<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Bonusbråk i retten

Da to ansatte sa opp stillingen sin i Odin Forvaltning sommeren 2020, fikk de likevel ikke utbetalt den bonusen de var tildelt for 2017, 2018 og 2019. Bonusregler for finansbransjen kan låse ansatte til stillingen i flere år.

Representerer de ansatte: Partner og advokat Lill Egeland i Simonsen Vogt Wiig, her sammen med kollega Magnus Nilstad Simonsen. Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Jus

Utstrakt bruk av salg av gjeldsinstrumenter og derivatprodukter med høy risiko førte til at bonusordningene i finansbransjen ble satt under lupen etter finanskrisen.

I etterkant har det kommet en rekke nye lovkrav som setter rammene både for utmålingen av bonusene og for måten de kan utbetales på.

Reglene tar særlig sikte på å forhindre at ansatte opptrer i strid med kundens og finansmarkedets interesser for å oppnå størst mulig bonus.

I mars ble en dom om bonusutbetalinger avsagt i Oslo tingrett. Saken er anket og skal opp i Borgarting lagmannsrett i januar.

Bakgrunn

 
  • I kjølvannet av finanskrisen ble det vedtatt regelverk i EU som satte strenge krav for hvordan bonus utmåles og utbetales for enkelte ansatte i finansbransjen. 
  • Reglene tar særlig sikte på å forhindre at ansatte opptrer i strid med kundens og finansmarkedets interesser for å oppnå størst mulig bonus.
  • For ledende ansatte og forvaltere i verdipapirforetak betyr dette at arbeidsgiver er forpliktet til å gi minst halvparten av opptjent bonus i form av andeler i de samme fondene som arbeidsgiver tilbyr sine kunder.
  • Arbeidsgiver er videre pålagt å utbetale minst 40% av bonusen over en periode på minst tre år. På denne måten reduseres risikoen for at ansatte for eksempel anbefaler kunden å investere i noe som gir den ansatte høy bonus, men som på sikt viser seg å gi tap for kunden.

Her har de to tidligere ansatte i Odin Forvaltning gått til søksmål mot tidligere arbeidsgiver. Krangelen går ut på at de ikke fikk utbetalt tildelte bonuser da de sa opp jobbene sine.

Noen måneder senere var begge med å starte det nye forvaltningsselskapet REQ Capital.

Anker: Tidligere Odin Forvaltning-ansatt Oddbjørn Dybvad. Foto: REQ Capital

Bonuser over tre år

I saken kreves tildelte og opptjente bonuser fra 2017, 2018 og 2019 utbetalt. Martin Henrichsen, som var salgs- og markedsdirektør i Norge og en del av Odins toppledelse, hadde en grunnlønn på 1,92 millioner kroner i 2017 og 2018 og drøyt 2 millioner kroner i 2019. I tillegg ble han tildelt bonuser for 3,65 millioner i 2017, 1,46 millioner kroner 2018 og 1,2 millioner kroner 2019.

Oddbjørn Dybvad, som var seniorforvalter, hadde en grunnlønn på 1,9 millioner kroner i 2018 og 2019 og ble tildelt 2.325.000 kroner i bonus i 2018 og 1.899.000 kroner i 2019.

Halvparten av bonusene ble utbetalt umiddelbart, mens den resterende halvparten ble plassert i et av selskapets fond. Den sistnevnte halvparten skulle utbetales over fastsatte datoer over tre år.

I juni 2020 sa Henrichsen opp stillingen sin, mens Dybvad sa opp sin stilling i august 2020.

Odin Forvaltning vil ikke utbetale de delene av den tildelte bonusen som ikke hadde forfalt da oppsigelsen var et faktum, og har vist til interne retningslinjer som gir selskapet mulighet til å holde tilbake bonuser. 

Ifølge dommen fra tingretten har Odin Forvaltning vært villig til å utbetale bonusene kun dersom det ble inngått en avtale om at de to ikke kunne drive konkurrerende virksomhet. Det har ikke vært aktuelt for Henrichsen og Dybvad.

Anker: Tidligere Odin Forvaltning-ansatt Martin Henrichsen. Foto: REQ Capital

– Opptjent lønn

Henrichsen og Dybvad mener at det må stilles særlige krav til klarhet hvis arbeidsgiver skal ha lov til å holde tilbake variabel lønn som er opptjent. Disse kravene er ikke oppfylt, mener de tidligere arbeidstagerne. Henrichsen og Dybvad mener også at en regel om at arbeidsgiver kan holde tilbake bonus som ble opptjent for mer enn tre år siden bare fordi arbeidstager sier opp, er urimelig og ugyldig.

De ansattes prosessfullmektig, Simonsen Vogt Wiig-partner Lill Christin Egeland, sier til Finansavisen at begge de tidligere ansatte har levet og åndet for Odin Forvaltning, og hadde vært der lenge da de bestemte seg for at de ville etablere egen virksomhet.

– Begge arbeidstagerne mener at selskapets retningslinjer må forstås slik at arbeidsgiver kan holde tilbake variabel lønn hvis regelverket krever at slik variabel lønn skal holdes tilbake – for eksempel fordi arbeidstager har brutt retningslinjer eller påført kunden tap. Men det er ikke situasjonen her. Det eneste arbeidstagerne har gjort, er å slutte i selskapet tre år etter at de opptjente den variable lønnen.

Hun understreker at ingen av dem hadde konkurranseklausuler i ansettelseskontraktene sine. 

– På tross av dette forsøkte Martin Henrichsen å få til en løsning hvor han forpliktet seg til å holde seg unna Odin Forvaltnings kunder og heller ikke rekruttere ansatte. En slik løsning kom de ikke i mål med.

Vektlegger ordning i Odin Forvaltning

Arbeidstagerne ble ikke hørt i Oslo tingrett.

Retten har lagt vekt på ordlyden i tildelingsbrevene og en såkalt godtgjørelesordning som ble fastsatt av styret i Odin Forvaltning. I godtgjørelsesordningen heter det at “ved ansattes fratredelse skal styret gjøre en individuell vurdering av om den utsatte variable godtgjørelsen helt eller delvis skal reduseres”.

Retten viser videre til protokollen fra styremøtet, hvor det ble fattet vedtak om å utbetale tilbakeholdt bonus til Henrichsen og Dybvad mot at de inngikk en avtale om konkurransebegrensningsklausul.

Det fremgikk av protokollen at styret da var kjent med rykter om at Henrichsen og Dybvad var i ferd med å etablere en konkurrerende virksomhet.

“Henrichsen og Dybvad har ikke påvist noe rettsgrunnlag for hvorfor beslutningen om å holde bonusen tilbake skulle være ugyldig. Kravet om utbetaling av bonus kan derfor ikke føre frem,” konkluderes det i dommen.

– Vi er fornøyd med at Oslo tingrett hadde samme oppfatning av saken som oss, og så tar vi til etterretning at motparten har valgt å anke saken, sier Bjørn Edvart Kristiansen, adm. direktør i Odin Forvaltning. 

Henrichsen ble dømt til å betale den tidligere arbeidsgiver 267.500 kroner i saksomkostninger, mens Dybvad ble pålagt å betale 250.000 kroner.