<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Forlokkende bankperle

Norske bankpapirer har ikke gått klar av den internasjonale finans- og bankuroen. Men flere av dem, som egenkapitalbeviset til SpareBank 1 SMN, handles til altfor rabatterte kurser, mener vi. Derfor setter vi banken på Kapitals kjøpsanbefalingsliste, og forventer gradvise kursoppganger for ett av sparebank-Norges sikreste børskort.   

Solid bankhåndverk: Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN har god grunn til å smile. Bankresultatene er sylskarpe, og støttet av fortsatt lave utlånstap og attraktive dividender, bør bankens egenkapitalbevis ha mye å gå på.    Foto: Sparebank 1 SMN
Investor

– Til tross for urolige tider i verden og usikkerhet i norsk økonomi, går det godt i Midt-Norge. Det er fortsatt lav arbeidsledighet, og både folk og bedrifter ser ut til å håndtere høy prisvekst og renteøkninger på en god måte. Det gir et godt utgangspunkt for banken, uttalte konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN   i forbindelse med fremleggelsen av bankens fjerdekvartalstall. For kvartalstallene var sterke, helt enkelt, med en rentenetto på 960 millioner kroner, en økning på over 30 prosent målt mot tilsvarende periode i 2021, blant annet. 

Dermed fortsatte den gode trenden fra tidligere kvartaler som i sin tur la grunnlaget for et årsresultat etter skatt på 2,7 milliarder kroner. Utlånsveksten var på litt over åtte prosent, beskjedent opp fra 2021, og vitner om en bank som fører en edruelig vekstpolitikk – banken er ellers bunnsolid, med en kjernekapitaldekning på nær 19 prosent og en bokført verdi pr. egenkapitalbevis på nær 110 kroner. Utlånstapene er minimale, og endte på kun 19 millioner kroner – ned fra året før, og reflekterer at norsk økonomi alt i alt står godt, blant annet i form av nær historisk lav arbeidsledighet. I sum endte resultatet pr. egenkapitalbevis på nær 13 kroner, noe som gir rammer for et utbytte pr. bevis for 2022 på 6,5 kroner, som basert på dagens kurer gir en utbyttegrad på over fem prosent. Banken går ex dividende 29. mars.  

Og de solide økonomiske resultatene er ikke av forbigående art, prognostiserer analytikerne, som kollektivt har egenkapitalbeviset på sine respektive kjøpsanbefalingslister. 

Oppjusterte lønnsomhetsambisjoner 

– SpareBank 1 SMN   har en veldig sterk posisjon i hjemmemarkedet og har vist god vekst over lang tid, noe som vitner om fornøyde kunder og en velfungerende modell. Banken har også en veldig imponerende track record med høyere egenkapitalavkastning enn snittet, noe som blant annet skyldes kostnadseffektiv drift og en vellykket satsing på å bygge kapitallette inntekter, sier Roy Tilley til Kapital. Arctic Securities-analytikeren har en kjøpsanbefaling på banken med et kursmål på 155, vel 25 prosent over dagens børskurser. 

De siste ukene har markedet vært preget av bankuro, og selv om dette nok kan øke risikopremien også for norske banker i det korte bildet, ser Tilley likevel relativt liten grunn til uro for en bank som SpareBank 1 SMN   .

– Markedsforventningene til renter er også volatile, men enn så lenge tror vi Norges Bank vil heve rentene videre, noe som bør bety at den sterke utviklingen i netto renteinntekter vil fortsette de neste par kvartalene før vi forventer en avmatning inn i 2024. I forbindelse med fjerdekvartalsrapporten løftet også banken målet for egenkapitalavkastning fra tolv til 13 prosent, noe vi synes var et veldig positivt signal og noe vi tror banken vil levere på. Det at andre store banker som DNB   , SpareBank 1 SR-Bank    og Sparebanken Vest   har gjort det samme burde være disiplinerende for sektoren og bety fokus på lønnsom vekst og kapitaldisiplin, sier Arctic Securities-analytikeren – og mener dette i sin tur gir rom for høyere utbytter fremover.

I forbindelse med fjerdekvartalsrapporten løftet også banken målet for egenkapitalavkastning fra tolv til 13 prosent, noe vi synes var et veldig positivt signal og noe vi tror banken vil levere på.
Analytiker Roy Tilley, Arctic Securities

– Ja, vi modellerer en direkteavkastning på 6,7 prosent for inneværende år, basert på dagens kurs. Banken handles også like over P/B lik en og en P/E på rundt åtte og en halv basert på vårt 2024-estimat, begge deler relativt moderat gitt inntjeningsutsiktene. Vi har derfor SpareBank 1 SMN   som ett av våre toppvalg.

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea Investment Management. Flere Nordea-fond troner høyt på listen over de største eierne i SpareBank 1 SMN   .   

– Bankens egenkapitalbevis har historisk vært priset til én ganger bokførte verdier. Der er den akkurat nå. Den er priset med en P/E på 8,4, og det er noe lavere enn gjennomsnittet på 8,9. Utbytteyielden er på hyggelige 5,9 prosent. Når jeg sammenligner denne prisingen med de andre sparebankene, så er den fint på linje med SpareBank 1 SR-Bank   og Sparebanken Vest   . Det finnes banker som er rimeligere på P/B, men disse har ofte dårligere avkastning på egenkapitalen, sier Næss til Kapital.  

Den store appetitten etter egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN    henger også sammen med Nordeas synspunkter på norsk økonomi.

– Norsk økonomi går fortsatt bra. Et noe høyere rentenivå er bra, da det bedrer rentemarginen samt at banken får høyere avkastning på egne penger, altså dens egenkapital. Vi mener banken ikke er noe spesielt utsatt for noen sektorer, og dens hovedregion, det vil si Trøndelag, har en fin utvikling. Økte renter kan gi bekymring innen næringseiendom, men det virker som om Sparebank 1 SMN   og de fleste andre sparebankene har god kontroll her.

Norsk økonomi går fortsatt bra. Et noe høyere rentenivå er bra, da det bedrer rentemarginen samt at banken får høyere avkastning på egne penger, altså dens egenkapital. Vi mener banken ikke er noe spesielt utsatt for noen sektorer, og dens hovedregion, det vil si Trøndelag, har en fin utvikling.
Investeringsdirektør Robert Næss, Nordea Investment Management

Historisk har egenkapitalbeviset gitt eierne god valuta for pengene. 

– Banker blir jo ofte sett på som verdiaksjer. Derfor er det litt morsomt at SpareBank 1 SMN   har levert bedre inntjeningsvekst over tid enn den såkalte vekstkongen Tomra   . Kursutviklingen har også vært bedre enn Tomra   siden 1996 da de nye indeksene ved Oslo Børs kom, sier Næss. Og viser til at om du da investerte 100 kroner i SpareBank 1 SMNMing, ville du ha tjent 4.234 kroner. Dette er langt mer enn de 1.036 kronene du ville ha tjent om du kjøpte hele børsen – og faktisk mer enn hva Tomra-pengene ville ha vokst til.

Næss lar seg ikke skremme av den voldsomme børsvolatiliteten som nå råder i aksjemarkedene. – Den siste bankuroen kan nok skremme noen fra å kjøpe bankaksjer. På den annen side kan det gjøre norske sparebanker mer attraktive, da vi her snakker om enkel og forutsigbar bankdrift. Så for å oppsummere er SpareBank 1 SMN   fortsatt en av favorittene mine i det norske aksjemarkedet.

Vokser i trygt farvann  

Ved utgangen av 2022 nådde banken en samlet utlånsmasse på over 200 milliarder kroner. Utlånene er rimelig jevnt fordelt mellom andel lån til foretak og boliglån, dette mener vi balanserer fint ut bankens aggregerte utlånsrisiko. Kredittkvaliteten er god – tap på utlån i prosent av totale utlån ble eksempelvis i fjerdekvartal på marginale 0,04 prosent. Parallelt vokser innskuddene, både fra privat- og næringslivskundene. Vekstraten var i fjor på 9,6 prosent og totale innskudd nådde 122 milliarder kroner, som gir en innskuddsdekning på 58 prosent. Reprising av rentemarginer, kombinert med økte innskudd, løftet rentenettoen i 2022 – en trend vi tror fortsetter.   

I november ble fusjonen mellom SpareBank 1 SMN   og SpareBank 1 Søre Sunnmøre vedtatt av representantskapet og generalforsamlingen i begge bankene. Fusjonen trer i kraft senere i vår og gir banken et solid utgangspunkt for en offensiv satsing i regionen Sunnmøre og Fjordane. Dermed avtegnes nye vekstområder, tettere opp mot blant annet olje- og gassektoren, en bransje der aktivitetsnivået vil holde seg stabilt høyt i mange år fremover.   

Så langt i år er finansindeksen på Oslo Børs ned med rundt tre og en halv prosent. Til sammenligning har SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis kun falt med en halv prosent. Dette vitner om at på dagens kurser er det liten salgsinteresse – et klart uttrykk for markedets erkjennelse om at den utbyttejusterte kursnedgangen siste tolv måneder på ti prosent er for mye, gitt hva banken har levert og kommer til å levere av resultater.