<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kapital-porteføljen: Oslo Børs - stadig høyere risikotoleranse

Rekken av salgsargumenter begynner å bli lang for investorene på Oslo Børs. Inflasjonstakten både globalt og her hjemme er fortsatt er ubehagelig høy med utsikter til nye renteøkninger. Likefullt står børsen fjellstøtt, og vitner om at risikoakseptgraden blant investorene så langt i år er overraskende høy.        

Søker risiko: På Oslo Børs tikker kursene jevnt og trutt oppover, og illustrerer godt investorenes stigende risikovillighet tross de mange svake makrodataene. Tendensen tror vi fortsetter. Foto: Erik Johansen/NTB

For prisveksten i januar, regnet på årsbasis, var ganske så dramatisk lesning. Inflasjonen ligger nå på hele syv prosent, langt over forhåndsanslagene. Verre er det at kjerneinflasjonen endte på rekordhøye 6,4 prosent. Bakgrunnsdataene tyder på at pristrykket har sitt utspring fra flere kilder, bredt fordelt i økonomien, og illustrerer godt hvor krevende det er for Norges Bank å få bukt med inflasjonen akkurat nå.

Sentralbanken vil garantert øke styringsrenten i mars, men med det underliggende prispresset norsk økonomi nå opplever, taler mye for en ny renteøkning også til sommeren. Den underliggende inflasjonen i USA øker også markant. Men selv om rentene skal videre opp, noe som i sin tur betyr at nåverdien av børsselskapenes fremtidige kontantstrømmer og utbytter blir mindre i dag, vies ikke dette fundamentale forholdet særlig oppmerksomhet blant investorene. 

For når Oslo Børs kan skilte med en oppgang så langt i år på litt over fire prosent, må tolkningen bli at investorene har bred tillit til at inntjeningsestimatene heller kommer opp enn ned i annet halvår og til neste år, kombinert med en bedring av makrotallene. Dette gir direkte føringer for valg av selskaper i Kapital-porteføljen, da med tanke på at risikotoleranseevnen er såpass sterk som den nå er på Oslo Børs.

Borr-partyet holder koken

Oljevektingen har også i 2023 gitt god drahjelp for porteføljen, som så langt i år ligger klart bedre an enn Hovedindeksen. Og ytterligere drahjelp vil oljeaksjene gi oss, forventer vi, støttet av den høye oljeprisen sammen med stadig flere optimistiske analytikere – og altså investorer som fortsatt søker seg inn mot høybetaaksjer. Etter en kursopptur på godt over 200 prosent siste tolv måneder, har Borr Drilling   i dag en markedsverdi på litt over 16 milliarder kroner. Men dette er for lavt, mener man hos Arctic Securities, som nylig oppjusterte aksjen til 90 kroner, vel 30 prosent over dagens kursnivåer. Og skal man tro på selskapsgründer Tor Olav Trøims tidligere formaninger, skal aksjonærene tilgodesees med klekkelige utbytter når inntjeningen setter seg, slik den nå til gagns gjør. Rammene for videre Borr Drilling-oppganger synes derfor å ligge i kortene, også støttet av prognoser som fra IEA, Det internasjonale energibyrået, som nylig oppjusterte sine oljeetterspørselsprognoser for 2023. Vi velger å opprettholde oljevektingen og beholder således både Subsea 7   , TGS   og altså Borr Drilling   i Kapital-porteføljen.

Norsk Skog – massiv underprising  

– Vi opererer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 110 kroner for Norske Skog   . Vi er positive til selskapet, da vi fortsetter å se redusert papirproduksjon i Vest-Europa drevet av videre kapasitetsnedstengninger samt energiprisdrevne reduserte produksjonsnivåer, uttalte Ole-Petter Sjøvold, analytiker i SpareBank 1 Markets, i vår forrige Kapital-utgave. Uttalelsen kom i forbindelse med vår kjøpsanbefaling på Norske Skog   , som på Oslo Børs har hatt et par traurige uker etter at det britiske hedgefondet Oceanwood solgte seg mer eller mindre helt ut av selskapet. Gode inntjeningsutsikter, høye utbytter og en bærekraftig balanse mener vi gir gode rammer for nye kursløft i Norske Skog-aksjen. Og rekken av positive analytikere er lang – ABG Sundal Collier hevet nylig kursmålet fra 110 til 120, mens DNB Markets tror kursen har potensial opp mot 115, nesten 60 prosent over dagens nivåer. Også Pareto Securities har klokkertro på Norske Skog   , og selskapet er i dag meglerhusets toppvalg innenfor industrisektoren på Oslo Børs. 

Vi gjør heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen, og beholder nevnte oljeaksjer samt Norske Skog   og Kahoot!Kahot.