<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Etterforsker en rekke brudd på hvitvaskingsloven

Etter fremleggelsen av en granskningsrapport fra EY har politiet justert siktelsen mot Advokatfirmaet Ryger. Ifølge rapporten har Ryger forbrutt seg mot 13 paragrafer i hvitvaskingsloven – bare i saken om økonomisk utroskap mot en eldre kvinne med demens. 

Sett bedre tider: En gang var Hammervoll Pinds hovedkontor i fasjonable Wergelandsveien i Oslo. Nå har de skiftet navn til Ryger og flyttet hovedkontoret til Stavanger. Henrik Omtvedt Jenssen

Etter at det i 2020 ble kjent at gründer av Advokatfirmaet Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll, ble siktet for grov økonomisk utroskap mot en eldre dement kvinne i 90-årene, har også firmaet møtt endel motbør. Advokatfirmaet, som etter Kapitals avsløringer har skiftet navn til Advokatfirmaet Ryger, er nemlig siktet i saken, og det risikerer som første advokatfirma i Norge en såkalt foretaksstraff. 

Kapital har hatt en rekke avsløringer om advokatfirmaet de siste årene. I sommer omtalte vi hvordan Ryger har vært igjennom flere navneskift, lagt ned Oslo-kontoret og har opplevd en dramatisk klientflukt. Frem til saken om John Hammervoll sprakk i mediene var Ryger et av Norges raskest voksende advokatfirmaer, med en omsetning på over 100 millioner kroner årlig. I 2021 stupte imidlertid omsetningen med 23,5 millioner kroner. Det er usikkert om bunnen er nådd. 

I mai i år påviste Tilsynsrådet for advokatvirksomhet grunnleggende mangler ved Rygers hvitvaskingsrutiner, samt markante avvik ved firmaets behandling av klientmidler. Konklusjonen kom etter et bokettersyn utført av Ernst & Young, nå omtalt som EY, på bestilling fra Tilsynsrådet. 

Hammervoll Pind-saken

 

Kapital har tidligere avslørt hvordan ansatte flyktet fra hovedkontoret til Advokatfirmaet Hammervoll Pind, i dag Ryger, i perioden 2017 og 2018, at flere fryktet for å bli innblandet i ulovligheter. 

Kapital av avdekket firmaets rolle i etterspillet etter den såkalte Indigo-saken og trusler mot tidligere ansatte.

Etter en razzia i Hammervolls private luksusbolig på Snarøya i Bærum, og i firmaets kontorlokaler i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken i Oslo, i 2020, ble tidligere advokat John Hammervoll siktet for grov økonomisk utroskap. En dement kvinne i 90-årene er fornærmet. Kvinnen er i dag død. Siktelsen ble senere utvidet til også å gjelde grovt bankbedrageri. 

Flere andre er siktet i saken. Det dreier seg om to advokater og en kvinne som tilbrakte mye tid med kvinnen. Advokatfirmaet er også siktet for medvirkning til grov økonomisk utroskap. 

Kapital

Brudd på 13 paragrafer

Politiet fikk tilsendt rapporten fra EY i begynnelsen av august. Kapital er i dag kjent med at politiet etterforsker opplysninger som fremkommer i rapporten, og har justert siktelsen mot firmaet. Dette gjelder spesielt brudd på hvitvaskingsregelverket i forbindelse med kundeforholdet til den fornærmede eldre kvinnen.  

Helt eksakt ser etterforskerne på følgende etter å ha mottatt rapporten: 

Brudd på paragraf 5 til 13, samt 14, i hvitvaskingsloven av 2009, som alle tar for seg ulike aspekter med kundekontroll og oppfølging. Videre kommer paragraf 17 som dekker advokatfirmaets undersøkelsesplikt ved mistanke om straffbar handling. Deretter kommer brudd på hvitvaskingsloven av 2018 paragraf 9 til 12 som dreier seg om kundetiltak. Til sammen er det snakk om brudd på 13 paragrafer.   

Vi har en siktelse som vi har justert flere ganger, og vi jobber med den fremdeles. Vi tar hensyn til de nye opplysningene vi har fått, og vi føler at dette materialet styrker saken. Men alt dette tar dessverre litt tid.
Susie Langsem Bergstrand, politiadvokat

– Vi er klar over det som fremkommer i EY-rapporten, men jeg kan ikke si noe om hva innholdet i siktelsen mot firmaet går ut på, opplyser politiadvokat Susie Langsem Bergstrand. 

Hun opplyser derimot at politiet vurderer innholdet i gjerningsbeskrivelsen i siktelsen mot firmaet, og at de løpende har justert denne. 

– Vi har en siktelse som vi har justert flere ganger, og vi jobber med den fremdeles. Vi tar hensyn til de nye opplysningene vi har fått, og gjerningsbeskrivelsen er noe endret vedrørende foretaksstraff. Men alt dette tar dessverre litt tid. 

Bergstrand påpeker at det aldri tidligere har vært foreslått foretaksstraff mot et advokatfirma, og hun ønsker ikke å kommentere Kapitals opplysninger ytterligere før statsadvokaten har fått vurdert saken.  

Gruppen som etterforsker Hammervoll: F.v. politioverbetjent Helene Kvalheim, politiadvokat Susie Langsem Bergstrand og spesialetterforsker Annette Kildal. Fredrik Grønningsæter

Planlagt avhør i løpet av høsten

Etterforskningen mot Hammervoll, samt tre andre siktede personer og advokatfirmaet, har nå pågått i over to år. Tilsynelatende er det fremdeles lenge igjen til offentligheten kan forvente noen tiltaler. Bergstrand forteller at de skal gjennomføre avhør av sentrale personer, blant annet fra firmaet, nå i høst. 

 – Det er etter hvert blitt enormt mye dokumenter som også forsvarerne til de siktede må sette seg inn i. Saken er meget omfattende. Det vil nok ta enda noe tid før saken kan sendes statsadvokaten med forslag om påtalemessig innstilling. 

– Ser dere på andre deler av advokatfirmaets virksomhet? 

– Vi har avdekket andre forhold også, men jeg kan ikke kommentere saken utover det. 

Knusende rapport

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gav Ryger en advarsel for forholdene, som ble avdekket i EY-rapporten, i slutten av mai. Advokatfirmaet ble da pålagt å utarbeide en ny risikovurdering av sin virksomhet, samt eventuelt oppdatere hvitvaskings- og internrutinene. 

Kapital har lest Tilsynsrådets vedtak, og det levner ikke firmaet mye ære. Tilsynet skriver innledningsvis: 

“På bakgrunn av det som fremgår av Ernst & Youngs (EY) rapport av 18. februar 2022, legger Tilsynsrådets styre til grunn at det har blitt avdekket grunnleggende mangler ved advokatenes oppfølging av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven). Det er også påpekt markante avvik når det gjelder advokatenes klientmiddelbehandling i flere saker.”

Tilsynsrådet viser til både mangler ved advokatenes oppfølging av hvitvaskingsloven, samt markante avvik når det gjaldt advokatenes klientmiddelbehandling i flere saker. Dette gjaldt ikke bare i saken med den fornærmede kvinnen, men også andre saker. Spesielt vises det til firmaets klientforhold til den skandaleombruste Indigo-grunnleggeren, Thor Stian Kennedy Normann. Normann ble meldt død på Ibiza i 2018. På det tidspunkt sto han overfor en rekke søksmål samt politietterforskning i Norge. 

Hva angår saken med den eldre kvinnen, får firmaet regelrett strykkarakter. Her blir det påpekt alvorlige svikt i klientmiddelbehandlingen, og oppfølgingen av dette. 

Taust fra Ryger

Partner og daglig leder i Advokatfirmaet Ryger, Erik Myking, har ikke besvart Kapitals henvendelser i forbindelse med denne saken. Før sommeren uttalte han imidlertid følgende til Kapital:

– Selskapet har for over et år siden, og før bokettersynsrapporten forelå, erkjent at AML-rutinene (antihvitvaskingsrutinene, red. anm.) og etterlevelsen av disse var mangelfulle i perioden 2017–2019. Selskapet er derfor enig i Tilsynsrådets konklusjon. Vi setter pris på at Tilsynsrådet fremhever at selskapets rutiner er vesentlig forbedret i dag. Vi tar til etterretning at tilsynet mener det fortsatt er noe forbedringspotensial, og selskapet følger dette opp.

Myking påpekte da at ingen av de som er advokater i selskapet pr. i dag, har fått noen revisjon fra Tilsynsrådet. Selskapet har altså vedkjent seg at etterlevelsen av hvitvaskingsrutinene var mangelfulle. Det sentrale spørsmålet er om selskapet også vedkjenner seg at det er foregått direkte lovbrudd. 

Taust: Berit Reiss-Andersen, som har inngående kjennskap til advokater plikter gjennom sitt tidligere virke som leder i Den Norske Advokatforening, representerer Advokatfirmaet Ryger. Hun har ingen kommentar til saken. Iván Kverme

Myking har ikke villet gi noen kommentar til denne saken. Tidligere leder i Den Norske Advokatforening, advokat Berit Reiss-Andersen, representerer firmaet i denne saken. Kapital har vært i kontakt med henne, men hun har heller ingen kommentar til opplysningene i denne saken.