<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Alvorlige brudd på revisors plikter

Da BDO konkluderte med at klientens planlagte kapitalforhøyelse var lovstridig, gikk selskapet til konkurrenten. Nå får både klienten og den nye revisoren, Deloitte, kritikk av Finanstilsynet.

Får kritikk: Finanstilsynet mener Deloitte, her ved den norske toppsjefen Sjur Gaaseide, har brutt revisorloven på to punkter. Foto: Tore Meek
Næringsliv

For noen få år siden ble det gjort betydelige grep i kulissene i Bademiljø AS, senere VVS Norge, et morselskap som i dag eier datterselskapene Comfort-Kjeden og Bademiljø. Et av disse grepene førte til uenighet med selskapets revisor, som ble avsatt kort tid senere. Striden havnet til slutt på bordet til Finanstilsynet, som nå har konkludert med at det har forekommet brudd på både aksjeloven og revisorloven.

Bakgrunnen for saken er at det i daværende Bademiljø AS i 2016/2017 ble igangsatt en prosess der medlemmene i franchisekjeden forpliktet seg til å inngå nye, femårige “lojalitetskontrakter”. Medlemmene bandt seg med dette til et samarbeid som skulle sikre kjeden bedre innkjøpsvilkår.

Utover de nye kontraktene planla morselskapet en kapitalforhøyelse rettet mot eksisterende aksjonærer. Måten denne skulle bli gjennomført på, var omstridt.

Uenighet

Kapitalforhøyelsen skulle, etter planen, dels bestå av kontantinnskudd og dels såkalt tinginnskudd. Tinginnskudd skiller seg fra vanlige kapitalforhøyelser ved at det nettopp er ting som blir skutt inn, i motsetning til penger. Normalt vil tingene typisk være aktiva som eiendom eller aksjer.

I dette tilfellet ønsket selskapet at de nye kjedekontraktene skulle inngå som den underliggende eiendelen. Det springende punktet er at aksjeloven krever at tingene som inngår i tinginnskudd må kunne balanseføres etter regnskapsloven. Etter BDOs mening var dette ikke tilfellet for kjedekontraktene.

I en rapport fra Finanstilsynet beskrives det hvordan det gjennom sommeren og høsten 2017 ble innhentet flere vurderinger av lovligheten i den planlagte restruktureringen. I dette arbeidet var blant annet et advokatfirma og Deloitte involvert. Disse kom til motsatt konklusjon av BDO.

I siste halvdel av året ble det så klart at Bademiljø AS foretrakk Deloitte som ny revisor. Ifølge Finanstilsynet ble dette først nevnt i oktober, før det deretter ble fremsatt en uformell forespørsel i desember. Deloitte takket ja – til tross for at BDO frarådet dem å ta jobben, med henvisning til det som kunne være en lovstridig transaksjon. Det formelle skiftet fant sted i januar året etter. Senere det samme året var kapitalforhøyelsen i boks, hvilket bidro til et stort løft i balansen til baderomkjeden.

“Shopping”

Det fremgår av aksjeloven at en klient ikke kan avsette revisor før utløpet av tjenestetiden uten saklig grunn, og at uenighet vedrørende regnskapsmessig behandling eller revisjonshandlinger ikke anses som dette. BDO mente den reelle grunnen til at de ble skiftet ut var at de ikke ville akseptere den foreslåtte kapitalforhøyelsen, og rapporterte Deloitte til tilsynet.

Tilsynet påpeker blant annet at revisorskiftet ble gjennomført etter at revisjonen for 2017 var påbegynt og delvis gjennomført, uten samtykke og på en ekstraordinær generalforsamling. Det skriver i rapporten at dette fremstår som brudd på aksjeloven og revisorloven, og at det er egnet til å undergrave tilliten til revisorprofesjonen.

“(...) konklusjonen innebærer at det kan reises spørsmål ved om det foreligger såkalt ‘opinion shopping’, og at revisorskiftet dermed er i strid med revisorinstituttets grunnleggende regler knyttet til prosedyrer ved revisorskifter. Finanstilsynet bemerker at det, basert på den mottatte informasjonen, ikke synes å være andre reelle grunner for revisorskiftet enn revisjonsklientens ønske om å gjennomføre den aktuelle egenkapitaltransaksjonen raskt”.

Det kan reises spørsmål ved om det foreligger såkalt ‘opinion shopping’.
Fra Finanstilsynets rapport

“Alvorlige brudd”

Finanstilsynet peker også på manglende dokumentasjon fra Deloitte, hvilket er lovpålagt ved fraråding fra tidligere revisor.

I sitt tilsvar til tilsynsrapporten skriver Deloitte at de ikke mener BDOs innsigelser var relevante, fordi det var innhentet nye vurderinger av transaksjonen. De argumenterer i en redegjørelse for at BDO hadde kommet til feil slutning i saken. Tilsynet har ikke tatt stilling til de regnskaps- og selskapsrettslige sidene ved kapitalforhøyelsen, men skriver:

“I denne saken har ikke revisjonsklienten eller påtroppende revisor lagt frem dokumentasjon som viser at dette premisset utvilsomt er til stede.”

Tilsynet etterlyser også en vurdering av den aktuelle tredjepartsekspertens objektivitet og kompetanse. Det konkluderes deretter med at Deloitte har handlet i strid med revisorloven, både når det gjelder dokumentasjonskravet og mangelfullt revisjonsbevis knyttet til attestasjon av tinginnskudd.

“Finanstilsynets vurdering er at dette er alvorlige brudd på revisors plikter,” heter det i konklusjonen.

Finanstilsynets vurdering er at dette er alvorlige brudd på revisors plikter.
Fra Finanstilsynets rapport

Viser til taushetsplikten

Deloitte er tilbakeholdne med kommentarer i sakens anledning.

“Som revisorer er vi underlagt lovpålagt taushetsplikt om forhold som berører revisjonskunder. Vi ønsker derfor ikke å kommentere videre,” skriver partner og markeds- og kommunikasjonsdirektør Frode Vik Jensen i Deloitte i en e-post til Kapital.

Daglig leder Thorbjørn Theie i VVS Norge skriver i en SMS at selskapet “ønsker å benytte den/de til enhver tid beste aktører i markedet innen fagområdet kjede og kjededrift som våre samarbeidspartnere”.

Også Deloitte har anført at revisorbyttet var begrunnet i deres kompetanse på kjededrift. Tilsynet mener at det i så fall ville ha vært naturlig å vente med skiftet til ordinær generalforsamling senere på våren.

Theie ønsker ikke å besvare oppfølgingspørsmål utover svaret gjengitt over. Kapital har ikke lykkes med å innhente en kommentar fra selskapets styreleder, Tom Andersen.