<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Steinkast fra Økokrim: Cicerone-selskapene holdt til i et lite kontorfellesskap i Pilestredet 15 i Oslo – et steinkast fra Økokrim. I dag driver tidligere styreleder Frode Chr. Kristiansen selskapet Cicma i samme lokaler.  Foto: Fredrik Grønningsæter

– Ser mer ut som billige trylletriks enn regnskapsførsel

Regnskapsførerne i Cicerone Regnskap levde stort på Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normanns oppblåste eiendomsselskaper. Etter at Normann ble meldt død på Ibiza for tre år siden, har virksomheten kollapset, og anklagene mot dem står i kø. 

Det lille konsernet Cicerone, som besto av selskapene Cicerone Regnskap og dets to datterselskaper, M2 Forretningsførsel (M2) og Cicerone Eiendom, holdt i mange år en lav profil i Pilestredet 15 – et steinkast fra Økokrim i Oslo sentrum. 

De kan ikke sies å ha vært spesielt populære regnskapsførere. Ser du på Google-anmeldelser, har de utelukkende fått dårligste score, én stjerne, av alle som har vært i kontakt med dem. “Styr unna, denne bedriften bør du virkelig ikke ha noe med å gjøre,” er omkvedet. 

– Utga seg for regnskapsfører: Styreleder i Cicerone Regnskap og Cicerone Eiendom, Frode Chr. Kristiansen, skal ha fremstått som regnskapsfører for kunder selv om han ikke hadde autorisasjon. Foto: Cicerone

Men de hadde én stor kunde, og fra ham fikk de en jevn strøm med oppdrag. Kunden det er snakk om er Indigo Finans-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann, og oppdragene var  knyttet til bokføring, revisjon og forretningsførsel for mange av eiendomsprosjektene han tilrettela. 

Gjennom flere artikler i 2017 avdekket Kapital hvordan hundrevis av småsparere, i hovedsak eldre mennesker, ble forledet til å investere sparepengene sine i Indigo Finans’ svært overprisede eiendomssyndikater. Kapitals undersøkelser viser at det til sammen ble skutt inn cirka 200 millioner kroner i form av egenkapital og ansvarlige lån fra pensjonister til disse prosjektene, som var spredt over hele Norge. Kennedy Normann ble meldt død på Ibiza i august 2018. Han var på det tidspunkt under etterforskning i Norge, og sto overfor en rekke søksmål fra fortvilte aksjonærer. 

Cicerone Regnskap fortsatte derimot ufortrødent med sin aktivitet som regnskaps- og forretningsfører for de tidligere Indigo-selskapene. Frem til alt sa stopp. 

Jeg har bare fått inn noen hundretusen av alle disse fordringene som sto i balansen, og jeg stusser ved at såpass store utestående fordringer er ført opp.
Niels R. Kiær, Rime Advokater

Tre konkurser

I dag er alle tre selskapene i Cicerone-klyngen slått konkurs, og det er tilsynelatende ikke uten grunn. Det foreligger nå to foreløpige innberetninger – for konkursboene etter Cicerone Regnskap og Cicerone Eiendom, samt en sluttredegjørelse for konkursboet etter M2. Det samlede inntrykket som tegnes i disse tre dokumentene, viser en forretningsstrategi som ikke bare har kastet tryllestøv over regnskapene til kundene, men også har gjort en mengde grep med egne bøker. 

Vi begynner med morselskapet i klyngen, Cicerone Regnskap, som ble tatt under behandling som konkursbo i november i fjor. Innestående på selskapets bedriftskonto ved konkursåpning var skarve 1.793 kroner i Nordea, men siden Nordea også har krav i boet, regner ikke bobestyrer dette som aktiva.

Faktisk er det ikke noe særlig med aktiva å spore. Det som derimot ligger i regnskapet, er en mengde ubetalte kundefordringer. Ved konkursåpning hadde selskapet 3,6 millioner kroner i utestående kundefordringer. Ifølge bobestyrer, advokat Niels R. Kiær i Rime Advokater, relaterer 2,7 millioner kroner av disse seg til fordringer som ble tapsført i 2019, men som ble tilbakeført i regnskapet for 2020. Disse fordringene knytter seg til selskaper som sa opp sitt engasjement med Cicerone Regnskap, og ifølge innberetningen skal årsaken ha vært at Cicerone ikke hadde overholdt sine plikter som regnskapsfører. 

– Jeg har bare fått inn noen hundretusen av alle disse fordringene som sto i balansen, og jeg stusser ved at såpass store utestående fordringer er ført opp, bemerker han overfor Kapital. 

Frode Chr. Kristiansen, som var styreleder i Cicerone Regnskap ved konkursåpningen, har opplyst til boet at hovedvekten av fordringene er sendt til inkasso, samt at selskapet har klaget flere av kundene inn til forliksrådet. 

Overrasket: Bobestyrer for konkursboet til Cicerone Regnskap, advokat Niels R. Kiær, er overrasket over hvor dårlig arbeid det ser ut som Cicerone har gjort for kundene sine. Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB

Satte inn egen styreleder

Før vi går videre, bør vi se nærmere på bakgrunnen for konkursen til Cicerone Regnskap.

Kapital har tidligere skrevet om hvordan bakmennene i Cicerone, Frode Chr. Kristiansen og Stein Åge Ørstavik, ved hjelp av advokater fra Hammervoll Pind fikk innsatt den uerfarne IT-teknikeren Ian Cato Grande Reinartsen som styreleder i 21 av de tidligere Indigo-selskapene. Dette skjedde rett etter Kennedy Normann var meldt død høsten 2018. Reinartsen benyttet så sin rolle som styreleder til å fremholde kundeforholdet med blant annet Cicerone-selskapene, samt bestille dyre advokattjenester, som det er stilt spørsmål ved om selskapene trengte.

Aksjonærene som i utgangspunktet hadde blitt lokket til å kjøpe aksjer i disse selskapene, satt fortvilte på sidelinjen og så på at verdiene svant hen. Aksjonærene måtte igjennom en lengre kamp for å fravriste Reinartsen og Kristiansen styringen over selskapene, blant annet ved hjelp av flere runder i rettssystemet.

Da det etter hvert hadde lykkes aksjonærene i de respektive selskapene å ta over kontrollen, sa samtlige selskaper opp sine avtaler med Cicerone-selskapene i løpet av sommeren og høsten 2020. Begrunnelsen var at selskapet ikke hadde fulgt opp sine plikter som regnskapsfører, blant annet har ikke skattemeldinger blitt sendt inn innen fristene m.m.

– Gjennomgående slett arbeid

Bobestyrer for Cicerone Regnskap, Niels R. Kiærs foreløpige konklusjon etterlater et tydelig inntrykk av at de forsmådde aksjonærene har hatt rett:  

– Det som er overraskende, er at de tilsynelatende har utført et veldig dårlig arbeid for kundene sine. 

Det som er overraskende, er at de tilsynelatende har utført et veldig dårlig arbeid for kundene sine.
Bobestyrer Niels R. Kiær

– Hva mener du med det? 

– Det er gjennomgående, og gjelder blant annet helt enkle ting, som at meldinger til selskaper ligger uåpnet i Altinn, og oppgaver er ikke sendt inn.

Kiær er i dag i ferd med å ferdigstille bobehandlingen for Cicerone Regnskap. 

Varslet Finanstilsynet

Historien som kommer frem gjennom hans foreløpige innberetning, stemmer godt overens med innberetningen etter konkursboet til Thor Stian Kennedy Normanns eget morselskap, Kennedy Holding. Også her trekkes Cicerone inn, da de stod for regnskapsførselen til selskapet. Bobestyrer, Johan Mølbach-Thellefsen i Advokatfirmaet Dehn, skriver følgende under avsnittet om mistanke om straffbare forhold: 

“Det er ikke ført fullstendige regnskaper. Samtlige regnskaper i selskapsstrukturen opplyses å være mangelfulle. Det antas at perioden kan være betydelig. Dette er et mulig brudd på bokføringsloven paragraf 7 om løpende bokføring og på regnskapsloven paragraf 3-2a om at regnskapet skal gi et rettvisende bilde på selskapets økonomi.” 

Heller ikke der er arbeidet sluttført, men Mølbach-Thellefsen har allerede nå sendt et varsel til Finanstilsynet angående Cicerone Regnskaps engasjement. I varslet står det: 

“Gjennomgående er regnskapene ikke ajour, meldinger i Altinn er uåpnet, mva-regnskapene er vesentlig feil der det er leieforhold i og utenfor merverdiavgiftsområde. Samtlige ovennevnte selskap har måttet si opp Cicerone Regnskap AS og engasjere ny regnskapsfører for å føre hele 2019 på nytt [...] Oppsummert mener bostyrer at regnskapsførers forhold samlet sett taler for tilsyn fra Finanstilsynet og mulig reaksjon i form av tilbakekall av autorisasjon. Ovennevnte gjelder både Kristiansen personlig, og Cicerone Regnskap AS.”

Finanstilsynet opplyser til Kapital at de ikke kan dele opplysninger om signaler og varsler grunnet taushetsplikten.

– Vi kan imidlertid bekrefte at Cicerone Regnskap AS gikk konkurs i fjor høst og ble slettet som regnskapsførerselskap i november 2020, sier seksjonssjef Anders Sanderlien i en kort melding.

Neste selskap ble anmeldt

Neste konkursbo på listen er det etter M2 Forretningsførsel (M2). M2 var i utgangspunktet eid av Kennedy Normann, men etter at han ble meldt død i 2018, ble det overført til Kristiansen og Cicerone. Det var her alle forretningskontraktene med de øvrige eiendomsselskapene i Indigo-sfæren var plassert, og Cicerone “arvet” således disse. 

M2 ble meldt konkurs i januar i år. I sommer sendte bobestyrer, advokat Egil Hatling i DLA Piper, inn sin sluttredegjørelse for den konkursen, og han er ikke nådig i sin dom over selskapet. 

Kapitlet om straffbare forhold innledes slik: 

“I løpet av vinteren 2018 og våren 2019 ble driften i Selskapet overført til søsterselskapet Cicerone Eiendom AS. I dette tidsrommet ble Selskapet i praksis tømt for midler.”

For det første ble kundeporteføljen med alle Indigo-kontraktene overført til Cicerone Eiendom vederlagsfritt, og uten at det ble fastsatt verdsettelse. Overdragelsen skjedde i vesentlig strid med vanlige forretningsmessige vilkår, påpeker han, før han fortsetter: 

“Det ble også foretatt en rekke utbetalinger til nærstående selskaper hvor utbetalingene til Cicerone Regnskap og Cicerone Eiendom er utført av Frode Kristiansen. Cicerone Regnskap AS mottok til sammen kr 715.000 ved en rekke større utbetalinger. Betalingene skjedde i samme tidsrom som driften i Selskapet ble flyttet til søsterselskapet Cicerone Eiendom AS. Betalingene er ikke tilstrekkelig bilagsført i regnskapet.” 

– Har krevd betydelig overpris

I M2s sluttredegjørelse til Oslo tingrett har boet kommet til at det er grunn til å mistenke at M2 har forbrutt seg mot aksjeloven paragraf 3-8, om transaksjoner mellom selskap og aksjeeiere. Videre mener boet at det er foretatt disposisjoner som er i strid med aksjeloven paragraf 3-7. Det opplyses også om mistanke om økonomisk kriminalitet etter straffeloven paragraf 390, som omhandler økonomisk utroskap. Disse forholdene har boet anmeldt til politiet. Hva regnskapsførsel angår melder bobestyrer følgende: 

“For øvrig foreligger det skjellig grunn til mistanke om regnskapsovertredelser ved brudd på straffeloven paragraf 392. jf. regnskapsloven paragraf 8-5 ved at Selskapet ikke har levert årsregnskap for 2019, og jf. bokføringsloven paragraf 15 ved at det ikke finnes fakturaer eller annen tilfredsstillende bokføringsdokumentasjon på en rekke poster i regnskapet, herunder ovennevnte overføringer til Cicerone Regnskap. Forholdet er etter bostyrers syn graverende da både Ørstavik og Kristiansen er profesjonelle regnskapsførere og har drevet regnskapsfirma i mange år, også gjennom eierselskapet Cicerone Regnskap AS.”

Videre mottok Cicerone Regnskap rundt 500.000 kroner i regnskapsførerhonorar over en periode på ni måneder. Konsulenthonorarer på 112.000 kroner ble også utbetalt til Cicerone Eiendom, mens Amplio Elements, et selskap eid av tidligere styreleder Reinartsen, tilsvarende fikk utbetalt 340.000 kroner i konsulenthonorarer. Utbetalingene til Amplio Elements er utført av Reinartsen. Boets oppfatning er at selskapet dels har betalt betydelig overpris for utførte tjenester og dels har betalt for tjenester som ikke er reelle.

Tok over for M2

Boet til det “siste” selskapet i konsernet, Cicerone Eiendom, er det hvor det ser ut som det gjenstår mest arbeid.  Det er dette selskapet som våren 2019 fikk overført kundeporteføljen til søsterselskapet M2. Bobestyrer, advokat Øyvind Dehli i Thommessen, skriver: 

“Kundeporteføljen bestod etter hva bostyrer erfarer av eiendomsselskaper med tilknytning til Kennedy Holding AS og Indigo Finans-sfæren. Kundeporteføljen ble etter det opplyste overdratt til Selskapet på grunn av ‘turbulens’ i M2 Forretningsførsel AS. Det skal i forbindelse med overføringen ha blitt inngått nye avtaler om forretningsførsel med Selskapet.”

Også Dehli registrerer kritikken mot Cicerone-selskapene. Han påpeker at det etter hvert skal ha oppstått betydelig misnøye med selskapets forretningsførsel og forvaltning av eiendommene – knyttet til høye honorarer, samt generell dårlig oppfølging av eiendommene. Våren 2020 sa altså eiendomsselskapene opp sine avtaler med Cicerone Eiendom. Bobestyrer påpeker: 

“I samme periode som kundeavtalene ble sagt opp, skal både revisor og Ørstavik ha fratrådt. Dette skal ha sin bakgrunn i angivelig udokumenterte uttak, samt fakturering av kundene fra andre selskap i sfæren. Det synes å ha vært til dels store uenigheter mellom styremedlemmene med hensyn til Selskapets forretningsførsel.”

Mulige straffbare forhold

Lik sluttresultatet for M2 ligger det an til at det også i Cicerone Eiendom kan bli meldt inn om straffbare forhold. Bobestyrer Dehli opplyser i innberetningen at det er kommet noe informasjon som kan tilsi at det har vært foretatt ureglementerte uttak fra selskapet. Dette skal følges opp i det videre arbeidet, og det vil bli vurdert om det er grunnlag for en anmeldelse. 

Cicerone-klyngen og aktørene bak, da spesielt Frode Chr. Kristiansen, har blitt anmeldt flere ganger. Først og fremst av fortvilte aksjonærer, men nå også av boene. Det gjelder i første omgang M2, men Kapital er kjent med at flere av boene som holder på å avslutte kan komme med anmeldelser. Kapital har spurt Oslo politidistrikt om å få en oversikt over anmeldelser på Cicerone-selskapene og aktøren bak, men har fått som svar at de ikke har full oversikt på nåværende tidspunkt. 

Av Kristiansen og Ørstavik var det bare Ørstavik som har hatt autorisasjon som regnskapsfører. Han driver i dag selskapet Regnskapsførerne AS, hvor han er daglig leder og styreleder. Kristiansen har fortsatt sin virksomhet i Cicma Regnskap AS, som også tilbyr regnskapsføring. Han er eier og styreleder, men autorisasjonen er knyttet til selskapets andre ansatte og daglige leder.  

Saksøkt av tidligere kunder

Som Kapital tidligere har skrevet er alle tre Cicerone-selskapene, samt Kristiansen og Ørstavik personlig, saksøkt av de tidligere Indigo-selskapene Rødfjellet Eiendom Holding AS, Rigedalen Eiendom Holding AS og Tangen 11 Eiendom AS med tilhørende datterselskap. Det ble levert en forliksklage allerede i november i fjor, men saken har trukket ut i tid blant annet som følge av coronapandemien. 

– Trukket ut: Advokatfirmaet Hjort, ved advokat Pål Sverre Hernæs og Petter Enholm, leverte forliksklage mot Cicerone allerede i november i fjor. Prosessen har dratt ut, og nå opplyser Enholm at saken vil gå direkte i tingretten. Foto: Fredrik Grønningsæter

Nå opplyser advokat Petter Enholm i Advokatfirmaet Hjort, som representerer de tidligere Indigo-selskapene, at saken vil gå rett til behandling i tingretten. 

– Det er uvisst når saken vil komme opp, men vi håper at den vil bli berammet så snart som mulig, sier Enholm. 

Mange av forholdene som løftes frem i beretningene fra de tre konkursboene er nær likelydende med påstandene til saksøkerne. Det dreier seg om mangelfull oppfølging av forretningsføreroppgaver, og dårlig regnskap. I tillegg hevder Hjort på vegne av sine klienter at Kristiansen og Ørstavik handlet i strid med de reelle eierne av selskapets interesse, og at deres handlinger har kostet selskapene dyrt. 

– Hvordan ser dere på informasjonen som kommer frem i innberetningene i forhold til påstandene i deres sak? 

– Vi observerer at andre aktører, som bestyrerne for disse konkursboene, har samme syn på virksomheten til Cicerone som vi har. Det setter vi pris på. Utover det vil jeg ikke kommentere saken ytterligere. 

Vi observerer at andre aktører, som bestyrerne for disse konkursboene, har samme syn på virksomheten til Cicerone som vi har. Det setter vi pris på.
Petter Enholm, advokat i Advokatfirmaet Hjort

– Utgitt seg for å være regnskapsfører

I den opprinnelige forliksklagen fra november i fjor kommer det frem en rekke oppsiktsvekkende påstander om både Kristiansen og Ørstavik. Blant annet om grunnlaget for virksomheten. Blant annet står det følgende om Kristiansen:  

Stor frustrasjon: Dagens styremedlem i det tidligere Indigo-selskapet Tangen 11, Arnt Emil Ingulstad (t.h) er her sammen med  og Erik Molenaar som er styreleder i det tidligere Indigo-selskapet Arendal Treningholding. Foto: Fredrik Grønningsæter

“Kristiansen er ikke autorisert regnskapsfører, men har presentert seg som regnskapsfører (ikke beskyttet tittel) og har løpende gitt råd og på annen måte fremstått som ansvarlig for selskapenes regnskap.”

Hva angår hans makker Ørstavik, levnes han liten ære: 

“Ørstavik er autorisert regnskapsfører og eier 50 prosent av aksjene i Cicerone Regnskap AS, og er selskapets daglige leder. Ørstavik fremstår imidlertid mer som en kontorleder enn faktisk leder i samarbeidet med Kristiansen.” 

I tillegg til søksmålet fra Hjort er Kristiansen sammen med tidligere styreleder for Indigo-selskapene, Ian Cato Grande Reinartsen, også personlig saksøkt av eiendomsselskapet Tangen 11. Advokat Jostein Nordbø i Advokatfirmaet Økland & Co representerer Tangen 11, og selskapet krever tilbakebetalt i overkant av 800.000 kroner som de mener Kristiansen urettmessig har bevilget seg i honorar for inndrivelse av leie. 

 – Kristiansen var allerede engasjert via Reinartsen som forretningsfører i Tangen 11, og det å inndrive leie faller inn under pliktene til en forretningsfører. Dette mener vi er et rent underslag, sier styremedlem Arnt Emil Ingulstad i Tangen 11. 

Vi mener han i rollen som forretningsfører har fullstendig vanskjøttet selskapet, og at han har underslått penger.
Arnt Emil Ingulstad, styremedlem i Tangen 11

Ingulstad, hvis familie ble forledet til å investere i Kennedy Normanns prosjekter, har engasjert seg i å rydde opp i rotet. Han er forbløffet over at Cicerone i det hele tatt kunne fortsette etter Kennedy Normanns bortgang.  

– Det vi ser, er at all regnskaps- og forretningsførsel disse gutta har gjort for disse selskapene er gjennomgående hårreisende dårlig. Bare å få ryddet opp i ting som moms, forfalte regninger, inkassosaker og feilaktig skatt har vært et svare strev. Det virker som om hele deres virksomhet bar preg av billige trylletriks. De gjorde lite til ingenting av det en regnskapsfører eller forretningsfører skal gjøre. 

Saken skal opp i forliksrådet i slutten av september.

Det vi ser, er at all regnskaps- og forretningsførsel disse gutta har gjort for disse selskapene er gjennomgående hårreisende dårlig. Bare å få ryddet opp i ting som moms, forfalte regninger, inkassosaker og feilaktig skatt har vært et svare strev.
Arnt Emil Ingulstad, styremedlem i Tangen 11

Nekter all skyld

Et eiendommelig moment ved denne saken er at ingen faktisk bestrider at selskapene både har blitt vanskjøttet på det groveste og tappet for penger. 

I august i fjor uttalte Kristiansen følgende til Kapital:

Avviser alle påstander: advokat Carl Bore, som representerer Frode Chr. Kristiansen. Han opplyser at hans klient kategorisk avviser alle anklager mot ham som grunnløse. Foto: Cornelius Poppe/ NTB

– Våre ansatte samt daglig leder Ørstavik har reagert kraftig på alle advokatregningene og konsulentregningene som er belastet alle selskapene gjennom Reinartsen. Vi har regnet ut at dette dreier seg om rundt 10 millioner kroner til sammen. Vi har registrert at Reinartsen har gjort betalinger uten at det foreligger fakturaer til regnskapet. Den passive styreleder Reinartsen har sørget for å betale sine “venner”. Vi har etterspurt fakturaer og bankutskrifter uten å få dem, og dette har ført til at det blant annet har påløpt bøter grunnet manglende innlevering av offentlige oppgaver. Vi er i dag i gang med å fremme erstatningskrav mot Reinartsen for måten han har opptrådt på som styreleder i disse selskapene, uttalte Kristiansen.  

Avventer: Stein Åge Ørstaviks advokat er Christian S. Svensen i Lynx advokatfirma. Svensen opplyser at de ikke vil forhåndsprosedere saken i mediene. Foto: Lynx

Reinartsen har på sin side tidligere uttalt til Kapital at han var en “passiv” styreleder som gjorde det han fikk beskjed om av Kristiansen. Han legger all skyld på Cicerone-gründerne. Etter det Kapital kjenner til, er Reinartsen selvprosederende i den kommende rettssaken. Det har ikke lykkes Kapital å få en kommentar fra ham i forbindelse med denne saken.   

Stein Åge Ørstaviks advokat, Christian S. Svensen i Lynx advokatfirma, har kun følgende kommentar til denne saken og søksmålet fra de tidligere Indigo-selskapene: 

– Generelt fremstår saken som noe kulørt. Dette er en pågående sak i rettsvesenet, og vi vil ikke forhåndsprosedere den i Kapital.  

Generelt fremstår saken som noe kulørt, men dette er en pågående sak i rettsvesenet, og vi vil ikke forhåndsprosedere den i Kapital.
Christian S. Svensen, advokat i Lynx advokatfirma

Frode Chr. Kristiansen har henvist Kapital til sin advokat, Carl Bore i Advokatfirmaet Dalan. Bore forteller at hverken han eller Kristiansen har lest de aktuelle innberetningene, og dermed må bruke noe tid på å sette seg inn i dette før de kan gi gode svar. Han påpeker imidlertid at Kristiansen på generelt grunnlag tilbakeviser alle påstander om befatning med kriminalitet og tilsvarende kritikkverdige forhold. 

Reportasjer