<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Et sikkert børskort

I en verden som knapt tidligere har hatt like lite ledig produksjonskapasitet av olje som nå, og med strategiske nødlagre som er de laveste på 30 år, er ubalansene i oljemarkedet formidable. Behovet for nye oljefunn blir prekært, klart støttende for seismikkselskapet TGS. Kjøp! 

Mr. Bull: Interessen for seismiske data er klart økende, var hovedbudskapet til toppsjef i TGS, Kristian Johansen, i forbindelse med fremleggelsen av selskapets andrekvartalsrapport.  Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Investeringsanbefalinger

Med en oljepris som i skrivende stund har kommet ned på midten av 90-tallet, først og fremt på grunn av økende frykt for at verdensøkonomien sklir inn i en resesjonsfase, har investorene på Oslo Børs tonet ned sin hunger etter olje- og oljerelaterte papirer på Oslo Børs. Aksjekursen til seismikkselskapet TGS   har også gått inn i en fase med betydelig svakere kursutvikling enn hva man har sett så langt i år, hensyntatt en utbyttekorrigert opptur på over 70 prosent siden utgangen av 2021. For i løpet av den siste tremånedersperioden er kursnedgangen på litt under fire prosent, det til tross for at selskapet leverte en overbevisende andrekvartalsrapport, og man samtidig opplever tydeligere føringer fra operatørselskapene om økt behov for seismikkdata i årene som kommer. Men fortsatt ser man en klar overvekt av positivt innstilte analytikere, der flere opererer med kursmål godt over 200-streken. 

Gjenopprettet lønnsomheten   

 – Andrekvartal ble nok et solid kvartal. Med en kontantbalanse på rundt 255 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, i tillegg til en kredittfasilitet på 100 millioner dollar, har vi en solid finansiell posisjon, uttalte blant annet TGS-sjef Kristian Johansen i forbindelse med resultatfremleggelsen. 

Den samlede konsernomsetningen endte i andrekvartal på 230 millioner dollar, mot 72 millioner dollar i tilsvarende kvartal i 2021. Lønnsomheten har også vendt tilbake, med et kvartalsresultat før skatt på 33,5 millioner dollar, mot et underskudd på samme tid i fjor på minus 22 millioner dollar. Ved inngangen til annet halvår er ordrereserven på 220 millioner dollar. Selskapets sterke finansielle stilling gir rom for dividender, og for perioden april–juni ble det i slutten av juli utbetalt et utbytte til eierne på 1,39 kroner pr. TGS-aksje, tilsvarende rundt 163 millioner kroner.

En klar overvekt av analytikerne mener altså at TGS-kursen skal opp. 

– Vi har en kjøpsanbefaling på TGS   med kursmål 210. Hovedgrunnen til at vi har aksjen på kjøp, er at vi tror den rekordsterke kontantstrømmen som oljeselskapene opplever for tiden etter hvert vil gjøre at de vil øke leteaktiviteten, sier analytiker Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets til Kapital. 

Han peker på at leteaktiviteten har vært lav siden oljeprisen knakk i slutten av 2014. Ukraina-konflikten har dessuten gitt betydelig større oppmerksomhet rundt energisikkerhet. Det grønne skiftet er på vei, men det vil ifølge SpareBank 1 Markets-analytikeren ta lang tid å erstatte det vi i dag bruker av olje og gass med grønn energi.  

Vi har en kjøpsanbefaling på TGS med kursmål 210. Hovedgrunnen til at vi har aksjen på kjøp, er at vi tror den rekordsterke kontantstrømmen som oljeselskapene opplever for tiden etter hvert vil gjøre at de vil øke leteaktiviteten.
Christopher Møllerløkken, SpareBank 1 Markets

– Oppsummert kan man slå fast at kundene til TGS   har aldri tjent mer penger. Oljeprisen er høy og er ventet å forbli høy også fremover. Flere land ser at de ikke kan ta for gitt å få den energien de tidligere fikk. Det tar tid å bygge sol- og vindparker. Summen av det skaper et meget positivt markedsbilde for selskap som TGS  

Møllerløkken trekker også frem at det tidligere i sommer ble kjent at klimakompromisset som demokratene ble enig om i USA innebærer at årlige runder for olje- og gasslisenser gjeninnføres. 

– Forrige lisensrunde i Mexicogulfen var i november 2021, men den ble senere satt på hold. Selv om det har vært lav interesse for amerikanske lisensrunder siden 2014, tok interessen seg betydelig opp i fjorårets runde, og for TGS   sitt multiklientbibliotek i Mexicogulfen er det selvfølgelig mye bedre at det er årlige runder enn at det er ingen.   

Også Carnegie har TGS   på sine kjøpsanbefalingslister og opererer nå med et kursmål på 200. TGS-ledelsen tror selv at oljeselskapenes nye budsjetter i oktober og november kan utløse en ny investeringsbølge opp mot oljeleting. Carnegie er også optimistiske og forventer at seismikkmarkedet kan ta av i 2023.

– Vi fortsetter å tro at oljeselskaper etter hvert vil øke lete- og produksjonsinvesteringer betydelig for å møte den økende etterspørselen etter pålitelig energi og dra nytte av den høye oljeprisen. Dette bør øke etterspørselen etter seismikkdata og TGS   sitt salg betydelig, skrev meglerhuset i kjølvannet av selskapets andrekvartalsapport. 

Bidrar til konsolidering 

I sommer har selskapet gjennomført fire større transaksjoner. I slutten av juni ble det klart at man hadde lagt inn et bud på 2,3 milliarder kroner på et annet seismikkselskap på Oslo Børs, nemlig MagseisMseis. Senere har de vunnet en auksjon for hele multiklientdatabiblioteket til konkursrammede ION Geophysical, samt kjøpt opp teknologiselskapet Prediktor, et selskap som tilbyr ymse programvare opp mot fornybar- og energisektoren. I sommer har TGS   også sikret seg en ti prosents eierandel i Nash Renewables, et tysk oppstartsselskap med fokus på vindenergi. 

De strategiske initiativene favner altså bredt, og sikrer ikke bare selskapet tilførsel på ny kompetanse innenfor andre energisektorer enn den tradisjonelle olje- og gassektoren. Initiativene, som oppkjøpet av MagseisMseis og som støttes av selskapets sterke finanser, er et grep som bidrar til økt konsolidering innenfor seismikkmarkedet som sådan, igjen støttende for en strammere tilbudsside – og som sikrer aktører som TGS   større prisingsmakt fremover, det i en tid med stigende etterspørsel. I sum borger dette for at selskapet genererer kraftfulle marginer og heftige kontantstrømmer i årene som kommer. 

Hylles fra flere hold

Vi er ikke alene om å like TGS   , som etter den friske kursoppgangen siden årsskiftet nå har en markedsverdi på nær 17 milliarder kroner. Tidligere i vår hadde analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier en gjestekommentar i Kapital der hovedbudskapet var at prisene på olje, gass og strøm kommer til å være mye høyere de neste fem til ti årene enn de har vært de siste fem til ti årene, at investeringer i energi kommer til å øke kraftig og at det å investere i olje- og gasselskaper går fra å være såkalte uansvarlige investeringer til å bli ansvarlige. 

– Vi i ABG Sundal Collier spår derfor en såkalt supersyklus, definert som en lengre periode med sterk etterspørselsvekst, for i bunn og grunn alle segmenter innen olje og gass, samt innen fornybarsektoren. Vi råder derfor investorene til å posisjonere seg i henhold til dette fremtidsscenarioet, og noen eksempler på aksjer vi liker i så henseende, er TGS   , skrev Olaisen. 

Hyggelig samvær: Meglerhuset Pareto Securities, med toppsjef Christian Jomaas i spissen (i midten av bildet), avholder 14.–15. september sin årlige energikonferanse. Der blir nok et av hovedbudskapene at oljeservicesektoren, støttet av den høye oljeprisen, går en solid tid i møte. Foto: Iván Kverme

Også Espen Furnes, investeringsdirektør i Vertu Kapitalforvaltning, hadde tidligere i vår en gjestekommentar i Kapital med et tilsvarende budskap. 

– Energiprisene vil holde seg høye i overskuelig fremtid. Vi kommer til å se et etterspørselshopp etter letetjenester for olje og gass takket være de høye olje- og gassprisene. Det er bare å ta en titt på nyhetsstrømmen fra de børsnoterte seismikkselskapene for å skjønne at investeringsviljen er i ferd med å gå i taket, påpekte Furnes. 

Til Finansavisen uttalte nylig forvalter Trond Omdal i Pensum Energy at de etter hvert vil investere mer opp mot seismikk og rigg, støttet av deres prognoser om en tiårig supersyklus og med oljepriser helt opp mot 120–130 dollar fatet allerede ved kommende årsslutt.   

Vi vet at det overordnede børsklima er tøffere enn på lenge, når investorer pepres med fortsatt alarmerende inflasjonstall, og der sentralbankene åpenbart er klart på etterslep i sine rentefastsettelser. Likefullt mener vi de underliggende industriutsiktene for TGS   er bunnsolide. Dette gir rammer for sterke og forutsigbare kontantstrømmer, i sin tur også støttende for attraktive dividender i årene som kommer. Dagens TGS-kurs gir derfor investorene en fin kjøpsanledning, der man får en god balanse mellom risiko og avkastningsutsikter, selv hensyntatt et ruglede overordnet børsmarked. For hele offshoreindustrien er i kraftig vekst. Bare i Brasil, eksempelvis, har myndighetene vedtatt planer som innebærer at landet frem til 2025 årlig vil etterspørre ymse offshore servicetjenester for rundt 20 milliarder dollar.