<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hva nå, Kina?

Profittmarginene til kinesiske industribedrifter er under press. Det er langt fra gode nyheter for en råvaresensitiv børs som Oslo Børs. Samtidig biter den amerikanske kjerneinflasjonen seg fast og utfordrer med det de investorer som forventer snarlige rentekutt fra verdens mektigste sentralbank.  

Ingen Kina-boom: Industribedriftene i Kina rapporterer om stadig svakere resultatutvikling. Det er det siste verdensøkonomien trenger i en situasjon med høye inflasjonstall og fortsatt økte renter.    (c) Danflcreativo | Dreamstime.com
Investor

Nye Kina-tall setter klare spørsmålstegn vedrørende kraften i det kinesiske industrioppsvinget. Tall fra landets National Bureau of Statistics, NBS, viser nemlig at etter årets fire første måneder falt den gjennomsnittlige resultatmarginen med rundt 20 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Bak den svake marginutviklingen ligger dels en forholdsvis mild hjemmeetterspørsel, samtidig som en presset verdensøkonomi heller ikke gir bedriftene særlig spreke eksportpriser. De gjennomsnittlige kinesiske produsentprisene er i en klar avtakende trend, og setter dermed press på bedriftenes løpende dekningsbidrag. De nye dataene gir uansett god grunn til å sette spørsmålstegn ved styrken i det kinesiske industricomebacket etter pandemien, og usikkerheten har i neste omgang spilt seg ut også i råvaremarkedene nå i våres, med kraftig nedturer for flere metaller, som kobber, samt en ganske så moderat oljepris. Med dette som bakteppe – sammen med fortsatt brysomme inflasjonstall så vel internasjonalt som her hjemme – ser vi konturene av svak junimåned på Oslo Børs. 

Renten biter, nå 

Alle prisøkningene, sammen med siste års innskjerpende pengepolitikk, setter nå press på norske husholdninger. I april sank detaljomsetningen med 1,2 prosent, regnet i volum, etter et fall på 0,2 prosent måneden før. Norges Bank senket i mars sin prognose for konsumet i førstekvartal, men ventet i stedet en liten økning i andrekvartal. Nå viser tallene tre måneder på rad med synkende detaljomsetning til et nivå godt under nivåene før pandemien. I tillegg faller også varekonsumindeksen kraftig. DNB Markets mener dataene kan være en indikasjon på at høy inflasjon, sammen med en strammere pengepolitikk, har begynt å slå ut i privatkonsumet. 

Dette skulle isolert sett ha trukket rentebanen ned. DNB Markets tror likevel ikke dette vil spille seg ut, da Norges Bank sannsynligvis nå i juni vil se seg nødt til å heve sitt inflasjonsanslag på grunn av den svake kronen, med det resultat at rentebanen totalt sett blir løftet ytterligere – selv i en tid med kraftig press på husholdningenes konsumtilbøyelighet. Handelsbanken Capital Markets er heller ikke optimistisk med hensyn til kjøpekraftsutviklingen, og forventer at konsumet vil falle videre de kommende månedene. Norges Bank avholder sitt neste rentemøte 22. juni, og mye tyder altså på en ytterligere oppjustert rentebane, der en stadig svakere kronekurs nå for alvor støtter opp under de høye norske inflasjonstallene.         

Må få gode andrekvartalstall! 

Hovedindeksen kan ved inngangen til juni skilte med en 2023-oppgang på rundt to og en halv prosent. Dette er langt svakere enn hva europeiske og amerikanske nøkkelindekser kan skilte med, og viser nok også at globale investorer i en situasjon med så stor makrousikkerhet orienterer seg mer inn mot kjente kapitalmarkeder fremfor mer sofistikerte markedsplasser som Oslo Børs. Energiindeksen her hjemme er så langt i år ned med nær ni prosent, og får heller ingen drahjelp av en oljepris som fortsatt ligger paddeflat på midten av 70-streken. Det underliggende oljemarkedet er uansett stramt, IEA spådde i sin mairapport at global oljeetterspørsel vil overgå tilbudet med nesten to millioner fat pr. dag i andre halvår. Samtidig meldte investeringsbanken UBS nylig at oljemarkedet vil være underforsynt med nesten halvannen millioner fat pr. dag i juni. Derfor står vi fortsatt på at offshore service-selskapene har mer å gå på kursmessig – og nylig meldte Statistisk sentralbyrå at oljeselskapene øker sine investeringsprognoser både for 2023 og 2024. Borr Drillings førstekvartalstall viser i det minste at riggselskapene nå håver inn i takt med det klare aktivitetsoppsvinget, der analytikerne har respondert med nye oppjusterte kursmål. 

Vi gjør heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen, og beholder dermed både Subsea 7   , TGS   , Norske Skog   , Kahoot!Kahot og altså Borr DrillingBorr Drilling. Andrekvartalsrapporteringssesongen står dessuten snart for tur, og skulle den svikte i en situasjon med trøblete makrosignaler, blir sommeren tung på Oslo Børs.