<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Går utover rettssikkerheten til skattebetalerne

Det er duket for omkamp i striden mellom Berge Gerdt Larsens Kver og de norske skattemyndighetene. I forkant av rettsoppgjøret retter investoren hard kritikk mot motparten.

Gir seg ikke: Investor Berge Gerdt Larsen fortsetter kampen mot skattemyndighetene. Foto: Iván Kverme
Jus

– Skatteyter mener at denne saken viser at Skatteetaten ikke er interessert i riktig skatt til riktig tid, basert på riktig faktum og riktig lovanvendelse. De er tilsynelatende bare interessert i å maksimalisere skatteprovenyet. Dette går ut over rettssikkerheten til skattebetalerne, sier Berge Gerdt Larsen i en uttalelse til Kapital, formidlet via sin advokat, Jana Johnsen i Schjødt.

Kapital har flere ganger omtalt hvordan den profilerte forretningsmannen er i tottene på norske myndigheter, hvilket har medført runder i rettssystemet. Nå er det duket for ankesaken i Borgarting lagmannsrett der Larsens selskap Kver igjen skal få behandlet en skattesak med opphav to tiår tilbake i tid.

Denne saken viser at Skatteetaten ikke er interessert i riktig skatt til riktig tid, basert på riktig faktum og riktig lovanvendelse.
Styreleder Berge Gerdt Larsen i Kver

Bakgrunnen er at Borgarting lagmannsrett i 2017 avsa dom i en sak om Kvers salg av en million DNO-aksjer i 2000 med tilbakekjøpsopsjon. Denne saken gjaldt gevinstbeskatning ved aksjesalget. Da endelig dom i skattesaken forelå, fastholdt skattekontoret en inntektsøkning på 6,5 millioner kroner i Kvers disfavør, men uten å øke det påfølgende tapsfradraget.

Prinsippsak

Staten mener at tapet, som stammer fra opsjonen, er en annen transaksjon enn den som var gjenstand for dommen i 2017. Larsen mener at avtalen også har betydning for tapsfradrag på opsjonene, men vant ikke frem med sitt syn i da saken var oppe i Oslo tingrett.

“Etter rettens syn er aksjesalget og opsjonen ikke samme transaksjon i relasjon til skatteforvaltningslovens regler, slik de er anvendt i rettspraksis,” heter det i tingrettsdommen.

Kver anket saken, og mener fortsatt på prinsipielt grunnlag at skattemyndighetene ikke kun kan velge å følge opp endringer som er i skatteyters disfavør. Skattemyndighetene må også ta konsekvensene av en rettskraftig dom som er i skatteyters favør, mener Kver.

Larsen bedyrer at saken ikke handler om pengene, men prinsipper.

– Skatteyter har gått til sak for å tydeliggjøre dette prinsipielle forholdet, da eventuelt tilbakebetalt skatt utgjør et ubetydelig beløp. Det oppfordres til at alle skatteytere som har anledning tar slike saker til rettssystemet, for å dokumentere at rettssikkerheten for skattebetalerne ikke er ivaretatt av statssystemet, skriver han videre.

Utløpt frist

Det er Regjeringsadvokaten som fører saken på vegne av staten. I deres sluttinnlegg vises det til at myndighetene fortsatt mener det er snakk om to separate transaksjoner – aksjesalget og opsjonssalget – som reguleres av ulike rettsregler.

Videre mener staten at spørsmålet om størrelsen på tapsfradraget ikke ble tatt opp innen fristen. Det legges dermed ned påstand om at anken skal forkastes og at staten skal tilkjennes sakskostnadene.

Kapital har vært i kontakt med Skatteetaten, som ikke ønsker å kommentere Berge Gerdt Larsens utspill, men viser til Regjeringsadvokaten.

– Skatteetaten må forholde seg til de fristregler som loven angir, og i dette tilfellet er fristen for å endre ligningen utløpt, sier advokat Anders F. Wilhelmsen.