<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kommer ingen vei med rekordkjøpet

Christen Sveaas nektes å fradele skogarealer fra landbrukseiendommen Viker ved Randsfjorden, som investoren kjøpte for 18 millioner kroner i 2019. Milliardæren står også uten konsesjon og kan bli tvunget til å selge gården.

Får ikke dele: Christen Sveaas bladde opp en høy sum for Viker Gård ved Randsfjorden, men har møtt motstand fra kommunen. Nå havner saken på bordet til to av landets ferske statsråder. Foto: Iván Kverme
Eiendom

Christen Sveaas bladde i 2019 opp 18 millioner kroner for Viker Gård, som dermed ble den største og dyreste landbrukseiendommen som noensinne er omsatt i det åpne markedet i Søndre Land. Viker består av rundt 7.800 mål produktiv skog og snaut 300 mål dyrket mark.

Planen var å selge skogarealene for 13 millioner kroner til Kistefos Træsliberi, der Sveaas eier 87 prosent gjennom Kistefos Skog. Gårdshuset og matjorden ble avtalt solgt for fem millioner kroner til driftssjefen i Kistefos Træsliberi, som har tenkt å bo der. Men kommunen gav Sveaas avslag på delingssøknaden, og begrunnet det med at den strider mot sentrale hensyn i jordloven.

Investoren klaget da til Statsforvalteren i Innlandet, som opprettholdt vedtaket, med begrunnelsen at deling “ville innebære en klar svekkelse av Viker gård som landbrukseiendom”. Sveaas gav seg ikke og anmodet Landbruksdirektoratet om å omgjøre Statsforvalterens vedtak, som han mente var både uriktig og svært uheldig, både ut fra landbrukshensyn og “hensynet til frivillig vern av naturrressurser”.

Men Landbruksdirektoratet har nå besluttet å ikke ta begjæringen fra Sveaas til følge. Direktoratet mener derimot at Statsforvalteren har foretatt en forsvarlig og konkret vurdering, og at relevante lovpålagte hensyn er ivaretatt. Det ser derfor ingen formelle eller juridiske feil som gir grunnlag for omgjøring, ifølge svarbrevet til Sveaas via advokatfirmaet Wiersholm.

Klager videre

Vedtaket om å nekte deling fra i fjor sommer er derfor endelig, slår Landbruksdirektoratet fast. Samtidig beklages lang saksbehandlingstid. 

– Vi er skuffet over at Landbruksdirektoratets svar overhodet ikke innebærer noen realitetsbehandling av sakskomplekset, og at det aktivt velger å avstå fra å vurdere sakens sider – både hva gjelder tolkning av aktuelle bestemmelser i jordloven, og spesielt sett opp mot Stortingets vedtak om at ti prosent av skogen i Norge skal vernes, skriver administrerende direktør Erlend Bondø i Kistefos Træsliberi i en epost til Kapital. 

Siste ord er ikke sagt, ifølge Bondø.

– Saken har nå blitt oversendt både Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, med forventning om at hele saken nå vil få en forsvarlig og reell behandling, sett opp mot både lovverk og tidligere stortingsvedtak, forklarer Kistefos-toppen.

Nektet konsesjon

Kistefos Træsliberi har ca. 175.000 mål skog i seks kommuner i Randsfjordregionen, mesteparten i Nordre Land kommune. Sveaas har tidligere trukket frem at Kistefos har stilt store skogarealer til frivillig vern. I et brev fra investoren til kommunen fra 2019 går det frem at Statsforvalteren har ønsket at Kistefos verner totalt 32.000 mål skog. Sveaas mener Stortinget har lagt vekt på at skogeiere som gjør slike tiltak må få kjøpe erstatningsskog.

Sveaas har også blitt nektet landbrukskonsesjon av kommunen på gården, så lenge han ikke vil flytte dit selv. Dette vedtaket er også påklaget og har ligget i bero i påvente av delingssaken, men skal nå være til behandling hos Statsforvalteren. Et avslag vil normalt tvinge Sveaas til å selge eiendommen til noen som kan få konsesjon.