<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mer tankoppside

I sum forventer vi en flåtevekst på to prosent både i inneværende år og i 2023, før vi fort kan ende opp i en situasjon med negativ flåtevekst i både 2024 og 2025. Ergo trenger vi svært lav etterspørselsvekst de neste årene for at festen i tanksegmentet skal vedvare.

Foto: Bloomberg

I en Gjestekommentar i fjor høst pekte vi på 2022 som et vendepunkt innen tanksektoren og spådde en etterspørselsvekst etter oljetank på elleve prosent for inneværende år, noe som ville være et av de høyeste vekstanslagene i vår historikk. På produkttanksiden og i mellomsegmentet på råoljetank kom veksten både langt tidligere og med en langt høyere vekstrate enn forventet, som følge av endrede handelsmønstre grunnet krigen i Ukraina. Men fra midten av sommeren av har vi også sett kraftige bevegelser på stortank, som forventet. Totalt har det ført til at vi har målt en etterspørselsvekst på 19,5 prosent for de tre første kvartalene i år sammenlignet med samme periode i fjor, og vi tror fortsatt det er mer i vente.

Peter Michael E. Christensen Cleaves Securities Foto: Cleaves Securities

På kort sikt ser vi en ytterligere økning i etterspørsel som følge av de kommende sanksjonene på russisk olje fra EU. Før utbruddet av krigen importerte EU om lag 3,9 millioner fat pr. dag med råolje og oljeprodukter fra Russland. Dette er volumer som EU naturligvis må hente fra andre steder, og volumer som russerne må finne andre kjøpere til – til nå hovedsakelig India, Kina og til dels Tyrkia – og begge deler gir en økning i flåteutnyttelsesgrad gjennom økte seilingsdistanser og dermed økte rater. Ved utgangen av august hadde EU redusert importen fra Russland med 1,2 millioner fat pr. dag, alt annet likt utgjør dette cirka 1/3 av volumene som skal kuttes, og dermed hentes og selges andre steder.

Potensielle effekter av EU-sanksjoner mot russisk olje Peter Michael Christensen

Resesjon, hva da?

Et annet spørsmål er naturligvis effekten av en resesjon. Intuitivt vil oljeetterspørselen falle når økonomien opplever en nedkjøling, men når nedkjølingen til dels er forårsaket av høye energipriser, som stimulerer til bruk av olje som energikilde, er effekten mer tvetydig. De vedtatte produksjonskuttene til OPEC+ på to millioner fat pr. dag fra november vil nok trekke ned etterspørselen etter tank noe. Vi estimerer derimot det reelle kuttet relativt til september å være på 1,1 millioner fat pr. dag (hvorav 0,8 millioner fra Midtøsten og 0,3 millioner fra Russland), men forventer også et etterspørselstap på russisk olje på ytterligere 0,7 millioner fat pr. dag inn i førstekvartal som følge av de nevnte sanksjonene.

Som et svar på kuttene til OPEC+ har USA i skrivende stund vedtatt å selge ytterligere 0,3 millioner fat pr. dag fra sine strategiske reserver i november i et forsøk på å stabilisere oljeprisen. Dette alene er derimot ikke nok på sikt, all den tid det er en tapende strategi å bekjempe produksjonskuttene til OPEC+, både planlagte og fremtvungne, med en ressurs som av natur er begrenset. Men med en sterk oljepris fremover forventer vi at amerikanerne også øker produksjonen med 1,4 millioner fat pr. dag frem mot slutten av neste år, noe som er spesielt viktig da seilingsdistansene for amerikansk olje er i snitt vesentlig lenger enn olje fra Midtøsten og Russland.

Historisk lav ordrebok

Samlet sett anslår vi etterspørselsveksten etter oljetank til 4,5 prosent neste år. Samtidig er vi i starten av en periode med vedvarende lav flåtevekst. Dagens ordrebok er den laveste vi har målt opp mot flåten noen gang, og den laveste i absolutte termer siden 1997, hvor flåten var godt under halvparten så stor som i dag. I tillegg har økte priser og høynet teknologisk risiko gjort at det nesten ikke bestilles skip, og selv om en skulle ønske å bestille skip, er verftskapasiteten sprengt grunnet boomen i container- og LNG-markedet. I sum forventer vi en flåtevekst på to prosent både i inneværende år og i 2023, før vi fort kan ende opp i en situasjon med negativ flåtevekst i både 2024 og 2025. Ergo trenger vi svært lav etterspørselsvekst de neste årene for at festen i tanksegmentet skal vedvare.