<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tapte strid om advokatregning

Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn er overrasket og skuffet etter å ha gått tapende ut av rettssaken mot Sands advokatfirma. Han vurderer nå mulighetene for en anke.

Må punge ut: Kjetil Bøhn er pålagt å betale en advokatregning på nærmere en halv million kroner. Foto: Iván Kverme
Jus

– Det var jo ikke det jeg hadde håpet på, er Bøhns umiddelbare kommentar da Kapital slår på tråden.

Som tidligere omtalt har den profilerte toppsjefen i børsraketten Quantafuel   ligget i en rettslig strid med Sands. Stridens kjerne er regningen etter et oppdrag advokatfirmaet gjorde for Bøhns heleide selskap, KB Management.

Sands tok foreløpig siste stikk da partene møttes i Oslo tingrett i januar. Her ble Bøhn dømt til å betale 481.250 kroner pluss renter, samt 247.192 kroner i sakskostnader.

– Retten hadde noen påpekninger om hvordan de har håndtert ting, men jeg hadde håpet på et annet utfall, absolutt. Jeg er overrasket over dette. Så må jeg bare vurdere hva jeg skal gjøre med det, jeg har ikke hatt tid til å tenke på det, sier den tapende parten.

Retten hadde noen påpekninger om hvordan de har håndtert ting, men jeg hadde håpet på et annet utfall, absolutt.
Kjetil Bøhn

Har fortsatt ikke tatt stilling til en eventuell anke.

– Det er noe jeg vurderer.

Tapte sak

Konflikten mellom Bøhn og Sands har røtter tilbake til 2015, da den tidligere Kapital-journalisten var involvert i en avtale mellom det serbiske selskapet Zidar D.O.O. Negotin og AJ Hus og Hytter. Sistnevnte, som KB Management eide sammen med Jørn Johnsen, skulle bistå førstnevnte med å skaffe byggekontrakter i Norge. For dette formålet ble det signert en intensjonsavtale.

Etter å ha introdusert Zidar for et prosjekt uteble betalingen til AJ. I den forbindelse ble Sands hyret inn for å vurdere eventuelle rettslige skritt. Etter advokatfirmaets mening hadde AJ gode muligheter til å vinne frem med sine krav, om enn ikke uten risiko, og det ble sendt en arrestbegjæring. Omtrent samtidig ble AJ tatt under konkursbehandling, og KB Management kjøpte kravet mot Zidar fra konkursboet for 80.000 kroner.

Da partene møttes hos Byfogden i 2018 kom imidlertid retten, under en viss tvil, til at intensjonsavtalen ikke var bindende. Da et forsøk på forlik heller ikke ga de ønskede resultatene, og en ny arrestrunde i lagmannsretten ble avvist, skrev Sands til Johnsen og Bøhn:

“Slik saken står i dag – med det bevismaterialet som er lagt frem for byfogdembetet og lagmannsretten – er det mer sannsynlig enn usannsynlig at en tingrett vil komme til samme resultat dersom hovedkravet bringes inn for domstolene.”

Krangel om regningen

Saken med det serbiske selskapet ser ut til å ende der. I etterkant sendte Sands et sluttoppgjør til Bøhn på drøyt 650.000 kroner, inkludert moms. Det var da gjort fradrag for 115.000 som allerede var innbetalt. KB Management klaget på salæret til Advokatforeningen. Det hele endte med at Sands tok ut stevning for Oslo tingrett i august 2019, før KB gikk til motsøksmål senere det samme året. Partene møttes i retten på nyåret.

“Det er ikke noe formkrav eller betingelse om skriftlig oppdragsbekreftelse. Kostnadene var rimelige og nødvendige. Oppdraget ble utført på vanlig måte. KB aksepterte uttrykkelig den valgte fremgangsmåten. Det ble opplyst om kostnader ved fem anledninger, jf. kostnadsoppgaver og a-konto-fakturaer. Det ble også varslet skriftlig at det ville påløpe ytterligere kostnader. KB bestred ingen fakturaer eller kostnadene før lenge etter sluttfakturaen,” anførte advokatfirmaet.

KB Management, ved advokat Preben Justin Askø i Askø Advokatfirma, påpekte at salæret må stå i rimelig forhold til saken.

“Det er kvalitetsmessige mangler i Sands rådgivning. Videre vises det til kravets størrelse og resultatet i saken. Advokaten skal forespeile kostnadsomfang før de påløper og underveis. Det er ikke gitt oppdragsbekreftelse eller timesats eller estimater.”

Det gis i tillegg uttrykk for at AJ og KB hadde liten tro på saken før de tok kontakt med Sands, og hadde brukt lite penger på den.

“Rådet fra Sands ga inntrykk av at det var sannsynlighetsovervekt for å få mer enn ni millioner kroner, og at det var markert sannsynlighetsovervekt for å få 750.000 kroner, samtidig som nedsiden var minimal, i verste fall 140.000 kroner. Sands råd hadde derfor stor påvirkning på valget om å til sak.”

Redusert beløp

Tingretten kom frem til at Sands’ opptreden ikke hadde vært kritikkverdig av en slik karakter at det kan utløse erstatningsansvar.

“Det er på det rene at det ikke forelå en skriftlig oppdragsbekreftelse, hvilket retten mener burde vært utformet. Dette er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for at det forelå et advokatoppdrag og kontraktuelt krav på godtgjørelse for advokatbistand,” står det i dommen.

Kostnadene vurderes ikke som urimelige, men i øvre sjikt av hva som fremstår som nødvendig. Retten mener dog at manglende løpende orientering utgjorde et brudd på reglene for god advokatskikk.

Sett i lys av dette mente retten at salæret burde settes noe ned. Dommeren landet på et totalkrav som er rundt 137.000 kroner lavere enn hva Sands hadde bedt om.

Prinsippsak

Bøhn bedyrer at pengene ikke det det viktigste i denne saken. Han solgte i fjor Quantafuel-aksjer for rundt 63 millioner kroner, og bør således kunne betale for seg. Han mener imidlertid det er en prinsippsak.

– Det handler ikke om det i det hele tatt. Det er ikke noe problem for meg å betale på noe som helst vis. Det handler om at jeg synes at jeg fikk dårlig informasjon om hva ting skulle koste, og dårlig veiledning, sier han.

Hos Sands er man naturlig nok mer tilfreds med dommen.

– Vi er godt fornøyd med at Oslo tingrett ga oss medhold og tilkjente oss fulle sakskostnader, at det ikke var noe å utsette på vår rådgivning og at vi skulle få betalt for de tjenestene vi hadde levert, sier partner Kjetil Sellæg Ramberg.

Han legger til:

– At vi ble tilkjent fulle sakskostnader er en klar indikasjon på at retten mener vi har hatt en korrekt forståelse hele veien. Det er selvfølgelig kjedelig å krangle med klienter, det er ikke noe vi ønsker, men vi driver en virksomhet og må ta betalt for det arbeidet vi gjør.