<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
En glad laks: Kenneth Jarl Andersen er Strawberry og Petter Stordalens representant i styret i Atlantic Sapphire. Lakseoppdrettsselskapet har de nest høyeste honorarene til styremedlemmer i børsnoterte selskaper.  Foto: Iván Kverme

Forsiktig økning i styrehonorarene

Det er absolutt måtehold når valgkomiteer og generalforsamlinger i de børsnoterte selskapene vedtar honorarer for styremedlemmene. I år økte snitthonorarene med mellom to og tre prosent.

Dette moderate løftet var likevel bedre enn økningen for styrelederne, der det gjennomsnittlige honoraret faktisk ble redusert fra 610.000 til 600.000 kroner. Årets forslag fra valgkomiteene endte med at de aksjonærvalgte styremedlemmene fikk en økning i sine honorarer på i snitt tre prosent til 310.000 kroner. Dette er et løft på temmelig nøyaktig 100.000 kroner i løpet av de ti siste årene.

Tilsvarende økning for de ansattes representanter endte på cirka to prosent. Det gjennomsnittlige styrehonoraret for denne gruppen endte på 220.000 kroner, og økningen de ti siste årene har vært på 60.000 kroner.

Medianen for de to gruppene ligger i begge tilfeller et lite hakk under snittet og er på 300.000 for aksjonærenes representanter og 200.000 kroner for de ansatte i styrene.

Alle tallene i våre beregninger er hentet fra den styreperioden som ble avsluttet ved årets generalforsamlinger. Det vil i hovedsak si perioden april/juni 2021 til april/juni 2022. Flertallet av børsnoterte selskaper praktiserer fortsatt en modell der generalforsamlingene vedtar styrehonorarer med tilbakevirkende kraft, og derfor må vi også bruke disse tallene for samtlige selskaper for å få sammenlignbare tall.

Adevinta med dobling

Subsea 7 har i flere år hatt de høyeste godtgjørelsene til sine styremedlemmer, og alle syv i styret til Kristian Siem er dessuten valgt av aksjonærene. Ingen ansatte har fått plass i dette styret, der honoraret konvertert til norske kroner endte på 875.000 i forrige styreperiode.

På plassene etter Subsea 7 finner vi to nye selskaper sammenlignet med listen for et år siden. Adevinta løftet honoraret med 50 prosent til 750.000 kroner, mens Atlantic Sapphire dundret inn med et honorar til de syv aksjonærvalgte representantene på 650.000 kroner. Selskapet vedtar også sine honorarer i dollar, og Atlantic Sapphire opererer med en løsning der styremedlemmene i tillegg til et fast honorar også får betalt for hvert styremøte de deltar i. 

Orkla ga de aksjonærvalgte styremedlemmene et løft i honorarene på langt over snittet – med elleve prosent til 630.000 kroner. For de utvalgte i Prosafe bikket derimot beløpet tilsvarende den andre veien på grunn av at dollarkursen beveget seg i feil retning. En håndfull styremedlemmer i riggselskapet hadde likevel et årlig honorar på 590.000 kroner.

Felles for alle tallene er at de bare omfatter “grunnbeløpet” som styremedlemmene mottar. I tillegg kommer honorar for deltagelse i et økende antall komiteer og utvalg.

Ferskingene økte

En rekke selskaper er blitt notert eller flyttet opp på hovedlisten de siste to–tre årene, og det er også blant flere av disse selskapene vi finner de største økningene i styrehonorarene. Det er ikke nødvendigvis et løft til honorarer langt over gjennomsnittet, men økningen er en naturlig konsekvens av at både arbeidsoppgaver og ansvar er blitt mer omfattende.

Endur – tidligere Bergen Group – er imidlertid langt fra noen nykommer på Oslo Børs. Selskapet skiftet navn i 2018, og hadde da i mange år operert med et helt stabilt honorar til styremedlemmene på 150.000 kroner. Dette nivået ble opprettholdt i et par år etter navneskiftet, men nå kom omsider løftet – doblingen – til 300.000 kroner. Endur har utelukkende representanter for aksjonærene i styret.

Langt ferskere blant selskapene på Oslo Børs er Saga Pure, og her var det også snakk om en dobling av honorarene. Men igjen, det er på svært moderate nivåer – fra 100.000 til 200.000 kroner.

Kahoot derimot løftet styrehonoraret opp til langt over gjennomsnittet. De aksjonærvalgte styremedlemmene fikk en økning i honorarene på 90 prosent til 470.000 kroner.

Elliptic Laboratories er en av de virkelige ferskingene på børsen. Selskapet ble notert på det som het Merkur Market i oktober 2020, og ble nå i mars i år løftet opp på hovedlisten. Dette resulterte også i et solid løft i styrehonorarene fra 150.000 til 275.000 kroner. Nivået tok et langt steg i retning gjennomsnittet for alle selskapene.

Enda nærmere snittet kom NTS da selskapets generalforsamling vedtok en økning fra 170.000 til 290.000 kroner. Men noen ny økning blir det neppe snakk om, ettersom NTS nå er midt inne i oppkjøps- og fusjonsplanene til Salmar og Norway Royal Salmon.

Apropos stabile styrehonorarer: Olav Thon og hans eiendomsselskap har virkelig representert stabiliteten. Selskapet økte styrehonorarene til de fire styremedlemmene fra 50.000 til 100.000 kroner i 2007 – og har holdt seg på dette nivået frem til årets generalforsamling. Da kom det igjen en økning på nye 50.000 kroner.

Arcticzymes Technologies, Panoro Energy og PoLight er andre eksempler på selskaper som har økt styremedlemmenes honorarer med om lag 50 prosent – til henholdsvis 225.000, 365.000 og 250.000 kroner.

Moderate tungvektere

Vi finner ikke mange av børsens tungvektere blant selskapene med de høyeste honorarene for styrelederne, det samme er tilfelle for styremedlemmene. Orkla er igjen øverst, fulgt av Schibsted og Mowi.

Og i motsetning til ekstremtilfellet Olav Thon går det i disse selskapene ikke mange år mellom hver økning av honorarene. Tungvekterne plusser ikke på med 50.000 kroner med noen års mellomrom, de foretar en mindre justering hvert år.

Bedre enn snittet: Lisbæt Nærø og de andre styremedlemmene i Mowi fikk en økning i styrehonorarene på syv prosent. Nærø er administrerende direktør i Fana Sparebank. Foto: Magne Fonn Hafskor

Vel, generalforsamlingen i alle de tre nevnte selskapene la seg et solid stykke over snittøkningen på tre prosent. Orklas økning på 11 prosent har vi allerede nevnt, mens Schibsted og Mowi økte honorarene med åtte og syv prosent til henholdsvis 558.000 og 535.000 kroner.

Og husk, det er hele tiden honorarene for forrige styreperiode vi viser til.

For styremedlemmene i Equinor, DNB, Storebrand, Yara og Telenor endte lønnsoppgjøret med de tradisjonelle økningene på mellom to og tre prosent. I disse selskapene skal det prinsipielt ikke være noen forskjell på lønnsøkningen til styrets medlemmer sammenlignet med de ansatte.

I motsatt ende av honorarlisten finner vi de vanlige gjengangerne med dominerende eiere. Olav Thons eiendomsselskap er fortsatt en av disse, det samme er Thomas Wilhelmsens Treasure og Geir Olav Drangslands Byggma. Her opereres det med styrehonorarer på 130.000 og 160.000 kroner. 

Flere av de relativt ferske selskapene på hovedlisten opererer også – eller opererte i forrige styreperiode – med beskjedne honorarer. En kvartett skiller seg ut, med Rana Gruber som det mest ekstreme der styrehonoraret i forrige periode var på beskjedne 60.000 kroner. Årets generalforsamling tok imidlertid konsekvensen av at selskapet ble notert på hovedlisten i år og løftet honoraret til 400.000 kroner for den perioden vi nå er inne i.

Gentian Diagnostics var langt mer moderate i økningen av honorarene. Helseselskapet løftet nivået fra 125.000 til 150.000 kroner i inneværende periode. Generalforsamlingene i Edda Wind og Hofseth Biocare derimot gjorde ikke noe vedtak om honorarer for denne perioden. I den forrige lå nivået på henholdsvis 125.000 og 100.000 kroner.

Hvis vi driller ned på de ulike bransjene eller kategoriene på børsen, er Energi den som har det høyeste honorarnivået. Her finner vi da også selskaper som Subsea 7, Prosafe og PGS – og honorarsnittet for de nærmere 30 selskapene ligger på 362.000 kroner.

Ingen lønnsleder: Edda Wind betaler Toril Eidesvik og de andre styremedlemmene 125.000 kroner i årlig honorar. Foto: Lise Åserud/NTB

Konsumvarer er den kategorien som ligger nærmest, under den paraplyen finner vi blant annet Atlantic Sapphire, Orkla og Mowi, og honorarsnittet ligger på 347.000 kroner.

Forbrukervarer, Materialer og Finans har også alle et gjennomsnitt på over 300.000 kroner.

Drøy tredjedel med ansatte

Ifølge aksjeloven har de ansatte også krav på deltagelse i mange styrer, men langt fra alle. I vårt utvalg av i alt 152 selskaper er det bare 61 som også velger inn en eller flere representanter fra medarbeiderne.

Schibsted har i flere år hatt de høyeste styrehonorarene til de ansattevalgte og ligger fortsatt øverst med 558.000 kroner. Observante lesere vil registrere at dette er det samme honoraret som aksjonærenes representanter også mottar.

Blant selskapene med de høyeste honorarene til de ansatte er det faktisk bare to som har ulike nivåer på godtgjørelsene. Orkla honorerer de aksjonærvalgte med 630.000 kroner og de ansatte med 485.000 kroner, mens tilsvarende for Storebrand er 406.000 og 364.000 kroner.

Det er heller ikke knyttet noen betingelser til honorarene for de ansatte – bortsett fra i Aker og Aker-eide selskaper der fagforeningene har bestemt at ansattes representanter i praksis skal ha et lavere honorar enn det generalforsamlingen vedtar.

I underkant av halvparten av de børsnoterte selskapene opererer med like honorarer for aksjonærenes og de ansattes representanter i styret. Størst forskjell er det i PGS, Magseis Fairfield og i Norwegian. I 15 av de 61 selskapene honoreres de aksjonærvalgte med minst 200.000 kroner mer enn de ansattes representanter.

For de ansatte er det gruppen Materialer som har det høyeste snitthonoraret blant bransjene på børsen med 299.000 kroner. Med så få selskaper der de ansatte er blitt med i styret, er det ingen store utvalg i noen av bransjene. Materialer omfatter seks selskaper, mens det er flest innenfor Industri med totalt 14 selskaper. Her er imidlertid snittet blant de aller laveste med 185.000 kroner. Konsumvarer er kategorien med det nest høyeste snittet på 298.000 kroner, mens Energi og Finans er temmelig like med henholdsvis 262.000 og 254.000 kroner.

Karriere