<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Disiplinærnemnden bedriver maktmisbruk

Med fjorårets seier fra Høyesterett i baklomma kjemper nå advokat Per Danielsen for retten til å kunne saksøke tidligere klienter uten innblanding fra Advokatforeningen. 

Gir seg ikke: Advokat Per Danielsen vant i fjor en seier over advokatenes eget disiplinærsystem. Nå krever han tidligere fellelser i Disiplinærutvalget slettet.  Foto: Carina Johansen
Jus

Per Danielsen er ikke et uskrevet blad i Advokatforeningens disiplinærsystem. I løpet av de siste årene har Disiplinærnemnden behandlet 13 saker på ham, og han har blitt felt én gang for brudd på god advokatskikk, og to ganger i klager på salær.

Danielsen er ikke enig i nemndens avgjørelser. Han mener generelt at uenigheter om salær opplyses best i en vanlig rettssak.

– Disiplinærnemnden bedriver maktmisbruk og maktovergrep. Alle borgere, også advokater. har rett til å bringe sine saker inn for domstolen. Nemnden straffer imidlertid advokater som forsøker å finne fornuftige løsninger, ved å straffe advokatene for forliksforhandlinger. Det mener jeg er i strid med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen og nasjonale rettsregler, sier Danielsen.

Han har nå saksøkt nemnden og krever at tre fellende disiplinæravgjørelser mot ham blir kjent ugyldige.

Nemnda prøver å true advokater ved å nekte dem å inngå forlik med sine tidligere klienter.
Per Danielsen, Advokatfirmaet Danielsen & Co

Vant i Høyesterett

Danielsen har flere ganger saksøkt tidligere klienter som han har havnet i krangel med, etter å ha tilbudt forlik. I fjor forsøkte en klient å få avvist en sak fra domstolsbehandling for å få den behandlet i disiplinærsystemet i stedet. Saken gikk helt til Høyesterett, og endte med seier for Danielsen. Høyesteretts ankeutvalg slo fast:

“Lagmannsretten har derfor korrekt lagt til grunn at det ikke er noe til hinder for at det tas ut stevning i et tilfelle som det foreliggende. Når en sak om salær er bragt inn for domstolene, kan ikke saken behandles av Disiplinærnemnden, jf. advokatforskriften paragraf 5-3 siste ledd.”

Ankeutvalget påpekte at dette rett nok kan fremstå uheldig, men at loven like fullt må forstås på denne måten.

Disiplinærnemnden har i tilsvar tidligere lagt til grunn at de finner det lite tvilsomt at Danielsen kun anlegger salærsak for domstolene for å unndra seg en behandling av salæret hos disiplinærmyndighetene. De misfornøyde klientene blir også tvunget til å ta betydelig mer risiko ved å måtte kjøre en sak for domstolene. Danielsen, på sin side, mener at en behandling i rettssystemet også vil være i klientenes interesse.

– Nemnda prøver å true advokater ved å nekte dem å inngå forlik med sine tidligere klienter. Dette er skadelig for advokatene, og det er skadelig for klientene som da mister muligheten til rimelig forlik. I de få tvistene vi har hatt, har vi tilbudt forlik. Når forlik avslås, havner saken i domstolen. Der har vi vunnet frem, og det er blitt dyrere for de tidligere klientene, som da også må betale idømte saksomkostninger. Vi praktiserer allerede det systemet som vil komme dersom den nye advokatloven blir vedtatt, og er enig med Høyesterett i at det nåværende system er uheldig.

– Kan få stor betydning

– Det er Danielsens rett å få prøvd dette spørsmålet, akkurat som han prøvde det prosessuelle spørsmålet for Høyesterett. Samtidig mener jeg at det vil bli vanskelig for nemnda å utføre sitt oppdrag om den ender med erstatningsansvar. Grensene for god advokatskikk er noe annet enn lovens yttergrenser, og de må kunne trekkes snevrere enn disse. Utfallet av denne saken vil få stor betydning for hvordan nemnda kan utøve sin rett og plikt til å avgi uttalelser i disiplinærsaker, sier leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, til Kapital.

Den rettstilstanden man nå har, hvor loven åpner for å gjøre som Danielsen har gjort, anser jeg som uheldig.
Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen

Wessel-Aas legger ikke skjul på at han er enig med Høyesterett i at dagens rettstilstand er uheldig.

– Den rettstilstanden man nå har, hvor loven åpner for å gjøre som Danielsen har gjort, anser jeg som uheldig. Disiplinærnemnda er et offentlig lavterskeltilbud til klienter. Vinner Danielsen i tillegg frem med erstatningskrav, blir det vanskeligere for klienter å klage på advokattjenester.

(Kapital har gjort en forandring i denne artikkelen etter den ble publisert. I den opprinnelige teksten hadde vi også telt med behandlede saker på Danielsen i Advokatforeningens disiplinærutvalg. Dermed ble antall saker høyere enn hva som er reelt. Dette er nå rettet.)

Uheldig for disiplinen: Leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, mener det kan få store konsekvenser for dagens disiplinærsystem om Danielsen vinner frem. Foto: NTB Scanpix