<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Duket for en real børsrevansj

Det har vært noen få humper i veien for Vår Energi denne høsten, blant annet som følge av svake gasspriser og driftsproblemer på enkelte felt. Men med energimarkeder i klar ubalanse kombinert med en lav selskapsprising og skyhøye utbytter kommende år mener vi det bare er å kjøpe aksjen etter siste måneders kursfall.   

Børsens Minibank: Vår Energi, under ledelse av konsernsjef Torger Rød, skal drysse enda mer cash over eiere kommende år, klart støttende for nye aksjeoppturer, mener vi.  Økonominyhetene/Finansavisen
Investornytt

Det sto ikke på tegningsinteressen i forbindelse med Vår Energis børsnotering i midten av februar. Selskapets to hovedeiere, italienske Eni og det norske oppkjøpsfondet HitecVision, solgte seg kraftig ned, noe som i neste omgang sikret tilgang på vel 19.000 nye aksjonærer. Tegningskursen på 28 kroner, som ga en markedsverdi på 70 milliarder kroner, skremte heller ikke analytikerne, som på rekke og rad – med rette – anbefalte investorene å tegne seg i det massive nedsalget. Børsnoteringen ble da også en formidabel suksess, med umiddelbare kursrykk.

Men etter at Vår Energi   , som er et ledende og uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel, nådde en foreløpig kurstopp i slutten av august på kurser rundt 45, har børseuforien flatet betydelig ut, i første rekke på grunn av kraftige fall i europeiske gasspriser. Spotprisene er eksempelvis ned nesten 80 prosent siden pristoppen i slutten av august, mens korte fremtidskontrakter er ned med rundt 70 prosent. Dette har slått særlig hardt utover Vår Energi-kursen, for i løpet av den siste tremånedersperioden er kursen ned med rundt syv prosent, klart lavere enn om man for eksempel sammenligner med kursutviklingen til EquinorEqr, som er opp med rundt tre prosent i samme periode.  

Likevel, dagens Vår Energi-kurser på rundt 35–36 mener vi alt i alt representerer en ypperlig kjøpsanledning. Også begrunnet ut fra vår hovedhypotese om at energiaksjer som sådan – selv etter de voldsomme kursoppganger så langt i år på gjennomsnittlig over 50 prosent – fortsatt har flere gode år foran seg på Oslo Børs. 

Flere kursfeller    

Ikke bare gassprisfallene, men også høstens børsmelding om at man velger å utsette Balder X-prosjektet på grunn av større arbeidsomfang, forsyningskjedeproblemer og ettervirkninger av pandemien, har hemmet aksjekursen. Prosjektkostnadene ble oppjustert med rundt tolv milliarder kroner, som faktisk tilsvarer nesten 13 prosent av selskapets markedsverdi. De samlede investeringskostnader knyttet til prosjektet antas derfor å komme opp i litt over 40 milliarder kroner. Men aksjonærer og analytikere ble også tatt på sengen da selskapet nylig meldte at de ser seg nødt til å nedjustere produksjonsguidingen for 2022 – også dette førte til et tydelig kursfall. Helårsprognosen ble da nedjustert fra 230.000–245.000 fat om dagen til 220.000–225.000 fat pr. dag, først og fremst på grunn av driftsproblemer på enkelte felt.  

Investorene har heller ikke glemt at Eni og HitecVision fortsatte sine aksjenedsalg da de i juni meldte om et salg på samlet sett 124 millioner Vår Energi-aksjer til kurs 40,20, som ga en total transaksjonssum på rundt fem milliarder kroner. Da lå oljeprisen klart over dagens nivåer, samtidig som europeiske gasspriser var ventet å stige. En titt på aksjonærlistene viser at Eni og HitecVision fortsatt kontrollerer over 80 prosent av selskapets aksjekapital. Et nytt kraftig nedsalg, som vil legge en demper på Vår Energi-kursen, er derfor ikke helt utenkelig, særlig ikke om både olje- og gasspriser mot formodning skulle komme ytterligere ned inn mot vinteren. 

Men nevnte selskapsspesifikke risikofaktorer til tross – den positive kursresponsen etter selskapets tredjekvartalsrapport viser med all tydelighet at investorene nå ønsker å posisjonere seg opp mot et selskap i kraftig vekst, der de kommende frie kontantstrømmene også sørger for at eierne blir tilgodesett med ganske så friske dividender i årene fremover.  

Tredjekvartalsrapporten solid, alt i alt   

For det var stor spenning knyttet til tredjekvartalsrapporten, særlig gitt seneste tids dype gassprisfall. I perioden fikk selskapet et driftsresultat på 1,4 milliarder dollar, mot 824 millioner dollar på samme tid i 2021; dette var likevel klart lavere enn hva analytikerne hadde sett for seg på forhånd. Alt i alt endte man med et resultat etter skatt på minus 30 millioner dollar, et resultat som i stor grad skyldes et valutatap på 258 millioner dollar i tillegg til nedskrivningene på Balder X-prosjektet. Inntektsveksten er sterk, og løftet seg over 50 prosent målt mot juli–september 2021. 

Og selskapet ser lyst på fremtiden. Vår Energis toppsjef Torger Rød uttalte i forbindelse med resultatfremleggelsen at man tror gassprisen vil være betydelig høyere enn oljeprisen i årene som kommer. I kjølvannet av tredjekvartalsrapporten har åpenbart investorene pustet lettet ut – etter tallslippet har kursoppgangen vært på om lag ti prosent, støttet særlig, tror vi, av meldingen om økte utbytter. 

Utbyttefest venter  

For mens det i andrekvartal ble utbetalt et utbytte på 260 millioner dollar, ligger utbetalingen i tredjekvartal på 290 millioner dollar. I inneværende kvartal er det en utbytteprognose på anslagsvis 300 millioner dollar. Samlet sett vil eierne bli tilgodesett med en utbyttebetaling for 2022 på rett i overkant av en milliard dollar, tilsvarende om lag ti milliarder kroner. Fordelt på to og en halv milliard utestående aksjer gir det rundt fire kroner pr. Vår Energi-aksje, tilsvarende en yield på elleve prosent målt mot dagens aksjekurs. Dette er en yieldrate som ligger høyt på listen over de meste utbyttevennlige selskapene på Oslo Børs, uansett sektor. 

Blant analytikerne er det en klar overvekt som anbefaler å kjøpe Vår Energi-aksjen. Til Kapital forteller John Olaisen, analysesjef hos meglerhuset ABG Sundal Collier, at et viktig kjøpspremiss er relatert til utsikter om høye årlige direkteutbetalinger. Han peker på at basert på prisene i terminkontraktmarkedet burde selskapet kunne levere en årlig direkteavkastning på rundt 15 prosent de neste tre årene, altså at man som investor potensielt kan få igjen 45 prosent av investeringen i løpet av en treårsperiode. Analysesjefen, som i flere år har toppet Kapitals rangering over landets beste oljeanalytikere, mener ellers at siste måneders kursfall særlig knyttet til kostnadsoverskridelser og kortsiktige produksjonsproblemer er forhold som i sum slår lite inn på selskapets nåverdi.

Også hos SpareBank 1 Markets mener man Vår Energi   er et attraktivt aksjekjøp. Meglerhuset har såpass tro på videre kursoppgang at man inkluderer aksjen som en del av sin anbefalte modellportefølje for november, en portefølje som så langt i år har banket Hovedindeksen på Oslo Børs med god margin. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen legger i sin analyse blant annet til grunn et oljeprisanslag på mellom 80 og 85 dollar fatet i den kommende femårsperioden, og forventer blant annet et utbytte pr. aksje i 2023 og 2024 på henholdsvis 0,47 og 0,4 dollar. Og selve aksjeprisingen er på ingen måte avskrekkende – basert på Sveen-Nilsens estimater handles aksjen, med utgangspunkt i kurs 35, til en P/E på seks for 2023. 

Oppsummert setter vi Vår Energi   på Kapitals liste over aksjeanbefalinger, og deler med det også toppledelsens tro om flere år med høye gasspriser. Også andre oljetopper ser nok hvor skjøre de globale energimarkedene som sådan er, blant annet har Eni-sjef Claudio Descalzi tidligere i høst uttalt at utfordringene med nok tilgjengelig gass i Europa først vil slå virkelig inn neste vinter, da russiske sanksjoner kan bety at regionen potensielt sett ikke kan regne med noe tilførsel av russisk gass. Parallelt har OPEC tidligere i år påpekt at de samlede oljereservene nå er ganske så lave, etter en lang periode med underinvesteringer i ny produksjonskapasitet. Flere år med høye energipriser ligger altså i kortene, støttende for nye aksjeoppturer for Vår Energi-aksjen.