<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Får ikke fradrag etter frekk direktørsvindel

Sval Norge, tidligere Edison Norge, har de siste årene ligget i strid med Skatteetaten om fradragsrett for tap etter å ha blitt utsatt for bedrageri. Men selskapet vant ikke frem i ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Avviste anke: Gulating lagmannsrett konkluderte med at det ikke foreligger fradragsrett for tapet Edison gikk på etter å ha blitt utsatt for svindel. Foto: Beate Oma Dahle/NTB
Jus

Det var høsten 2019 at den norske Edison-virksomhetens daglige leder ble kontaktet av det som skulle være konsernsjefen i Edison i Italia, Nicola Monti, og en italiensk forretningsadvokat. Han ble fortalt at den norske virksomheten skulle bidra i et sensitivt og konfidensielt oppkjøp av et annet selskap gjennom å legge ut for kjøpesummen. Beløpet skulle senere betales tilbake. 

Som et ledd i dette ble det gjort overføringer til virksomheter i Hong Kong, gjennom betaling av 13 fakturaer på totalt ca. 130 millioner kroner etter datidens kurs. Grunnet det angivelige behovet for diskresjon i forbindelse med oppkjøpet ble utbetalingene gjennomført utenfor selskapets ordinære godkjenningsprosedyrer. Men så gikk alarmen internt. Det ble avdekket at det ikke var Monti og selskapets advokat den daglige lederen hadde vært i kontakt med, men derimot svindlere.

Uenighet med Skatteetaten

Mang en nordmann som har tapt penger, har kunnet trøste seg med at det i hvert fall kunne skrives av på skatten. Så forsøkte også Edison, som fradragsførte tapet i skattemeldingen for det aktuelle året. 

Men norske skattemyndigheter sa seg ikke enig i denne vurderingen. Skattekontoret fattet i 2021 et vedtak der selskapet ble nektet fradraget i sin helhet, og økte selskapets skattepliktige inntekt med et tilsvarende beløp. 

Edison, som etter hvert ble kjøpt opp av Sval Energi og skiftet navn, svarte med å reise søksmål mot staten. Problemstillingen ble først behandlet i Sør-Rogaland tingrett, som frifant Skatteetaten. Sval anket dommen, men det gikk ikke bedre for selskapet da saken nylig var oppe i Gulating lagmannsrett.

Idømt sakskostnader

Lagmannsretten sa seg enig i at tap som skyldes tyveri, underslag, utroskap, bedrageri eller andre straffbare handlinger etter omstendighetene kan være fradragsberettiget. Men det er et vilkår at tapet må ha nær tilknytning til skatteyters inntektsskapende virksomhet.

Her ble det vurdert at utbetalingene og det påfølgende tapet ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til selskapets olje- og gassaktivitet. Retten mener at formålet med utbetalingene utelukkende var å yte bistand til konsernspissens angivelige oppkjøp av et annet selskap, og kun i konsernspissens interesse.

“Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at utbetalingene er foretatt for å erverve skattepliktig inntekt i Edison Norge,” heter det i dommen.

Videre vurderer lagmannsretten det heller ikke dithen at betalingene kan regnes som egen virksomhet i lovens forstand, da Edison i Norge ikke på noe tidspunkt har drevet virksomhet med oppkjøp av andre selskaper. Det ble derfor konkludert med at det ikke foreligger fradragsrett for tapet etter skatteloven, og anken ble forkastet. Sval Norge ble så dømt til å betale rundt 128.000 kroner i sakskostnader til staten. 

Konserndirektør for kommunikasjon i Sval Energi, Tom Gederø, har ikke besvart Kapitals henvendelser innen denne saken gikk i trykken.