<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Staten saksøkes av Q-meieriene

Q-Meieriene saksøker staten ved Landbruks- og matdepartementet etter uenighet om tilbakebetaling av distribusjonsstøtte på i overkant av 10 millioner kroner.

Saksøkes: Q-Meieriene saksøker staten ved Landbruks- og matdepartementet, her representert av landbruksminister Olaug Bollestad, etter uenighet om krav om tilbakebetaling av distribusjonsstøtte. Foto: NTB Scanpix
Jus

– Vi mener kravet er foreldet, med bakgrunn i en treårsfrist, sier Bent Myrdahl, pressekontakt i Q-Meieriene.

Kravet gjelder tilbakebetaling av et distribusjonstilskudd som Q-meieriene mottok fra staten ved Landbruks- og matdepartementet i perioden 2004 til 2016 for distribusjon av smakstilsatte melke- og yoghurtprodukter. Støtten, som falt inn under Prisutjevningsordningen, skal senere ha vist seg å være gitt feilaktig.

Saken skal opp for Oslo tingrett i april.

Prisutjevningsordningen

 

I prisutjevningsordningen ilegges enkelte melkeanvendelser som f.eks. drikkemelk avgift, mens andre melkeanvendelser som f.eks. modnet ost og tørrmelk får tilskudd. Det gis tilskudd til innfrakt av melk fra produsent, distribusjon av melk til Nord-Norge og til skolemelk, samt enkelte tilskudd til meieriselskaper utenom Tine SA. Ordningen er selvfinansierende, avgiftene som ilegges finansierer tilskuddene som betales ut.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Saken til Q-Meieriene har en forhistorie i en sak som gikk for Oslo tingrett i 2017, hvor meieriselskapet Synnøve Finden stevnet staten. Synnøve Finden la i denne saken ned påstand om at forskriftsbestemmelsen som ga hjemmel for dette distribusjonstilskuddet var ugyldig. 

“Selskapet anførte at bestemmelsen var i strid med iverksettelsesforbudet i EØS-avtalen, da det ble gitt tilskudd til produkter som er omfattet av EØS-avtalen uten at prosedyrereglene i regelverket for offentlig støtte var fulgt,” skriver Myrdahl i en epost til Kapital.

Tingretten sendte spørsmålet videre til EFTA-domstolen med anmodning om en rådgivende uttalelse. I uttalelsen fra EFTA-domstolen fra 2016 fremgikk det at distribusjonstilskuddet utgjorde statsstøtte – men bare i den utstrekning det gikk til varer som falt inn under EØS-avtalens virkeområde. 

Det ble dermed konkludert med at støtten skal ha blitt gitt feilaktig for de produktene Q-Meieriene hadde mottatt støtten for. Staten fikk dermed pålegg om å gjøre en korreksjon ved å kreve støtten, på i overkant av 10 millioner kroner, tilbakebetalt av Q-Meieriene. 

Strid om krav er foreldet

I saken som kommer opp i Oslo tingrett i vår mener Q-Meieriene at kravet fra staten om tilbakebetaling er foreldet:

“Q-Meieriene anfører prinsipalt at kravet i sin helhet er foreldet, da den særskilte fristen på ti år som det vises til i forhåndsvarselet ikke kommer til anvendelse i denne saken. Selskapet viser til at relevant rettspraksis fra EU-domstolen slår fast at spørsmålet om foreldelse skal løses etter nasjonal rett,” skriver Myrdahl i en epost til Kapital, og legger til:

“Å anvende en frist på 10 år som ikke gjelder for denne typen saker og som ikke følger av nasjonal rett, ville bryte med grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Dermed er det den alminnelige norske treårsfristen som gjelder, noe som innebærer at kravet i sin helhet er foreldet.”

Å anvende en frist på 10 år som ikke gjelder for denne typen saker og som ikke følger av nasjonal rett, ville bryte med grunnleggende rettssikkerhetsgarantier.
Bent Myrdahl, talsmann for Q-Meieriene

Staten har på sin side følgende kommentar, gitt via sin advokat Simen Hammersvik:

“Staten mener kravet ikke er foreldet. Høyesterett har slått fast at foreldelsesfristen for krav om tilbakeføring av statsstøtte etter støtteloven paragraf 5, først begynner å løpe når det er truffet vedtak om tilbakeføring. I denne saken ble det truffet vedtak om tilbakeføring 1. september 2020, og kravet er derfor ikke foreldet.”