<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Danielsen: – Tingretten har sviktet sin kontrolloppgave

Oslo tingrett har kommet til at Disiplinærnemnden for advokater var i sin fulle rett da de ga advokat Per Danielsen kritikk for å saksøke tidligere klienter som har klaget på ham. Danielsen vil anke saken. 

Saksøker egne klienter: Den omstridte advokaten Per Danielsen har ved flere anledninger saksøkt tidligere klienter som har bestridt advokatens salærkrav.  Foto: Iván Kverme
Jus

I april gikk advokat Per Danielsen til kamp mot Advokatforeningens disiplinærsystem. Saken gjelder tre beslutninger fra Disiplinærnemnden som Danielsen mener er ugyldige. I alle tre sakene ble Danielsen meddelt irettesettelse av Disiplinærnemnden for å ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk.

Retten mener at det faller innenfor Disiplinærnemndens skjønnsrom å mene at advokat Danielsens opptreden og uttalelser ikke var saklige og korrekte og egnet til å skade ‘standens yrke og anseelse’.
Oslo tingrett

Danielsen saksøkte staten ved Disiplinærnemden og la ned krav om at to av beslutningene ble kjent ugyldige, og at den tredje delvis måtte kjennes ugyldig. I tillegg ville Danielsen ha en fastsettelsesdom på erstatning for blant annet tapt omdømme. Danielsen er nemlig en noe uvanlig advokat i den norske advokatstanden. Han har flere ganger prøvd å gå rettens vei, altså saksøkt tidligere klienter som har meldt ham inn til Disiplinærnemnden, etter å ha tilbudt forlik. 

Dette er noe nemnden er sterkt kritisk til. De mener han vil skremme sine tidligere klienter til å trekke klagene, og har uttalt at Danielsen kun anlegger salærsak for domstolene for å unndra seg en behandling av salæret hos disiplinærmyndighetene. 

Fikk ikke medhold

I en nylig dom legger Oslo tingrett til grunn at Disiplinærnemndens beslutninger er godt innenfor nemndens mandat, og slår fast at nemnden ikke har bedrevet hverken myndighetsmisbruk eller usaklig forskjellsbehandling i deres behandling av Danielsen. De kan heller ikke se at det er begått noen saksbehandlingsfeil i de innklagede sakene. 

Danielsen selv mener dette er en fullstendig skivebom fra tingretten. 

– Domstolene skal som kjent drive kontroll med forvaltningen, men her har dommerfullmektigen bommet. Det er feilaktig lagt til grunn i dommen at tingretten ikke hadde kompetanse til å prøve noe som helst. Tingretten har da sviktet sin grunnleggende kontrolloppgave, sier han til Kapital. 

Domstolene skal som kjent drive kontroll med forvaltningen, men her har dommerfullmektigen bommet.
Per Danielsen, Advokatfirmaet Danielsen & Co

Drahjelp av Høyesterett

Danielsen har tidligere fått prøvd sin rett til å ta tvister med tidligere klienter i domstolene fremfor disiplinærsystemet for Høyesterett. I 2019 slo Høyesteretts ankeutvalg fast at dette er et privilegium han har: 

“Dette kan fremstå som uheldig, men i lys av de drøftelser som ble gjort ved forberedelse av tvisteloven fra 2005, er utvalget av den oppfatning at det må være en lovgiveroppgave å regulere om klagemulighetene i disiplinærsystemet skal være uttømt eller ferdig behandlet før klienten eller advokaten kan ta ut søksmål for domstolene.”

Tingretten er derimot av den oppfatning at Disiplinærnemnden er i sin fulle rett til å kritisere praksisen. 

“Retten mener at det faller innenfor Disiplinærnemndens skjønnsrom å mene at advokat Danielsens opptreden og uttalelser ikke var saklige og korrekte og egnet til å skade ‘standens yrke og anseelse’”, står det i dommen. 

Blir anket

Leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, har tidligere sagt til Kapital at det er Danielsens rett å få prøvd dette spørsmålet i retten, men han har påpekt at om Disiplinærnemnden skulle tape, vil det få store konsekvenser for hvordan nemnden kan utøve sitt mandat. 

– Det vil bli vanskelig for nemnden å utføre sitt oppdrag om den ender med erstatningsansvar. Grensene for god advokatskikk er noe annet enn lovens yttergrenser, og de må kunne trekkes snevrere enn disse. Utfallet av denne saken vil få stor betydning for hvordan nemnden kan utøve sin rett og plikt til å avgi uttalelser i disiplinærsaker, sa Wessel-Aas.

Nå har altså nemnden vunnet i tingretten, men slaget er ikke over. Danielsen har varslet at han vil anke saken. 

– Trøsten er at det hele tiden har ligget i kortene at saken ville ankes oppover i systemet uansett. Hadde vi vunnet, ville staten anket. Nå har vi i denne runden ikke vunnet frem, og da anker vi. Kompetansen er heldigvis bedre lenger opp i systemet, hvilket gir berettiget og godt håp om bedre behandling, konkluderer Danielsen.