<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kjemper for fradrag på over 300 mill.

Et selskap i Petter Stordalens Strawberry-gruppe har gått til sak mot staten fordi skatteetaten nekter det å benytte skatteposisjoner på totalt 310 millioner kroner som stammer fra eiendomskjøp i Sverige.

Tar kampen: Petter Stordalen kan gå glipp av skattefradrag på over 300 millioner kroner i sitt konsern, dersom han ikke vinner frem med søksmålet mot staten. Foto: Fredrik Hagen
Skatt

Det er Stordalen-selskapet HP Malmø Holding som saksøker staten for å få kjent vedtak som endrer selskapets skatt for årene 2015–2018 ugyldige. De gunstige skatteposisjonene har blitt avskåret fordi skattemyndighetene mener måten en eiendomstransaksjon skjedde på innebar “unødvendige ledd og metoder på veien mot å oppfylle et ellers overordnet forretningsmessig mål”, ifølge Regjeringsadvokatens sluttinnlegg til Oslo tingrett.

Tingretten har satt av fem dager i slutten av januar til søksmålet.

Etter alt å dømme skjedde den aktuelle transaksjonen rundt årsskiftet 2015–2016, da Petter Stordalens selskap Home Properties kjøpte en 7.700 kvadratmeter stor kontoreiendom i Södergaten 5 i Malmö for anslagsvis rundt 250 millioner kroner. Selger var det norske selskapet Otium med Tore Lie i spissen, som var økonomisk presset av sine banker. 

Etter kjøpet opplyste Stordalen at planen var å bygge om kontorbygget til hotell med rundt 200 rom, ifølge Estate Nyheter.

Men i stedet snudde Stordalen seg rundt og solgte bygget til Skandia Fastigheter noen måneder senere.

RE-NAA ligger i samme bygning som de andre restaurantene til Sven Erik Renaa. Rett bak Sølvberget i Stavanger. Foto: Tommy Ellingsen <strong>Foto: NTB</strong> (1 / 1)
RE-NAA ligger i samme bygning som de andre restaurantene til Sven Erik Renaa. Rett bak Sølvberget i Stavanger. Foto: Tommy Ellingsen Foto: NTB

– Unødvendig omvei

Etter statens syn var det en unødvendig omvei å kjøpe holdingselskapet som senere skiftet navn til HP Malmø Holding for å få tak i en eiendom i datterdatter-selskapet Malmø Oscar 28. Dermed mener staten det er grunnlag for såkalt gjennomskjæring etter den ulovfestede omgåelsesnormen.

Gjennomskjæringsregelen består av et grunnvilkår og en totalvurdering. Staten vil anføre at grunnvilkåret er oppfylt, og at det ut fra en totalvurdering fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen. Som følge av dette skal skatteposisjoner på til sammen 310 millioner kroner falle bort.

– Forretningsmessige grunner

HP Malmø gjør på sin side gjeldende at Skatteetaten ikke har sannsynliggjort at vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring er oppfylt, ifølge sluttinnlegget til advokat Anette Fjeld i Deloitte Advokatfirma, som representerer Stordalen-selskapet.

Hverken Fjeld eller Strawberry-gruppens finansdirektør Mads Breder Koch har ønsket å kommentere saken, på flere oppfordringer fra Kapital.

Ifølge sluttinnlegget til Stordalen-selskapet mener dette at skattevedtakene er ugyldige, da de bygger på uriktig rettsanvendelse og bevisvurdering. Det var reelle og forretningsmessige grunner til å kjøpe holdingselskapet fremfor eiendomsselskapet, anføres det fra deres side.

Underskudd og renteswap

Skattekontoret har i sine vedtak avskåret et fremførbart underskudd på 60 millioner kroner, og to latente fremtidige skatteposisjoner, altså fremtidige posisjoner som ikke var endelige på transaksjonstidspunktet. Den ene gjelder en fradragsrett for næringstilknyttede kostnader på 58 millioner kroner og den andre mulige fremtidige tap på 191 millioner kroner på en rentebytteavtale (renteswap).

“De store og raskt utnyttbare skatteposisjonene (...) gir en presumsjon for at skattebesparelsen har vært den viktigste motivasjonsfaktor for den valgte fremgangsmåten, og det må da være opp til skatteyteren å godtgjøre det motsatte,” skriver Regjeringsadvokaten og viser til rettspraksis og at skatteposisjonene for en stor del ble utnyttet påfølgende år.

– Dette er en pågående rettssak, og jeg har ikke noen ytterligere kommentarer før det foreligger dom i saken, sier Arne Johan Dahl, som fører saken for Regjeringsadvokaten.