<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fakturerte 1,4 mill. for to dagers rettssak

Den nå avskiltede og siktede advokaten John Magne Hammervoll har blitt pålagt å kutte salæret for en rettssak med over 500.000 kroner. Ifølge Disiplinærnemnden har Hammervoll til og med fakturert for opplæring av firmaets advokatfullmektiger. 

469,5 timer: Tilsammen leverte John Hammervoll, tidligere partner i Hammervoll Pind (i dag heter firmaet Advokatfirmaet Pind) en timeliste på 469,5 timer for arbeidet med en eiendomssak som gikk over to dager i Tingretten i 2018.  Foto: Henrik Omtvedt Jensen.

– Det gikk omtrent to år fra vi engasjerte Hammervoll til saken var ferdig tapt. Deretter brukte vi omtrent to år til på å bli kvitt Hammervoll, forteller et samboerpar som har kjempet mot John Magne Hammervoll i Advokatforeningens disiplinærsystem.  

Paret kjøpte en leilighet på Majorstuen i 2016. Da de overtok leiligheten, var den ikke i den stand de hadde forventet eller mente de var blitt forespeilet. Som ofte skjer i slike saker, engasjerte paret så en advokat. De syntes den første de engasjerte var litt tannløs, og var misfornøyde med fremdriften. Av en venn fikk de anbefalt å gå for en som hadde rykte på seg for å være skarpskodd og pågående, nemlig Hammervoll, tidligere partner og gründer i advokatfirmaet som den gang het Hammervoll Pind, men som i dag har skiftet navn til Advokatfirmaet Pind.

Resultatet ble at paret de to siste årene har hatt en klagesak mot Hammervoll gående i Advokatforeningens disiplinærsystem. 

Det gikk omtrent to år fra vi engasjerte Hammervoll til saken var ferdig tapt. Deretter brukte vi omtrent to år til på å bli kvitt Hammervoll.
Tidligere klienter av Hammervoll

I slutten av mars i år konkluderte Disiplinærnemnden med at Hammervoll hadde overtrådt punkt 3.1.5 og 3.3.1 i reglene for god advokatskikk, som gjelder orientering om kostnader og redegjørelse for salærberegning. I tillegg til en advarsel satte nemnden ned Hammervolls salær med over en halv million kroner. 

Økonomisk utroskap: John Hammervoll er i dag siktet for grov økonomisk utroskap mot en eldre kvinne diagnostisert med Alzheimers. Foto: Hammervoll Pind

Ansattflukt uten sidestykke

Kapital har tidligere skrevet en rekke avsløringer om John Hammervoll og advokatfirmaet Hammervoll Pind. Gjennom 2018 og frem til våren 2019 opplevde advokatfirmaet en ansatteflukt som antagelig mangler sidestykke i den norske advokatbransjen. I løpet av denne perioden sluttet 36 ansatte, noe som utgjorde nær hele staben på firmaets hovedkontor i Oslo.

I forkant av dette oppsigelsesrushet, i slutten av 2017, ble det skrevet en rapport av en utenforstående konsulent. Rapporten baserte seg på et møte blant de ansatte, og den gjenga knusende kritikk mot firmaet og ledelsen. Mye av kritikken gikk på at ansatte, advokatfullmektiger og advokater fryktet å bli innblandet i noe de mente var ulovlig, spesielt med tanke på overfakturering. Følgende står oppsummert i rapporten:

  • Advokatene med egen bevilling ønsker ikke å ta saker de opplever som på, eller over, den etiske grensen, men opplever at dette ikke blir hensyntatt.
  • Det forekommer innsalg til klienter der fullmektigen/advokaten mener partner overselger og gir klienten helt urealistiske forventninger. De ansatte opplever ikke å bli hørt når de tar dette opp.
  • Advokater ber ansvarlig partner fjerne timer på en sak (siden ansatte ikke får fjerne egne timer), men partner fjerner ikke timene, og klienten belastes det som den ansatte oppfatter som urimelig eller uten forankring i sakens art og omfang.
  • Antall saker i nemnden (klager til Advokaforeningens disiplinærnemnd) ryktes både i domstolene og blant andre advokater.

Kapital er kjent med at mye av kritikken fra de tidligere ansatte er knyttet til nettopp gründer og tidligere navnepartner John Hammervoll. 

469,5 timer for to dagers rettssak

Opplevelsen paret i den aktuelle tvistesaken hadde av Hammervoll og firmaet, speiler godt mye av bekymringene de tidligere ansatte i firmaet la for dagen i rapporten. Saken, som dreide seg om uenigheter om byggetekniske forhold i leilighet, gikk bare over to dager i tingretten i 2018.  Hammervoll leverte likevel en timeliste på til sammen 469,5 timer.

I fellelsen fra Disiplinærnemnden går det blant annet frem at både Hammervoll, senioradvokat og advokatfullmektig fra firmaet har ført timer på saken, tilsynelatende med bred gaffel. Skal en dømme ut fra timelistene, har alle disse i perioder jobbet svært hardt. Timeføringen under selve rettssaken 26. og 27. november 2018 er et talende eksempel: Første dagen er det ført syv timer for rettsmøte av både partner og fullmektig. Fullmektigen har i tillegg ført opp syv timer for rettsforberedelse samme dag. Dagen etter er det ført opp ni timer for rettsmøte fra fullmektigen og syv timer for rettsmøte for partner. Fullmektigen har i tillegg ført opp tre timer til rettsforberedelser.

I tingretten la Hammervoll frem en omkostningsoppgave på hele 876.400 kroner, som paret allerede hadde betalt. Retten bemerket at dette var svært høyt. I dommen står det:

“Retten finner saksomkostningskravet høyt sett hen til sakens art og omfang, herunder antall rettsdager. Retten gjør derfor saksøkerne oppmerksom på at det er mulig å be om at retten fastsetter prosessfullmektigens godtgjørelse i medhold av tvisteloven paragraf 3-8.”

Til sammenligning kom motpartens omkostninger på 450.637 kroner.

Disiplinærnemnden har vært gjennomgående kritisk til Hammervolls salærberegning, og de har spesielt vært kritisk til at det ser ut som en rekke advokater fra firmaet har bidratt i både forberedelsene og rettssaken.

Fikk flere fakturaer

Men regningene stoppet ikke etter at saken var tapt i retten. Hammervoll gikk nemlig umiddelbart i gang med å forberede en anke til lagmannsretten. 

Det aktuelle paret anførte i sin klage at de mener arbeidet med ankesaken ble påbegynt uten at det forelå noen avtale om dette. Overfor Kapital opplyser de at de etter tapet i tingretten derimot oppfattet Hammervoll som forståelsesfull for deres økonomiske situasjon, og de hadde endog forstått ham dithen at han faktisk ville betale tilbake litt av salæret. 

Det motsatte skjedde. Fem måneder etter at saken var ferdig kom to nye fakturaer. En faktura på 120.774 kroner relaterte til arbeidet med anken, samt nok en faktura for arbeidet med tingrettssaken på 393.911 kroner; den siste er altså i tillegg til saksomkostningene som ble opplyst i tingretten. Til sammen ble paret fakturert 1.401.156 kroner.

– Vi måtte bare komme oss ut av dette. Vi opplevde Hammervoll som pågående, og faktureringen som fullstendig ute av alle proporsjoner. Hele saken ruinerte oss. Vi fikk tak i en annen advokat og inngikk et forlik, forteller paret. 

Vi opplevde Hammervoll som pågående, og faktureringen som fullstendig ute av alle proporsjoner. Hele saken ruinerte oss.
Tidligere klienter av Hammervoll

De nektet å betale de siste vel 500.000 kronene, og i juli 2019  klaget de saken inn til Advokatforeningen. 

Full slakt

Paret fikk først begrenset medhold i Advokatforeningens førsteinstans – Disiplinærutvalget. Der ble salæret for arbeidet med anken nedsatt fra 120.774 til 20.000, mens resten av parets anførsler i hovedsak ble avvist. 

I fjor sommer klaget de saken videre til Disiplinærnemnden, og der ble utfallet som nevnt et helt annet. I en usedvanlig lang fellelse mottar Hammervoll det som kan beskrives som fullstendig slakt av hans arbeid og hans faktureringspraksis. 

Innledningsvis bemerker nemnden at klagefristen for hovedsalæret på 876.400 kroner ble levert etter klagefristen var utløpt, og kunne derfor ikke påklages. Derimot var både fakturaen for arbeidet med anken, og den ekstra fakturaen på vel 400.000 kroner for tingrettssaken, innenfor klagefristen. Hva gjelder fakturaen for anken, opprettholdt nemnden utvalgets beslutning, men for resten benyttet de anledningen til nærmest å statuere et eksempel. Nemnden skriver innledningsvis: 

Det er også etter nemndens syn merkverdig at salæret for arbeid med tingrettens dom ikke fremgikk av omkostningsoppgaven som ble fremlagt i tingretten.
Disiplinærnemnden

“Det fremstår som forståelig at klagerne var uforberedt på at det nesten fem måneder etter at saken ble avsluttet, skulle komme en ny faktura på kr 393.911 tilknyttet arbeidet med tingrettssaken ... Det er også etter nemndens syn merkverdig at salæret for arbeid med tingrettens dom ikke fremgikk av omkostningsoppgaven som ble fremlagt i tingretten.”

Nemnden kom til at dette isolert utgjorde brudd på punkt 3.1.5. i reglene for god advokatskikk, og nullet ut hele fakturaen. Nemnden konkluderer: 

“På bakgrunn av det allerede høye salæret som var betalt i tingrettssaken, kan det ikke være grunnlag for ytterligere fakturering av saken.”

Deretter tar de for seg mengden av firmaets advokater som hadde jobbet med saken. 

Dårlig utfall: Paret forteller at en advokatfullmektig måtte gjennomføre store deler av hovedforhandlingene på Hammervolls vegne da saken gikk i Oslo tingrett i 2018. Resultatet ble ikke bra. Foto: NTB

– Unødvendig ressursbruk

“Den omstendighet at såpass mange advokater har vært innblandet i saken har etter Disiplinærnemndens syn åpenbart vært et fordyrende element. Nemnden ser blant annet av timelistene at advokatene hver for seg gjentatte ganger har fakturert for saksgjennomgang og forberedelse til hovedforhandling. Etter nemndens vurdering er det ikke rimelig at klagerne skal belastes med at flere advokater må sette seg inn i sakene,” skriver nemnden.

Det kommer ikke helt klart frem nøyaktig hvor mange som har jobbet med denne tvistesaken, men det dreier seg om flere advokater og fullmektiger i tillegg til Hammervoll som partner og ansvarlig. Nemnden bemerker at mye av jobben fullmektigene har ført timer for fremstår som opplæring: 

“Disiplinærnemnden ser det som sannsynlig at advokatene har fakturert klagerne for tidsbruk som i realiteten må anses som opplæring av advokatfullmektigene, og ikke juridisk arbeid. Samlet sett mener Disiplinærnemnden at det har medgått uforholdsmessig mye tid til tingrettssaken og at det ikke var nødvendig at så mange aktører arbeidet med saken samtidig. Salæret har ikke stått i rimelig forhold til oppdraget og det arbeid som er uført av advokaten.”

Disiplinærnemnden ser det som sannsynlig at advokatene har fakturert klagerne for tidsbruk som i realiteten må anses som opplæring av advokatfullmektigene.
Disiplinærnemnden

Razzia og siktelser

Siden paret først klaget inn Hammervoll til Advokatforeningen i 2019, har mye skjedd med både ham og firmaet hans. I etterkant av Kapitals første avsløringer om ansattflukten ble det kjent at politiet hadde gjennomført en razzia i hans bolig og på firmaets hovedkontor i Oslo. 

Hammervoll er i dag siktet for grov økonomisk utroskap mot en tidligere klient, en eldre kvinne diagnostisert med Alzheimers. To andre er også siktet i saken: Den kjente megleren Odd Kalsnes og en kvinne som den eldre kvinnen hadde tilgodesett i sitt testament. I tillegg er avokatfirmaet siktet for uforsvarlig oppfølging av saken og risikerer foretaksstraff.  

Hammervoll er blitt fratatt sin bevilling i påvente av sakens utfall, og har sluttet i Hammervoll Pind. Firmaet på sin side har skiftet navn til Advokatfirmaet Pind.  

Gjenganger i disiplinærsystemet

Kapital har tidligere skrevet om hvordan Hammervoll opp gjennom årene har vært en gjenganger i disiplinærsystemet. Bare de siste fem årene har han blitt klaget inn 15 ganger. Fellelsen som nå foreligger er usedvanlig omfattende, og nemnden bruker avslutningsvis tid på å bemerke tidligere saker hvor de har nedsatt hans salærkrav. 

De viser spesielt til en sak fra 2017 hvor salæret ble satt ned “betydelig” (sum er ikke oppgitt). Saken hadde det likhetstrekk at også her fant nemnden at en unødvendig mengde advokater og fullmektiger hadde vært involvert. Nemnden la vekt på at Hammervoll ikke ser ut til å ha forandret arbeidsmetoder. De konkluderer slik: 

“Sett hen til at advokaten er felt for en lignende sak hvor flere advokater arbeidet med saken på hans kontor og hvor Disiplinærnemnden fant at denne organiseringen medførte et høyt antall timer fakturert på saken, og at det var unngåelig at det ble dobbeltfakturert, er nemnden kommet til at advokaten må meddeles en advarsel.”

Kapital har vært i kontakt med John Hammervoll, men han har ikke villet kommentere saken. Videre har vi vært i kontakt med Advokatfirmaet Pind og sendt dem flere spørsmål om faktureringspraksisen til firmaets tidligere navnepartner. Blant annet om de mange disiplinærsakene til Hammervoll har vært diskutert i firmaets etikkråd, som de opprettet etter den famøse rapporten i 2017.  

Managing partner Sindre Aaserød skriver i en kort melding til Kapital at firmaet ikke kommenterer forhold knyttet til en tidligere partner som sluttet for snart ett år siden. 

Stille: Managing partner Sindre Aaserød i Advokatfirmaet Pind opplyser at firmaet ikke vil kommentere saker som gjelder tidligere partnere. Foto: Hammervoll Pind