<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Digital ledelse – den nye normalen?

Digital ledelse er nytt for de fleste, og ledere trenger ny kunnskap om hvordan dette kan løses best mulig. Gjensidig tillit er en viktig faktor for å lykkes, skriver Mats Kristensen, partner og daglig leder i Leadership Weekly.

Mats Kristensen, partner og daglig leder i Leadership Weekly. Foto: Leadership Weekly

Den nye arbeidshverdagen vil for mange aldri bli den samme som tidligere. Det er blitt nye måter å jobbe, kommunisere med kolleger, ledere, kunder og samarbeidspartnere på, og dette stiller ikke bare nye krav til arbeidstagere, men også skyhøye krav til ledere. Det gjør det også vanskeligere å skape en kultur, tilhørighet og lojalitet til arbeidsplassen, kanskje særlig for unge medarbeidere og nyansatte. Men også erfarne medarbeidere kan miste fellesskapsfølelsen og lojalitet til bedriften i denne situasjonen, og krever på lik måte oppfølging og involvering i arbeidsplassen.

Utfordringer med hjemmekontor

Hjemmekontor på mer fast basis byr også på nye utfordringer. Noen medarbeidere bor trangt og har ikke plass til et eget hjemmekontor som er tilfredsstillende når det gjelder ergonomi, støy, lysforhold eller annet. Det kan også være krevende forhold på hjemmebane som gjør at dette ikke fungerer optimalt.

En risiko som ledere trenger å være ekstra oppmerksomme på, er at medarbeidere kan jobbe mye og levere bra hjemmefra, men fremdeles ikke ha en god arbeidshverdag. Det kan være vanskelig å fange opp, og krever at ledere følger ekstra godt med. Eksempelvis er et tabubelagt problem som “ensomhet” tiltagende, særlig blant de som har et stort sosialt behov og/eller er i risikogruppen.

En løsning på dette er å ha oftere en-til-en-møter med ansatte, og la den ansatte være med på å bestemme både hyppighet og fokus. Det er viktig å balansere oppmerksomhet på oppgave vs. relasjon – og prestasjon vs. utvikling.

Digital ledelse krever spesielt mye av ledere. I tillegg til gjensidig tillit er det viktig å sørge for fleksibilitet, tett og riktig oppfølging, samt at arbeidsforholdene hjemme, så langt det lar seg gjøre, er best mulig. Ikke minst er det viktig at ledere sørger for at den nye arbeidshverdagen ikke ytterligere visker ut linjene mellom jobb og privatliv.

Nordisk tillitsmodell for ledelse

Den nordiske, tillitsbaserte modellen for ledelse er enda viktigere for digital ledelse og kan også bety et konkurransefortrinn når dette blir gjort riktig. Men vi trenger å utvikle denne ledelsesmodellen videre for å sørge for at alle i organisasjonen leverer best mulig og har gjensidig tillit til hverandre.

Tillit, forventningsavklaring og empatisk lederskap vil bli enda viktigere for å lykkes nå og fremover.

Forventningsavklaring fra ledere er helt avgjørende for dette. Tydelige, trygge rammer, tillit og gjensidig forståelse av hva som forventes er avgjørende, og vil være med på å skape en god arbeidskultur, fornøyde medarbeidere (og ledere), samt resultater på bunnlinjen.

Helt nye krav 

Økt fleksibilitet i arbeidshverdagen stiller også større krav til selvledelse. Mange erfarer at de får mer innflytelse på eget arbeid og opplever dette som positivt, mens for andre kan dette føre til usikkerhet og behov for tettere oppfølging. Økt selvledelse stiller også helt nye krav til både ledere og medarbeidere, og det å håndtere både mulighetene og utfordringene må være et prosjekt som begge parter tar et ansvar for.

Det som er helt sikkert, er at tillitsbasert ledelse vil bli enda viktigere fremover og at kontrollbaserte metoder er langt mindre effektive – det bidrar ikke til å få ut det beste av hver enkelt medarbeider. Men tillit går begge veier. Sørg derfor for at du har ansattes tillit og at du har tillit til dem, og du er på god vei til å lykkes.