<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Telenor beskyldes for systematiske regelbrudd

GlobalConnect hevder i et brev til næringsminister Iselin Nybø at Telenor driver med systematiske regelbrudd i det norske bredbåndsmarkedet. Telenor bestrider fremstillingen i brevet.

Refses av rival: Telenor, her ved konsernsjef Sigve Brekke og adm. dir. Petter-Børre Furberg i Telenor Norge, får passet påskrevet av konkurrenten GlobalConnect i et brev til næringsministeren. Foto: NTB
Næringsliv

“Skaden som nå påføres kundene og konkurransen i markedet er uopprettelig og tiden knapp,” advarer GlobalConnect i et brev som ble sendt til Iselin Nybø (V) 19. april. Styreleder Per Morten Torvildsen og norgessjef Charlotta Rehman i GlobalConnect ber her om et snarlig møte med næringsministeren, for å kunne belyse saken ytterligere.

Brevet kommer etter at Telenor i mars fikk varsel om en bot på 15 millioner kroner fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for brudd på forpliktelsene som tilbyder med sterk markedsstilling etter en klage fra GlobalConnect. Telenor har kommet med innsigelser på varselet, og Nkom har ikke fattet endelig vedtak.

GlobalConnect skriver i brevet at den pågående Nkom-saken føyer seg inn i en lang rekke overtredelser fra Telenor, og hevder videre at praksisen er en forretningsstrategi for å øke lønnsomheten. Brevet er sendt til Nybø, som er ansvarlig for forvaltningen av statens eierskap i Telenor, med kopi til Linda Hofstad Helleland (H), som er distrikts- og digitaliseringsminister.

Vurderer møte: Næringsminister Iselin Nybø vil vurdere å møte GlobalConnect, som i et brev retter sterk kritikk mot Telenor. Nybø er ansvarlig for statens eierskap i Telenor. Foto: NTB

– Trenerer vedtak

Ved siden av Telenor er GlobalConnect, som eies av infrastrukturfondet EQT Infrastructure, en av få aktører* med egen infrastruktur som tilbyr landsdekkende datakommunikasjonstjenester til bedrifter og offentlig sektor i Norge.

“For oss kan det se ut til at Telenors ledelse mener det er mer lønnsomt å bryte reglene for deretter å trenere, påklage og anke rettmessige vedtak og dommer så lenge som mulig. Å operere ulovlig eller i strid med reguleringen i lang tid for så å betale en liten bot mange år frem i tid gir en langt bedre ‘superprofitt’,” hevder GlobalConnect.

For oss kan det se ut til at Telenors ledelse mener det er mer lønnsomt å bryte reglene for deretter å trenere, påklage og anke rettmessige vedtak og dommer så lenge som mulig.
Fra GlobalConnects brev til næringsministeren

Konkurrenten anfører videre at Telenors adferd er i strid med normal forretningsskikk og statens egne prinsipper for god eierstyring.

I et vedlegg listes det opp 26 vedtak fra ulike kontrollorganer knyttet til Telenors adferd i telemarkedet, både på mobil og bredbånd. GlobalConnect lister opp vedtak knyttet til blant annet prisdiskriminering og overpris for tilgang, samt misbruk av dominerende stilling. Enkelte saker er ikke avgjort, blant annet en rekordbot på 788 millioner kroner fra Konkurransetilsynet knyttet til mobilmarkedet. Telenors anke var oppe i lagmannsretten tidligere i år, og dommen har i skrivende stund ikke falt.

Har fått brev: GlobalConnect har også sendt et brev til Telenors styreleder Gunn Wærsted der Telenors adferd i bredbåndsmarkedet kritiseres. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Skader konkurransen

Styreleder Per Morten Torvildsen i GlobalConnect utdyper kritikken slik overfor Kapital:

– De siste fem årene har Telenors overtredelser på ekom-reguleringen og konkurranselovgivningen akselerert, og overtredelsene har et mønster som indikerer at dette er satt i system, mener Torvildsen.

De siste fem årene har Telenor sine overtredelser på ekom-reguleringen og konkurranselovgivningen akselerert, og overtredelsene har et mønster som indikerer at dette er satt i system.
Per Morten Torvildsen, GlobalConnect

Han påpeker at det tar årevis før sakene blir avgjort når de ankes hele veien gjennom rettsvesenet. Dette mener GlobalConnects styreleder skader konkurransen i telemarkedet.

– Det er et marked stort sett uten uavhengige tjenestetilbydere – fordi det ikke er mulig å få tilgang på de regulerte ressursene på de pålagte vilkår. Ser man til våre naboland Sverige og Danmark, hvor henholdsvis Telia og TDC er regulert på samme måte, så er dette markeder hvor det opererer flere titalls uavhengige tjenestetilbydere som da sikrer en helt annen konkurranse overfor sluttbrukerne. Det ser man også på prisene, som er langt lavere enn i Norge, argumenterer Torvildsen.

GlobalConnect

 

GlobalConnect er resultatet av en rekke oppkjøp og fusjoner over flere tiår. Infrastrukturen i Norge er bygget opp rundt tidligere selskaper som Broadnet, Enitel og Banetele, men er ikke av et slikt omfang at den dekker alle næringsbygg i alle kommuner i hele landet. Det er det bare Telenors infrastruktur som gjør, og derfor er GlobalConnect også grossistkunde av Telenor på kobbernettet. Det vil si at GlobalConnect enkelte steder må leie tilgang til Telenors nett for å kunne tilby tjenester til kunder over hele landet.

Konsernet opererer både i privatmarkedet og i bedriftsmarkedet. Av omsetningen på ca. 1,9 milliarder kroner i Norge i 2019 fordelte denne seg på ca. 17.000 bedriftskunder, hvorav flere større bedrifter samt samfunnskritiske virksomheter som Nødnettet og Norsk Helsenett, og 85.000 privatkunder.

– Tilbakeviser på det sterkeste

Telenor avviser GlobalConnects påstand om en praksis der regler for markedsadferd brytes som ledd i en forretningsstrategi for å øke lønnsomheten.

– Hvordan kommenterer Telenor det GlobalConnect beskriver som en forretningsstrategi som går ut på å bryte reglene og deretter trenere reaksjonene som oppstår så lenge som mulig?

– Det vil vi tilbakevise på det sterkeste. Det å følge spillereglene er en selvfølge og en forutsetning for å få lov til å operere i hvilket som helst marked. Det å drive ansvarlig ligger i kjernen av hvordan Telenor opererer i Norge og i andre land. Vi kjemper gjerne for kundene våre, men stiller tydelige krav til oss selv om å alltid operere innenfor gjeldende lover og regler. Vi opererer derfor med grundige interne prosesser og retningslinjer for å besørge etterlevelse av relevant regelverk og vedtak fra regulerende myndigheter, svarer kommunikasjonsdirektør Caroline Lunde i Telenor Norge.

Vi kjemper gjerne for kundene våre, men stiller tydelige krav til oss selv om å alltid operere innenfor gjeldende lover og regler.
Caroline Lunde i Telenor Norge

– Ikke korrekt helhetsbilde

– Hva er Telenors kommentar til at selskapet flere titalls ganger de siste 5–6 år har havnet i brudd i med reguleringene og i mange av tilfellene blitt ilagt straff?

– Oversikten over saker opplyst av GlobalConnect gir ikke et korrekt helhetsbilde, da endel av sakene nevnes flere ganger blant annet fordi både varsel og vedtak er tatt med. Flere av sakene det henvises til er ikke endelig avgjort, fordi de behandles i rettssystemet. Mange av sakene gjelder for eksempel pålegg om retting der Telenor har innrettet seg etter dette, svarer Lunde.

– Har Telenor noen gang akseptert en avgjørelse om straff i slike saker i første instans?

– Ja, det har vi. Hvis Telenor får vedtak mot seg fra myndigheter, gjøres det alltid en grundig vurdering av om det er grunnlag for vedtaket, eller om det bør prøves av et annet overordnet organ eller i retten.

Telenors styreleder Gunn Wærsted har også fått brev fra GlobalConnect i sakens anledning, ifølge brevet til Nybø.

Ber om møte med statsråd: Styreleder Per Morten Torvildsen i GlobalConnect har skrevet et brev og vil gjerne utdype kritikken mot Telenor i et møte med næringsministeren. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen, Broadnet

Vil vurdere møte

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierskap på 54 prosent i Telenor.

Kapital har bedt om en kommentar fra Nybø til innholdet i brevet, i lys av statens forventninger til Telenor som eier, og spurt om hun akter å møte ledelsen i GlobalConnect.

– Problemstillingene som GlobalConnect tar opp knytter seg til Telenors forretningsadferd inn mot reguleringen av det norske telekommarkedet, som hører inn under Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvar. Videre er det styret som har ansvaret for selskapets forretningsadferd og forretningsmessige disposisjoner, svarer statssekretær Lars Andreas Lunde (H), og legger til:

– Samtidig reiser henvendelsen problemstillinger som kan ha relevans opp mot staten som eier sine forventninger til selskapet, slik de fremgår av eierskapsmeldingen. Med dette som utgangspunkt gjør vi nå en vurdering av henvendelsen fra GlobalConnect om et møte med departementet.

Er uenig i kritikken: Caroline Lunde, kommunikasjondirektør i Telenor Norge. Foto: Telenor

Må rapportere oftere

Nkom varslet som nevnt i mars at Telenor vil ilegges en bot på 15 millioner kroner for å ha opptrådt i strid med de særskilte forpliktelsene de er pålagt som tilbyder med sterk markedsstilling. Saken dreier seg om et mulig brudd på likebehandling av eksterne virksomheter med intern virksomhet i forhold til leveransepresisjon for levering av bredbåndslinjer. 

Telenor er også pålagt hyppigere og mer detaljert rapportering av nøkkelindikatorer for ytelse enn tidligere. Dette for raskere å kunne vurdere hvorvidt det forekommer diskriminering.

– Status så langt i saken er at Nkom foreløpig ikke har fattet vedtak, men vi holder på å vurdere Telenors innsigelser til varsel om overtredelsesgebyr og GlobalConnects kommentarer til samme. Varsel om overtredelsesgebyr springer ut av vedtak om retting for manglende leveransepresisjon i kobbernettet, og her jobbes det også med å vurdere Telenors og GlobalConnects klager på det vedtaket, opplyser avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nkoms konkurranseavdeling.

Dominerende stilling

 

Telenor kommer fra en monopolsituasjon i telemarkedet og er av myndighetene vurdert å ha en dominerende markedsmakt med nettverks- og infrastruktur som må gjøres tilgjengelig for andre tjenestetilbydere (grossistkunder) for å sikre god konkurranse på tjenester for sluttbrukerne i Norge. De er derfor underlagt en markedsregulering for å sikre andre tjenestetilbydere tilgang på både mobilnett og fastnett – som skal være på like vilkår som Telenors egen sluttbrukervirksomhet (med hensyn til dekning, pris og kvalitet/funksjonalitet).

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som regulerer elektronisk kommunikasjon i Norge (ekom), fattet i fjor vedtak om nye plikter for Telenor i bredbåndsmarkedene. I vedtakene pålegges Telenor å opprettholde tilgangen til kobbernettet i en overgangsperiode på inntil fem år og å gi grossistkunder tilgang til fast mobilt bredbånd. Tiltakene skal styrke konkurransen i bredbåndsmarkedene med forutsigbare rammebetingelser for grossistkunder og gi sluttkunder flere leverandører å velge mellom.

– Ikke diskriminering

Nkom har i sitt varsel lagt til grunn at en betydelig lavere andel av tilgangskjøpernes ordre blir levert på avtalt dato sammenlignet med Telenors interne ordre, og mente det gav en åpenbar konkurranseulempe. Telenor er ikke enig i den vurderingen.

– I denne saken mener vi Nkom har vurdert leveransepresisjon på tjenester som ikke er sammenlignbare, ved å sammenligne situasjoner som krever at en entreprenør må fysisk dra ut og koble opp linjer, med tjenester hvor oppkobling kan skje maskinelt uten at en entreprenør må dra ut for å koble opp linjer eller utstyr på leveranseadressen. Det er ikke diskriminering, men skyldes ulikheter i jobbene som skal gjøres, kommenterer kommunikasjonsdirektør Lunde i Telenor Norge, og legger til:

– Leveransepresisjonen i de tilfeller Telenor må bruke entreprenør for egne leveranser, er heller ikke annerledes enn når entreprenør brukes på oppdrag for grossistkundene til Telenor.

* Altibox, en del av Lyse-konsernet, tilbyr også landsdekkende datakommunikasjonstjenester til bedrifter og offentlig sektor på egen infrastruktur, gjennom samarbeid med flere lokale og regionale partnerne. En tidligere versjon av artikkelen beskrev Telenor og Globalconnect som de eneste.