<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Aksjonærenes mann: Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether har god grunn til å smile, særlig med tanke på de friske aksjonærverdiene som har blitt skapt de seneste årene. Og enda mer venter eierne, hevder et kobbel av analytikere.   Foto: Eivind Yggeseth

Børskjempe mot flere kursrekorder

Om inntjeningsfarten etter årets tre første måneder holder seg utover i 2022, er Yara latterlig lavt priset selv om kursen ligger på nivåer den aldri før har vært. Vi tror at en råsterk andrekvartalsrapport er i vente, som i så fall vil sende Yara-kursen mot nye topper.   

Ikke uten grunn er Yara   , som ble utfisjonert fra Norsk Hydro   i 2004, nå et av de største selskapene på Oslo Børs, målt etter markedsverdi. For selskapet har tiltrukket seg en stadig bredere investormasse, drevet frem av gode selskapsrapporter og en aksjonærvennlig utbyttepolitikk – og der industriutsiktene nå er mer enn lovende hensyntatt de store forstyrrelsene man ser opp mot de globale matvareforsyningskjedene. 

I sum kan Yara   nå skilt med en markedsverdi nær 130 milliarder kroner. Men selv om kursen ligger tett opp mot 500-streken, mener vi det er mer å gå på. De høye ureaprisene, utsikter til børsnotering av datterselskapet Yara Clean Ammonia, samt en balanse som fortsatt tilsier friske dividender, er bare noen av grunnene til vår spådom om videre Yara-fest på Oslo Børs.  

Resultater i særklasse  

Yara   presenterte en solid førstekvartalsrapport, og trosset dermed de høye gassprisene flere analytikere fryktet ville legge en demper på selskapets løpende dekningsbidrag. Etter årets tre første måneder fikk selskapet et resultat før skatt på 1.231 millioner dollar, opp fra et marginalt plussresultat i samme periode i 2021. Tallene ble ikke uten grunn tatt vel imot blant investorene på Oslo Børs: Gjennom hele fjoråret fikk Yara et resultat før skatt på 739 millioner dollar og et resultat pr. aksje (EPS) på 1,75 dollar. Resultatet pr. aksje i førstekvartal landet imidlertid på 3,74 dollar pr. aksje, mot 0,05 dollar pr. aksje i samme periode i fjor. Med andre ord tjente selskapet i løpet av førstekvartal langt mer enn hva selskapet faktisk gjorde gjennom hele 2021. 

Yara   leverer ikke bare topplinjevekst – støttet av sterke underliggende markeder med tilhørende høye produktpriser – men evner samtidig å skape stadig bedre lønnsomhetsmarginer. Kombinasjonen er naturligvis unik, gitt en situasjon der gassprisene i vinter nådde nivåer som i sin tur fikk Yara   til å stenge ned flere av sine europeiske ammoniakk- og ureaanlegg. Nå er disse gjenåpnet, særlig hensyntatt gassprisene som utvikler seg i en litt mer gunstig retning. 

Den løpende kontantstrømmen fra den operative virksomheten er fortsatt på høye nivåer. I løpet av årets tre første måneder nådde den litt over 300 millioner dollar, igjen støttende for selskapets overordnede utbyttepolitikk, noe også selskapets kontantbeholdning bidrar til, som ved inngangen til andrekvartal ble bokført til litt over seks og en halv milliard kroner. Siden årsskiftet har kontantbeholdningen økt med ikke fullt tre milliarder kroner, og illustrerer med det den solide balansen Yara    kan skilte med, et åpenbart gode i en børsverden der investorene skyr underfinansierte selskaper.     

Kjøpsanbefalinger i kø 

Selv etter årets kursoppgang på rundt 20 prosent, som i sin tur sender Yara-aksjen til nivåer man aldri før har sett, er det likevel en klar overvekt av fortsatt positivt innstilte analytikere, inkludert DNB Markets-analytiker Niclas Gehin, som har et kursmål på seks hundre pr. Yara-aksje, 20 prosent over dagens kurser.

– Dette som følge av at Yara   på våre estimater ligger an til å gi en årlig utbyttegrad på rundt 20 prosent så lenge matvareprisene holder seg på det høye nivået vi ser i dag. Fremtidsprisene på korn er høye helt inn i 2027, og selskapet fremstår derfor som attraktivt priset til bare fire ganger inntjeningen sin i et slikt scenario, påpeker Gehin overfor Kapital. 

Han mener investorene virker å ha et mer sprikende syn på Yara-aksjen enn vanlig, ettersom det er mange forskjellige innfallsvinkler til å verdsette selskapet på. 

– Jeg opplever at de som er mest negative til aksjen typisk har en mer topdown-innfallsvinkel hvor de ser på Yara   , som har majoriteten av sin virksomhet i Europa og er en av de største innkjøperne av europeisk gass, som en taper som følge av at de europeiske gassprisene for øyeblikket er mellom to til tre ganger høyere enn andre steder i verden, sier Gehin. 

Han tilføyer: 

– Vi som derimot er positive til aksjen, er mer av den oppfatning at de høye gassprisene mer enn oppveies av at matvareprisene globalt er rundt to til tre ganger høyere enn normalt. Historisk har matvareprisene vært den klart sterkeste forklaringsvariabelen for Yaras inntjening, og etter mitt syn oppveier dette for høyere gasspriser. Høye matvarepriser fører med seg økende betalingsvillighet blant bøndene for Yaras nitrater og høykvalitetsgjødsel, og høy inntjening ved gjødselproduksjonen til Yara   som foregår utenfor Europa.

Historisk har matvareprisene vært den klart sterkeste forklaringsvariabelen for Yaras inntjening, og etter mitt syn oppveier dette for høyere gasspriser.
Niclas Gehin, DNB Markets

Analytikerkollega Truls K. Engene i SEB har også en kjøpsanbefaling på Yara-aksjen med et  kursmål på 700. 

– På tross av rekordhøye gasspriser i Europa rapporterte Yara   historisk høye førstekvartalsresultater, og i likhet med markedet forventer også vi at selskapet vil levere sterke resultater for inneværende kvartal, sier han til Kapital. 

SEB-analytikeren påpeker at selskapet har en sterk balanse, hvor netto rentebærende gjeld målt mot driftsresultatet før avskrivninger (NIBD/EBITDA) er under 1x, og dermed under målsetningen på 1,5–2x. 

– Selskapet har betalt ut ekstraordinært utbytte i andre halvår de to foregående årene, med henholdsvis 18 kroner pr. aksje i fjerdekvartal 2020 og 20 kroner pr. aksje i tredjekvartal 2021. Balansen tilsier at de har god kapasitet til å utbetale et potensielt ekstraordinært utbytte også i andre halvår 2022, sier Engene, og tilføyer:

Balansen tilsier at de har god kapasitet til å utbetale et potensielt ekstraordinært utbytte også i andre halvår 2022.
Truls K. Engene, SEB

– Aksjen handles på 2022E EV/EBITDA 3,5x og P/E 4,5x, som er det laveste nivået på mer enn ti år, samt en attraktiv fri kontantstrøms -og utbytteyield på over ti prosent. 

Nye aksjonærgrep venter 

De rundhåndede utbyttene har vært, og vil forbli, en viktig katalysator i arbeidet med å skape attraktive aksjonærverdier. Men Yaras styre og ledelse vet at å fase ut deler av selskapets virksomhetsområder i separate børsnoterte enheter potensielt også kan være veien å gå for å løfte verdiene videre, fremfor å beholde dagens konsernmodell. Tidligere i vår sendte derfor Yara   ut en børsmelding der de opplyste at det jobbes med en børsnotering av datterselskapet Yara Clean Ammonia, som de seneste tolv månedene har hatt en omsetning på litt over tre milliarder dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 166 millioner dollar. 

Yara   vil forbli en majoritetseier i det etter hvert børsnoterte selskapet, og initiativet har høstet rosende omtale i flere analytikerkretser. Imidlertid har det kommet få offisielle verdsettelsesanslag rundt det nye børsselskapet, men meglerhuset Kepler Cheuvreux – som ifølge Finansavisen karakteriserer initiativet som en spennende idé – mener dagens Yara Clean Ammonia kan være verdt mellom åtte og ti milliarder kroner. Blant brede investorkretser oppfattes uansett initiativet som fornuftig opp mot å fremme nye aksjonærverdier, tatt i betraktning at selskapets aksjekurs har gått rundt syv prosent etter at børsplanene ble lansert. 

 

Stødig aksjonærbase: Yaras hovedaksjonærliste oser av investorer med et langsiktig perspektiv. Folketrygdfondet, under ledelse av Kjetil Houg, er blant selskapets aller største eiere. Foto: Eivind Yggeseth

Sterk andrekvartalsrapport   

19. juli presenteres selskapets andrekvartalsrapport. Vi tror den gode trenden etter årets tre første måneder fortsetter, en periode som gav et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 1.346 millioner dollar, mot 585 millioner dollar på samme tid i 2021. I førstekvartalspresentasjonen heter det også at selv om økte råvarepriser er negativt for selskapet isolert sett, vil økte sluttproduktpriser ha en positiv effekt, siden høyere kornpriser øker bondens lønnsomhet og dermed gir økt etterspørsel etter innsatsfaktorer til landbruket. Bedre marginer for bonden øker altså betalingsviljen for Yara   sine produkter. Dessuten drar selskapet nå til fulle nytte av den økte oppmerksomheten verden har på matvaresikkerhet, samt de stigende prisene på jordbruksprodukter. 

Vi tror disse overordnede markedsbeskrivelsene vil være gjeldende også når andrekvartalsrapporten presenteres. Dette vil borge for nye oppjusterte kursmål, antar vi. Dessuten er inneværende års samlede fortjenestepotensial pr. aksje antageligvis ikke godt nok forstått i brede investorkretser. I en gjestekommentar i Kapital tidligere i vår pekte Morten Normann nettopp på at om det sterke sentimentet med høye gjødselpriser og mer stabile gasspriser står seg, kan potensiell inntjening pr. Yara-aksje i år ligge helt opp mot 200 kroner. Carnegie-analytikeren viser med det altså hva aksjonærene potensielt kan se frem til, gitt at Yaras viktigste inntjenings- og kostnadsdrivere utvikler seg i gunstig retning. 

Alt i alt setter vi Yara   på Kapitals kjøpsanbefalingslister, og tror en god og kursstimulerende andrekvartalsrapport venter, tross seneste tids forsiktige nedgang i ureaprisene.

Investor
Investeringsanbefalinger