<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ferske kjøpssignaler fra opsjonsmarkedet i USA

Ikke bare Dark Pools-investorer forventer et realt børsoppsving på Wall Street, det gjør også opsjonsinvestorene. Den såkalte SKEW-indeksen trender nå nedover, et klart tegn på at interessen for kjøpsopsjoner tiltar i styrke. 

Bullish: Interessen for kjøpsopsjoner på S&P 500-indeksen peker nå oppover, et signal om at flere ser for seg en god børshøst på Wall Street. Foto: Mary Altaffer
Investor

– Sjelden har kjøpssignalene vært mer klare fra amerikanske Dark Pools enn hva tilfellet er nå, skrev Kapital ved inngangen til påsken, og viste til at de virkelig store børsfiskene i USA handlet store mengder aksjer på de mer bilaterale markedsplassene. Dataene viste – og viser fortsatt – at det er flere kjøpere enn selgere blant kapitalinstitusjoner og internasjonale hedgefond, aktører som av ymse årsaker ønsker å handle på nevnte handelsarenaer. I disse ganske så innflytelsesrike investormiljøene er flertallsholdningen nå at man tror børsbunnen for amerikanske aksjer er nådd. Men også fra det amerikanske opsjonsmarkedet er det nå en overvekt av investorer som sikrer seg kjøpsopsjoner og dermed posisjonerer seg for en bred aksjeopptur på Wall Street utover i annet halvår.

Liten fare for sorte svaner  

Så langt i år har den ledende amerikanske børsindeksen S&P 500 gått over syv prosent, en utvikling som kommer selv i en tid med aggressive renteøkninger, brysomme inflasjonstall, flere svake amerikanske sentimentindikatorer – samt ispedd store bankuroligheter. En sannsynlig forklaring på den gode børsstarten i år kan kobles mot investorenes lønnlige håp om lettelser i pengepolitikken – i rentemarkedet prises det nå inn at den amerikanske sentralbanken mot slutten av året vil gjennomføre kutt i sine styringsrenter, stikk i strid med bankens egne prognoser.

Men også blant amerikanske opsjonsinvestorer er optimismen tiltakende. Den såkalte SKEW-indeksen måler fordelingen mellom kjøps- og salgsopsjoner på aksjer som inngår i S&P 500-indeksen. En økende etterspørsel etter salgsopsjoner, typisk for å sikre aksjeporteføljer mot kursfall, drar SKEW-indeksen oppover. Omvendt faller indeksen når investorene kjøper større mengder kjøpsopsjoner, noe som altså vitner om en økende fremtidsoptimisme. Siden årsskiftet er indeksen opp med rundt 15 prosent, altså har kursoppgangene på Wall Street kommet i en tid der investorene parallelt har sikret sine aksjeporteføljer med en rekke salgsopsjoner. Men denne trenden er nå i revers, og på vei ut av april, og midt i den pågående kvartalsrapporteringssesongen, kommer SKEW-indeksen ned, et tegn på at det også blant amerikanske opsjonsinvestorer nå er en gryende optimisme knyttet til nye kursoppganger på Wall Street. 

Historisk signifikans 

SKEW-indeksen beveger seg stort sett i intervallet mellom 100 og 150. Et høyt indeksnivå kan også tolkes som at investorene mener sannsynligheten for et ekstremt, og ukjent, utslag på S&P 500-indeksen (tail-risk) har økt. Men i dag ligger indeksnivået godt under marsnivået, da indeksverdiene toppet ut under bankurolighetene. En tolkning av den nå fallende SKEW-kurven er at man i opsjonsmarkedet tror det er mindre sannsynlig at såkalte sorte svaner, det vil si brå og uventede rystelser, vil slå inn mot Wall Street i tiden som kommer. Dette øker risikovilligheten blant aktørene i det amerikanske opsjonsmarkedet.

Fra pandemiutbruddets start, det vil si fra rundt midten av mars 2020 til slutten av mars samme år, knelte børsene. I opsjonsmarkedet falt samtidig SKEW-indeksen kraftig, og flere investorer sikret seg derfor rimelige kjøpsopsjoner som i etterkant ga eventyrlige gevinster i takt med den massive oppturen man så på Wall Street resten av 2020 og i 2021.

Selv i en tid med heftig makrostøy trender SKEW-indeksen altså nå nedover – akkurat som i mars 2020. I det amerikanske opsjonsmarkedet er det derfor igjen en overvekt av investorer som forventer nye kursløft på Wall Street. Får de rett i sine antakelser, gir det også god drahjelp til Oslo Børs utover i annet halvår.