<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Gjenopptar straffesaken til eks-utelivsbaron

I 2017 ble Bobby Chaudhry dømt til fengsel og inndragelse av flere millioner kroner. Nå slår Gjenopptakelseskommisjonen fast at det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig.

Klar tale: Gjenopptakelseskommisjonen, som ledes av Siv Hallgren, mener at tungtveiende hensyn tilsier at en av postene i saken mot Bobby Chaudhry blir prøvd på ny.  Foto: Heiko Junge/NTB
Næringsliv

– De må reparere feilene som er gjort, sier advokat og partner Morten Furuholmen i Dietrichson Furuholmen Advokatfirma, som representerer den domfelte. 

Den tidligere utelivsbaronen Mumtaz Bobby Chaudhry ble i 2017 dømt til fengsel etter å ha vært i Økokrims søkelys i flere år. Dommen falt etter at han i 2016 ble tiltalt for grov utroskap, grovt momsbedrageri og grovt trygdebedrageri i forbindelse med sin rolle som ølagent i selskapet Oslo Bar Konsept.

Chaudhry ble først dømt til tre og et halvt års fengsel og inndragelse av nær 4,7 millioner kroner i Oslo tingrett. I ankesaken reduserte Borgarting lagmannsrett fengselsstraffen med tre måneder, men inndragningsbeløpet ble opprettholdt.

I fjor høst ble det så begjært gjenåpning av saken på vegne av Chaudhry, og nå har Gjenopptakelseskommisjonen kommet til at tiltaleposten for trygdebedrageriet skal behandles på nytt.

Krever å få tilbakebetalt 417.000 kr

Ifølge tiltalen skal Chaudhry ha forledet Nav Oslo til å utbetale nesten 800.000 kroner for mye i støtte. Han ble blant annet dømt for å ha jobbet for mye under sykemelding og for å ha mottatt støtte under utenlandsopphold. Chaudhry og hans advokater mener at deler av dommen er feil.

– Dommen bygger på en uriktig lovforståelse, så det er klart at deler av dommen må endres, sier Furuholmen.

I begjæringen om gjenåpning anføres det at Chaudhry må frifinnes for inndragning av snaut 417.000 kroner, med den følge at kravet tilknyttet hans utenlandsopphold tilbakebetales etter en inflasjonsjustering.

Påtalemyndigheten ser imidlertid annerledes på saken: “Posten for trygdebedrageri begjæres ikke gjenåpnet av påtalemyndigheten”, står det i påtegningen fra setteriksadvokaten fra i fjor høst.

Skyldspørsmålet bør vurderes på ny

Gjenopptakelseskommisjonen viser til at tingrettens vurdering av trygdebedrageriet blant annet bygget på en oppfatning om at retten til sykepenger bortfalt ved opphold i utlandet. Ved at Chaudhry ikke opplyste om sine utenlandsopphold, sikret han seg dermed ytelser han ikke hadde krav på, ifølge dommen.

Ved en avgjørelse fra Høyesterett er imidlertid praksis endret på dette området, etter at landets øverste domstol fastslo at oppholdskravet var i strid med EØS-retten, i forbindelse med den såkalte Nav-skandalen.

Påtalemyndigheten mener fortsatt at en endring i rettsanvendelsen uansett ikke kunne ført til frifinnelse eller en vesentlig mildere dom. Av Nav-kravet mot Chaudhry knyttet rundt 140.000 kroner seg til opphold i EØS-land.

Gjenopptakelseskommisjonen skriver imidlertid at “tungtveiende hensyn tilsier at spørsmålet om domfeltes skyld blir prøvd på ny når det gjelder trygdebedrageriet”. Den mener også at inndragningskravet knyttet til trygdebedrageriet skal gjenåpnes.

– Hva er din kommentar til Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon?

– Det er positivt, men ikke overraskende. Det er i henhold til vår begjæring, sier Furuholmen.