<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kursfallet i Gjensidige gir er en super kjøpsanledning

Skuffende fjerdekvartalstall ga ramaskrik og aksjonærverdier for fem milliarder kroner forsvant som dugg for solen. Et kursfall ned til rundt 180 kroner for Gjensidige-aksjen mener vi representerer en utmerket inngangskurs i et bunnsolid selskap som fortsatt vil tilgodese sine eiere med generøse utbytter.

Lysere kursutsikter: Det har ikke helt gått veien for Gjensidige-aksjen etter at Geir Holmgren i fjor vinter overtok som ny konsernsjef. Men vi forventer bedre kvartalstall fremover, noe som rettferdiggjør en berettiget kursoptimisme. Foto: Brian Cliff Olguin
Investor

– Solid drift, effektive pristiltak, god risikoseleksjon og streng kostnadskontroll resulterte i et solid forsikringsresultat for kvartalet og for året som helhet. Avkastningen på investeringsporteføljen gjenspeiler markedsforholdene. Utsiktene for Gjensidiges forsikringsresultat er fortsatt gode. Styret foreslår at det utbetales et ordinært utbytte på 8,25 kroner pr. aksje, skrev skadeforsikringsgiganten i forbindelse med fremleggelsen av dets fjerdekvartalstall. 

Men investorene lot seg ikke overbevise av rapporten, selv om den blant annet viste at premieinntektene fra skadeforsikring økte med litt over ni prosent til rundt åtte milliarder kroner, en signifikant økning målt mot samme kvartal i 2021. For innvendingene var flere, blant annet knyttet til økt skadeprosent og en litt skuffende dividendegrad. Rapporten utløste et voldsomt kursfall rett ved børsåpningen, men aksjen hentet seg noe inn etter hvert og endte på rapporteringsdagen ned med rundt fem prosent – noe som likevel er sjelden kost for en defensiv pengemaskin som det Gjensidige   tross alt er, og fortsatt vil være. 

Gjensidige-aksjen har utviklet seg svakt det siste året med en totalavkastning på minus elleve prosent. Men dette åpner nå opp for attraktive inngangskurser, mener vi. Dessuten har verdiaksjer som sådan på ingen måte mistet sin popularitet blant brede investorgrupper, selv om deres risikotoleranseevne gjennomgående nå er høyere enn på lenge. God interesse for verdiaksjer forventer vi også vil borge for bedre Gjensidige-kurser fremover. 

Tyngende finansresultat   

I fjerdekvartal fikk konsernet et resultat etter skatt på 1,3 milliarder etter premieinntekter på 8,1 milliarder. På forhånd forventet analytikerne et nettoresultat på vel 1,5 milliarder, med andre ord endte resultatet vel 14 prosent under forhåndsestimatet. Dette skuffet naturligvis analytikere og investorer. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, endte på 1,1 milliard, ned med rundt 200 millioner fra fjerdekvartal 2021, tilsvarende en såkalt combined ratio på 85,6 prosent. Dette var en klar økning sammenlignet med året før. Analytikernes forhåndsanslag lå på 82,8 prosent. Dette er et forsikringsteknisk viktig nøkkeltall da det viser kostnader og skadeutbetalinger i prosent av premieinntektene. Men den nå høyere combined ratio-brøken er ikke et særfenomen for Gjensidige: For eksempel har If Skadeforsikring, eiet av det finske finanskonsernet Sampo, som målsetning at brøken skal ligge under 85 prosent fremover – med andre ord ligger Gjensidiges kostnadsbrøk rimelig innenfor bransjenormene. 

Forhåndsestimatene var altså alt i alt for høye, det var de også opp mot nivået på kapitaldekningen og utbyttet. Dividenden endte på 8,25 kroner pr. aksje, under forventningene på 9,42 kroner, som også inkluderte mulige ekstraordinære utbytter. Det vedtatte utbyttet gir likevel en kontantyield på fire og en halv prosent, målt mot dagens aksjekurs. Et årsresultat før skatt på 5,8 milliarder, ned fra 8,7 milliarder i 2021, må også sees i sammenheng med et betydelig svakere finansresultat. Særlig ble investeringene i renteinstrumenter negativt påvirket av renteøkningene gjennom 2022, kombinert med økte kredittspreader. Finansresultatet for året endte på minus 651 millioner, mot over tre milliarder i pluss året før, tilsvarende en samlet avkastning på henholdsvis minus 1,1 prosent og pluss 5,1 prosent. Tatt i betraktning utsikter til mindre volatile kapitalmarkeder 2023 sett under ett, forventer vi at Gjensidiges finansresultat blir betydelig skarpere i år, målt mot fjoråret, i sin tur støttende for såvel dets resultater som aksjekurs.

– Overdreven kursreaksjon    

Flere meglerhus lot seg skuffe over fjerdekvartalstallene. ABG Sundal Collier og Arctic Securities har i dag en hold-anbefaling med kursmål på henholdsvis 175 og 185. – Til tross for sterk premievekst kom fjerdekvartalsresultatet inn under de riktignok høye konsensusforventningene, drevet av et svakt resultat i næringslivssegmentet og noe vintervolatilitet i Norge, skrev Arctic Securities blant annet. SEB venter fremdeles kursfall og senket kursmålet fra 190 til 172 etter rapporten, samtidig som salgsanbefalingen ble fastholdt. Meglerhuset kutter estimatene for Gjensidiges resultat pr. aksje for 2023–2024 med fire prosent. 

Andre analytikerne mener rapporten ble tolket vel strengt. 

– Jeg synes egentlig ikke at fjerdekvartalstallene var så skuffende, men selskapet rapporterte høyere skader enn det vi har vært vant til de siste årene, sier Vegard Toverud til Kapital. Pareto Securities-analytikeren peker likevel på at skadeprosenten var på kun 71,6 prosent mot meglerhusets estimat på 70,1 prosent, som uansett er et svært lavt nivå. 

– Lønnsomheten er altså svært god, og det er få andre markeder vi dekker som har samme stabilt høy lønnsomhet. Konsensus hadde nok forventet litt høyere finansavkastning og, viktigere, annonseringen av et høyere utbytte. Det siste var nok den viktigste grunnen til at aksjen ble handlet såpass kraftig ned samme dag. Vi mener kursreaksjonen var overdreven på rapporteringsdagen. Da vi oppdaterte estimatene våre samme kveld, beholdt vi kjøpsanbefalingen med kursmål 220. 

Vi mener kursreaksjonen var overdreven på rapporteringsdagen. Da vi oppdaterte estimatene våre samme kveld, beholdt vi kjøpsanbefalingen med kursmål 220.
Analytiker Vegard Toverud, Pareto Securities

Prisingen er det langt fra noe å si på, legger Toverud til.

– Kursen har kommet noe opp siden rapporteringsdagen, men handles fortsatt på 15,6 ganger årets inntjening og 15 ganger neste års inntjening. Og ser vi opp mot andre skadeselskaper i Norden, opplever vi dette som lavt, spesielt med tanke på hvilken posisjon Gjensidige   har. Det er også viktig å huske på at kapitalen som noen investorer var skuffet over at ikke ble delt ut i forbindelse med årsavslutningen ikke er borte, noe som muliggjør høyere utbytter fremover, alt annet likt. 

– Og med økende markedsrenter kan man argumentere for at verdien av Gjensidiges høye utbytter er lavere, men samtidig kommer over 25 prosent av inntjeningen fra investeringer som får god hjelp av det økte rentenivået, så utbyttegenereringen øker også, understreker Pareto Securities-analytikeren. 

 Også analytiker Håkon Astrup i DNB Markets mener investorene bør kjøpe Gjensidige-aksjen.    

– Gjensidige   har gjort investorene bortskjemte med å levere høy lønnsomhet over lang tid. I fjerdekvartal var skadeutbetalingene noe over forventning drevet både av det norske næringslivssegmentet og fra deres danske virksomhet. Utbyttet var også noe lavere enn forventet, ettersom flere investorer og analytikere også hadde forventet et lite, ekstraordinært utbytte, sier Astrup til Kapital – og legger til: 

– Vi har en kjøpsanbefaling med kursmål 210. Gjensidige   er et solid selskap med betydelige konkurransefortrinn i det norske markedet. Verdsettelsen har også kommet ned det siste året, og en prising på 15 på neste års inntjening er etter vår mening attraktivt. Særlig når vi tar høyde for de defensive egenskapene til skadeforsikringssektoren. Vi tror Gjensidige   vil levere på sin utbyttepolitikk om stigende nominelle utbytter.

Lav estimatrisiko 

– Vi er svært fornøyd med de solide resultatene Gjensidige   har levert. Og jeg er veldig trygg på at vi er på best mulig vei for å fortsette våre sterke prestasjoner. Vi vil ligge i forkant av skadeinflasjonen, og med mindre den nåværende geopolitiske situasjonen blir dramatisk verre, forventer vi ikke å se noen betydelig negativ effekt på vårt forsikringsresultat, uttalte konsernsjef Geir Holmgren ved fremleggelsen av fjerdekvartalstallene. Han la til at forsikringsresultatet typisk påvirkes lite av de økonomiske konjunkturene, samtidig som det er av høyeste prioritet å tilgodese eierne med attraktive utbytter. 

Vi forventer mer entusiasme blant investorer og analytikere når selskapet publiserer førstekvartalsrapporten 28. april. Seneste tids kursfall reflekterer allerede nedjusterte estimater, med andre ord synes sannsynligheten for ytterligere nedjusteringer å være lav, mener vi. Dette bidrar også til at risk/reward-brøken rundt Gjensidige-aksjen nå fremstår som ganske så attraktiv.