<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Stjernelaget: 19 kjøpsanbefalinger og én holdanbefaling er resultatet etter at Kapital ba Norges beste analytikere om å komme med sine fremste aksjetips. Foran: Bengt Jonassen og Martin Huseby Karlsen. Bak fra venstre: Petter Haugen, Harald Magnus Andreassen, Håkon Astrup, Thomas Dowling Næss, Helge Martin Andresen, Ole Haugnes, Ole Martin Westgård, Petter Kongslie og Thomas Eitzen. Ivan Kverme

Stjernelaget: 19 kjøpsanbefalinger og én holdanbefaling

Tross et utfordrende bakteppe råder optimismen i flere sektorer når vinnerne av ti kategorier i Kapitals analytikerkåring gir sine beste aksjeråd for det kommende året.

– Porteføljen ser lovende ut. Det er jo skarpe analytikere, de beste i Norge, som det er vel verdt å lytte til, sier Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier til Kapital.

Tradisjonen tro har vi bedt kategorivinnerne i kåringen av Norges beste analytikere om å gi sine beste aksjetips for det kommende året, og urolige markeder til tross har det også denne gangen kommet inn klart flest kjøpsanbefalinger. Over de følgende sidene presenteres 19 aksjer som landets skarpeste tallknusere mener det kan være vel verdt å investere i nå, samt én aksje man kanskje bør innta en litt mer avventende holdning til.

Som tidligere har vi også spurt Norges beste aksjestrateg – i år som i fjor nevnte Jonassen – om å vekte anbefalingene og skru dem sammen til en fiktiv portefølje. Hvordan det har gått etter den forrige runden med tips kan du lese mer om over de påfølgende sidene, men vi kan røpe så mye som at ABG-strategens innsats i fjor fikk avgjørende betydning for den samlede avkastningen. Sagt med andre ord, Jonassen – også årets beste analytiker innen eiendom og i samlekategorien industri og materialer – beviser igjen at han en mann det kan være lønnsomt å lytte til.

Ser stramt energimarked

Som de fleste av våre lesere er kjent med, har flere store temaer og hendelser påvirket kapitalmarkedene så langt i år. Fortsatt kaster den russiske invasjonen av Ukraina, oppgang i energiprisene, rente- og inflasjonshopp skygger over verdens børser. Som en respons overvekter Jonassen i år energi, shipping og bygg, mens han er mer forsiktig med finans, konsum og telekommunikasjon.

– Energi og shipping er vektet opp som følge av den pågående krigen i Ukraina og påfølgende restriksjoner og sanksjoner mot Russland. Dette, sammenholdt med at OPEC viser vilje til å kutte hardt og raskt ved enhver svekkelse i etterspørselen, er et argument for et stramt energimarked de neste månedene. Tank og delvis LPG (flytende petroleumsgass, red. anm.) blir et implisitt spill på dette, grunnet endring i transportmønsteret ved at USA blir en større eksportør, sier Jonassen.

I byggenæringen har aksjene gjort det meget svakt gjennom det siste året, og Jonassen mener dermed at et worst case-scenario er priset inn for de neste to årene.

– Finans har vi vektet ned, ettersom rentene begynner å slå inn i bolig og næring. Dersom obligasjonsmarkedet for næringseiendom i Sverige har rett i sin prising, vil tapsavsetningene i bank bli høyere fremover. Videre har vi vektet konsum ned. Fall i reallønn, renteoppgang, boligprisfall og høye strømutgifter er en perfekt storm for konsumenten. Skulle arbeidsledigheten nå stige, slik sentralbanken i USA ønsker, vil det fortsatt være utfordrende for konsumrettede selskaper å innfri markedets forventninger, sier han.

– Hva er viktig for investorer å tenke på når de skal investere i dagens marked?

– Det er alltid tre ting som er viktig: verdsettelse, renter og resultatutsikter. Ved inngangen til 2022 var verdsettelsen høy, resultatene høye og rentene lave. To av disse har endret seg betydelig gjennom 2022, noe som også skaper nye muligheter. Den absolutte prisingen er enn så lenge ikke på de nivåene at vi vil anbefale investorer å låne på huset og kjøpe aksjer, men vi er her heller ikke langt unna. Resultatutsiktene er svake, og vi forventer betydelig nedjustering av forventningene de neste fire til åtte månedene.

Den absolutte prisingen er enn så lenge ikke på de nivåene at vi vil anbefale investorer å låne på huset og kjøpe aksjer, men vi er her heller ikke langt unna.
Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier

Tørt krutt

Ved inngangen til året tok Jonassen til orde for at investorene burde utvise forhøyet aktsomhet. Denne gangen mener han at behovet for dette er litt mindre, selv om det altså er for tidlig å gå all-in. Han påpeker at det allerede har forekommet børskrakk – bare ikke i Norge. Målt i dollar er MSCIs indeks for fremvoksende markeder ned 35 prosent fra toppen, mens det svenske aksjemarkedet har falt rundt 30 prosent og S&P 500 nesten like mye.

– Dersom vi tester faktisk realisert avkastning på dagens prising av Oslo Børs, er den ofte god. Oslo Børs har historisk gitt en gjennomsnittlig avkastning på 15 prosent, og investorer har opplevd å realisere positiv avkastning i syv av ti tilfeller dersom vi ser på perioden 1983–2022. Basert på dette bør ikke investorer være så forsiktige som for et år siden. Det er likevel ikke helt tiden for å være 100 prosent investert, da sentralbankene enn så lenge ikke har snudd fra kontraktiv til stimulativ retning. De kommer til å gjøre det, men ikke ennå, mener Jonassen.

– Hvordan tror du sentralbankene vil påvirke aksjemarkedet fremover?

– Dersom rentebanen til Federal Reserve ikke heves ytterligere, tror jeg ikke sentralbankene vil påvirke markedet fremover. Selskapsinntjeningen og eventuelle skuffelser vil bety mye mer. I 2023 vil sentralbankene snu, og ser vi på historiske perioder fra 1960 og frem til i dag, vil Federal Reserve kutte renten med 70 prosent. Antar vi at rentebanen i dag er riktig, med en rentetopp på 4,5 prosent, vil renten kuttes til 1,5 prosent ved neste korsvei. Da gjelder det for investorer å ha tørt krutt og være klare.

– Finn de gode selskapene

Når det kommer til en avveiing mellom for eksempel vekstaksjer eller verdiaksjer, svarer Jonassen begge deler.

– En tematikk som for noen er interessant, men egentlig ikke. Finn de gode selskapene, sier han.

Som to ganger trippelvinner, samt årets sammenlagtvinner, i Kapitals analytikerkåring, gir han for øvrig følgende tips til andre analytikere som vil opp og frem:

– Jobb hardt og systematisk. Ikke bare med regnearkene, men også med kundene. Skap et produkt som skiller deg fra dine konkurrenter og snakk med kunder om det, er hans råd.

TIPS: Håkon Astrup i DNB Markets

Bank og finans

Håkon Astrup, DNB Markets Foto: Ole Berg-Rusten

Alder: 34
Utdannelse: Bachelor fra NHH, master i finans fra London Business School
Erfaring: Arctic Securities, DNB Markets fra 2015

Kjøp: Storebrand
Sluttkurs 18.10.: 75,86 kroner
Kursmål: 105 kroner
Begrunnelse: Storebrand er i våre øyne godt posisjonert for å ta del i den strukturelle veksten innenfor innskuddspensjon og langsiktig sparing. Skiftet i Storebrands eksponering, bort fra kapitaltunge garanterte pensjonsprodukter til kapitallette innskuddsprodukter, reduserer den underliggende risikoen i selskapet og forsvarer en høyere verdsettelsesmultippel. Vi forventer også en merkbar økning i utbytter og tilbakekjøp av aksjer i årene fremover, drevet av lavere kapitalkrav. Storebrand har lenge hatt utfordringer med porteføljen av garanterte produkter i Norge. Kapitalkravene på disse produktene vil i årene fremover bli betydelig redusert, drevet av et høyere rentenivå og at kunder med disse produktene nærmer seg pensjonsalder. Vi ser for eksempel et potensial for at selskapet skal frigjøre over ti milliarder i egenkapital fra 2022 til 2030. Dette tilsvarer over 30 prosent av dagens markedsverdi og vil bli benyttet til å kjøpe tilbake egne aksjer.

Vi forventer en merkbar økning i utbytter og tilbakekjøp av aksjer i årene fremover, drevet av lavere kapitalkrav.
Håkon Astrup, DNB Markets

Kjøp: Svenska Handelsbanken
Sluttkurs 18.10: 111,60 svenske kroner
Kursmål: 134 svenske kroner
Begrunnelse: Handelsbanken har hatt en mer turbulent utvikling i aksjemarkedet siste fem år sammenlignet med norske banker og andre nordiske banker som SEB og Nordea. Handelsbanken har særlig hatt en utfordrende kostnadsposisjon, ettersom den har vært mer tilbakeholden med å legge ned bankfilialer enn sine konkurrenter. Dette har også påvirket bankens verdsettelse, og Handelsbanken prises til en rabatt sammenlignet med andre svenske og norske banker. Vi ser klare tegn til bedring etter at ledelsen har satt i gang flere grep for å bedre lønnsomheten. Banken skal blant annet selge seg ut av Finland og Danmark. Handelsbanken har historisk vært dyktig på å holde utlånstapene lave. Dette er en egenskap som alltid har vært viktig for banker, og det vil også være essensielt for god bankdrift fremover når de makroøkonomiske utsiktene er usikre.

TIPS: Alexander Aukner i DNB Markets

Oppdrett

Alexander Aukner, DNB Markets Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 43
Utdannelse: Bachelor og master i management fra University of Technology Sydney
Erfaring: Åtte år i Explora Capital Management, fire år som analytiker og fire år som forvalter. Begynte i DNB Markets i 2013, analysesjef fra mai 2021

Alexander Aukner kommer i år med en liten bemerkning til sine anbefalinger i oppdrettssektoren, som nylig ble rystet av at regjeringen vil innføre såkalt grunnrenteskatt for næringen.

– Vi er fortsatt positive til sektoren og mener mange av selskapene ser attraktivt priset ut, men det har heller aldri vært større usikkerhet i estimatene og verdsettelsen vår. Således har vi en litt mer forsiktig tilnærming, med større fokus på nedsidebeskyttelse i tillegg til oppsidepotensial. Mange av selskapene har produksjon i regioner som kan vurdere å innføre lignende grunnrenteskatt som den norske, balanse/oppkjøpsrisiko, ikke falt nok eller annen type risiko knyttet til seg. Man kunne jo tenkt seg at landbaserte oppdrettere skulle være vinnere, men disse har gjerne finansieringsrisiko, operasjonell risiko eller likviditetsrisiko mange ikke ønsker å ta i dagens marked, sier han.

Vi er fortsatt positive til sektoren og mener mange av selskapene ser attraktivt priset ut, men det har heller aldri vært større usikkerhet i estimatene og verdsettelsen vår.
Alexander Aukner, DNB Markets

Kjøp: Lerøy Seafood
Sluttkurs 18.10.: 43,76 kroner
Kursmål: 55 kroner
Begrunnelse: Lerøy Seafood er et selskap vi likte godt før grunnrenteskatten, og vi mener aksjen har korrigert korrekt i henhold til hvor mye selskapets verdi har falt som følge av grunnrente. Selskapet er dermed like attraktivt i dag som før grunnrente og har noen defensive kvaliteter vi liker. De har betydelig lakseproduksjon i Norge, hvor “katta er ute av sekken” med tanke på skatt, og smitterisikoen til andre regioner er dermed begrenset. De har også andre forretningsområder som villfangst og nedstrømsaktiviteter. Nedstrøm er lite utsatt for økt beskatning, mens villfangst kan være gjenstand for høyere skatter. Noe mer klarhet rundt dette kommer i Torvik-utvalgets rapport den 16. desember, noe investorer bør ta med i vurderingen. Lerøy Seafood har ikke gjort noen større oppkjøp den siste tiden, har dermed liten risiko for nedskrivning av goodwill og heller ikke noen store problemer med å betjene gjelden sin, selv med redusert kontantstrøm. Vi estimerer at selskapet handler på P/E rundt 10x for 2024, noe vi finner attraktivt.

Kjøp: Austevoll Seafood
Sluttkurs 18.10.: 72,10 kroner
Kursmål: 100 kroner
Begrunnelse: Austevoll Seafood er et case som er enda mer distansert fra “grunnrenteskatt-risiko”. Man betaler for eierandelen i Lerøy Seafood, som vi finner attraktivt priset, og kun 800 millioner kroner for hvitfiskfangst i Sør-Amerika og olje-/melproduksjonsenheten Pelagia. Vi mener dette er en business som samlet bidrar med en EBITDA på 1,2–1,6 milliarder kroner og prises på EV/EBITDA 2,3–3,1x. I vår sum of the parts-kalkulasjon verdsetter vi dette til en EV/EBITDA på 8,4x, eller EV på ca. ti milliarder kroner. Dette, kombinert med Austevoll Seafoods andel i Lerøy Seafood, gjør at vi kommer til en fair value på 120 kroner pr. aksje. En 15 prosent “holding company-rabatt” tar oss til 100 kroner pr. aksje.

TIPS: Ole Martin Westgaard i DNB Markets

Konsum, medier, helse og bioteknologi

Ole Martin Westgaard, DNB Markets Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 42
Utdannelse: Master of business and economics, Handelshøyskolen BI
Erfaring: Oljeserviceanalytiker og partner i ABG frem til 2012, oljeserviceanalytiker i Carnegie frem til 2015, deretter konsumanalytiker i DNB Markets

Kjøp: Schibsted
Sluttkurs 18.10.: 149,5 kroner
Kursmål: 280 kroner
Begrunnelse: Schibsted er ned ca. 50 prosent så langt i år, og justert for dagens markedsverdi av Adevinta prises selskapet nå til kun 15 milliarder. Dette tilsvarer en rabatt på 35 prosent til vår estimerte verdi av Finn. Ergo får man da en gratis opsjon på verdien av de ledende markedsplassene i Finland, Danmark og Sverige, de ledende avisene i Norge og Sverige, Lendo, prissammenligningstjenesten Prisjakt, Schibsted Distribusjon og ikke minst en venture-portefølje med mer enn 20 selskaper. Gitt en EV/EBITDA justert for Adevinta på 6x, mot et historisk snitt på 12x, mener vi at betydelige estimatkutt allerede er reflektert i verdsettelsen. Få om noen selskaper er immune mot resesjon, men vi tror Schibsted – med sin kapitallette businessmodell og sterke tilstedeværelse i markeder med strukturell vekst – bør være relativt godt posisjonert. Salg av Lendo og Adevinta-aksjer er mulige kurstriggere.

Kjøp: Europris
Sluttkurs 18.10.: 58,60 kroner
Kursmål: 80 kroner
Begrunnelse: Den norske konsumenten går en krevende tid i møte, med økte renter, høye strømpriser og sterk kostnadsinflasjon. Vi tror lavpriskonseptet til Europris, med lav andel av diskresjonære varer, burde være en relativ vinner gitt dette bakteppet. Europris opplevde sterk kundevekst gjennom pandemien, og vi tror mange har fått øynene opp for det forbedrede varesortimentet i de ulike kategoriene. Et nytt varelager med store effektivitetsgevinster, høy andel egne merkevarer, sikrede strømpriser, bundet rente og en konkurransedyktig fraktavtale taler også til Europris’ fordel relativt til konkurrentene. Justert for beholdning av egne aksjer handles Europris dag til P/E for 2022 på omtrent 10x og med en attraktiv direkteavkastning på ca. seks prosent, til tross for en beskjeden utdelingsgrad på 60 prosent. Til sammenligning handles internasjonale konkurrenter til over 20x.

TIPS: Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets

IT og Telekom

Petter Kongslie, SpareBank 1 Markets Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 30
Utdannelse: Bachelor fra NMBU i Ås og master fra NHH i Bergen
Erfaring: Startet i SpareBank 1 Markets på deltid i 2013, fulltid siden 2016.

Kjøp: Crayon
Sluttkurs 18.10.: 104,9 kroner
Kursmål: 200 kroner
Begrunnelse: Crayon er et selskap som primært ligger i hekkbølgen til Microsofts skyløsning. De opererer dermed i et globalt programvare- og tjenestemarked med 10–15 prosent strukturell vekst, har demonstrert en evne til å ta markedsandeler og vokste 19 prosent organisk i første halvår 2022, drevet av blant annet lavt, ensifret kundefrafall. De har i dag en margin på 21,4 prosent som andel av bruttofortjeneste, og vi mener selskapet over tid bør bevege seg mot 30 prosent. Når selskapet på toppen av dette har en kapitallett forretningsmodell hvor arbeidskapitalen er en kilde til finansiering og skalerbare kapitaliserte utviklingskostnader, så burde det være hyggelige utsikter til solid inntjeningsvekst. De har ca. 1,3x gjeld til EBITDA og prises til en 2023 EV/fri kontantstrøm på 10x.

Kjøp: Telenor
Sluttkurs 18.10.: 96,30 kroner
Kursmål: 130 kroner
Begrunnelse: Vi oppgraderte nylig Telenor til kjøp med følgende argumentasjon: Dagens utbytte er ikke bærekraftig, men markedet priser heller ikke inn det. Hvis vi ser på historikken i Telenor det siste tiåret, har aksjen blitt handlet til rundt 6,5 prosent direkteavkastning – nå er den omtrent ti prosent. Hvis vi enten bruker vårt estimat på fri kontantstrøm på 7,5 kroner pr. aksje eller dagens utbytte på 9,3 kroner, kommer vi til mellom 115 og 143 kroner pr. aksje, mens dagens kurs er 95 kroner. Vi synes det gir et attraktivt utfallsrom. Tror vi at de kan dekke gapet? Det vil ta tre–fire år, men svaret er ja. Det skyldes en kombinasjon av 1) nedleggelse av kobbernettverk i Norge, 2) normalisering av strømkostnader, 3) gjenåpning av Asia etter covid-19 og 4) at vi er på toppen av kapitalinvesteringssyklusen.

TIPS: Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier

Eiendom

Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 47
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
Erfaring: Orion Analyse, Norse Securities, Glitnir Securities/RS Platou Markets, Carnegie og ABG Sundal Collier

Kjøp: AF Gruppen
Sluttkurs 18.10.: 146,0 kroner
Kursmål: 215 kroner
Begrunnelse: AF Gruppen er ned ca. 30 prosent fra sin toppnotering i 2022. Vi tror dette representerer en meget god inngangsbillett i et av de virkelige kvalitetsselskapene på Oslo Børs. Til tross for nedgangen siste år har aksjen gitt en årlig totalavkastning på nesten 25 prosent siste 20 år, og dette er ikke tilfeldig. God vekst og lønnsomhet langt utenpå sine likemenn, sammenholdt med en kapitallett forretningsmodell, er kjennetegnene. For øyeblikket tror vi et verst tenkelig scenario er priset inn. Selskapet har en ordrebok på 42 milliarder, og sier vi at denne faller 30 prosent, vil det resultere i omsetning påfølgende 12 måneder på omtrent 30 milliarder kroner. Legger man på laveste margin realisert fra 2013 til 2021 og laveste P/E-multippel, får vi en aksjekurs på 135 kroner. Nå handles aksjen til 145, noe som betyr at markedet har priset inn et scenario som i 1988–1992.

Vi tror dette representerer en meget god inngangsbillett i et av de virkelige kvalitetsselskapene på Oslo Børs.
Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier

Kjøp: Self Storage Group
Sluttkurs 18.10.: 26,4 kroner
Kursmål: 39 kroner
Begrunnelse: Self Storage Group er en annen favoritt hos oss. Aksjen er ned 32 prosent fra toppen, men årlig totalavkastning siden børsnoteringen er fortsatt solide 13 prosent. Vi liker Self Storage Group fordi de viser en meget god avkastning på kapitalen. Både gjennom oppkjøp og utvikling av egne eiendommer finner vi tosifret avkastning på investert kapital. Det er få eller ingen eiendomssegmenter som kan vise til tilsvarende. Derfor tror vi at selskapet skal få ro, fortsette å legge sten på sten og utvikle virksomheten videre. De opererer i et marked med lav penetrasjon sammenlignet med mer modne markeder, noe som gjør at vi tenker at selskapet har mange år med vekst foran seg. Selskapet verdsettes til 15x kontantinntjening for 2024, mot et snitt på 19x i sektoren.

TIPS: Helge André Martinsen i DNB Markets

Olje

Helge Andre Martinsen, DNB Markets Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 49
Utdannelse: Sivilingeniør fra NTH
Erfaring: Saga Petroleum, Statoil/Equinor, Hydro, Nordea Markets, DNB Markets fra 2013

– Vi har et positivt sektorsyn for europeisk olje og gass, og mener oljemarkedet vil holde seg stramt de neste årene, til tross for svakere global økonomisk vekst. Mobilitetsnormalisering i Asia og dyr naturgass vil gi støtte til global oljeetterspørsel, til tross for mørkere makroøkonomiske utsikter, sier Helge André Martinsen.

På tilbudssiden venter han at begrenset vekst i skiferolje, EUs embargo mot Russland og mindre slipp av olje fra strategiske lagre i sum vil bidra til et oljemarked med fortsatt tilbudsunderskudd og en oljepris over 100 dollar pr. fat.

– Europeiske gasspriser vil fortsatt være høye i årene fremover, fordi Europas løsning på den pågående gasskrisen er å importere mer flytende naturgass (LNG). Verdens LNG-produksjon vil ha meget begrenset vekst de neste tre årene, og dermed må Europa utkonkurrere Asia i kampen om LNG-lastene, sier Martinsen videre, og spår meget solid fri kontantstrøm og uslåelig tilhørende avkastning for europeiske olje- og gasselskaper i årene fremover.

Verdens LNG-produksjon vil ha meget begrenset vekst de neste tre årene, og dermed må Europa utkonkurrere Asia i kampen om LNG-lastene.
Helge André Martinsen, DNB Markets

Kjøp: Aker BP
Sluttkurs 18.10: 305,9 kroner
Kursmål: 450 kroner
Begrunnelse: Blant de større oljeselskapene foretrekker vi Aker BP. Aksjen prises på P/NAV 0,94x, som historisk er et attraktivt nivå, gitt dagens oljepris – normalt prises Aker BP med premie på NAV ved oljepriser over 80 dollar. Selskapet har en relativt lav andel gass i produksjonen, noe som gjør at inntjeningen er mindre sårbar for de voldsomme svingningene vi har observert i gassprisene i det siste, og aksjen er også mindre sårbar for økende politisk risiko i det europeiske gassmarkedet. Vi mener dessuten at markedet overvurderer risikoen knyttet til kostnadsinflasjon i selskapets betydelige investeringsprogram. De gunstige vilkårene i den midlertidige skattepakken er ikke fullt ut forstått, og markedet undervurderer hvor god beskyttelse skattepakken faktisk gir mot kostnadsøkninger, ettersom staten tar majoriteten av risikoen. Dette medfører i våre øyne en attraktiv risk/reward for Aker BPs utbyggingsportefølje, noe som ikke er reflektert i dagens aksjekurs.

Kjøp: Panoro Energy
Sluttkurs 18.10.: 30,50 kroner
Kursmål: 41 kroner
Begrunnelse: Ser vi på de mindre oljeselskapene, liker vi Panoro Energy. Timingen var meget god da de kjøpte oljefelt av Tullow i Gabon og Ekvatorial-Guinea tidlig i 2021, med en betydelig reprising i etterkant av transaksjonen. Vi beregner at selskapet fra 2023 vil generere positiv kontantstrøm, selv med en oljepris ned mot 50 dollar pr. fat. Basert på våre oljeprisanslag genererer selskapet hele markedsverdien sin i fri kontantstrøm i løpet av to år, noe som er ekstremt attraktivt. Vi ser også flere potensielle triggere for aksjen de neste seks månedene: 1) Oppstart av subsea tie-back-prosjekt i Gabon innen utgangen av første kvartal 2023, som vil gi kraftig produksjonsøkning for selskapet, 2) Letebrønn i Sør-Afrika med mulig stor oppside, og forventet resultat i overgang oktober/november, 3) Første kontantutbytte tidlig i 2023.

TIPS: Martin Huseby Karlsen i DNB Markets

Offshore

Martin Huseby Karlsen, DNB Markets Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 42
Utdannelse: Sivilingeniør innen industriell økonomi fra NTNU
Erfaring: Startet i DNB Markets i 2004

Kjøp: Noble
Sluttkurs 18.10.: 32,37 dollar
Kursmål: 49 dollar
Begrunnelse: Noble har vært drivende i konsolideringen av riggsektoren, og fremstår etter oppkjøpet av Pacific Drilling og sammenslåingen med Maersk Drilling som en industrileder. Selskapet har de fleste av riggene sine i arbeid, og dermed lite investeringskostnader fremover. Kontraktsprofilen og strukturen gjør også at selskapet har meget god eksponering mot høyere dagrater, og riggene er etter vårt syn posisjonert i de riktige regionene. Sist, men ikke minst, har Noble lite gjeld og mulighet til å returnere kapital til aksjonærene, og vi venter at selskapet vil innføre utbytte i løpet av de neste kvartalene. Aksjen handler på 2023 og 2024 EV/EBITDA på henholdsvis 3,3x og 2,0x, og er blant de mest attraktive riggselskapene på stålverdier.

Noble har vært drivende i konsolideringen av riggsektoren, og fremstår etter oppkjøpet av Pacific Drilling og sammenslåingen med Maersk Drilling som en industrileder.
Martin Huseby Karlsen, DNB Markets

Kjøp: Seadrill
Sluttkurs 18.10.: 286,00 kroner
Kursmål: 450 kroner
Begrunnelse: Etter å ha gjennomført sin andre chapter-11-prosess ble Seadrill reintrodusert til kapitalmarkedet tidligere i år. Selskapet har nå en mye enklere struktur enn tidligere, og etter et nylig salg av syv jackup-rigger er selskapet nær netto gjeldsnøytralt. Det meste av flåten er sluttet ut på lengre kontrakter, så sammenlignet med andre riggselskaper har Seadrill mindre eksponering mot endringer i dagratene de neste årene. Til tross for dette synes vi verdsettelsen er meget attraktiv, og vi tror aksjen vil reprises over de neste kvartalene, i takt med at aksjonærbasen endres fra kreditorer til vanlige investorer. For 2023 og 2024 handles aksjen på lave multipler, med EV/EBITDA på 3,0–2,6x. Vi ser også på selskapet som en mulig deltager i ytterligere konsolidering i riggsektoren.

TIPS: Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets

Fornybar

Thomas Dowling Næss, Sparebank 1 Market Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 27
Utdannelse: Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU
Erfaring: SpareBank 1 Markets siden 2020

Kjøp: Otovo
Sluttkurs 18.10.: 22,85 kroner
Kursmål: 48 kroner
Begrunnelse: Otovo er blitt truffet av en perfekt storm. Høye energipriser og usikkerhet rundt energitilgang har ført til en eksplosjon i privatpersoners ønske om å produsere egen energi. Selskapet tilbyr den billigste og beste måten å gjøre dette på – solcellepanel på taket med mulighet for batteritilkobling. I 2022 er Otovo godt i rute til å mer enn doble salget fra i fjor, og har samtidig posisjonert seg for vekst neste år med inntreden i seks nye land. Den underliggende veksten er enda sterkere, men på grunn av komponentmangel har Otovo sett seg nødt til å skru opp prisene kraftig for å bremse etterspørselen. Dette vil komme til syne i selskapets rapporterte tall etter hvert som anleggene, som har seks til ni måneders ledetid, blir installert. Lavere betalingsevne for kundene, som følge av høyere renter og inflasjon, vil sannsynligvis øke etterspørselen etter leasing av anlegg. Her slipper kunden å legge ut én krone, men vil umiddelbart spare på strømregningen sin. Dette er positivt for Otovo, da et leasingsalg er verdt to til tre ganger mer enn et direktesalg. I snitt oppnår Otovo 11,5 prosent IRR til kost på sine leasingkontrakter. Gires dette opp, blir avkastningen på innskutt egenkapital fantastisk. Selskapet er, som de fleste andre, påvirket av realrentene, men har hundre prosent inflasjonsbeskyttelse på alle leasingkontrakter.

Kjøp: Vow
Sluttkurs 18.10.: 18,50 kroner
Kursmål: 40 kroner
Begrunnelse: I vårt dekningsunivers er det få selskaper med inntekter som kan forsvare nedsiderisikoen på tolv måneders sikt i et urolig marked. Et unntak er i våre øyne Vow, som på dagens kurs bør ha begrenset nedside, gitt våre estimater over de neste 12 månedene. Dagens markedsverdi tilsvarer at selskapet i denne perioden vil være priset til multipler som reflekterer null vekst i fremtiden, noe vi finner usannsynlig. Selskapet er verdensledende innenfor rense- og avfallssystemer til cruiseskip, og tilbyr utprøvd og ledende pyrolyseteknologi for fremstilling av biokarbon, biogass og bioolje på land. I 2018 leverte selskapet 27 prosent avkastning på kapitalen, og det er en gjenoppretting av dette du som investor må tro på for å se oppsiden i vårt investeringscase. I 2020 og 2021 har resultatene vært preget av null ettersalg til cruise, samt et negativt bidrag fra oppskalering av selskapets landbaserte divisjon. Dette er i ferd med å snu. Ettersalg til cruise er direkte linket til cruiseaktiviteten – som er på full fart opp – og Vow har allerede levert tosifret margin på sin landbaserte virksomhet, med fortsatt lave omsetningstall. Merk også at Vow har levert rekordmarginer på cruiseprosjekter de siste to årene, tross den kraftige kostnadsinflasjonen – et kvalitetstegn i våre øyne.

TIPS: Petter Haugen i ABG Sundal Collier

Shipping

Petter Haugen, ABG Sundal Collier Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 43
Utdannelse: Siv.ing. fra NTNU, master i samfunnsøkonomi fra NTNU, executive MBA fra NHH
Erfaring: Fem år i rederi (Torvald Klaveness), til sammen elleve år som aksjeanalytiker i DNB Markets, Kepler Cheuvruex og ABG

Kjøp: Okeanis Eco Tankers
Sluttkurs 18.10: 174,2 kroner
Kursmål: 243 kroner
Begrunnelse: Tank ser for oss ut som det segmentet hvor den generelle oppturen for shipping kan vare lengst. Årsaken er todelt: Kombinasjonen av allerede rekordlav ordrebok og fremdeles ordrevegring – hvem tør bygge et skip i dag som skal ha hundre prosent karboneksponering i 20 år – gjør at flåteveksten ser ut til å bli sterkt begrenset i flere år. Men det er egentlig etterspørselssiden som gjør oss særlig optimistiske: USA ser for oss ut til å være stedet hvor eksporten av råolje kommer til å være sterkest, og denne eksporten vil transporteres lenger enn gjennomsnittsdistansen i dag. Med lav flåtevekst og høy tonnmil-vekst er det sannsynlig at tankmarkedet vil være stramt utnyttet i flere år, hvilket gjør det overveiende sannsynlig at også ratene skal holde seg høye. I Okeanis får man store båter med forholdsvis høy belåning, og på våre estimater betyr det en P/E under 2x for 2024. Vi verdsetter selskapet til ti prosent rabatt til vår forventede NAV ett år frem, som resulterer i et prismål på 243 kr – om lag 50 prosent oppside fra dagens kurs, til tross for at kursen er opp over 130 prosent hittil i år.

Med lav flåtevekst og høy tonnmil-vekst er det sannsynlig at tankmarkedet vil være stramt utnyttet i flere år, hvilket gjør det overveiende sannsynlig at også ratene skal holde seg høye.
Petter Haugen, ABG Sundal Collier

Kjøp: Avance Gas
Sluttkurs 18.10.: 63,95 kroner
Kursmål: 108 kroner
Begrunnelse: I likhet med olje mener vi at LPG-eksporten fra USA skal stige markant de neste årene. Særlig etter at amerikanske gasspriser også begynte å stige i år ser underliggende produksjonsvekst, og dermed mengden LPG tilgjengelig for eksport, ut til å vokse raskere enn man så for seg for bare tre til seks måneder siden. I motsetning til tank er ordreboken for LPG-skip nokså høy på om lag 19 prosent av flåten i dag, men dette er også hovedårsaken til at aksjen handles til kraftig rabatt sammenlignet med underliggende verdi; dagens P/NAV er om lag 0,5x. Så selv om vi antar nokså uendrede skipspriser ett år frem, ser vi nesten 100 prosent oppside i Avance Gas til vårt prismål på 108 kr.

Tips: Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier

Industri og materialer

Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Alder: 47
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
Erfaring: Orion Analyse, Norse Securities, Glitnir Securities/RS Platou Markets, Carnegie og ABG Sundal Collier

Hold: Norsk Hydro
Sluttkurs 18.10.: 61,40 kroner
Kursmål: 60 kroner
Begrunnelse: Vi opererer med en holdanbefaling på Norsk Hydro. Hovedargumentasjonen er at industriproduksjonen er på vei ned, og vi ser for oss et fall i etterspørselen med tilhørende prispress på aluminium. Når det er sagt, liker vi meget godt de større endringene selskapet har gjort i sin kapitalallokering, kapitalstruktur og utbyttepolitikk. Dette gjør at vi mener at selskapet bør prises høyere nå enn i tidligere sykluser, og vi opererer med et utfallsrom på 1x–2x sysselsatt kapital, mot tidligere 0,5x–1,5x sysselsatt kapital. Dette vil tilsvare aksjekurser mellom 50 og 90 kroner pr. aksje, noe som igjen betyr at mesteparten av kursfallet er unnagjort og at markedet er i ferd med å prise inn en nedgangskonjunktur.

Industriproduksjonen er på vei ned, og vi ser for oss et fall i etterspørselen med tilhørende prispress på aluminium.
Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier

Kjøp: Yara*
Sluttkurs 18.10.: 423,0 kroner
Kursmål: 450 kroner
Begrunnelse: Vi har en kjøpsanbefaling på Yara. De høye gassprisene gjennom sensommeren har medført at 80 prosent av den nitrogenbaserte europeiske gjødselindustrien har stengt ned. Prisene er for lave til å dekke kostnadene. Dette vil inn mot sesongen bety en betydelig innstramming av markedet, med tilhørende prisoppgang. Selv om Yara også har stengt ned kapasitet, kan de operere ca. 70 prosent av sin ferdiggjødselvirksomhet ved å importere ammoniakk i stedet for å produsere den selv. For øyeblikket er dette meget lønnsomt, og vi forventer at lønnsomheten stiger som følge av innstramming i markedet. Prisingen er attraktiv, særlig opp mot historisk avkastning på kapitalen.

* ABG Sundal Collier er rådgiver for Yara i forbindelse med en potensiell notering av virksomheten Yara Clean Ammonia.

Lynkurs i multipler, samt nyttige ord og uttrykk

Du vil over de følgende sidene snuble over endel ord og uttrykk som ikke nødvendigvis inngår i dagligtalen til folk flest, men fortvil ikke – her får du en rask innføring som tar deg helskinnet gjennom aksjeanalyseuniverset.

Det viktigste å forstå er kanskje at analytikerne benytter seg av såkalte multipler for å beregne verdsettelsen av aksjene de anbefaler, uttrykt ved et forholdstall. Typisk vil de sette opp en brøk der telleren er en form for verdi, mens nevneren sier noe om hva det aktuelle selskapet kan komme til å tjene av penger i fremtiden.

Den vanligste brøken er Price/Earnings, forkortet P/E, så vi tar utgangspunkt i denne som et eksempel. Si at prisen på en aksje er 60 kroner, mens selskapets forventede resultat pr. aksje er 10 kroner. Kjører man dette gjennom kvernen, ender man på seks kroner. Sekstallet vil gjerne være angitt med en liten x – et gangetegn – for snur man på det, kan man si at selskapet er priset til seks ganger inntjeningen, da 6 ganger 10 er lik 60. 

Som en tommelfingerregel kan man si at en lav multippel indikerer at noe er billig, mens en høy multippel innebærer at noe er dyrt, men det er ikke alltid så enkelt – eksempelvis kan et selskap i stor vekst være en gunstig investering, selv med høy P/E. For å kompensere for slike svakheter hender det at analytikerne bytter ut både P-en og E-en med andre nøkkeltall. Noen eksempler på disse, samt noen andre nyttige uttrykk:

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, på norsk gjerne omtalt som brutto driftsresultat. Mye brukt som nevner.

EV: Enterprise Value, eller selskapsverdi på norsk, er det vanligste alternativet til kun markedsverdi, altså telleren i regnestykket. Denne angir totalverdien, det vil si verdien av egenkapitalen pluss netto rentebærende gjeld.

FCF: Free Cash Flow, eller fri kontantstrøm, er kontantstrøm minus investeringer som er nødvendige for driften, pluss frigjøring av midler som ikke er nødvendige for å drive videre.

Goodwill: Kan oversettes til merverdi på norsk. Ikke-håndfaste verdier som typisk oppstår ved kjøp og sammenslåinger, for eksempel knyttet til et godt rykte, et sterkt merkevarenavn, en solid bedriftskultur osv.

IRR: Internal Rate of Return, på norsk internrente, er avkastningskravet som gir null i netto nåverdi. Dette kan også brukes til å måle prosentmessig avkastning på investert kapital.

NAV: Net Asset Value, eller netto aktivaverdi på norsk, benyttes gjerne for å finne verdien av fond eller holdingselskaper. Beregnes ved å trekke gjeld fra verdien av eiendelene og dele dette på antallet utestående aksjer.

SotP: Sum-of-the-Parts, eller summen av delene, måte å verdsette et konsern/konglomerat på, basert på hva delene er verdt hver for seg, hensyntatt netto gjeld og ikke-driftsmessige eiendeler.

Kilde: Aksjeskolen av Finn Øystein Bergh, Investopedia m.fl.

Investor