<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tre tidligere fullmektige saksøkte Hammervoll

Problemene som Kapital tidligere har omtalt i advokatfirmaet Hammervoll Pind, er ikke de første i sitt slag. Fra 2009 til 2013 gikk flere fullmektiger til sak mot advokatkontoret som da het Hammervoll & Co.

Trøbbel i fortiden: Daværende Hammervoll & Co, og partner John Hammervoll ble i perioden rundt 2013 saksøkt tre ganger av firmaets tidligere advokatfullmektige.  Foto: Bendik Haug Aurdal

Våren 2013 var en dramatisk tid i det som den gang het Advokatfirmaet Hammervoll & Co DA. På ett tidspunkt leverte en tidligere fullmektig en anmeldelse om trusler mot eier og partner John Hammervoll. Fullmektigen er en av flere tidligere ansatte som gikk til sak mot Hammervoll i denne perioden.

Saksøkt av egne fullmektiger

I 2016 gikk John Magne Hammervoll i kompaniskap med den tidligere Thommessen-advokaten Anders Pind, og firmaet skiftet navn til Advokatfirmaet Hammervoll Pind.

Kapital har gjennom en serie artikler i de siste utgavene avdekket en rekke oppsiktsvekkende forhold i advokatfirmaet siden 2016. Blant annet har det kommet frem at tidligere ansatte har opplevd et svært giftig arbeidsmiljø, og har vært redd for å bli innblandet i arbeid de ikke kan stå inne for

Nå viser det seg at det har vært problemer knyttet til Hammervoll også før 2016. Mens advokatfirmaet ennå het Hammervoll & Co, var partner John Magne Hammervoll i konflikt med flere fullmektiger som hadde jobbet for ham.

Det dreide seg om forhold knyttet til alt fra rot med lønn, problemer på arbeidsplassen og det flere oppfattet som trusler.
Halvor Bjørnvald Olsen i Deloitte Advokatfirma

I perioden fra 2007 til 2013 ble han, etter det Kapital har oversikt over, saksøkt av tre tidligere fullmektige på forskjellige tidspunkter. To gikk til forlik før hovedforhandling, mens det siste søksmålet ble behandlet av Oslo tingrett i 2016. Da hadde advokatfirmaet skiftet navn til Hammervoll Pind, og John Hammervolls forsvarer var hans nye makker Anders Pind.

Saken handlet om krav på utestående lønn og feriepenger, og den tidligere advokatfullmektige tapte saken. Dommeren besluttet likevel at partene måtte bære egne saksomkostninger, og skrev følgende:

" Etter en samlet vurdering finner retten at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig at hver av partene må dekke sine egne sakskostnader. Ved denne vurderingen har retten lagt vekt på at saksøker er blitt behandlet uryddig [...] at spørsmålene knyttet til avtalerevisjon har bydd på bevistvil, og at sakens velferdsmessige betydning for saksøker og styrkeforholdet mellom partene tilsier at partene bærer hver sine omkostninger.

Vitnet om alvorlige forhold

Selv om saksøker tapte saken, ble det ført fire vitnemål fra tidligere advokatfullmektige i firmaet som hver for seg fortalte om alvorlige forhold. I dommen blir følgende nevnt:

Et vitne forklarte at arbeidsavtalen hans hadde blitt antedatert, og at Hammervoll hadde sendt det han oppfattet som urimelige krav som så ble motregnet i lønn. Dette vitnet hadde selv gått til sak. Saken endte med et forlik Hammervoll skal ha nektet å skrive under på. Et annet vitne fortalte at det hadde gått tre og et halvt år fra hun sa opp og gikk til sak, til hun fikk betalt det hun hadde krav på i lønn. Vitnet fortalte at hun da mottok det hun opplevde som trusler om at hun hadde begått underslag. Det siste vitnet fortalte at hun ikke hadde fått lønnen hun mente hun hadde krav på, men hadde valgt ikke å gå videre med saken.

Saksøkers advokat i saken var daværende advokatfullmektig Halvor Bjørnvald Olsen i Deloitte Advokatfirma.

– Alle de fire jeg hadde som vitner var ansatt i Hammervoll Pind i perioden 2009 til 2011, bekrefter Bjørnvald Olsen, som i dag er senioradvokat i firmaet.

Saken mot Hammervoll i 2016 var hans første opptreden i retten.

– I utgangspunktet har jeg ikke lyst til å kommentere saken utover det som er offentlig tilgjengelig. Jeg kan derimot bekrefte at i den saken hadde vitnene som sto på vitnelisten, rimelig likelydende historier om sin tidligere arbeidsgiver.

– Hvilken type historier var det?

– Det dreide seg om forhold knyttet til alt fra rot med lønn, problemer på arbeidsplassen og det flere oppfattet som trusler.

– Kastet ut av kontoret

Den tidligere fullmektigen, som tapte søksmålet mot Hammervoll, klaget ham også inn for Advokatforeningens disiplinærsystem i 2014.

Klagen gjelder brudd på reglene for god advokatskikk punkt 5.7 – om å sikre sine advokater “rimelig og god avlønning”; punkt 5.3 om ikke ta kontakt med parter i en pågående tvistesak og til slutt det mest alvorlige punktet, 1.3. Punktet lyder slik:

“En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.”

I klagen kommer det frem endel alvorlige påstander. Den aktuelle advokatfullmektigen forteller i klagen at han under oppsigelseperioden ble kastet ut av sitt kontor, og at hans personlige eiendeler ble satt på gangen. Han ble bedt om å levere inn nøklene til kontoret. Han hadde derfor liten mulighet til å opptjene sin provisjon det siste halvåret. Han ble etter hvert sykemeldt. I klagen blir det også vist til anmeldelsen.

Disiplinærnemnden fant klagens første punkt ikke tilstrekkelig bevist, og avviste klagen. Punkt 1.3 ble ikke behandlet.

Hammervoll er derimot en kjenning av nemnden. En utskrift fra Advokatforeningens disiplinærutvalg viser at hele 15 klienter har sendt inn klage på partner John Hammervoll bare de siste fem årene. Han har blitt felt to ganger, en gang for brudd på god advokatskikk, og en gang for nedsatt salær. Advokatforeningen gir ikke innsyn i klager som ligger mer enn fem år tilbake i tid, men Kapital er kjent med at han også i perioden forut for 2015 også flere ganger har blitt behandlet i disiplinærsystemet.

Ble bistått av Juristforbundet

– Vi er et fagforbund for jurister og advokater, og vedkommende kom til oss for bistand i en sak som gjaldt manglende utbetalinger, provisjonslønn og feriepenger i 2013, sier senioradvokat Arild Jebens i Juristforbundet til Kapital.

Jebens bisto fullmektigen som har saksøkt John M. Hammervoll.

– Vi gav ham juridisk bistand i saken, og representerte ham gjennom brev til Advokatfirmaet Hammervoll & Co. Vi ba dem om at han skulle få utbetalt det vi mente han hadde krav på.

Jebens bekrefter at dette ikke var første gang Juristforbundet bisto medlemmer som har vært ansatt i Hammervoll & Co, med ulike problemstillinger:

– Hvilke konkrete problemstillinger var det snakk om for de øvrige som har fått bistand av Juristforbundet?

– Det kan jeg ikke uttale meg om grunnet taushetsplikt.

Bisto: Senioradvokat Arild Jebens i Juristforbundet forteller at Juristforbundet bisto tidligere advokatfullmektige med sine problemer med Hammervol & CO. Foto: Juristforbundet

Forble uløst

Saken hvor det skal ha blitt fremsatt trusler, dreide seg om at en ukjent mann hadde ringt noen i familien til den tidligere fullmektigen, og bedt dem fortelle fullmektigen at vedkommende skulle stoppe å plage sin tidligere arbeidsgiver. Nummeret som ble brukt, ble sporet til en person som var helt utenforstående med forholdet. Politiet antar at det kan ha dreid seg om et identitetstyveri.

John Hammervoll var aldri siktet i saken, men han ble innkalt som vitne. Henleggelsen av saken ble påklaget, men statsadvokaten opprettholdt henleggelsen i 2014.

– Med de opplysningene som lå i saken, var det ikke mer å gjøre, opplyser statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød til Kapital.

– Kunne blitt håndtert bedre

– Jeg er kjent med de tre forholdene knyttet til Hammervoll & Co. Selv om jeg ikke var personalansvarlig partner i Hammervoll & Co, så erkjenner jeg at de aktuelle konfliktene med fordel kunne blitt håndtert mer smidig. Det er imidlertid flere sider ved sakene det refereres til, uten at jeg kan gå nærmere inn på dem. Minner også om at to av de tre sakene ble løst i minnelighet med de tidligere ansatte, og i den tredje fikk selskapet fullt medhold. Den alvorlige påstanden om trusler kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i, opplyser John Hammervoll i en epost til Kapital.

Selv om jeg ikke var personalansvarlig partner i Hammervoll & Co, så erkjenner jeg at de aktuelle konfliktene med fordel kunne blitt håndtert mer smidig.
John Magne Hammervoll