<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oljefest venter –

Med en oljepris tett oppunder 70-streken skal vi ha mye bedre betalt enn den avkastningen Kapital-porteføljen har generert så langt i år. Vi er imidlertid overbevist om at langt mer kommer i takt med en kommende reprising av olje- og oljerelaterte aksjer på Oslo Børs.  

Oljeoptimist: Goldman Sachs, med toppsjef David M. Solomon i spissen, mener det nå ligger an til en massiv oljeprisoppgang i tiden som kommer.   Foto: Mike Blake/NTB

Oljemarkedet strammer seg altså mer og mer til. OPEC antar nå at den globale oljeetterspørselen vil stige med seks millioner fat pr. dag i 2021, sammenlignet med 2020. I tillegg tror de det meste av drivstofflagrene som har blitt bygget opp gjennom pandemien vil bli redusert ved slutten av dette kvartalet. Og i takt med gjenåpningen av verden venter  Goldman Sachs at etterspørselen etter råolje vil øke med 5,2 millioner fat pr. dag de neste seks månedene. Den amerikanske storbanken tror råvareprisene generelt skal stige 13,5 prosent det neste halve året, og at oljeprisen vil nå 80 dollar pr. fat i tredjekvartal – men med risiko på oppsiden. Anslaget tolv måneder frem i tid er på 75 dollar fatet. 

De positive oljeutsiktene gir alt i alt føringer om en bred kommende opptur for det som er av oljeaksjer på Oslo Børs.  

Solid Yara-optimisme  

– Basert på selskapets gjeldsgrad og kommunikasjon venter vi en direkteavkastning på seks prosent i form av utbetalt utbytte fremover, og vi ser i tillegg potensielle tilbakekjøp løfte samlet avkastning for aksjonærene opp mot ti prosent, skrev DNB Markets etter Yaras    kvartalstall. 

Meglerhuset peker imidlertid på at resultatene kom inn noe under konsensus, men 586 millioner dollar i EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) var likevel litt over de 577 millioner DNB Markets hadde sett for seg. 

– I første rekke ser det ut til at oppnådde priser kom inn noe lavere enn ventet, men enkelte kostnadselementer lå også i overkant av våre estimater. Volumet var samtidig høyere enn vi ventet, tilføyer meglerhuset, som nå gjentar sin kjøpsanbefaling på Yara   med kursmål 500. 

De er ikke alene om å anbefale investorer å kjøpe seg ytterligere inn i gjødselgiganten. En klar overvekt av Yara-analytikerne har fortsatt aksjen på sine respektive anbefalingslister. 

Vi tok selskapet inn i Kapital-porteføljen rett før jul, og har blitt tilgodesett med en avkastning på rundt 20 prosent. Markedsverdien er i dag på rundt 115 milliarder kroner, et nivå man aldri før har sett. Vi forventer likevel mer av aksjen fremover, støttet også av sterkere utbyttesignaler – og Yara   blir derfor værende i Kapital-porteføljen.   

Renten – fortsatt støttende

Den svenske Riksbanken besluttet nylig å holde reporenten uendret på null prosent, noe som var ventet. Noen justeringer ligger det heller ikke an til med det første, ettersom den indikerer en fortsatt nullrente ut hele prognoseperioden som løper ut andrekvartal 2024. 

Her hjemme? Norske pengemarkedsrenter er klart ned målt mot nivåene fra tidligere i vinter. Det er godt nytt for boliglånskunder – men også en god illustrasjon på at det kan bli vanskeligere å hente ut sterkere rentenettoer for bankene i tiden som kommer, noe vi også påpekte i forrige utgave av Kapital i forbindelse med vår omtale av egenkapitalbevisene på Oslo Børs. 

En rentebunn er imidlertid på trappene, mener imidlertid DNB Markets, og forventer at en tydelig makroøkonomisk gjeninnhentning gjennom andre- og tredjekvartal vil danne grunnlag for at sentralbanken mot slutten av året kan starte prosessen med å heve renten mot et mer normalt nivå. Meglerhuset venter at Norges Bank hever renten i desember, men anser en eventuell septemberhevning som nesten like sannsynlig – og tror ellers på ytterligere to rentehevninger i 2022 og to i 2023, noe som i sum betyr at Norges Bank i løpet av et par år har hevet renten fra null til 1,25 prosent. 

Imidlertid tror vi sentralbanken her hjemme vil måtte utsette sine små indikerte rentejusteringer, sett særlig i lys av at både den europeiske og amerikanske sentralbanken må trå så varsomt som de nå gjør. I et nylig sluppet makroskriv peker Handelsbanken Capital Markets nettopp på det lille handlingsrommet USAs sentralbank har. De forventer, sett i lys av at det er et godt stykke igjen til arbeidsmarkedet er i balanse, at pengepolitikken vil holdes svært ekspansiv, og meglerhuset forventer første rentehevning fra amerikansk hold mot slutten av 2023.

Lyse Subsea 7-prognoser   

– Vi ser fremover med optimisme om oppgang i ny ordreflyt i olje- og gassektoren, i tillegg til fortsatt sterk vekst i vår godt etablerte offshore vindvirksomhet, uttalte konsernsjef John Evans i Subsea 7   i forbindelse med fremleggelsen av selskapets kvartalsrapport. Positive fremtidsutsikter til tross, selskapet holder fast ved de tidligere kommuniserte prognosene og opprettholder således forventninger om høyere inntekter og EBITDA i år enn i fjor, samtidig som det ventes et positivt driftsresultat. 

Vi forventer en sakte, men sikker, gjeninnhenting av selskapets aksjekurs, i tråd med et høyere aktivitetsnivå med god marginstøtte. Aksjen blir værende i Kapital-porteføljen, noe også DNO   , Aker Solutions   , Storebrand   , samt Yara    gjør. Med andre ord blir det heller ikke i denne runden gjort noen endringer av porteføljemiksen.