<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Meglerhus straks klar for ny take-off

ABG Sundal Collier-aksjen lever nå en anonym tilværelse på Oslo Børs. Det tror vi det etter hvert blir slutt på, når man ser en mer normalisering av finansmarkedene. Meglerhusets inntjening vil da skyte kraftig opp, med tilsvarende friske kurshopp. Gå ombord nå, er vårt klare råd. Kjøp!      

Vet å drive butikk: ABG Sundal Collier, her ved toppsjef Jonas Ström og norgessjef Kristian B. Fyksen, vil fortsatt levere stødige regnskapstall, forventer vi, selv under et finansielt ruskevær som nå spiller seg ut.   Foto: Iván Kverme / Finansavisen
Investor

All historikk tilsier at når mørket senker seg over meglerbransjen, slik det til en viss utstrekning nå gjør, er det likevel bare et tidsspørsmål før aktivitetspilene igjen peker oppover. Eksemplene er flere; da dotcom-krasjet var et faktum på begynnelsen av 2000-tallet, hamret meglerhusene likevel inn suverene inntjeningsmarginer nesten umiddelbart etter at den globale teknologikorreksjonen hadde lagt seg. Og da finanskrisen herjet med full tyngde høsten 2008, med tilhørende bråstopp innenfor alle av investeringsbankenes aktivitetssegmenter, suste så vel Oslo Børs som meglerforetakenes aktivitets- og lønnsomhetspiler raskt opp igjen. 

Siste to år har ABG Sundal Collier-kursen korrigert klart tilbake, en refleksjon særlig av seneste tids brede makrouro, som nå spiser seg inn på dets inntjeningsnivåer. Men det er altså i dette vakuumet man som investor bør plukke inn relativt sett rimelige megleraksjer, mener vi, nettopp fordi denne type virksomheter jevnt over opplever et umiddelbart aktivitetsoppsving når finansmarkedene som sådan normaliseres. Og det tror vi de etter hvert vil gjøre – og som all historikk tilsier, gi kraftige kursløft for ABG Sundal Collier-aksjen. 

Hemmes av redusert M&A-aktivitet

Men makrousikkerheten råder, på bred basis, noe som i neste omgang preget ABG Sundal Colliers  førstekvartalsinntjening. Konsernomsetningen endte da på 426 millioner kroner, en nedgang på rundt tolv prosent målt mot samme periode i 2022. Driftsresultatet ble 88 millioner, en periodenedgang på godt over 40 millioner. Summert opp endte inntjeningen pr. aksje på tolv øre i kvartalet, ned fra 17 øre på samme tid i fjor. 

Innenfor de ulike virksomhetsområdene var det en klar nedgang innenfor rådgivningsdelen, ved M&A-avdelingen, et segment som under mer normale forretningsomstendigheter som oftest er klart inntektsledende. I førstekvartal kom M&A-inntektene inn på beskjedne 78 millioner, ned fra 143 millioner på samme tid i fjor, tilsvarende et inntektsfall på over 40 prosent. Men konserninntektene falt altså kun tolv prosent på kvartalsbasis, og ble særlig støttet opp av et fortsatt høyt aktivitetsnivå innen corporate finance, der inntektene endte på 182 millioner, som er en forsiktig nedgang fra i fjor – og sammen med gode dager på meglerbordene.  

– Innen annenhåndsomsetningen har det vært en positiv påvirkning gjennom økt aktivitet for å posisjonere seg i volatiliteten, ved å flytte posisjoner, ta risikoen opp eller ned, litt avhengig av type investor, uttalte leder for den norske delen av ABG Sundal Collier, Kristian Fyksen, til Finansavisen i forbindelse med fremleggelsen av kvartalstallene. Høye børssvingninger gir altså mer enn nok å gjøre for meglerne, tradisjonen tro, og samlet sett endte inntektene fra megler- og analyseavdelingen på 166 millioner, en kvartalsoppgang på tolv prosent. Vi forventer at også andrekvartalsrapporten vil vise fortsatt god aktivitet innen annenhåndsomsetningen av aksjer og obligasjoner.     

Dekker opp for forsiktige banker   

Førstehåndsmarkedet, som ny-noteringssegmentet, hemmes av en mer forsiktig investoradferd. Meglerhuset er klar på at særlig den USA-drevne bankuroen i mars førte til at en rekke primære kapitalmarkedstransaksjoner gjennom førstekvartal ble utsatt, eller satt på vent. Likevel ble det gjennomført flere private egenkapitalplasseringer og høyrenteobligasjonstransaksjoner, inkludert børsnoteringene til Seacrest (Norge), Gubra (Danmark) og Himalaya Shipping (USA). Samtidig tikker det nå inn rapporter om at banker, også på nordisk basis, gradvis synes å innta en mer konservativ kreditt- og utlånspolitikk, særlig opp mot næringseiendomssegmentet. 

Og for kort tid siden ble det meldt at kredittratingbyrået S&P nedgraderte vurderingen av det svenske eiendomsselskapet SBB fra BBB til BB+, og med tilhørende såkalte negative utsikter, dersom ikke selskapet klarer å sikre tilstrekkelig med finansiering til å møte kortsiktige finansielle forpliktelser. Meldingen illustrerer godt, tror vi, at det fremover vil åpnes ytterligere opp for at investeringsbankene vil spille en viktigere finansiell rådgivningsrolle for foretak som møter en mer dempet utlånsvilje blant sine tradisjonelle bankforbindelser – og som trenger å styrke balansen. Man så en tilsvarende trend under den nå avsluttede oljeservicekrisen, hvor viktige nettopp meglerhusene var i forbindelse med refinansieringen av eksempelvis Seadrill og PGS. ABG Sundal Colliers kredittanalytikere vil ha adskillige kundemøter i tiden som kommer som helt sikkert genererer flere godt honorerte mandatavtaler, både med nye og gamle klienter. 

Og emisjonsmarkedet lever videre, nylig meldte riggselskapet Prosafe   om en rettet aksjeemisjon på 2,72 millioner aksjer til kurs 117 kroner. ABG Sundal Collier   var her koblet inn som en av flere rådgivere. 

Lojal og langsiktig: Investor og mangemilliardær Torstein Tvenge er blant ABG Sundal Colliers største eiere, også på grunn av meglerhusets attraktive utbyttepolitikk. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Lojale eiere får betalt  

Over tid har meglerhuset tilgodesett sine eiere med romslige utbytter. Senest i våres fikk de utbetalt 0,5 kroner pr. aksje i dividende, tilsvarende en yield basert på dagens kurser på rundt åtte prosent. For regnskapsåret 2021 vanket det et utbytte på det dobbelte, hvilket sendte meglerhuset høyt på listen over børsens mest konkurransedyktige utbytteaksjer. Og dividendepolitikken forblir sjenerøs, støttet av sterke finanser – ved utgangen av førstekvartal sto selskapet oppført med en bokført egenkapital på rundt en milliard – sammen med dets gode lønnsomhetsevne, over tid. Dette sikrer en lojal hovedaksjonærmasse som utelukker salg av store aksjeposter, da de største eierne fortsatt vil se på sine ABG Sundal Collier-aksjer som en langsiktig investering. 

7. juli kommer meglerhuset med sin halvårsrapport, og Fyksen er optimistisk: – Vi tror inflasjonen har toppet ut, at kapitalkostnadene skal ned igjen, og vi er optimistiske med hensyn til utviklingen i Kina. Summen av dette gjør at vi inn i andre halvår tror vi vil se markeder som støtter det vi driver med, men med klart forbehold om at det ikke dukker opp andre ting som påvirker markedene negativt, uttalte norgessjefen i forbindelse med fremleggelsen av førstekvartalstallene. På Oslo Børs er det flere investorer som tenker i samme baner, hensyntatt en utbyttekorrigert aksjekurs som siden årsskiftet er opp med rundt åtte prosent. På Stockholmsbørsen ser man også litt av de samme positive børstrender – både PE-kjempen EQT, samt nettbanken Nordnet, har siste halvår vist en klart stabiliserende kursutvikling, hvilket underbygger at flere nordiske investorer ser for seg et gradvis comeback for finansforetakene. 

Hovedkatalysatoren for en revitalisert ABG Sundal Collier-kurs vil særlig være knyttet til mildere toner fra sentralbankene. I Norge ligger det fortsatt an til flere renteøkninger, men i Sverige – en stadig viktigere inntektsregion – kan en pengepolitisk vending være i sikte, skal vi tro nye anslag fra SEB. Den svenske storbanken spår i en ny makrorapport at Riksbanken vil iscenesette tre rentekutt i løpet av 2024, samtidig som det allerede til høsten ligger an til rentekutt fra USA-hold. Er dette scenarioer flere investorer har tro på, vil ABG Sundal Collier-kursen snart ta nye syvmilssteg på Oslo Børs, spår vi.