<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Amerikanske sjokkrenter på vei

Om ikke inflasjonstallene, både her hjemme og globalt, snart kommer under kontroll, ligger det an til rentenivåer få investorer noensinne har opplevd. En klar plussfaktor er likevel en fortsatt sterk oljepris som gir stødige rammer for hele olje- og oljeservicesektoren.    

Nye rentesjokk forventes: I USA skyter renteforventningene kraftig i været, klart negativt for stemningen på Wall Street – og dermed også for Oslo Børs. Foto: Dreamstime

Inflasjonen synes ikke å komme under kontroll med det første, dessverre. Blant annet viste amerikanske prisdata for august at kjerneinflasjonen ligger på nivåer som på ingen måte kan rettferdiggjøre en mildere istemt sentralbank. Fagøkonomer hadde på forhånd sett for seg en viss avtagende prisvekst, støttet av siste måneders forsiktige fall i energiprisene, men rapporten slo altså brodden av de som håpet på at rentetoppen så smått var innen rekkevidde. Nå ligger det tvert imot an til en raskere renteoppgang og en høyere og utsatt rentetopp, kombinert med økt frykt for en dypere resesjon. 

Pristrykket vitner åpenbart om at en serie bransjer i USA er nær, eller ved, sine respektive kapasitetsgrenser, noe som sender lønningene til værs, i sin tur triggende for de høye inflasjonstallene. Tilsvarende problemer plager også norsk økonomi – lønnvekstanslagene både Statistisk sentralbyrå og Norges Bank opererer med både for inneværende år og i 2023, gjenspeiler utfordringene med en overopphetet økonomi med fare for at inflasjonen ikke blir stagget. Så selv om oljeprisen virker stabiliserende, blir høstens børsbevegelser i stor grad styrt av hva om kommer av løpende inflasjonstall, så vel norske som internasjonale, tror vi.

Borr Drilling-fest i emning  

Et faretruende makroklima til tross, i oljebransjen råder optimismen. Og flere meglerhus tar endelig konsekvensene av de gode industrisignalene og setter til og med noen av børsens til nå utskjelte selskaper på kjøp, herunder Borr Drilling   . Både DNB Markets og Arctic Securities gjenopptar dekning av det Tor Olav Trøim-kontrollerte riggselskapet, og opererer begge med en kjøpsanbefaling. DNB Markets har et kursmål på 50. Meglerhuset ser alt i alt bedre fundamentale forhold i jackup-markedet, er trygge på selskapets evne til å håndtere de kommende gjeldsforpliktelsene, og mener ellers selskapets nylige refinansiering gjør selskapet attraktivt for en større aksjonærbase. 

Arctic Securities ser også konturene av et klart strammere jackup-marked, og peker samtidig på at selskapet vil dra nytte av sin moderne flåte. Kursmålet settes til 61. 

Trøim har overfor Finansavisen tidligere uttalt at de oppløftende markedsutsiktene, kombinert med god kapitaldisiplin og ingen større vekstplaner, i sum bør kunne gi rammer for at eierne kan tilgodesees med dividender, anslagsvis fra og med 2024. 

Borr Drilling   kommer ellers med sin tredjekvartalstapport 30. november, en rapport vi tipper støtter opp under de stadig flere positive analysene.    

Er det håp for Kahoot!?

Så langt i år har e-læringsselskapet KahootKahot vært en klar negativ bidragsyter til Kapital-porteføljen. Kursmessig har selskapet fullstendig sprukket, og har i dag en markedsverdi på beskjedne åtte og en halv milliard kroner, etter et kursfall siden årsskiftet på over 60 prosent. 

Noen umiddelbar kursvending er vanskelig å se, dessverre, all den tid investormidlene nesten kategorisk vris unna såkalte vekstaksjer, forsterket av det nye rentebildet. Men fundamentalt mener stort sett et samlet analytikerkorps at Kahoot-kursen skal betydelig opp. Tidligere i høst hevet blant annet Arctic Securities kursmålet til 45, fra tidligere 40, og gjentok dermed kjøpsanbefalingen. Tallene for andrekvartal var noe bedre enn forventet, peker man på, samtidig som prisingen nå er på den konservative siden. Ifølge meglerhuset handles KahootKahot til rundt 27 ganger fri kontantstrøm for inneværende år, og 17 ganger fri kontantstrøm i 2023, noe som gir en rabatt om man måler mot sammenlignbare selskaper.

Kahoot-kursen ligger i ruiner, men vi lener oss mot analytikerstanden og håper på en viss reprising.  Rentesituasjonen er altså svært utfordrende, og i USA forventer markedsaktørene at styringsrenten kommer opp i godt over fire prosent på vårparten. Vi søker derfor ly innenfor oljesektoren, hvilket betyr at Kapital-porteføljen fortsatt består av Subsea 7   , Borr Drilling   , TGS    – samt Norske Skog   og altså KahootKahot.