<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Nå som kapitaleier: Partiet Rødt, som baserer sin forståelse av samfunnet på marxistisk teori ifølge prinsipprogrammet, har selv blitt kapitaleier og har sopt inn millionbeløp på aksjer. Her fra da den nye gruppen til partiet samlet seg på Stortinget etter valget i september i fjor, etter å ha gjort et brakvalg. Foto: Torstein Bøe/ NTB

Rødt med superavkastning på oljeaksjer

Det revolusjonære sosialistiske partiet Rødt sopte inn millionbeløp på aksjer i fjor, og har en urealisert avkastning på nærmere 90 prosent i Equinor. Partiet eier nå oljeaksjer verdt over en halv million kroner. 

Rødt, som ifølge prinsipprogrammet baserer sin forståelse av samfunnet på marxistisk teori, mener at kapitalismen er en “trussel mot livet på kloden” og at den er urettferdig fordi “eiernes makt over andres arbeidsplasser tillater dem å høste rikdommen av andres felles innsats”. Nå har imidlertid partiet selv blitt kapitaleier. Og det i form av et deleierskap i oljegiganten EquinorEQNR, som partiet har tatt til orde for at staten skal kjøpe seg opp i og ta av børs.

Totalt har Rødts 2.023 Equinor-aksjer i skrivende stund steget med bortimot 90 prosent i verdi siden partiet ble Equinor-eier i oktober 2020 (se figur). I fjor mottok Rødt drøyt 7.000 kroner i aksjeutbytte.

I noen måneder i fjor eide partiet dessuten 4.882 aksjer i Telenor og 5.481 aksjer i DNB – som Rødt også har tatt til orde for at staten bør kjøpe seg opp til 100 prosent eierskap i og så ta av børs. Disse aksjene er imidlertid solgt nå. Totalt cashet Rødt inn rundt 1,6 millioner kroner fra aksjesalget, inkludert drøyt 150.000 kroner i samlet aksjegevinst. 

– Jeg forstår at Kapital ønsker å lage en stor sak ut av dette, men det er ganske udramatisk. Rødt mottok disse aksjene som en gave fra pensjonist Grete Tunsjø i forbindelse med et arveoppgjør. Vi har ikke selv ervervet disse aksjene og anser ikke at det er hensiktsmessig for Rødt å være medeier i store børsselskaper, skriver partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i Rødt i en epost til Kapital.

Jeg forstår at Kapital ønsker å lage en stor sak ut av dette, men det er ganske udramatisk.
Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt
Full klaff på børs: – Rødt mottok disse aksjene som en gave i forbindelse med et arveoppgjør. Vi har ikke selv ervervet disse aksjene, og anser ikke at det er hensiktsmessig for Rødt å være medeier i store børsselskaper, opplyser partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i Rødt. Partiet er nå kapitaleier på andre året. Foto: Terje Pedersen/NTB

Rødt ble aksjemillionær

Til tross for at det ikke er “hensiktsmessig for Rødt å være medeier i store børsselskaper” er partiet i skivende stund altså kapitaleier på andre året. 

I desember 2020 skrev partileder Bjørnar Moxnes følgende i Stortingets register over stortingsrepresentantenes og regjeringsmedlemmenes verv og økonomiske interesser, da han innrapporterte at Rødt hadde mottatt 2.023 aksjer i Equinor, 4.882 aksjer i Telenor og 5.481 aksjer i DNB. Aksjene hadde en samlet verdi på 1,75 millioner kroner da de ble mottatt i oktober 2020.

“Så fort som praktisk gjennomførbart skal så mange som mulig av disse aksjene selges, og det skal oppnevnes et eget utvalg til forvaltningen av de resterende. Jeg skal altså ikke ha noe med forvaltningen av eierskapet å gjøre så fort det er gjennomført.”

Så fort som praktisk gjennomførbart skal så mange som mulig av disse aksjene selges, og det skal oppnevnes et eget utvalg til forvaltningen av de resterende.
Bjørnar Moxnes

Likevel eide Rødt aksjene i Telenor og DNB i noen måneder før de ble solgt, mens partiet altså fortsatt eier Equinor-aksjene.

Marxisme

 

Marxisme er en samfunnsteori som på grunnlag av sin sterke kritikk av kapitalismen tar til orde for dype økonomiske og politiske forandringer for å skape et nytt, kommunistisk samfunn. Den er basert på Karl Marx' (1818–1883) og delvis også Friedrich Engels' (1820–1895) tanker.

Innen marxistisk tenkning forstås kapitalismen som et ufritt og hensynsløst samfunn der kapitalistene, altså klassen som eier kapital og produksjonsmidler, bygger all sin makt og rikdom på grov utnyttelse av arbeiderklassen. Kapitalistenes konstante jag etter profitt er tenkt å føre til jevnlige økonomiske kriser med fryktelige følger især for fattige og arbeidende samfunnslag.

Marxismen hevder at menneskeheten bare kan frigjøres fra kapitalismen hvis arbeiderklassen tilkjemper seg den politiske makten for å rive ned klasseskillene, noe som skal føre til et klasseløst kommunistisk samfunn.

Kilde: Store norske leksikon
Tar avstand: Partileder Bjørnar Moxnes har opplyst i Stortingets register over økonomiske interesser at så mange som mulig av Rødts aksjer skal selges “så fort som praktisk gjennomførbart” og at han ikke skal ha noe med forvaltningen av eierskapet å gjøre. Foto: Naina Helén Jåma/NTB

– Rødt mottok aksjene i Telenor og DNB i oktober 2020 og satt på dem den tiden det tok for styrende organer å beslutte hva vi skulle gjøre med gaven. Aksjene i Telenor og DNB ble meldt til salg i romjulen 2020 og realisert første uke i 2021. Salget av aksjene i DNB gav en gevinst på 181.234 kroner. Salget av aksjene i Telenor medførte et tap på 28.290 kroner. Rødt har ikke tatt ut utbytte i perioden vi satt på aksjene, opplyser økonomiansvarlig Finn Olav Rolijordet til Kapital.

Han opplyser videre at provenyet etter salg av aksjene i DNB og Telenor (justert for gevinst/tap) utgjorde 1,63 millioner kroner. Og at Equinor-aksjene fortsatt står bokført med den verdien de hadde på overtagelsestidspunktet, rundt 275.000 kroner. 

Rødt mottok aksjene i Telenor og DNB i oktober 2020 og satt på dem den tiden det tok for styrende organer å beslutte hva vi skulle gjøre med gaven.
Finn Olav Rolijordet, økonomiansvarlig i Rødt

“Giver knyttet betingelser til Equinor-aksjene”

I siste oppdaterte versjon av Stortingets register, ajourført i desember 2021, opplyser Moxnes fortsatt at partiet har mottatt 2.023 aksjer i Equinor, at så mange som mulig av aksjene skal selges “så fort som praktisk gjennomførbart” og at han ikke skal ha noe med forvaltningen av eierskapet å gjøre.

– Hvorfor eier Rødt fortsatt Equinor-aksjer verdt over en halv million kroner, når Moxnes også for over et år siden opplyste at så mange som mulig av aksjene skal selges så fort som praktisk gjennomførbart?

– Når det gjelder aksjene i Equinor, så var det et ønske fra giver at Rødt skulle bruke eierandelen til å utøve aktivt eierskap og påvirke Equinor. Partiet vurderte det, men sentralstyret landet på at det er bedre for Rødt å påvirke Equinor gjennom vår politiske posisjon enn som aksjeeier, forteller partisekretæren.

Når det gjelder aksjene i Equinor, så var det et ønske fra giver at Rødt skulle bruke eierandelen til å utøve aktivt eierskap og påvirke Equinor.
Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt

– Men Rødt har eid Equinor-aksjene i godt over et år. Det går vel svært raskt å tilbakeføre, selge eller overføre aksjene til andre?

– Giver knyttet noen betingelser til Equinor-aksjene. De er derfor ikke solgt. Etter dialog med giver er vi nå i en prosess der aksjene skal enten tilbakeføres eller overføres til en ideell organisasjon, men dette er ikke sluttført grunnet sykdom/private årsaker. Vi ønsker aksjene avhendet så fort som mulig.

Etter dialog med giver er vi nå i en prosess der aksjene skal enten tilbakeføres eller overføres til en ideell organisasjon.
Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt

– Er det et paradoks at klimapartiet Rødt, som arbeider for en nedtrapping av olje- og gassnæringen og vil ta Equinor av børs, selv eier Equinor-aksjer og har tjent godt på det?

– Vi anser det ikke hensiktsmessig for Rødt å være deleier i børsnoterte selskaper. Rødt har heller ikke tjent godt på å eie disse aksjene og de ble ikke ervervet, men gitt i gave, opplyser Pryneid Hansen.

Dette mener Rødt om kapitalisme

 

I Rødts prinsipprogram heter det blant annet følgende om kapitalisme og den såkalte kapitalistklassen:

“Norge er, som andre kapitalistiske land, et klassesamfunn. Med det menes at folk tilhører samfunnsklasser som har ulike interesser. Det er to hovedklasser med interesser som står i skarp motsetning til hverandre; kapitalistklassen og arbeiderklassen. Kapitalistklassen består i hovedsak av en økonomisk elite som eier, kontrollerer eller disponerer produksjonsmidler, naturressurser eller kapitalverdier, og av en politisk elite som støtter opp om disse gjennom sin posisjon i styringsverk eller organisasjonsliv.

Arbeiderklassen består av de som lever av å selge sin arbeidskraft. Arbeiderklassen i Norge i dag finnes i industri av alle slag, i handel, transport og tjenesteyting, i sjukehus og skole, på kontorer og i lagerhaller – både i privat og offentlig sektor.

Det pågår en kontinuerlig interessekonflikt under kapitalismen, mellom de to hovedklassene. I Norge har kapitalistklassen blitt stadig mer aggressiv i klassekampen. Dette vises gjennom kapitalistklassens kamp mot arbeiderbevegelsens fellesskapsløsninger, f.eks. våre felles arbeids- og pensjonsrettigheter.

Den kapitalistiske verdensøkonomien Norge er en del av har gjennom flere hundre år bidratt til en teknisk utvikling av produksjon og kommunikasjon. På denne måten har verden nå tilsynelatende det materielle grunnlaget for at alle mennesker skal kunne leve sine liv i frihet og økonomisk trygghet. Men grunnet kapitalismens udemokratiske maktkonsentrasjon skaper den i stedet flere av vår tids største samfunnsproblemer. 

Bare ved at arbeiderklassen overtar styringa, avskaffer kapitalismen og demokratiserer økonomien, vil det kunne skapes en verden med likeverd og frihet innenfor naturens tålegrenser og et verdenssamfunn som ikke preges av krig og konflikt”.

I avsnittet “Vi bygger sosialisme sammen” heter det at Rødts mål er å fjerne klassene.

“Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klasseløst samfunn: en verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippet er “yte etter evne, få etter behov”. Det var dette Karl Marx kalte kommunisme”.

Kilde: Rødts prinsipprogram

“Har møtt på generalforsamlingen”

Det ble aldri oppnevnt et eget utvalg til forvaltningen av Equinor-aksjene, slik Moxnes opplyste i Stortingets register over økonomiske interesser.

Med Rødt på eiersiden: Rødt vurderte om partiet skulle bruke eierandelen i Equinor, her ved gigantfeltet Johan Sverdrup, til å utøve aktivt eierskap og påvirke selskapet, men sentralstyret landet på at det er bedre å påvirke Equinor gjennom partiets politiske posisjon enn som aksjeeier. Partiet er imidlertid fortsatt aksjeeier. Foto: Ole Jørgen Bratland

– Hvem forvalter i dag eierskapet i Equinor på vegne av Rødt?

– Det ble ikke satt ned noe utvalg for å forvalte aksjene i Equinor fordi det i stedet ble besluttet å avhende aksjene. Vi har ingen aktiv forvaltning, men jeg som økonomiansvarlig har møtt på generalforsamlingen på vegne av partiet, opplyser Finn Olav Rolijordet.

Det ble ikke satt ned noe utvalg for å forvalte aksjene i Equinor fordi det i stedet ble besluttet å avhende aksjene.
Finn Olav Rolijordet, økonomiansvarlig i Rødt

Mens kapitaleier Rødt har brukt 15 måneder på å vurdere saken, har aksjekursen til Equinor steget med bortimot 90 prosent. De revolusjonære sosialistenes aksjepost er i skrivende stund verdt nærmere 520.000 kroner.

Equinor-aksjene kan imidlertid hverken selges eller gis bort til en ideell organisasjon, ifølge giveren Grete Tunsjø.

– Jeg vil ha aksjene tilbake hvis partiet ikke vil ha dem. Da får jeg heller finne andre som kan være aktive eiere og prøve å påvirke Equinor i en klimavennlig retning, sier pensjonist og Rødt-medlem Tunsjø til Kapital. 

– Du vil ikke at Rødt skal overføre aksjene til en ideell organisasjon?

– Nei, det gjør jeg i tilfelle selv.

– Blir du skuffet hvis de gir tilbake aksjene?

– Det får de avgjøre selv. Jeg vet jo at politikken er slik at de ikke skal eie aksjer, det var derfor jeg laget en klausul om at de ikke kunne selge Equinor-aksjene. For de solgte jo de andre aksjene jeg gav dem.

Jeg vet jo at politikken er slik at de ikke skal eie aksjer, det var derfor jeg laget en klausul om at de ikke kunne selge Equinor-aksjene. For de solgte jo de andre aksjene jeg ga dem.
Grete Tunsjø, pensjonist og Rødt-medlem

– Er det andre partier eller organisasjoner du synes fortjener aksjene?

– Jeg vil avvente og se hva de gjør i Rødt, avslutter den rundhåndede pensjonisten. 

Tusenkronersspørsmålet er om Rødt nå kvalifiserer til det de selv omtaler som kapitalistklassen – eller om det for utvalgte deler av arbeiderklassen er greit å tidvis være kapitaleier på si.  

Reportasjer
Næringsliv