres i perioden hvor færrest fugler benytter området, og den eksisterende bryggeanretningen ytterst på den gamle moloen burde fjernes. Åpningen mellom bryggen og resten av den gamle moloen burde være på minst to meter for å redusere faren for at rev, hunder, katter og lignende hoppet over og forstyrret fugler. Men selv slike hindre kan enkelte dyr forsere, mente etaten. 

Det ble derfor anbefalt at det i tillegg settes opp et gjerde ytterst på bryggen. Bymiljøetaten mente også at all fremtidig aktivitet i tilknytning til eventuell båtplass som etableres bør være så hensynsfull og lite støyende som mulig, for i minst mulig grad å forstyrre fuglene som benytter den gamle moloen og våtmarksområdet.

Norges dyreste: Sector Alarm-gründeren slo alle rekorder da han i 2020 kjøpte denne eneboligen i Herbernbukta på Bygdøy for 225 millioner kroner. Den 1.229 kvadratmeter store eneboligen er den dyreste omsatt i Norge noen gang. Foto: Iván Kverme

Dahl hadde tatt høyde for en rekke av disse forutsetningene, men den nye bryggen ville fortsatt krevd dispensasjon på grunn av både størrelse og hensynet til naturmangfold. Det ble søkt om et totalt bryggearel på omtrent 40 kvadratmeter. “I vårt tilfelle er en god miljøtilpasning viktigere enn nøyaktig antall m2,” skrev Dahl i søknaden.

I vårt tilfelle er en god miljøtilpasning viktigere enn nøyaktig antall m2.
Jørgen Dahl i byggesøknad

Dahl mente han burde få dispensasjon for båtplassen sin av en rekke årsaker, blant annet fordi det nye tiltaket har mindre fotavtrykk enn det eksisterende, det vil stabilisere grunnmassene, danne et skille mellom menneske og fugl og sikre naturverdier. “I tillegg er det viktig for tiltakshaver som i prinsippet overlater deler av egen grunn til et uforstyrret dyreliv, samt tar kostnadene for dette, å kunne gjeninnføre mulighet for båtplass på egen eiendom.”

Avslag

Til tross for kløktige argumenter avslo kommunen søknaden og konstaterer at bryggen er i strid med både Småhusplanen vedrørende tillatt størrelse på brygge, plan- og bygningsloven vedrørende byggeforbud for tiltak langs sjø og vassdrag, samt Kommuneplanen og Reguleringsplanen.

Kommunen skriver, stikk i strid med Dahls argumenter, at det er sannsynlig at inngrepene langs sjøbunnen og utgraving av moloens masser vil påvirke naturmangfoldet negativt, og at tiltaket etter det er ferdigstilt vil gå på bekostning av viktige naturverdier.

Det vises forståelse for at Dahl har behov for en større brygge, siden to naboer også skal ha båtene sine der. Men samtidig er det søkt om en brygge som er mer enn fire ganger lenger enn det som er tillatt.

“En betydelig ulempe er at bryggens størrelse og omfang medfører privatisering og nedbygging av strandsonen i Herbernbukta. Bygdøy har et stort og unikt artsmangfold og består av flere friluftsområder som dessverre har vært gjenstand for betraktelig nedbygging og privatisering. En innvilgelse av dispensasjon vil i dette tilfellet være med på å fremme en slik uønsket utvikling av området,” heter det i avslaget.

Kommunen skriver videre at de ønsker å bevare tilgjengeligheten langs sjøen for dagens og fremtidens generasjoner.

Kommunen ønsker å bevare tilgjengeligheten langs sjøen for dagens og fremtidens generasjoner.
Oslo kommune

“Fordelen ved å gi dispensasjon er at eiendommen får en funksjonell brygge til sjøen som muliggjør fortøyning av båter. Utover dette kan vi ikke se en åpenbar grunn til å gi en slik dispensasjon,” konkluderer Oslo kommune.

Jørgen Dahl responderer ikke på Kapitals henvendelser.