<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Duket for kursoppgang i Storebrand

Dagens Storebrand-kurs reflekterer ikke i stor nok grad den underliggende gode lønnsomheten og de fortsatt sterke trendene blant annet innenfor sparing og forsikring, mener vi. Høyere renter gir ytterligere rom for god verdiskapning. Samtidig gir en bunnsolid balanse rammer for generøse utbytter fremover. Kjøp! 

Børsens rentevinner: Rentene dundrer opp, noe som i sin tur støtter oppunder viktige deler av Storebrands forretningsmodell. Her selskapets konsernsjef, Odd Arild Grefstad. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital
Investeringsanbefalinger

Selv om Storebrand-butikken toger videre, bekreftet av en kruttsterk andrekvartalsrapport, har ikke dette spilt seg ut i nye kurstopper på Oslo Børs, tvert om. For så langt i år er Storebrand-aksjen, korrigert for vårens utbytte på tre og en halv krone pr. aksje, ned med rundt syv prosent. Det er klart svakere enn den gjennomsnittlige børsutviklingen. Kursfallet er ikke knyttet opp mot for eksempel krevende selskapsmultipler eller et negativt stemningsskifte blant analytikerne. Utviklingen henger utelukkende sammen med børsinvestorenes generelt sett stadig stigende inflasjons- og resesjonsfrykt, som i neste omgang demper tilsiget av nye kursdrivende kjøpsordre, inkludert også fra ymse utenlandske investorgrupperinger. 

Makrodataene vil fortsatt tynge børsene, derfor holdes også mye ledig investeringskapital på sidelinjen. Dette hemmer alle aksjene på Oslo Børs. Men noen ytterligere nedside i Storebrand-aksjen har vi likevel vanskelig for å se for oss, gitt at den handles klart under sine historiske topper målt i begynnelsen av februar på over 90 kroner pr. aksje. 

Vi mener derfor at i et litt lengre perspektiv representerer Storebrand   , fundamentalt sett, nå et attraktivt kjøp på Oslo Børs. Både i lys av god virksomhetsstyring og stor utbyttekapasitet, men også fordi oppkjøpsfondet EQT, som er representert i styret, sitter såpass tungt lastet som de gjør med Storebrand-aksjer. Det kan i sin tur trigge strategiske grep rundt Storebrand-strukturen, og vil i så fall sende aksjonærverdiene kraftig opp. 

Mer enn godkjent kvartalsrapport 

Andrekvartalstallene var alt i alt bedre enn analytikernes forventninger. I gjennomsnitt forutså de et konsernresultat på 461 millioner kroner før amortisering, men det faktiske resultatet ble 577 millioner. 

– Ved avslutningen av første halvår i 2022 er verden fortsatt preget av geopolitisk og finansiell uro. Inflasjonen øker, og markedene er turbulente. Den økonomiske aktiviteten i Norge og Sverige er høy, og rentene er på vei opp. Høyere renter gir bedre nivåer for reinvestering i pensjonsporteføljene og vil over tid gi mer pensjon for våre kunder og overskuddsdeling for våre aksjonærer, uttalte konsernsjef Odd Arild Grefstad i forbindelse med resultatfremleggelsen. 

Samtidig pekte ledelsen på den rekordhøye solvensmarginen på 195 prosent. Dermed kan selskapet endelig komme i gang med å dele ut de ti milliardene i overskuddskapital som ligger på balansen, og et omfattende tilbakekjøpsprogram av egne aksjer dras nå i gang. 

Den underliggende veksten er god innen alle forretningsområder, med solid økning i både forsikringspremier og bankutlån. Parallelt opplever man en positiv nettoflyt av sparekapital.  

– Den strukturelle veksten i det norske tjenestepensjonsmarkedet forsterkes av den regulatoriske utviklingen, og langsiktig sparing blir stadig viktigere. Fra 1. juli er alle ansatte sikret obligatorisk pensjonssparing, uavhengig av stillingsbrøk, alder og inntektsnivå. Over en million arbeidstagere vil dra nytte av dette, og markedspremier innen innskuddspensjon vil øke, uttalte konsernsjefen videre. 

Han kunne også vise til at samtidig som konsernet leverer sterk vekst i forsikringspremier, har lønnsomheten også forbedret seg, målt ved combined ratio. 

Storebrand   har nå om lag 40. 000 bedriftskunder, to millioner personkunder, og forvalter over tusen milliarder kroner. Markedsverdien ligger likevel bare på beskjedne 37 milliarder kroner. Det er derfor ikke rart at få, om noen, av de litt større OBX-selskapene på Oslo Børs nyter større tillit blant tallknuserne enn hva Storebrand   nå gjør. 

Rimelige multipler 

– Det vi liker med StorebrandStb, er kombinasjonen av kapitaleffektiv vekst innenfor spare- og forsikringsmarkedet og muligheten for høye utbytter i årene som kommer etter hvert som overskuddskapitalen fra de gamle garanterte porteføljene deles ut, sier Roy Tilley, analytiker i Arctic Securities, til Kapital. 

I andrekvartal var den endelig solvensmarginen godt over målet på 180 prosent, og selskapet har dermed begynt å betale ut i form av tilbakekjøp av egne aksjer. 

Det vi liker med Storebrand, er kombinasjonen av kapitaleffektiv vekst innenfor spare- og forsikringsmarkedet og muligheten for høye utbytter i årene som kommer etter hvert som overskuddskapitalen fra de gamle garanterte porteføljene deles ut.
Roy Tilley, Arctic Securities

– Selv om noe av pengene vil gå til oppkjøp som styrker posisjonen innenfor sparing og forsikring, nå sist med Kron, tror vi mesteparten vil finne veien tilbake til aksjonærene og at man dermed vil få en av de beste utbytteaksjene på børs over tid, sier analytikeren videre. 

Nylig meldte Storebrand   at man hadde inngått avtale om å kjøpe det norske fintech-selskapet Kron for 400 millioner kroner. Transaksjonen er ventet å bli gjennomført i løpet av fjerdekvartal.  

Tilley peker videre på at siden selskapet åpenbart er veldig eksponert mot svingninger i finansmarkedene, så har aksjen vært tilsvarende volatil i år. 

– Høyere renter er derimot positivt for den langsiktige inntjeningen til Storebrand   , og på våre estimater handles aksjen rundt 11x justert EPS for 2023 og med en direkteavkastning inkludert tilbakekjøp på i overkant av åtte prosent. Til tross for høy usikkerhet på kort sikt synes vi dette ser veldig attraktivt ut for investorer med litt horisont, sier Arctic Securities-analytikeren. 

Også flere av de større kapitalinstitusjonene på Oslo Børs har et godt øye til forsikringsgiganten. Til Finansavisen uttalte nylig forvalter Stein Frode Aaseng i Forte Fondene at de ser på Storebrand-aksjen som et attraktivt kjøp, med begrunnelse i solide andrekvartalsresultater, vedvarende vekst i innskuddspensjonsvirksomheten, selskapets sterke finansielle posisjon, det varslede tilbakekjøpsprogrammet – samt kommende utbytter og den lave selskapsprisingen. For kort tid siden, og til samme avis, trakk investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvalting tilsvarende frem Storebrand-aksjen som en av favorittene innenfor finanssektoren på Oslo Børs – noe også investor og forvalternestor Jan Petter Sissener har gjort ved en rekke tidligere anledninger.    

EQT – hva skjer?

For et par år siden rykket EQT inn på Storebrands aksjonærlister. I dag er det svenske oppkjøpsfondet selskapets fjerde største eier med en eierandel på 3,9 prosent. 

– Storebrand-eierskapet er gjennom EQT Public Value, som ser etter underprisede noterte selskaper der de kan ta en aktiv eierrolle. Storebrand   passet sånn sett godt, med en sterk markedsposisjon, gode vekstmuligheter og ikke minst en spredt eierstruktur der EQT kunne få en aktiv styrerolle med en relativt liten eierandel. Asset Management er også et satsningsområde for selskapet og noe EQT kan godt, så her ser de nok at de kan tilføre verdi, sier Tilley.

Han tilføyer: 

– Hvor lang horisont EQT har og hvilken exit-strategi de jobber etter vet jeg ikke, men det er klart at desto lenger Storebrand   handles til en opplevd rabatt til underliggende verdier, desto større er sjansen for at en utenlandsk aktør banker på døren. Selv om det er lite, så er det nordiske markedet for forsikring og sparing attraktivt, og det er få selskaper med en tilsvarende posisjon som Storebrand  

SEB-analytiker Thomas Svendsen, som tidligere har toppet Kapitals rangering over landets beste bankanalytikere, utelukker ikke at EQT-inntredenen kan utløse et oppkjøp. 

– Stordriftsfordelene innen kapitalforvaltning og Storebrands egenskaper gjør det rasjonelt for kostnadsdrevne konsolideringer. Dessuten, gitt selskapets lave prising på børsen og lave multipler, er Storebrand   utsatt for fiendtlige oppkjøp. Vi mener EQTs innmarsj øker sannsynligheten for et oppkjøp av Storebrand   i løpet av de neste årene. EQTs investering og styrerepresentasjon er uansett bull, og kan ende i et oppkjøp eller full slakt av konsernet, og salg del for del, sier Svendsen til Kapital.

Vi mener EQTs innmarsj øker sannsynligheten for et oppkjøp av Storebrand i løpet av de neste årene. EQTs investering og styrerepresentasjon er uansett bull, og kan ende i et oppkjøp eller full slakt av konsernet, og salg del for del.
Thomas Svendsen, SEB

Vi tror Storebrand-aksjen nå gir investorene en god risk/reward-brøk. Selskapet rykker derfor inn på Kapitals liste over anbefalte selskaper på Oslo Børs.