<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Gjentatte og til dels alvorlige brudd

Det ble avdekket flere kritikkverdige forhold da Sparebank 1 Markets var under Finanstilsynets lupe. Foretaket er enig i alle punkter og har satt i gang tiltak for å forbedre sine rutiner.

Skjerper rutinene: I Sparebank 1 Markets, her ved administrerende direktør Stein Husby, er man positive til at Finanstilsynet kontrollerer bransjen. Foto: Iván Kverme
Finans

Finanstilsynet har de siste årene gjennomført temabaserte tilsyn hos flere større meglerhus, der spesielt informasjonshåndtering og ordredokumentasjon har stått på agendaen. Dette har resultert i smekk på fingrene for flere kjente bransjeaktører, og sist ut er meglerhusvirksomheten i Sparebank 1-systemet.

I en fersk rapport fremgår det at tilsynet har avdekket kritikkverdige forhold hos Sparebank 1 Markets. Forholdene er knyttet til behandling av sensitiv informasjon, føring av innsidelister og flere såkalte compliance-brudd.

Administrerende direktør Stein Husby skriver i en e-post til Kapital at selskapet har betydelig fokus på etterlevelse av rutiner og retningslinjer, og er positive til at Finanstilsynet kontrollerer bransjen.

“Vi opplever at Finanstilsynet har hatt en grundig gjennomgang av vår virksomhet knyttet til informasjonshåndtering. Vi er enige i alle punktene som Finanstilsynet omtaler, og har gjennomført tiltak og satt i gang arbeid for å bedre våre rutiner,” kommenterer Husby overfor Kapital.

Vi er enige i alle punktene som Finanstilsynet omtaler, og har gjennomført tiltak og satt i gang arbeid for å bedre våre rutiner.
Stein Husby, adm. dir. i Sparebank 1 Markets

Informasjonsglipp og listefeil

Tilfellet av brudd på reglene om innsideinformasjon er relatert til såkalt wall-crossing. Enkelt forklart må investorer som kontaktes i forbindelse med en markedssondering, gi sitt samtykke før de mottar innsideinformasjon.

Tilsynet skriver at Sparebank 1 Markets ansatte generelt har vært gode til å følge retningslinjene rundt dette. I ett tilfelle fikk imidlertid en investor mer informasjon enn vedkommende skulle ha, nærmere bestemt detaljerte opplysninger om sin eierposisjon hos den aktuelle utstederen. Dette kan være problematisk fordi vedkommende da kan resonnere seg frem til hvilket foretak det er snakk om.

I tillegg er det avdekket flere feil og mangler ved føringen av innsidelister i forbindelse med emisjonsoppdrag Sparebank 1 Markets har gjennomført. Dette inkluderer blant annet manglende oppføring av en investor, og i flere tilfeller skal det ha blitt oppført feil tidspunkt for mottak av innsideinformasjonen. Det er også Finanstilsynets vurdering at foretaket ikke har gitt tilstrekkelig konkret informasjon om årsaken til at personer er oppført i innsidelistene.

Flere “compliance”-brudd

Hardest er ordlyden når det gjelder det som på fagspråket heter “compliance”, på norsk gjerne omtalt som samsvar eller etterlevelse, underforstått av lover, regler og retningslinjer. Her beskrives “gjentatte og til dels alvorlige” brudd, som har blitt avdekket i en gjennomgang av selskapets egne rapporter på området.

I disse fremgår det at meglerhuset de siste årene har oppdaget et økende antall slike brudd, og at disse har vært av mer alvorlig art enn tidligere. Problemet har funnet sted spesielt innenfor området Investment Banking (IB), der Sparebank 1 Markets siden 2017 har hatt høy vekst i antall ansatte og mottatt flere, større og mer komplekse oppdrag. I lys av dette stiller Finanstilsynet spørsmål ved om foretaket har tilstrekkelige ressurser på området.

I sitt tilsvar skriver Sparebank 1 Markets at det over tid har hatt fokus på problemstillingen, og at styret har bedt administrasjonen iverksette en rekke tiltak for å styrke rutinene, som så er fulgt opp med egne kontroller.

“Finanstilsynet tar foretakets redegjørelse til etterretning, og registrerer at kontrollfunksjonen, administrasjonen og styret over tid har hatt høy oppmerksomhet på regel- og rutineetterlevelse i foretaket generelt, og forretningsområdet IB spesielt. Finanstilsynet forutsetter at foretaket fortsatt vil fokusere på dette området, og at behovet for ytterligere tiltak vurderes fortløpende,” konkluderes det i tilsynsrapporten.

Ikke enestående

Det er verdt å bemerke at Sparebank 1 Markets ikke er de eneste som ikke har nådd opp til Finanstilsynets krav i den temabaserte tilsynsrunden.

Kapital omtalte nylig at tilsynet mener ABG Sundal Collier ASC  har brutt verdipapirhandelloven på flere punkter, blant annet knyttet til innsideinformasjon. Kritikken gikk blant annet på manglende lydopptak, informasjon og råd ABG Sundal Colliers meglere har gitt til kunder over telefon, samt feil ved føring av innsidelister, manglende retningslinjer og svakheter knyttet til “compliance” og internkontroll.

Også Pareto har fått sine bedriftsoppdrag satt under lupen. Finanstilsynet mener det også her hadde forekommet slepphendt informasjonsbehandling og var gjort feil ved føring av innsidelister. I tillegg skal Pareto-meglere ha oppfordret kunder til å inflatere ordre i en bokbyggingsprosess for å oppnå ønsket tildeling, samt invitert til og akseptert at kunder la inn ordre etter at ordreboken i en transaksjon var stengt.