<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skylder på Elden

Tidligere Auto-Forum-sjef Geir Bråthen, som ble dømt til fengsel for å ha bedratt Europris-arving Dag Høili, kjemper for å få straffesaken gjenopptatt. Nå hevder han at forsvareren hans i advokatfirmaet Elden var inhabil fordi John Christian Elden var gjest i Høilis bryllup.

Fikk nei igjen: Gjenopptakelseskommisjonen har nok en gang avslått bedrageridømte Geir Bråthens begjæring om å få straffesaken gjenopptatt. Her fra bilforretningen hans i 2011. Foto: Mattis Sandblad/VG/NTB
Næringsliv

I en kort periode var eier og leder Geir Bråthen i Auto-Forum i Drammen tilsynelatende en av landets mest suksessrike bruktbilselgere. Han hadde nærmest halve kjendis-Norge på kundelisten, blant dem rapperne i Madcon, skuespiller Aksel Hennie, fotballspiller John Arne Riise og komiker Tommy Steine. I lokalene til bilforretningen hans sto luksusbiler som Ferrarier, Porscher, Lamborghinier og Koenigsegger linet opp på rekke og rad. Bilene skal ha blitt solgt med tilbakekjøpsavtaler som fremsto som svært gunstige for kjøperne, der de kunne levere tilbake bilene etter en stund og nærmest få hele eller mesteparten av kjøpesummen tilbake.

Tilbakeviser anklager: Gjenopptakelseskommisjonen konkluderte nylig med at vilkårene for gjenåpning av straffesaken mot Bråthen ikke er oppfylt og at det ikke er hold i anklagene mot Elden. – Kommisjonens avgjørelse er åpenbart riktig på dette punkt, sier advokat John Christian Elden. Her fra en annen sak. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Så gikk alt galt. Avtalene viste seg å være for gode til å være sanne. Da flere av kjøperne ønsket å kvitte seg med luksusbilene, var butikken stengt. I april 2013 rapporterte nrk.no at Tommy Steine var en av flere kjendiser som følte seg lurt av luksusbilselgeren . Og at Dag Høili, som investerte i Auto-Forum i 2012, følte seg lurt og hadde politianmeldt forhandleren. I juli samme år ble Auto-Forum slått konkurs. I kjølvannet fulgte et langvarig etterspill som fortsatt er advokatmat.

Ble bedratt: Europris-arving Dag Høili har vist stor interesse for dyre biler og investerte i Auto-Forum i 2012, men ble bedratt ifølge rettskraftig dom. Dette bildet av ham i en Koenigsegg CCXR Edition ble tatt i en annen sammenheng. Foto: Eivind Yggeseth

Gjenopptakelseskommisjonen sier nei igjen

I 2015 ble Geir Bråthen, som tidlig i karrieren var sentral i det straffedømte brødreparet Ole-Petter og Fredrik Lindegaards forretningsvirksomhet, tiltalt for å ha bedratt Høili og for momsunndragelse. I 2016 ble han i Drammen tingrett funnet skyldig etter tiltalen og dømt til tre års ubetinget fengsel og til å betale Skatteetaten over 1,2 millioner kroner i erstatning. I 2017 ble Bråthen nok en gang funnet skyldig i begge punkter i tiltalen i Borgarting lagmannsrett, og ved beslutning fra Høyesteretts ankeutvalg i november samme år ble anken hans nektet fremmet. Men saken stoppet ikke der.

I 2018 begjærte Bråthen, via sin advokat Christian Flemmen Johansen i advokatfirmaet Elden, gjenåpning av straffesaken, men begjæringen ble forkastet. I april i fjor begjærte han  gjenåpning på nytt, denne gang via advokat Johannes Wegner Mæland i Advokatfirmaet Klomsæt, Mæland & Co. Nå har Gjenopptakelseskommisjonen konkludert med at vilkårene for gjenåpning ikke er oppfylt.

“Begjæringen forkastes fordi den åpenbart ikke kan føre frem,” heter det i kommisjonens avgjørelse datert mai i år.

Begjæringen forkastes fordi den åpenbart ikke kan føre frem.
Gjenopptakelseskommisjonen

Skylder på feil ved rettergangen

Av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse fremgår det at begjæringen om gjenåpning for det første er begrunnet med at det foreligger feil ved rettergangen. Dette er knyttet til at Bråthen påberoper seg at hans tidligere forsvarer i advokatfirmaet Elden, Christian Flemmen Johansen, var inhabil fordi John Christian Elden i sin tid var gjest i fornærmede Høilis bryllup. I Bråthens såkalte støtteskriv til kommisjonen brukes det sterke ord. Det hevdes blant annet at “det kan reises spørsmål ved om det er begått straffbare forhold” og at “inhabilitet kan utgjøre grov uforstand i tjenesten”.

Det kan reises spørsmål ved om det er begått straffbare forhold.
Fra domfeltes argumentasjon overfor kommisjonen

John Christian Elden tilbakeviser anklagene og har følgende kommentar til kommisjonens avgjørelse om at begjæring om gjenåpning forkastes.

– Kommisjonens avgjørelse, som jeg ikke har hørt om før, er åpenbart riktig på dette punkt, sier Elden. – Ikke har jeg vært oppnevnt som Bråthens forsvarer, ikke har jeg vært i retten med Bråthen og ikke hadde jeg truffet Høili før jeg hilste på ham i bryllupet der jeg var med min kone, som var invitert av hans tilkommende som hennes advokat – i tid etter Bråthens sak. Inntil da hadde vi bare hatt Høili som motpart i andre sammenhenger. For øvrig kjenner jeg ikke til dommen, så jeg kan ikke uttale meg om den er riktig eller feil. Advokat Johansen arbeider på egen advokatbevilling, og har uansett ingen avledet habilitet fra meg, sier Elden.

Advokat Johansen arbeider på egen advokatbevilling, og har uansett ingen avledet habilitet fra meg.
Advokat John Christian Elden

Christian Flemmen Johansen ønsker ikke å kommentere saken utover å vise til Eldens uttalelser og Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon, som også han slutter seg til.

Anses ikke inhabil: Bråthen påberoper seg at hans tidligere forsvarer i advokatfirmaet Elden, Christian Flemmen Johansen (bildet) var inhabil fordi John Christian Elden i sin tid var gjest i fornærmede Høilis bryllup, men Gjenopptakelseskommisjonen er uenig. Bildet er tatt i en annen sammenheng, da han var tiltaltes forsvarer i Jemtland-saken. Foto: Heiko Junge/NTB

Hevder det foreligger nye bevis

Bakgrunnen for straffesaken mot Bråthen var at Høili ifølge dommen skal ha blitt forledet til å investere 13,3 millioner kroner i Auto-Forum etter å ha blitt forelagt et 2011-regnskap som viste seg å ikke være korrekt. Beløpet ble overført som såkalt tingsinnskudd, ved at Høilis aksjeselskap Limited Supercars & Yachts overførte tre luksusbiler av merket Koenigsegg til en verdi av 16,5 millioner kroner mot en prosentandel av aksjene i Auto-Forum. Sistnevnte overtok samtidig 3,2 millioner i påhvilende gjeld på bilene. Nå bruker Bråthen verdsettelsen av tingsinnskuddet som argument for hvorfor saken må gjenåpnes på grunnlag av inhabilitet.

“Det er vår oppfatning at forsvarer, advokat Elden som advokat Flemmen Johansen, var inhabil og ikke skulle ha gjort tjeneste som forsvarer i saken. Det kan reises spørsmål ved om det er begått straffbare forhold. Inhabiliteten i denne saken oppfattes nå i dag ekstra uheldig når en ved gjennomgang av aktoratets og forsvarets bevisoppgaver, tingretten og lagmannsrettens dom med senere anker, ser at det ikke fremkommer noe som bestrider verdien på tingsinnskuddet”, anfører Bråthens advokat i sitt støtteskriv til Gjenopptakelseskommisjonen.

Det er vår oppfatning at forsvarer, advokat Elden som advokat Flemmen Johansen, var inhabil og ikke skulle ha gjort tjeneste som forsvarer i saken.
Fra domfeltes argumentasjon overfor kommisjonen

Fra Bråthens side tilføyes det at Johansen skal ha stilt spørsmål om verdien på bilene en gang, men at spørsmålet ikke synes å bli fulgt opp i den videre håndtering av saken.

“Verdsettelse av tingsinnskuddet fremstår for oss som et så sentralt punkt at det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke har blitt stilt spørsmål ved det under saken, hverken av forsvarere, aktor eller domstol. Det anføres at dette er en betydelig svakhet ved forsvaret Geir Bråthen fikk. Inhabilitet kan utgjøre grov uforstand i tjenesten,” hevder advokaten overfor kommisjonen på vegne av Bråthen.

Det anføres at dette er en betydelig svakhet ved forsvaret Geir Bråthen fikk. Inhabilitet kan utgjøre grov uforstand i tjenesten.
Fra domfeltes argumentasjon overfor kommisjonen

Begjæringen er for det andre begrunnet med at det skal foreligge nye bevis i saken. Ett av dem knytter seg til nettopp tingsinnskuddets nettoverdi, altså bedrageriets størrelse.

“Det er nå bragt på det rene at det var store kostnader til vedlikehold av bilene frem til bilene kunne selges. Disse kostnadene ble dekket av Autoforum AS/Geir Bråthen. Det er også på det rene at bilene da de ble solgt faktisk ble solgt for en langt lavere verdi,” hevdes det fra domfeltes side, som mener at dette er en ny omstendighet egnet til å føre til en vesentlig lavere straff. I tillegg anføres det fra domfeltes side at en ny vitneforklaring som også ble påberopt ved anke til Høyesterett utgjør et nytt bevis.

– Ikke grunnlag for å betvile beløpet

Påtalemyndigheten har ikke avgitt merknader til begjæringen. Kommisjonen kan på sin side ikke se at det er fremkommet noen nye bevis eller omstendigheter knyttet til bilenes verdi på handlingstidspunktet som gir grunnlag for gjenåpning, hverken av skyldspørsmålet eller straffespørsmålet.

“Etter kommisjonens vurdering er det ikke grunnlag for å betvile beløpet på 13,3 millioner kroner, som er angitt i grunnlaget for tiltalen post I. Beløpet på kr 16,5 millioner kroner var antatt markedsverdi på handlingstiden, og begge partene var enige om dette da de inngikk avtalen på generalforsamlingen 16. mai 2012. Det er dette beløpet, med fradrag av gjeldsforpliktelsen, som domfelte forsettlig skal ha forledet fornærmede til å investere i selskapet Auto-Forum i mai 2012. I denne sammenheng må det antas å være uten betydning om det på et senere tidspunkt, ved realisering av verdiene, skulle vise seg at bilene da hadde fått en lavere verdi,” skriver kommisjonen i sin avgjørelse.

Kommisjonen kan heller ikke se at den nye vitneforklaringen det vises til har avgjørende betydning for gjenåpningsspørsmålet. Kommisjonen mener at den ikke fremstår som troverdig, men at den uansett ikke er egnet til å føre til frifinnelse av domfelte eller til lavere straff.

Sa nei: Gjenopptakelseskommisjonen har nå konkludert med at Bråthens begjæring om gjenåpning av straffesaken forkastes fordi den “åpenbart ikke kan føre frem”. Her ved kommisjonsleder og tidligere Elden-partner Siv Hallgren, som ikke deltok i behandlingen av saken. Foto: Heiko Junge/NTB

– Ingen grunn til å trekke forsvarers uhildethet i tvil

Når det gjelder påstanden om at Bråthens forsvarer var inhabil, bemerker kommisjonen at det er advokat Christian Flemmen Johansen i advokatfirmaet Elden som har opptrådt som forsvarer for domfelte, og som Drammen tingrett oppnevnte som offentlig forsvarer for domfelte. Men den tilføyer at det i enkelte brev fra advokaten som ligger i straffesaksdokumentene, er oppgitt at advokat Elden er “oppdragsansvarlig advokat”. Kommisjonen mener det uansett ikke er noen rimelig og saklig grunn til å trekke den oppnevnte forsvarers uhildethet i tvil.

Etter kommisjonens vurdering er det objektivt sett ingen rimelig og saklig grunn til å trekke den oppnevnte forsvarers uhildethet i tvil.
Gjenopptakelseskommisjonen

“I nærværende sak er den nærmeste forbindelsen mellom advokat Christian Flemmen Johansen og fornærmede Dag Høili, at advokat John Chr. Elden var gjest i bryllupet til fornærmede og følgelig må antas å ha en relasjon til Høili. Selv om advokat Elden er oppgitt å være ‘oppdragsansvarlig advokat’, kan det uansett ikke ses at hans relasjon til Høili er av en slik karakter at advokat Christian Flemmen Johansen anses inhabil etter straffeprosessloven,” skriver kommisjonen i sin avgjørelse, der kommisjonsleder og tidligere Elden-partner Siv Hallgren ikke deltok i behandlingen av saken.

Kommisjonen konkluderer også med at det ikke foreligger noen særlige forhold knyttet til forsvareren eller hans utførelse av forsvareroppdraget som gjør det tvilsomt om dommen er riktig.

– Sto fritt til å velge annen forsvarer

Kommisjonen påpeker at dersom domfelte, på noe som helst tidspunkt, hadde blitt oppmerksom på at advokat Johansen eller advokat Elden hadde en relasjon til fornærmede eller andre aktører i saken som var uheldig, så sto det ham fritt til å velge en annen forsvarer.

“I støtteskrivet fra advokat Mæland heter det at domfelte ‘oppfattet det som særdeles problematisk at hans forsvarer var gjest i fornærmedes bryllup’, og at han tok dette opp med sin forsvarer. Dersom dette skal anses troverdig, er det etter kommisjonens vurdering påfallende at domfelte – til tross for at han fant dette ‘særdeles problematisk’ allerede høsten 2015 – ikke byttet forsvarer før hovedforhandlingen i Drammen tingrett i januar 2016. Heller ikke etter at han ble dømt i tingretten fant han grunn til å bytte forsvarer før ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett i mai 2017. Domfelte benyttet også samme forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen i advokatfirmaet Elden DA, som forsvarer ved ankebehandlingen i Høyesterett,” påpeker kommisjonen, og tilføyer at det også var advokat Johansen som fremsatte begjæring om gjenåpning på vegne av domfelte i februar 2018.

“Kommisjonen tar til etterretning at domfelte, først etter å ha blitt dømt i to instanser i 2016 og 2017, etter anke til Høyesterett i 2017 og etter begjæring om gjenåpning til kommisjonen i 2018, påberoper seg at forsvareren var inhabil. Dette til tross for at han allerede høsten 2015 oppfattet det forholdet som påberopes som grunnlag for inhabilitetsinnsigelsen som ‘særdeles problematisk’.”

Kommisjonen kan heller ikke se at det er noen holdepunkter for at det er begått noe straffbart i anledning saken fra forsvarers side og ser ingen grunn til å utdype det nærmere.

Mer advokatmat? 

Kapitals spørsmål til Bråthen om hvorvidt han slår seg til ro med denne avgjørelsen, eller om han vil kjempe videre for gjenopptagelse en tredje gang, forblir ubesvart. Det samme forblir spørsmålene om hvorvidt han har sonet ferdig straffen, og hva han eventuelt livnærer seg av nå. Bråthen sto oppført med null i skattbar inntekt i 2019 og er i skrivende stund registrert med lønnstrekk og betalingsanmerkninger for til sammen godt over 14 millioner kroner, ifølge data- og analyseselskapet Bisnode.

Den eneste kommentaren Bråthens advokat Johannes Wegner Mæland har til saken er følgende:

– Begjæring om gjenåpning var begrunnet i påstand om 1) feil i rettergangen 2) nye bevis og 3) fordi det er tvilsomt om avgjørelsen er riktig. Når det gjelder feil ved rettergang, var spørsmålet om forsvarer var inhabil. Anførselen om de nye bevisene var knyttet til at vi mener bilene (tingsinnskuddet) var verdsatt for høyt og at den nye forklaringen fra regnskapsfører fortsatt må anses som et nytt bevis. Anførselen om at det var tvilsomt om avgjørelsen var riktig skyldes en kombinasjon av det som er nevnt over samt enkelte andre anførsler, skriver Bråthens advokat Mæland i en epost til Kapital.