<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Foto: AP Photo/Caleb Jones/NTB

Disse fondene investerer i bærekraft og bedre miljø

Investeringer i grønne aksjefond kan være en risikosport, noe Kapital tidligere har advart mot. Ønsker man likevel å investere i en bedre og mer bærekraftig verden, er dette noen av de viktigste fondene norske investorer kan velge mellom. 

Bærekraft og miljøfokus er i vinden som aldri før. Verden har et stort behov for energi, og i Europa ser vi stadig høyere strømpriser. Hetebølger og tørke har i sommer herjet i sydlige deler av kontinentet, mens andre steder i verden har blitt rammet av orkaner, flom og uvær. Togradersmålet er fortsatt innen rekkevidde, men det krever endel innsats fra både bedrifter og forbrukere. 

Med et slikt bakteppe er det stadig flere investorer som ønsker å fokusere på grønne og bærekraftige investeringer. Samtidig kan såkalte grønne fond, som Kapital tidligere har advart mot, by på bl.a. høyere provisjoner, gi mindre investorbeskyttelse og lavere likviditet. 

Likevel er det stadig flere investorer som fremstår med gode intensjoner, trosser advarslene og investerer i de mest bærekraftige fondene i håp om at det skal bli lønnsomt å være miljøbevisst. Da er det i det minste viktig å skille mellom hva de ulike fondene investerer i, og hva de tilbyr for at verden skal bli grønnere. 

Kapital har derfor tatt en nærmere titt på fondene som har et særlig fokus på bærekraft i investeringene sine.

Fondsfinans Fornybar Energi

Dette er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper som skal være med på å løse klodens klimautfordringer. Fondet investerer i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi eller som er leverandører av tjenester og produkter i fornybar energi-sektoren.

Fondsfinans Fornybar Energi har hatt en avkastning på drøye ni prosent hittil i år. Det forvaltes av Melanie Brooks, Tor Thorsen og Frederik Aarum. Majoriteten av porteføljen er investert i store, globale selskaper med god likviditet. De fem største investeringene i porteføljen er Enphase Energy, Orsted, SSE PLC, NextEra Energy og SolarEdge Technologies.

BULL PÅ BÆREKRAFT: - I mange land er solenergi nå den billigste formen for energi, selv uten subsidier. Både EU og Bidens nye klimpakke gir sterke incentiver til en raskere utbygging av solkraft, sier forvalter Melanie Brooks i Fondsfinans Fornybar Energi. Foto: CARN Capital

– Vi kan også investere i mindre selskaper i Norden, og vi vurderer gjerne å delta i nye emisjoner blant annet når selskaper skal på børs. Dette gjør at vi kan bidra med fersk kapital til voksende selskaper, opplyser Brooks.

Forvalterteamet bruker en blanding av "top-down" og "bottom-up"-tilnærming i investeringsprosessen.

– Det innebærer at makroøkonomi og trender i markedene sees i sammenheng med pris, likviditet og andre selskapskriterier, forklarer Brooks.

– Et av de viktigste kriteriene i vår screeningprosess er hvorvidt et selskap har vesentlig eksponering mot fornybar energi i form av teknologi, produkter og aktiviteter. Vi er også opptatt av at selskapene skal være av en viss størrelse, samt at forretningsmodellen og teknologien er moden. I tillegg er vi opptatt av at selskapene håndterer vesentlige ESG-forhold på en god måte. Selv om hovedfokuset er langsiktig verdiskapning og selskapets bidrag innen fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp, skal ikke "E" gå på bekostning av "S" og "G", forteller Brooks.

Hun mener at det er viktig å differensiere mellom fond som fokuserer på bærekraft generelt og fond som har fullt fokus på fornybar energi.

– For å si det litt enkelt kan fornybar energi falle under noen bærekraftstrategier, men bærekraft handler om mye mer enn fornybar energi og dermed kan ikke disse begrepene brukes om hverandre.

Flere motiver 

Det kan være flere motiver for å investere i fond som satser på fornybar energi, i følge porteføljeforvalteren.

– Det kan være et personlig engasjement for klima og fornybar energi, eller et ønske om å investere i selskaper som støtter opp under målene i Parisavtalen eller FNs Bærekraftmål. Det kan være for å få eksponering mot en langsiktig og global megatrend, eller fordi man har en overbevisning om at fornybar energi vil gi god avkastning på sikt.

– Videre er fornybar energi ofte "kortreist" og kan dermed bidra til energisikkerhet, et tema mange er opptatt av for tiden blant annet som følge av krigen i Ukraina og konsekvensene dette har hatt for energiprisene i Europa.

Brooks sier at fondet passer for langsiktige investorer som er opptatt av de lange trendene.

– Vi mener selskaper innen solenergi er ekstremt godt posisjonert. Dette gjelder produsenter av solpaneler, mikroinvertere, solbatterier og installasjon av solpaneler, for å nevne noen.

Vi mener selskaper innen solenergi er ekstremt godt posisjonert. Dette gjelder produsenter av solpaneler, mikroinvertere, solbatterier og installasjon av solpaneler, for å nevne noen.
Melanie Brooks, Fondsfinans Fornybar Energi

– I mange land er solenergi nå den billigste formen for energi, selv uten subsidier. Både EU og Bidens nye klimpakke gir sterke incentiver til en raskere utbygging av solkraft.

Advarer mot kostnadsinflasjon

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at denne typen fond kan svinge mer enn det øvrige markedet. Brooks advarer om at kostnadsinflasjon kan påvirke marginene til selskapene negativt og at det er et usikkert regulatorisk bilde når det gjelder energimarkedet i Europa.

– Dette kan påvirke lønnsomheten til fornybarselskaper som blir rammet av eventuelle "windfall taxes". Noen selskaper kan også oppleve utfordringer i leverandørkjeden, for eksempel tilgang til viktige komponenter. Dessuten vil vekstselskaper med inntjening langt frem i tid være mer sårbare overfor rentehevinger.

Den årlige forvaltningsavgiften er en prosent. I tillegg kommer et eventuelt resultatbasert honorar på ti prosent av verdiøkningen utover ti prosent p.a. (avregnet kvartalsvis). Når det gjelder bærekraft scorer fondet 4.

Handelsbanken Bærekraftig Energi

Dette er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper som utvikler eller benytter teknologi med formål å begrense den globale oppvarmingen gjennom å direkte eller indirekte begrense utslippet av klimagasser. I tillegg investerer Handelsbanken Bærekraftig Energi i selskaper som kan bidra positivt til mer effektiv energibenyttelse, blant annet gjennom alternative energikilder eller miljøteknikker.

God historikk: Fondet Handelsbanken Bærekraftig Energi, her ved forvalter Patrick Lindqvist, har steget nærmere 40 prosent de tre siste årene. I Foto: Handelsbanken

Handelsbanken Bærekraftig Energi forvaltes av Patric Lindqvist. Avkastningen har vært 5,5 prosent så langt i år. I løpet av de tre siste årene har fondet steget nærmere 40 prosent. Investeringsstilen retter seg mot mellomstore vekstselskaper spredt rundt om i verden. Fondet fordeler seg på ulike sektorer, hvor de tre største er teknologi, industri og forsyning. De fem største aksjepostene er for tiden Allkem Ltd., EDP Renovaveis, Darling Ingredients, Bakkafrost og Sunnova Energy International.

Bærekraftratingen på fondet er 4 av 5 "planeter". Morningstars rating er 4. Fondet har et løpende forvaltningshonorar på 1,5 prosent, men ingen tegnings- eller innløsningsgebyr. Risikoprofilen vurderes til 6.

Storebrand Fornybar Energi S

Dette fondet investerer i bærekraftige selskaper, primært innen solkraft, vindkraft, hydrogen, geometrisk energi og vannkraft. Det investerer også i selskaper som bidrar til redusert energibruk, tilrettelegger for fornybar infrastruktur og tilbyr tjenester og løsninger innen ulike deler av verdikjeden.

Fondet, som forvaltes av Philip Ripman, har vært en solskinnshistorie til nå i år med en solid avkastning på over 21 prosent. Kanskje ikke så rart med tanke på at de fem største aksjepostene er solselskapene Enphase Energy, SolarEdge Technology, SunPower Corp, Sunrun og Canadian Solar Inc.

Morningstar oppgir ikke rating for fondet da det har forholdsvis kort historikk. Fjoråret endte fondet dog ned med om lag 15 prosent, så avkastningen kan oppleves like ustabil som sommerværet på Vestlandet. Risikoprofilen er oppgitt å være 6. Forvaltningshonorarer er på 0,75 prosent årlig.

Storebrand har også lansert de bærekraftige fondene Fremtidens Byer og Like Muligheter. Disse har ikke vært noen særlig suksess for andelseierne i år, da de er ned henholdsvis 13 prosent og 18 prosent.

Delphi Green Trends

Delphi Green Trends fokuserer på investeringer innen fem temaer: fornybar energi, bygninger og infrastruktur, mobilitet, sirkulær økonomi og bærekraftig jordbruk. Det gir fondet et fokusert univers, men samtidig en viss diversifisering. Fondet forvaltes i henhold til Delphi-metoden, med trender som en viktig del av investeringsfilosofien.

– Fokuset på bærekraft er en megatrend, og vi mener at investeringer i fornybare løsninger er sentralt for å nå verdens mål for kutt i klimautslipp og bedriftenes mål om å bli klimanøytrale. Derfor tror vi det blir en kraftig økning i slike investeringer, svarer porteføljeforvalter Ivar Harstveit på hvorfor folk bør investere i fond med fokus på bærekraft.

Fokuset på bærekraft er en megatrend, og vi mener at investeringer i fornybare løsninger er sentralt for å nå verdens mål for kutt i klimautslipp og bedriftenes mål om å bli klimanøytrale. Derfor tror vi det blir en kraftig økning i slike investeringer.
Ivar Harstveit, forvalter Delphi Green Trends

– Dette gjelder ikke bare innen fornybar energi, men også områder som energieffektivisering av bygninger, oppgradering av strømnett og sirkulærøkonomi, altså det å resirkulere ressurser vi har knapphet på, utdyper han.

– Selskaper innen disse områdene tror vi er godt posisjonert og kan bidra til god langsiktig avkastning for andelseiere.

Trangt nåløye

Forvalterteamet til Delphi jobber tett sammen og deler kunnskap og ideer på tvers av investeringsuniversene. Forvalterne følger eierselskapet Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Det innebærer i første rekke å utelukke selskaper som bryter standarden knyttet til blant annet klima- og miljøødeleggelser, brudd på folkerett og menneskerettigheter, korrupsjon og produksjon av tobakk eller kontroversielle våpen. Selskapene må også gjennom en bærekraftanalyse som er integrert i porteføljestyringsverktøyet før fondet kan foreta en investering. Dersom selskapet får en score under 25, på en skala som går fra 1-100, må ytterligere undersøkelser foretas for å avgjøre om selskapet kan slippe inn i porteføljen. Til slutt bedømmer fondets egen fundamentalanalyse en rekke bærekraftsrelaterte spørsmål knyttet til måten virksomheten blir drevet på.

Nåløyet er relavtivt trangt å passere gjennom. Porteføljen er nemlig konsentrert rundt 30-45 små og mellomstore selskaper med grønne inntekter. Enphase Energy, Republic Services, SolarEdge Technology, Waste Connections og Brookfield Renewable Partners utgjør de fem største aksjepostene.

Solenergi i vinden

– Vi liker spesielt aksjer innen solenergi, som er veldig skalerbart og konkurransedyktig på kostnader. Denne typen aksjer får ekstra medvind fra energikrisen. Blant favorittene i sektoren er amerikanske Enphase, som lager invertere som omformer strøm fra solcellepaneler til husholdninger. Dette selskapet ser vi fortsetter å øke veksttakten, sier Harstveit.

– Et annet spennende selskap er Republic Services, som driver med avfallshåndtering og resirkulering i USA. Med stigende råvarepriser har resirkuleringen av blant annet metaller blitt ekstra lønnsomt, forklarer han.

Harstveit trekker også frem et par avsluttende poeng som gir grunn til noe optimisme, tross de store utfordringene verden og spesielt Europa eksponeres for.

– Vi ser at energikrisen i EU blir stadig mer alvorlig, og en av konsekvensene er at utbyggingen av fornybar energi blir akselerert. I tillegg har man i USA omsider kommet til enighet om inflation reduction act, hvor det er satt av 369 milliarder dollar til klimarelaterte tiltak. Dette er med på å aktualisere investeringer i denne typen aksjer ytterligere.

Avkastningen til fondet har imidlertid møtt litt motvind og er minus tre prosent hittil i år. Risikovurderingen vurderes til 6 og de løpende forvaltningsavgiftene er 1,5 prosent.

DNB Miljøinvest

Til slutt må vi ta med DNB Miljøinvest. Det er et aktivt forvaltet fond som hovedsakelig investerer i selskaper som bidrar til reduserte klimautslipp. Fondet har hatt en flat utvikling hittil i år, men har steget i overkant av 30 prosent de siste tre årene. Fondet scorer full pott på bærekraftratingen til Morningstar. Det har en årlig forvaltningsavgift på 1,21 prosent og blant de største aksjepostene finner vi IMCD, Sunrun, Enel SpA, Scatec og Vestas Wind Systems.

Så gjenstår det å se om avkastningen er "grønnere” på den andre siden og om den blir bærekraftig også på  sparekontoen.

Investor
Fond