<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kreditorer fikk arrest i toppsjefens bolig

Kort tid etter en korrupsjonsdom i 2008 overførte mannen til Norce-sjef Kristin Wallevik deres felles formue til henne. Nå har Agder tingrett slått fast at ektepakten mellom dem er proforma, og gitt en gruppe kreditorer medhold i at det kan tas arrest i parets bolig.

Involvert i søksmål: Kreditorer har fått arrest i boligen til konsernsjef Kristin Wallevik i Norce, for krav som i utgangspunktet var rettet mot mannen hennes. Foto: Thor Brødreskift/Norce

Wallevik er datter av en tidligere ordfører i Kristiansand og selv Høyre-politiker med plass i bystyret og organisasjonsutvalget i Kristiansand kommune. Hun er utdannet siviløkonom med doktorgrad fra Copenhagen Business School, har tidligere vært administrerende direktør i Agderforskning og dekan ved Handelshøyskolen i Agder, innehar flere styreverv og gikk i fjor helt til topps i det offentlig eide forskningsinstituttet Norce. 

Som konsernsjef i Norce, en sammenslåing av blant annet Universitetsforskning i Bergen, Norut, Christian Michelsens Research, Agderforskning m.fl. stiftet i 2017, har Wallevik ansvar for rundt 800 ansatte og en årsomsetning på nærmere en milliard kroner. Selskapet hun leder lever av troverdighet og tillit, men de siste årene har vært preget av uro i organisasjonen. Og nå kan det være duket for mer turbulens.

Tidligere i år fikk nemlig en gruppe kreditorer arrest blant annet i halvparten av Walleviks bolig. Grunnboken viser at tre kreditorer har sikkerhet for krav på over 8,1 millioner kroner i forbindelse med et søksmål. Wallevik utfordret dette i Agder tingrett i sommer, men fikk ikke medhold.

“Denne side er uenig i tingrettens vurdering. Aktuelle eiendommer tilhører Walleviks særeie. Tingrettens kjennelse er derfor anket til Agder lagmannsrett,” skriver Walleviks advokat, Kai Knudsen i Wigemyr & Co, i en kommentar til Kapital.

Dubai-svindel

Bakgrunnen for arresten er krav som opprinnelig var rettet mot Walleviks mann, den korrupsjonsdømte tidligere Agder Energi-sjefen Morten Hansen. Kapital har tidligere omtalt at en rekke investorer i inn- og utland føler seg lurt av Hansen, blant annet i forbindelse med feilslåtte eiendomsprosjekter og ulike satsinger på solenergi. 

Svindelanklager: En gruppe kreditorer har anlagt sak mot forretningsmannen Morten Hansen. Foto: Facebook

De senere årene har han vært involvert i det som skal være en omfattende svindel av sørlandsselskapet Norsk Hummer og dets aksjonærer, som ble lovet enorme summer fra Dubai – penger som aldri dukket opp som avtalt. Hansen er tidligere daglig leder i hummerselskapet, og fungerte som bindeledd mellom de norske aksjonærene og den potensielle investoren. 

“Saksøkte har opptrådt på vegne av saksøkerne, herunder som deres fullmektig, og til dels også underskrevet dokumenter på deres vegne. Han har oppfordret dem til å yte ytterligere lån, stadig med forsikring om at det ville medføre tilbakebetaling av tidligere lån. Ingen tilbakebetaling har funnet sted”, heter det i en kjennelse.

Overførte boligen vederlagsfritt

Når kreditorene har forsøkt å kreve tilbake penger fra Hansen, har en ektepakt skapt problemer for dem. Denne ble inngått kort tid etter at Hansen i 2008 ble dømt til 90 dagers fengsel for korrupsjon. Han overførte da blant annet sin halvpart av familieboligen, som befinner seg noe øst for Kristiansand sentrum, vederlagsfritt til Wallevik.

– En henvendelse til namsmannen i Norge var resultatløs, da alle verdiene til Hansen var overført til hans kone, fortalte advokat Patrick Lundevall Unger, som representerte en tysk kreditor, til Kapital for noen år siden.

Flere långivere skal ha henvendt seg direkte til Wallevik med sine krav, men blitt møtt med en kald skulder. Da Kapital konfronterte Hansen med dette, avviste han å ha forsøkt å unndra verdier. “Dette har ingen rot i virkeligheten. Vi gjennomførte tinglyst ektepakt for elleve år siden, altså mange år før låneopptak fant sted,” skrev Hansen da i en epost.

Arrest: En gruppe kreditorer har fått sikkerhet for sitt pengekrav i denne boligen i Kristiansand, som ifølge Agder tingrett eies av Kristin Wallevik og Morten Hansen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Tømmer seg for verdier

Nå har imidlertid Agder tingrett konkludert i ekteparets disfavør. Kreditorene gikk tidligere i år til retten og ba om arrest i innestående på bankkonti og i boliger – deriblant boligen som Hansen overførte sin halvdel av til Wallevik. 

“Formuesordningen mellom Hansen og Wallevik bærer preg av at alle verdier av betydning vederlagsfritt plasseres hos Wallevik, mens Hansen er oppført med beskjeden inntekt og høy gjeld. Det er med andre ord tale om at Hansen systematisk tømmer seg for verdier,” anførte advokat Peter Hallsteinsen i advokatfirmaet CMS Kluge, som representerer kreditorene.

Formuesordningen mellom Hansen og Wallevik bærer preg av at alle verdier av betydning vederlagsfritt plasseres hos Wallevik, mens Hansen er oppført med beskjeden inntekt og høy gjeld. Det er med andre ord tale om at Hansen systematisk tømmer seg for verdier.
Advokat Peter Hallsteinsen

I retten fremkom det også at en rekke dokumenter Hansen har forelagt kreditorene, bankgarantier og lignende, som tidligere er omtalt i Kapital, nå er bekreftet å være falske.

Tingretten tok ikke stilling til alle påstandene i saken, men skriver blant annet at Hansen burde ha skjønt at kreditorene kom til å tape penger som følge av sine handlinger. Den fant dermed at kravet var sannsynliggjort. Videre mente retten at Hansen sannsynligvis er den reelle eieren av halvparten av familiehjemmet, og landet derfor på at det kunne tas arrest i dette. Det ble blant annet vist til at Hansen har brukt boligen som sikkerhet for å ta opp nye lån.

“De forbindelseslinjer som denne saken har til Dubai, gir også grunn til å frykte at inndrivelsen av kravet må finne sted i utlandet. Endelig vises det til at han har fått flere betalingsanmerkninger de siste årene og at det er åpnet konkurs i flere av hans selskaper,” heter det i kjennelsen.

Ektepakt satt til side

Etter at Hansen hadde vært igjennom to runder i tingretten, forsøkte også Wallevik å påklage arresten. Hennes advokat argumenterte da med at kravene er rettet mot Morten Hansen, og ikke henne. Kreditorene kunne dermed bare ta beslag i formuesgoder som tilhørte Hansen på beslagstidspunktet, ble det anført.

Wallevik fikk imidlertid ikke rettens medhold. I den siste kjennelsen, som er datert 19. august i år, vises det til at Hansen i 2015 pantsatte eiendommen, med Walleviks godkjennelse, og forsøkte å gjøre det igjen i 2019. Han skal i den forbindelse ha omtalt familieeiendommen som “vår eiendom”, og opplyst at “vi har god dekning”. 

“Dette innebærer, slik retten ser det, at disposisjonene som har kommet til uttrykk i ektepakt av 2008 ikke er ment som formuesoverføring med tilstrekkelig grad av realitet. Etter rettens vurdering må derfor ektepakten av 2008 settes til side som proforma,” heter det i kjennelsen, hvor det legges til grunn at Hansen skal ansees som reell eier av halvparten av de overdratte verdiene.

Etter rettens vurdering må ektepakten av 2008 settes til side som proforma.
Kjennelse fra Agder tingrett

Har tillit

Kapital har i anledning denne saken forsøkt å innhente en kommentar fra Kristin Wallevik selv. Hun henviser til advokat Kai Knudsen, som har gitt beskjed om at alle henvendelser til klienten skal gå gjennom ham. Knudsen ønsker ikke å kommentere kravene mot Morten Hansen, og er lite snakkesalig på spørsmål om den pågående prosessen på noen måte kan skade tilliten til selskapet Wallevik leder.

Godt fornøyd: Styreleder Robert Bjerknes i Norce kan ikke se at saken angår selskapet, og sier seg godt fornøyd med jobben som legges ned av konsernsjefen. Foto: Eivind Senneset/UIB

– Vårt firma representerer Wallevik, spørsmål vedrørende arbeidsgivers tillit må rettes til selskapet ved dets styreleder, skriver advokaten i en epost.

Styreleder i Norce, viserektor og professor Robert Bjerknes ved Universitetet i Bergen, har sendt Kapital følgende uttalelse:

“Jeg er orientert av Kristin Wallevik om sakskomplekset du viste til, og som hun også har fått forespørsel om fra deg, og jeg kan ikke se at dette angår Norce. Jeg er svært godt fornøyd med den jobben Wallevik gjør i Norce, og hun har min fulle tillit. Utover dette har jeg ingen kommentar.”

Avviser krav

Advokat Robert Dyrnes Hovland i Sørlandsadvokatene har sendt Kapital en kommentar på vegne av Morten Hansen. Her står det at hans klient har tatt til motmæle mot stevningen og ser frem til å få belyst saken i retten.

“Hansen har ikke opptrådt på noen måte som kan medføre erstatningsansvar, og han avviser ethvert krav som er fremsatt i saken”, skriver Dyrnes.

“Når det gjelder ektepakt mellom Hansen og hans kone så ble denne inngått i 2008, i tid lenge forut for starttidspunktet i saken som er anlagt for Agder tingrett. Ektepaktens gyldigheten er til behandling ved Agder lagmannsrett og Hansen ser frem til lagmannsrettens behandling av denne. Av hensyn til saken og at det ikke er anledning til å prosedere denne for media, avstår jeg fra ytterligere bemerkninger.”

Advokat Peter Hallsteinsen i CMS Kluge, som representerer kreditorene, er heller ikke veldig interessert i å diskutere sakens detaljer når Kapital slår på tråden.

– Vi ønsker ikke å prosedere saken i mediene, og har på det nåværende tidspunktet ingen kommentar, sier han.