<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oljesektoren forblir børsens sikre havn

Håpet investorene tidligere i vår hadde om en litt mer forsiktig fremferd blant sentralbankene, har raskt dabbet av. Det kommer nå en rekke renteøkninger, så vel her hjemme som internasjonalt, noe som setter børsene under kraftig press. Oljeaksjene vil imidlertid fortsette å stå støtt.

Oljefeber: Vi forventer flere analytikeroppgraderinger i kjølvannet av TGS’ andrekvartalsrapport. Her selskapets konsernsjef, Kristian Johansen. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Sjelden har de makroøkonomiske motbakkene vært større enn det investorene nå opplever. Historisk høye inflasjonstall skaper nær panikk blant verdens sentralbanker, med det resultat at styringsrentene settes kraftig opp. Samtidig er verdens vareforsyningslinjer fortsatt under press. I sum truer ikke dette bare bedriftenes løpende driftsmarginer, for de høyere rentene betyr også at nåverdien av selskapenes neddiskonterte kontantstrømmer blir mindre. 

Fra et fundamentalt perspektiv innebærer redusert nåverdi et automatisk press på aksjekursene, og høyere diskonteringsrenter må analytikerne nå bake inn i sine regneark for første gang på mange år. Dette øker faren for flere selskapsnedgraderinger fremover, og sånn sett også sårbarheten på Oslo Børs. Fremover vil derfor investorene måtte være ytterst forsiktige i sin børsfremferd, og de bør i det minste lese svært nøye hva selskapene selv sier om fremtidig inntjeningspotensial i de kommende kvartalsrapportene. 

Kapital-porteføljen holder imidlertid fortsatt god avstand til det øvrige børsmarkedet, løftet frem av en rekke oljeserviceselskaper som vi tror har betydelig mer å gå på, selv etter årets kurskalas. 

Oljefesten drar seg ytterligere til 

For selv om nåverdien av kontantstrømmene til de oljerelaterte selskapene også kommer under press på grunn av de høyere diskonteringsrentene, utlignes dette med god margin av at kontantstrømmene som skal neddiskonteres eser ut i takt med utsikter til et betydelig høyere aktivitetsnivå kommende år. Den drivende faktoren bak de lyse industrielle fremtidsutsiktene er oljeprisen, som selv i makroturbulensen man nå opplever viser formidabel styrke. 

Dette tas på ingen måte ut av løse luften. Fundamental ubalanse i det globale oljemarkedet, som særlig skyldes forstyrrelser på tilbudssiden, gir rammer for fortsatt sterke oljepriser, pekte blant annet Det internasjonale energibyrået(IEA) på i sin siste månedsrapport. På kort sikt venter ikke byrået nye, store prisoppganger. Men når sanksjonene mot Russlands oljeeksport etter hvert trer i kraft for fullt, samtidig som den kinesiske oljeetterspørselen tar seg opp etter måneder med coronanedstengning, vil oljemarkedet i 2023 sannsynligvis bli ganske så stramt, heter det i IEA-rapporten. 

Byrået er ikke alene om å spå et strukket globalt oljemarked. Et klart flertall av de amerikanske investeringsbankene, som Goldman Sachs og Morgan Stanley, forventer solide oljepriser fremover, i likhet med et klart flertall av de norske meglerforetakene. Og OPEC selv? Der råder også prisoptimismen. I 2023 forventes endog en kraftig økning i den globale oljeetterspørselen, og det i en situasjon der de amerikanske oljelagrene er lave. Rammene er derfor gitt, tror vi, for at energiaksjene vil klare seg relativt godt på Oslo Børs, selv i en tid med klart høyere diskonteringsrenter. 

Beholder suksessmiksen 

Det overordnede børsbildet vil fortsatt være preget av høye inflasjonstall, stigende resesjonsfrykt kombinert med nye renteøkninger. En rekke banker og meglerhus tegner et rimelig mørkt fremtidsscenario, som Danske Bank. Ifølge Finansavisen er banken sikker på at USA går inn i resesjon i løpet av første halvår 2023, og spår at den amerikanske sentralbanken må heve styringsrenten langt mer enn hva den så for seg tidligere i år. Børssikten er med andre ord mildt sagt ullen, men vi har fortsatt klokkertro på aksjemiksen vi har satt opp og beholder derfor den tunge oljeservicevektingen. Med andre ord blir det ingen justeringer av Kapital-porteføljen opp mot de kommende sommerukene, og vi beholder således både Borr Drilling   , TGS   , Kahoot!Kahot, Norske Skog   og Subsea 7   .