<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Gjør alt for å unngå å betale erstatning

Berge Gerdt Larsen har gått på flere tap i den omfattende rettsmaratonen han har anlagt mot staten, men gir seg ikke. To dommer er anket, og til våren er det duket for en gigantisk erstatningssak.

Gir seg ikke: Berge Gerdt Larsen fortsetter kampen mot staten, som anla og tapte en skattestraffesak mot investoren. Her er hovedpersonen avbildet i forbindelse med generalforsamling i oljeselskapet DNO. Foto: Ivan Kverme
Jus

Tap følger tap for investor Berge Gerdt Larsen i hans kamp mot myndighetene, etter å ha blitt straffeforfulgt og deretter frikjent i 2016. Nå har det falt dom i flere saker tilknyttet dette sakskomplekset.

Larsen fikk ikke medhold i disse sakene og er idømt flere hundre tusen kroner i sakskostnader, men gir seg ikke. Han mener at han er utsatt for overgrep fra staten, som han hevder ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter og gjør alt for å unngå å betale erstatning. Ved å forfølge sakene i rettssystemet håper og tror han at han kan hjelpe andre som er i samme situasjon.

– Morsomt å få anledning til å lage ny rettsforståelse for alle som har saker mot staten. Det vil hjelpe mange, skriver han i en melding til Kapital, og trekker blant annet frem etterspillet etter den såkalte Nav-skandalen som et eksempel.

Morsomt å få anledning til å lage ny rettsforståelse for alle som har saker mot staten.
Berge Gerdt Larsen, investor

– Alvorlig omdømmeskade

De ulike sakene mellom Larsen og staten er alle knyttet til den tidligere straffesaken, som blant annet omhandlet beskatning etter salg av aksjer i oljeselskapet DNO . Nylig tok Borgarting lagmannsrett stilling til fradragsrett for advokatkostnader knyttet til denne. Det springende punktet var om kostnadene var pådratt for å “erverve, vedlikeholde eller sikre en skattepliktig inntekt”, slik skatteloven krever.

Larsen-siden mener at det ikke kan skilles mellom investorens interesse av å bli frifunnet og hans inntektsevne, og at både tidligere rettspraksis og sunt bondevett understøtter dette.

– En fellende dom i straffesaken ville vært helt ødeleggende for Larsens mulighet til å fortsette sitt virke. Straffesaken påførte Larsen og hans selskaper alvorlig omdømmeskade, finansieringsproblemer og problemer med bankforbindelsene. Så det å bli frifunnet var egentlig bare et skritt på veien mot det virkelige målet – å igjen kunne fortsette sitt virke som næringslivsaktør, investor og forretningsutvikler, sier advokat Eirik Øverland i Larsen Oil & Gas.

Staten har holdt det mot Larsen at han ikke forklarte seg i avhør og tingretten, samt dels motarbeidet etterforskningen i rettssystemet. Advokat Øverland sier at Larsens representanter tidlig i prosessen hadde et utstrakt samarbeid med skattemyndighetene, men at tilliten underveis ble brutt grunnet angivelige habilitetskonflikter og lekkasjer hos motparten.

Lagmannsretten mente imidlertid at Larsens handlinger ikke var forenlige med formålet om å sikre fremtidige inntekter, og kom etter en samlet vurdering til at straffesakskostnadene ikke hadde tilstrekkelig nær tilknytning til Larsens inntektsevne.

Foreldet

Utover fradragssaken falt det nylig avgjørelse i en sak mellom staten og Independent Oilfield Rentals, ifølge dommen et Jersey-registrert selskap som var en del av Larsens selskapssfære. Denne ble trukket før hovedforhandlingene skulle i gang.

I tillegg har Oslo tingrett behandlet spørsmålet om erstatning til Kver (tidligere Larsen Oil & Gas). Dette selskapet hadde på et tidspunkt status som mistenkt, var gjenstand for ransaking og beslag, og to av postene i tiltalen mot Larsen var bygget på uttak fra Kver. Partene er uenige om hvorvidt saken er foreldet.

– Straffeforfølgingen mot Kver er bygget på deler av det samme straffegrunnlaget som mot Larsen. Vi legger derfor til grunn at det etter frifinnelsen av Larsen var rimelig for Kver å innstille seg på at det heller ikke kunne være grunnlag for videre straffeforfølging av selskapet. Derfor har vi lagt dette til grunn som startpunktet for foreldelsesfristen, sier Øverland.

Larsen-siden fikk imidlertid heller ikke her rettens gehør. Både fradragssaken og erstatningssaken til Kver er anket.

Gigantisk erstatningskrav

I de tre nevnte sakene krevde Larsen fradrag for kostnader på noe over 30 millioner kroner, samt en samlet erstatning på noe i underkant av 15 millioner og dekning av sine sakskostnader. Isteden ble han idømt sakskostnader på snaut 400.000 kroner.

Dette kan imidlertid vise seg å bli småpenger når Berge Gerdt Larsens personlige erstatningssak skal opp i Oslo tingrett i mars neste år. Advokat Øverland bekrefter at Larsen vil kreve 906 millioner kroner.

– Det er ikke til å unnslå at dette er et betydelig beløp, men det er basert på beregninger som er gjort ut fra straffesakens betydning for Larsens inntektsevne. Det er noen utfordrende størrelser her, men straffesaken var komplisert og hadde ekstraordinær varighet. Den tok i realiteten mesteparten av Larsens tid i hvert fall fra 2008–2009 og frem til den ble avsluttet i 2016. Dette hadde naturligvis betydelig negativ innvirkning på Larsens mulighet til samtidig å skulle drive med inntektsskapende virksomhet, sier han.

Kjenner seg ikke igjen

Advokat David Magnus Myr hos Regjeringsadvokaten bekrefter at Larsen, på ulikt grunnlag, har reist en rekke søksmål mot staten.

“I sakene som så langt er avgjort, er staten blitt frifunnet. Avgjørelsene bygger på veletablerte regler,” skriver han i en e-post til Kapital.

Advokaten kjenner seg ikke igjen i at staten ikke respekterer menneskerettighetene, eller at staten gjør alt for å unngå å betale erstatning.

“Larsen har helt rett i at menneskerettighetene beskytter siktedes rett til å forholde seg taus under straffesaken. Lovgiver har imidlertid vurdert det slik at det er lite rimelig at en siktet som ikke medvirker til etterforskningen, i etterkant skal kunne kreve erstatning for at etterforskningen ble omfattende. Staten ser frem til å fullføre den rettslige behandlingen av disse sakene.”