<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

En titt på hva Gjensidige   har levert i avkastning siste tolv måneder, er intet mindre enn imponerende lesning. I dag har skadeforsikringsselskapet en markedsverdi på rundt 104 milliarder kroner etter en utbyttejustert kursopptur siste tolv måneder på 25 prosent. Siden årsskiftet er kursoppgangen på litt over 14 prosent, drevet av sterke kvartalstall og attraktive utbytter, blant annet. 

Investorene har fortsatt å flokke seg rundt Gjensidige-aksjen, det i en verden der det er en klar overvekt av analytikere som opererer med en hold-anbefaling på aksjen. Prisingen er ikke lenger like sjarmerende som man naturligvis hadde ved lavere børskurser, samtidig har både investorer og analytikere bitt seg merke i at lønnsomheten både i Sverige og Baltikum ikke utvikler seg helt mot de nivåene man ønsker seg. Likevel, den løpende inntjeningen er bunnsolid, godt illustrert ved at selskapet, i andrekvartal, fikk et resultat før skatt på 2,3 milliarder kroner. 

Iherdig jobbes det med nye veksttiltak i kjernemarkedene, og kombinert med god og effektiv drift ventes det alt i alt sterke resultater i tiden som kommer –  klart nedsidebeskyttende for selskapets aksjekurs. Og i en verden der mange investorer jager såkalte verdiaksjer, faller Gjensidig fortsatt i smak for mange av dem, tross en aksjekurs på historiske topper.         

Jan Erik Gjerland,  ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

Hold! 

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier har en hold-anbefaling på Gjensidige med kursmål 203.

– Det har vært mye usikkerhet knyttet til de ulike forsikringsselskapenes evne til å håndtere den markante prisstigningen blant råvarer vi har opplevd den siste perioden. Vi ser at Gjensidige har brukt markedsmakten til å inngå så faste priser som mulig mot leverandører på ett års sikt, mens de endrer tariffen (repriser forsikringspremiene) mot husholdningskunder nå på daglig basis. Tidligere skjedde tariffendringer kun få ganger i løpet av et år (og man kom bakpå). Det som skjer nå, er at Gjensidige får raskere inn riktig premie (pris), uten å måtte løpe “etter” med prisøkninger. Når alle forsikringsselskapene går i takt, har kunden intet sted å gå. 

– Med dette tror vi at Gjensidige klarer å være i forkant og løfte prisene før inflasjonen vises i skadeserstatningene. I etterkant av de gode tallene sist sommer løftet vi derfor forventningene for en inflasjonsdrevet premievekst, før vi tror skadeinflasjonen kommer ned til mer normale nivåer (2023), som vil kunne skape en super inntjening. Skjæret i sjøen for Gjensidige er likevel balansetilbakeføringene, som vi antar blir halvert fra 2022 til 2023, og som gjør at vi får en lavere rapportert inntjening pr. aksje for 2023 enn for 2021–22. 

– Basert på våre estimater handles Gjensidige nå til P/E’22e 20x og ‘23e 20,7x, en premie på henholdsvis 14 og 26 prosent målt mot sammenlignbare forsikringsselskaper i Norden.

Johan Strøm, Carnegie. Foto: Brian Cliff Olguin

Kjøp!

Analytiker Johan Strøm i Carnegie har en kjøpsanbefaling på Gjensidige med kursmål 225.

– Det norske forsikringsmarkedet har trolig aldri vært bedre enn det er nå, og Gjensidige kommer til å forbli vinneren i dette markedet. Siden 2019 har forsikringsresultatene i Norge gått fra gode til fantastiske. Det er til dels hjulpet av lavere aktivitet under pandemien, noe som innebar mindre skader. Topplinjen vokser kraftig, så selskapet kommer fortsatt til å ha veldig sterke marginer også når ting normaliserer seg eller hvis inflasjonen stiger og øker skadekostnader. 

– Vi var noe skuffet over at Gjensidige ikke ble kjøperen av RSA og senere Codan Danmark, da dette er gode selskaper som vi tror hadde vært strategisk gode investeringer for selskapet. Når det er sagt, så har Gjensidige vist disiplin og forblir et rent skadeforsikringsselskap med høye marginer som fortjener en høy pris på børs. Det gir også en valuta for potensielle fremtidige oppkjøp. Frem til eventuelle oppkjøp holder rentenivået seg lavt og gjør Gjensidige til et fantastisk bra alternativ for den konservative investoren som ønsker stabil og forutsigbar avkastning. 

– Vi har en kjøpsanbefaling og kursmål 225 kroner på Gjensidige. På vårt kursmål får man rundt 3,5 prosent direkteavkastning, som fortsatt gir omtrent den samme meravkastning til ti-års renter som man i snitt har fått siste tre år.

Aksjemarkedene: 

Oslo Børs viser nå klare svakhetstegn og i løpet av den siste uken har hovedindeksen kommet ned med rundt to og en halv prosent. Det er særlig tilsiget av fortsatt sterke amerikanske inflasjonstall, som i sin tur gir rom for økte USA-renter, som bekymrer investorene, også her hjemme. Delta-variantens konsekvenser for verdensøkonomien, spesielt i land som ikke har vaksinert befolkningen i stor nok grad, legger også en klar demper på børsoptimismen. Samtidig viser flere kinesiske makrotall, som industriproduksjonen for juli, heller ikke samme marsjfart som forventet. Blant kredittstrategene er man nå særlig opptatt av at den kinesiske kredittveksten har kommet kraftig ned, etter en sterk  oppgang gjennom hele 2020. I sum tar investorene nå reelt ned sine posisjoner på Oslo Børs, naturligvis også i ly av en oljepris som på bare få uker har falt med rundt ti prosent.

På Oslo Børs ser vi likevel ikke for oss noen bred forestående korreksjon.  Andrekvartalsrapportene har i snitt vært sterke, som i mange tilfeller har overgått analytikernes forventninger. Samtidig viser tall fra Verdipapirfondenes forening at nordmenn sparer som aldri før i ymse aksjefond, noe som bidrar til en kontinuerlig kapitalflyt inn i aksjemarkedet. Derimot tror vi, slik vi viser til i denne Kapital-utgaven, at investorer bør vise ekstra aktpågivenhet opp mot de mange emisjonene som nå skyller over Oslo Børs. Flere emisjonsdeltakere taper nå grovt med penger, og i en mer uviss børshverdag, tror vi risikoen er  høy for at kursene kommer under press etter en kapitalutvidelse. Også ny-noteringsmarkedet viser svakhetstegn, på Oslo Børs handles det nyopprettede flyselskapet Flyr til godt under introduksjonskursen på fem kroner, for eksempel.   

For øvrig minner vi om vår klare kjøpsanbefaling på Aker Solutions. Vi forventer at det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet vil motta en rekke ordre, blant annet fra norsk sokkel, utover høsten. Kursdrivende vil det også være at selskapet guider marginer som nå er klart høyere enn tidligere annonsert.