<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

SR-Bank; neste års bankvinner?

Aksjonærene i SR-Bank har i år vært vitne til et realt kursfall. Men den siste måneden har bankens aksjekurs gått rundt åtte prosent, en god illustrasjon, mener vi, på at investorer igjen posisjonerer seg i en av landets mest veldrevne forretningsbanker. Kjøp!    

Revansje venter: SR-Bank, under ledelse av konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer, har fått ganske så hard medfart på Oslo Børs i år. Men bedre børsutsikter er i emning tror vi, støttet blant annet av en raus utbyttepolitikk.     Foto: Sparebank 1 SR-Bank / Sparebank 1 SR-Bank
Investeringsanbefalinger

For med et kursfall i år på om lag 13 prosent, dog hensyntatt vårens kontantutbytte på seks kroner pr. aksje, har bankens aksjekurs utviklet seg svakere – både målt mot finansindeksen på Oslo Børs og mot markedet ellers. I dag har SR-Bank en markedsverdi på rundt 28 milliarder kroner, et nivå godt under det man så rett i forkant av Russlands invasjon av Ukraina, der kursen satte historiske toppnoteringer i spennet mellom 130 og 135. Men utover i 2022 har stemningsskiftet vært markant, der investorene har solgt seg ut av hele bredden av norsk finanssektor særlig i frykt for økte utlånstap i en verden med raskt stigende renter og brysomme inflasjonstall, kombinert med ellers svake makroøkonomiske data. 

Men etter at SR-Bank   la frem tredjekvartalsrapporten i slutten av oktober, har kursen løftet seg – ikke bare i lys av støttende regnskapstall, men særlig, tror vi, av at investorer ser at dagens selskapsprising av SR-Bank   ikke harmonerer med det alt i alt solide fremtidsbilde som tegner seg for norsk finanssektor også i årene som kommer. På dagens kursnivåer, i intervallet mellom 110 og 112, mener vi SR Bank-aksjen gir investorene et attraktivt forhold mellom risiko og avkastningsmuligheter, og vi setter dermed banken på Kapitals kjøpsanbefalingslister.  

Kontroll på tapene             

Tredjekvartalsrapporten, som viste et resultat før skatt på noe over en milliard, mot 926 millioner på samme tid i fjor, ble altså godt mottatt. Netto renteinntekter økte med litt over tolv prosent, mens egenkapitalavkastningen etter skatt på 12,5 prosent ble høyere enn det langsiktige målet på minimum tolv prosent. Resultat pr. aksje endte i perioden på 3,16 kroner, opp fra 2,80 på samme tid i fjor. Utlånene ligger på en tolvmånedersveksttakt på 9,4 prosent, og ved utgangen av kvartalet nådde volumene samlet sett 248 milliarder. Vi synes veksttakten er moderat, gitt en bank med en totalbalanse på 334 milliarder. Og selv om banken har sitt hovedvirksomhetsområde på Vest- og Sørlandet, var likevel utlånsveksten særlig sterk i Oslo og Viken – noe vi tror viser at banken hevder seg godt i konkurranse om attraktive kunder i, og ved, hovedstadsområdet. 

Tapene fortsetter å være lave med nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser på bare seks millioner i kvartalet, mot 37 millioner i samme periode i 2021. Så langt i år har banken hatt en inntektsføring på 31 millioner på tap. Kostnadene utvikler seg også i riktig retning, med en kostnadsprosent i tredjekvartal på under 40 prosent.  

Bankens hovedvirksomhetsområde er altså i Sør-Norge. Her ligger arbeidsledigheten på rekordlave nivåer, samtidig som så vel skattepakken vedtatt sommeren 2020 som høye energipriser gir, ifølge Oljedirektoratet, utsikter til at den samlede petroleumsaktiviteten på norsk sokkel i 2025 kan komme opp i om lag 280 milliarder, en økning på rundt seks prosent målt mot 2022-volumene. De lyse industriutsiktene for norsk olje- og offshorevirksomhet gir støtte for lave banktap fremover, dog representerer ikke utlånene opp mot dette segmentet mer enn rundt tre prosent av den samlede utlånsmassen til SR-Bank  

Og når vi nå setter SR-Bank   på våre kjøpsanbefalingslister, erkjenner vi samtidig hvor sårbar banken er for dype prisfall i så vel boligmarkedet som i markedet for næringseiendom: Hele 14 prosent av bankens utlånsvolumer er opp mot eiendomssektoren, med andre ord vil langt flere renteøkninger enn det Norges Bank nå legger opp til bidra til at tapsavsetningene sannsynligvis må økes. SR Bank-kursen vil derfor kunne reagere negativt om det blir nye kraftige norske inflasjonstall fremover. En nedsidebeskyttelse mot økte aksjonærfiendtlige tapsavsetninger i lys av klart høyere renter ligger likevel i det faktum at litt over 60 prosent av bankens utlånsportefølje er innenfor personmarkedet. 

Bullish på analysefronten

En klar overvekt av analytikere har SR-Bank   på sine respektive kjøpsanbefalingslister, der et gjennomgående kjøpsargument blant annet er knyttet til en håndterbar utlånsportefølje godt rustet mot store tapsavsetninger. ABG Sundal Collier har eksempelvis en kjøpsanbefaling med kursmål 118, mens DNB Markets opererer med et kursmål på 141, nær 30 prosent over dagens nivåer.  

– Vi forventer en positiv utvikling i renteinntektene over de neste kvartalene når den siste tids renteendringer får full effekt. Utlånsveksten i Rogaland, som er bankens opprinnelige hjemmemarked, har vært under landsgjennomsnittet siden oljenedturen i 2015. Dagens høye energipriser bør i våre øyne bidra til aktivitet i regionen og påvirke utlånsveksten positivt. I tillegg har banken tatt markedsandeler i nye regioner som Oslo og Agder. Samarbeidet i SpareBank 1 Gruppen har muliggjort stordriftsfordeler gjennom satsinger på blant annet forsikring og forvaltning, samt deling av utviklingskostnader og kunnskap. Dette samarbeidet tror vi også blir viktig i årene fremover, sier DNB Markets-analytiker Håkon Astrup til Kapital. Og legger til: 

– Usikre makroøkonomiske utsikter skaper også usikkerhet rundt bankenes kredittportefølje. Norske banker er i våre øyne i en god posisjon, ettersom Norge som en netto energieksportør med penger på bok står bedre rustet til å møte høyere energipriser og økonomiske nedgangstider enn de fleste land i Europa. Det kan også nevnes at SR-Bank   i perioden fra 2014 har tatt betydelige tapsavsetninger mot offshoresektoren der noe kan bli reversert i årene fremover. 

Utbytteutsiktene er også attraktive, påpeker Astrup videre:  

– Vi forventer at banken vil nå sitt lønnsomhetsmål på over tolv prosent egenkapitalavkastning i 2023. I så måte er ikke dagens prising på like over bokførte verdier særlig utfordrende. SR-Bank   har også en solid kapitalposisjon som bør muliggjøre et solid utbytte med over fem prosent direkteavkastning.

Vi forventer at banken vil nå sitt lønnsomhetsmål på over tolv prosent egenkapitalavkastning i 2023. I så måte er ikke dagens prising på like over bokførte verdier særlig utfordrende. SR-Bank har også en solid kapitalposisjon som bør muliggjøre et solid utbytte med over fem prosent direkteavkastning.
Analytiker Håkon Astrup, DNB Markets

Meglerhuset Norne Securities har også SR-Bank   høyt på listen over sine bankanbefalinger, og argumenterer blant annet med at banken befinner seg i en region som tjener særlig godt på dagens høye energipriser, noe som burde redusere bekymringer rundt bankens oljerelaterte eksponering og kredittkvalitet. Derfor er det heller ingen grunn til at verdsettelsesrabatten basert på P/B nå i den senere tid har økt for eksempel sammenlignet med DNB, heter det videre. 

Så – gitt at inflasjonstrykket norsk økonomi nå opplever kommer litt mer under kontroll utover i 2023, vil rentekurvene flate ut, i neste omgang styrkende for SR-BankSrbnk, som altså har en relativt sett høy andel utlån inn mot eiendomssektoren. Norsk økonomi er likevel solid, preget av lav arbeidsledighet og finansielt sett fortsatt robuste husholdninger. Dette gir rammer for lave tapsutsikter, mener vi, for en bank som uansett kan skilte med en sterk økonomisk ryggrad i form av en kjernekapitaldekning på nesten 18 prosent. På dagens kurser handles banken til en P/B og P/E under sine historiske snittnivåer, og dette, i kombinasjon med prognoser om attraktive dividende-yielder kommende år, forventer vi at flere investorer innser at SR-Bank-kursen nå er for lav.