<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fakturerte dement kvinne millioner over flere år

En eldre dement kvinne har i flere år vært blant advokatfirmaet Hammervoll Pinds mest innbringende klienter. Partner John Magne Hammervoll inngikk klientavtalen med kvinnen en måned etter hun hadde fått diagnosen i 2016. 

Siktet: Navnepartner John Magne Hammervoll i Advokatfirmaet Hammervoll Pind er siktet for grov økonomisk utroskap.  Foto: Hammervoll Pind

I april i år gikk politiet til aksjon mot navnepartner og gründer av Advokatfirmaet Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll. Politiet gjennomførte razzia i både Hammervolls private luksusbolig på Snarøya i Bærum, og i firmaets kontorlokaler i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken i Oslo.

Hammervoll er siktet for grov økonomisk utroskap. Fornærmede er en eldre formuende kvinne som har vært diagnostisert med Alzheimers i flere år. I begynnelsen av juni ble siktelsen utvidet til også å gjelde den kjente megleren og tidligere advokaten Odd Kalsnes.

Politiet anslår at i en periode fra slutten av 2016 til mars i år har Hammervoll og Kalsnes urettmessig fakturert kvinnen for om lag syv millioner kroner for diverse juridisk bistand. Av denne summen står Hammervoll for over fem millioner kroner. Alt fakturaer har gått gjennom systemet til Hammervoll Pind. 

Retten finner det sannsynliggjort at fornærmede ikke har forstått hva hun har inngått av avtaler og hvilke omfattende konsekvenser fullmaktene hun har gitt har medført.
Oslo tingrett

Tok beslag: Politiet foretok i april razzia i Advokatfirmaet Hammervoll Pinds hovedkontor i Oslo i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen

På toppen av ansatteflukt

Siktelsen mot Hammervoll er blitt kjent etter at Kapital i mai kunne avsløre at advokatfirmaet i 2018 og våren 2019 opplevde en flukt av ansatte som etter alle solemerker mangler sidestykke i den norske advokatbransjen. 36 ansatte sluttet i denne perioden, hvorav 32 av de 42 ansatte ved advokatfirmaets hovedkontor i Oslo. Bare de to navnepartnerne, John Hammervoll og Anders Pind og deres nærmeste størrespillere, var igjen av den opprinnelige staben på hovedkontoret.

Flere tidligere ansatte har overfor Kapital beskrevet et svært “giftig” arbeidsmiljø i perioden forut for masseflukten. Påstander om overfakturering, rot med klientkonti, varsel om trakassering og et uvanlig høyt antall klager fra klienter er bare noe av det advokatfirmaet har blitt kritisert for.

På et allmøte på slutten av 2017 fikk de ansatte på hovedkontoret i Oslo fritt lufte sine frustrasjoner. Resultatet ble senere sammenfattet i en rapport av en konsulent som arrangerte møtet. Kapital har tidligere omtalt innholdet i rapporten, og det som kommer frem er oppsiktsvekkende. De mest alvorlige punktene forteller en historie om advokater og fullmektige som føler seg tvunget til å utføre arbeid de ikke er fortrolig med.

  • Advokatene med egen bevilling ønsker ikke å ta saker de opplever som på, eller over den etiske grensen, men opplever at dette ikke blir hensyntatt.
  • Det forekommer innsalg til klienter der fullmektigen/advokaten mener partner overselger og gir klienten helt urealistiske forventninger. De ansatte opplever ikke å bli hørt når de tar dette opp.
  • Advokater ber ansvarlig partner fjerne timer på en sak (siden ansatte ikke får fjerne egne timer), men partner fjerner ikke timene, og klienten belastes det som den ansatte oppfatter som urimelig eller uten forankring i sakens art og omfang.

En konstant inntektskilde

Tidligere ansatte har fortalt Kapital at denne bekymringen blant annet var knyttet til oppdrag for Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann, men også forholdet rundt den fornærmede eldre og demente kvinnen har blitt trukket frem – da som eksempel på noe “spesielt stygt”.

Kapital har fått tilgang på en oversikt over advokatfirmaets mest innbringende klienter og saker siden 2016. Der fremkommer det at den eldre demente kvinnen, fra hun ble kunde i november 2016, har vært en av firmaets mest innbringende klienter.

Allerede i desember 2016, en knapp måned etter at klientforholdet var inngått, hadde hun blitt fakturert for 116.715 kroner. Arbeidet som er gjort er betegnet som “generell juridisk bistand m.v.”. Rett etter årsskiftet ble hun fakturert for ytterligere 189.995 kroner.

I de påfølgende årene fortsetter advokatfirmaet Hammervoll Pind å fakturere den demente kvinnen for store beløp. Advokatfirmaet selv vedgår å ha fakturert henne for minst 5,1 millioner kroner.

Ansatte stilte spørsmål

Det er også to andre momenter som skiller seg ut ved denne klienten.

Det ene er at kundeforholdet vedvarer. Mens de fleste andre kundene avslutter klientforholdet sitt til Hammervoll Pind, er den eldre kvinnen en konstant inntektskilde, måned etter måned. År etter år.

Det andre er at hun er en trofast betaler. Etter det Kapital kjenner til, har hun aldri vært på listene over firmaets debitorer.

Kapitals oversikt dekker ikke lenger enn til medio 2018, men i en nylig kjennelse i Oslo tingrett ble det vist til en intern epost hvor en kontoransatt i firmaet stilte spørsmål ved at kvinnen hadde blitt fakturert for til sammen 1,6 millioner kroner i 2018.

I en skriftlig redegjørelse til Oslo tingrett har advokatfirmaet opplyst at det fra oppdragets start i november 2016, til dets avslutning i april 2020 er utstedt 45 fakturaer, på totalt 5,1 millioner kroner. I tillegg er over to millioner kroner fakturert fra advokat Odd Kalsnes, som ikke har vært ansatt i advokatfirmaet Hammervoll Pind, men som selv har vært en stor kunde der.

Krevde beslaget tilbakeført

I begynnelsen av juni gikk John Hammervoll og advokatfirmaet rettens vei for å prøve å få politibeslaget tilbakeført. Det lyktes de ikke med.

Oslo tingrett avfeide fullstendig Hammervolls begjæring. Dommeren konkluderte slik:

Sett i lys av det omfattende beløp hun er fakturert for på så kort tid, finner retten at det på det nåværende tidspunkt foreligger skjellig grunn til mistanke om at Hammervoll skal ha handlet i strid med fornærmedes interesser, med forsett om å skaffe seg og advokatfirmaet uberettiget vinning.”

John Hammervolls forsvarer, advokat Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden, sa følgende til Kapital etter at kjennelsen var kjent:

– Jeg har vanskelig for å skjønne hvordan dommeren kunne se bort fra legeerklæringene i saken.

I kjennelsen fra Oslo tingrett blir det gitt en begrunnelse for det.

Kan være lurt

Sentralt i saken er spørsmålet om kvinnen var såkalt samtykkekompetent da hun inngikk avtalene med advokat Hammervoll. Kvinnen ble diagnostisert med Alzheimers på Ullevål sykehus allerede i september 2016. Hammervoll inngikk klientavtalen med kvinnen i november 2016. Hammervoll hevder han er ukjent med diagnosen fra Ullevål. 

I ettertid har det derimot blitt gjennomført flere undersøkelser av kvinnen hos en privat lege, som skal ha skrevet flere legeerklæringer på at hun er frisk. Det er disse legeerklæringene Brosveet viser til, og som forsvaret mener legitimerer klientforholdet mellom kvinnen og Hammervoll.

Skjønt, disse erklæringene som ble skrevet, er omstridt. I tingretten ble det ført flere vitner som fortalte om en åpenbar kognitiv svikt hos den eldre kvinnen, men forsvaret førte også vitner som oppfattet henne som en oppegående eldre kvinne. Et avgjørende moment i kjennelsen ser ut til å være politiavhøret av den aktuelle fastlegen som skrev erklæringene. Legen hadde skrevet disse erklæringene på bakgrunn av forskjellige møter med kvinnen. Møtene var korte, opplyste legen. Han anslo varigheten til å ha vært alt fra 15 til 30 minutter. I avhøret gir han dessuten uttrykk for at han ikke var helt innforstått med hva erklæringene skulle brukes til, og han antyder at han kan ha blitt lurt. I kjennelsen står det derfor:

Retten finner at det sannsynliggjort at fornærmede ikke har forstått hva hun har inngått av avtaler og hvilke omfattende konsekvenser fullmaktene hun har gitt har medført.

– Det vi mener, er at hun har vært i en tilstand hvor hun er ute av stand til å ta vare på sine egne interesser, oppsummerer politiadvokat Susie Langsem Bergstrand i Oslo politidistrikt til Kapital.

Åpner for flere beslag

Kjennelsen fra Oslo tingrett, hvis den skulle bli stående, innebærer at politiets nye begjæring om fortsatt ransaking i forbindelse med den utvidede siktelsen som kom i juni, også tas til følge.

– Denne kjennelsen var veldig viktig for den videre etterforskningen. Selv om den ikke er rettskraftig, sier Bergstrand.

Det er allerede en omfattende mengde dokumenter i saken. Retten viste i kjennelsen til at Hammervoll hadde omadressert all kvinnens post til seg, herunder kontoutskrifter. I kjennelsen kommer det frem at fornærmede ikke ser ut til å ha hatt noen oversikt over hva hun faktisk betalte og hvor mye penger som hadde gått ut av hennes konto. I tillegg er det en stor jobb å differensiere mellom de mange forskjellige formene for tjenester Hammervoll har bistått kvinnen med.

– Viktig kjennelse: Politiadvokat Susie Langsem Bergstrand (t.v.) er fornøyd med at tingretten har avvist Hammervolls begjæring. Det kan være aktuelt med nye beslag i saken. Her er hun med advokat Erling O. Lyngtveit i forbindelse med en annen sak. Foto: Morten Holm/ NTBscanpix

I grunnlaget for politiets siktelse står det:

Den juridiske bistanden besto av tjenester av både juridisk og ikke juridisk karakter, herunder bl.a. bistand til oppfølging av legebesøk, hjemmehjelpskoordinator, oppfølging hjelpemiddelsentral, ernæringsproblemer, korrespondanse apotek, hjemkomst pleiehjem, korrespondanse med håndverkere, innkjøp og kontakt med renholdsfirma, kontakt med “ressursgruppen”, bistand kjøp av kunst, påskeplanlegging m.v.

Slakter politiets arbeid

Sentralt for forsvaret er at Hammervoll gjennom hele oppdraget har handlet på instruks fra den eldre kvinnen, og i tillegg har han en fremtidsfullmakt som vil tre i kraft den dagen kvinnen eventuelt skulle miste sin samtykkekompetanse.

Det er mange måter å stille spørsmål på i avhør, og du kan i stor grad påvirke svarene ved måten du stiller spørsmålene på.
Hammervolls forsvarer, advokat Anders Brosveet

– Retten viser her til en legejournal som Hammervoll aldri har sett, og som konkluderer motsatt av alle de erklæringene damens egen fastlege har skrevet ut. Jeg vil poengtere at dette er erklæringer legen har skrevet uten at Hammervoll har hatt noen befatning med det. I tillegg er det også tydelig at alle i omgangskretsen til kvinnen har ment at hun har hatt samtykkekompetansen i perioden siktelsen favner – inkludert vedkommende som først anmeldte saken, og som selv har prøvd å engasjere andre advokater på kvinnens vegne, sier Hammervolls forsvarer, Anders Brosveet.

Brosveet er klar på at Hammervoll handlet i tråd med den eldre kvinnens eksplisitte ønsker:

– Kvinnens rettslige handleevne har medført at Hammervoll ikke har agert på egen hånd, men på vegne av kvinnens vilje. Det er først når slik handleevne ikke lenger foreligger at det glir over i å bli et privat vergemål, og først da fullmektigen kan treffe beslutninger på egen hånd.

– Det kommer frem i kjennelsen at den aktuelle fastlegen mener han kan være lurt. Hvordan forholder dere dere til det?

– Det er mange måter å stille spørsmål på i avhør, og du kan i stor grad påvirke svarene ved måten du stiller spørsmålene på, påpeker Brosveet.

I det store og hele er Brosveet lite imponert over politiets arbeid og juridiske forståelse i denne saken.

– Jeg er overrasket over at retten ikke slår ned på politiets totale mangel på forståelse av privatrettslige regler. Det handler om ting som rettslig handleevne, og når disposisjoner er gyldige eller ugyldige. Avgjørelsen blir selvfølgelig anket.

Kritisk til politiet: Hammervolls forsvarer, Advokat Anders Brosveet i Elden, mener politiet står på vaklende ben rent juridisk i denne saken. Foto: Iván Kverme

Ble tatt opp i arbeidsutvalget

Retten bemerket at utover juridisk bistand, som hva et advokatoppdrag normalt vil være, har oppdraget som Hammervoll har utført for den eldre kvinnen også hatt form av å bistå henne med nær sagt alle deler av hennes liv, av både økonomisk og personlig art. Det blir påpekt spesielt at fornærmede har blitt fakturert etter timespris for advokattjenester, helt frem til dette ble endret i juni 2019.

Klientforholdet ble tatt opp i Hammervoll Pinds arbeidsutvalg for partnere i juni 2019. De ønsket å foreta en særskilt vurdering av saken, nettopp fordi det dreide seg om en eldre klient som hadde brukt betydelige midler på advokattjenester. I kjennelsen fra tingretten refereres det at de var opptatt av at det ikke skulle være grunnlag for kritikk. Arbeidsutvalget landet på følgende:

  • Arbeid som ikke var juridisk, skulle bli honorert etter lavere timesats.
  • Det skulle innhentes en ny legeerklæring.
  • De laget en ny oppdragsbekreftelse.

Den 16. desember 2019 – over tre år etter at hun ved Ullevål universitetssykehus ble diagnostisert med Alzheimers – underskrev den fornærmede kvinnen den nye oppdragsbekreftelsen. Litt over fem måneder senere får kvinnen en ny verge. Hans opplevelse av den fornærmede var da en kvinne med sterk kognitiv svikt.

Kapital har stilt Hammervoll Pind spørsmål om arbeidsutvalget var klar over at det forelå en diagnose på kvinnen fra Ullevål sykehus allerede i 2016, da de behandlet saken, og om det forholdt seg slik at det var blitt utført arbeid som ikke var av juridisk art tidligere, men som hadde blitt fakturert som det.

Hammervoll Pind har ikke svart på Kapitals spørsmål vedrørende dette, men har gitt en kommentar til hele kjennelsen, gjengitt på slutten av denne artikkelen.

Lever et luksusliv: John Hammervoll er en meget formuende mann. I april foretok politiet en razzia i hans luksusvilla på Snarøya. Foto: Kapital

Øvrige toppplasseringer

Ifølge advokatfirmaets interne oversikt har begge de to navnepartnerne i Hammervoll Pind, John Hammervoll og Anders Pind, begge vært blant de største bidragsyterne til pengekassa siden starten i 2016.

Ved siden av den eldre, demente kvinnen er det en annen klient som skiller seg ut på advokatfirmaets kundeliste: grunnlegger av Indigo Finans, Thor Stian Kennedy Normann.

I en lang artikkelserie siden 2017 har Kapital avslørt hvordan Kennedy Normann og Indigo Finans-systemet lokket pensjonister, småsparere og en alvorlig kreftsyk til å investere i overprisede eiendomssyndikater. Mens Indigo-eier Kennedy Normann hentet ut millionutbytter, gikk de eldre investorene på milliontap og måtte se investeringene fordufte da ledelsen i selskapet begjærte oppbud.

I likhet med grunnlegger Kennedy Normann har også advokatfirmaet Hammervoll Pind tjent godt på Indigo Finans-sfæren.

Fra sommeren 2017 har blant annet advokat Anders Pind fakturert store beløp av Kennedy Normann. Det var også i denne perioden at det begynte å renne inn søksmål fra diverse investorer mot Kennedy Normann. I slutten av august samme år er Kennedy Normann fakturert for over en halv million kroner. Han forble kunde hos advokatfirmaet Hammervoll Pind frem til han ble meldt død på Ibiza i august 2018.

I etterkant av meldingen om Normanns død ble den tidligere IT-ansvarlige hos Hammervoll Pind, og nære venn av Anders Pind, Ian Cato Grande Reinartsen, satt inn som styreleder i 21 av de 23 eiendomsselskapene som Kennedy Normann tilrettela.

Som Kapital tidligere har skrevet, fikk advokatfirmaet i etterkant store oppdrag fra disse selskapene, hvorav flere av oppdragene ser ut til å være på bestilling fra IT-sjef Reinartsen.

– Vanvittige fakturaer

I dag har Reinartsen trukket seg, og i flere tilfeller blitt sparket ut, fra styreledervervene sine. Den nye ledelsen i flere av selskapene melder om det de beskriver som “vanvittige fakturaer” fra Hammervoll Pind.

Et talende eksempel er en sluttfaktura som Hammervoll Pind sendte ut til flere selskaper for arbeid de gjorde for å hindre at Reinartsen ble avsatt som styreleder. Dagens styreleder i det tidligere Indigo-selskapet Rigedalen 44, Stein Fønstelien, har tidligere kommentert dette slik:

– Vi har også fått denne splittfakturaen nå, og vi bestrider selvfølgelig den. Rigedalen er et selskap som forvalter én eiendom med én leietager. Inntekten ligger på omlag to millioner kroner. Det er ikke særlig komplisert. Foreløpig oversikt viser at selskapet i fjor betalte om lag 900.000 kroner i forvaltningshonorar til regnskapsbyrået. Selskapet betalte 469.000 kroner til Hammervoll Pind. Dette i tillegg til et ganske stort banklån. I 2020 er avdragene alene pluss renter på over en million kroner i året. I en slik situasjon henger det ikke på greip å bestille juridiske tjenester for en fjerdedel av inntektene, sier Fønstelien.

Fønstelien opplyser videre at oppdraget Hammervoll Pind har utført ser ut til å være hjelp med å avholde generalforsamlinger.

Kapital har snakket med flere selskaper, og de melder alle om at det er gått ut likelydende, og større, beløp til Hammervoll Pind.

Bobestyrer for Kennedy Normanns konkursrammede morselskap Kennedy Holding, advokat Johan Mølbach-Thellefsen i advokatfirmaet Dehn, har det siste året bistått mange av selskapene som Kennedy Normann kontrollerte gjennom Kennedy Holding. I denne rollen har han også sett fakturaer for juridiske tjenester på vegne av disse selskapene. Samlet er det fakturert for millionbeløp i 2018 og 2019.

– Det er vanskelig å forstå at selskapene har hatt behov for så omfattende juridisk bistand, uttalte han til Kapital i mai.

Han trakk da frem en faktura på 70.000 kroner inklusive moms for å holde en to timers generalforsamling og føre protokoll.

– Skulle godkjenne fakturaer

En annen prominent figur på Hammervoll Pinds klientliste de siste årene, som det er verdt å merke seg, er advokat og tidligere såkalte champagnemegler Odd Kalsnes, mest kjent i finanspressen for å stå bak noen av de største private eiendomssalgene i hovedstaden.

Kalsnes har de senere årene vært i søkelyset for å ha drevet eiendomsmegling på kant med loven. Han risikerte yrkesforbud og lang fengselsstraff, men Oslo tingrett frifant ham for de aller fleste tiltalepunktene. Dermed slapp han yrkesforbud etter at han tidligere både ble avskiltet som eiendomsmegler og som advokat.

Sommeren 2017 seilte også han inn på listen over Hammervoll Pinds største klienter. Etter det Kapital erfarer, opparbeidet han seg bare i 2017 en regning på 890.000 kroner.

Nå er han altså siktet sammen med advokat Hammervoll i saken med den eldre, demente kvinnen. Ifølge politiet skal Odd Kalsnes ha fakturert kvinnen for omlag 1,5 millioner kroner.

I siktelsesgrunnlaget står det følgende om Kalsnes' rolle:

“Handlingen lot seg gjennomføre ved at Hammervoll skaffet seg personlig disposisjonsrett til fornærmedes konto, herunder også nettbank [...] Advokatene Hammervoll og Kalsnes arrangerte det videre slik at alle fakturaer som skulle belastes fornærmedes konto måtte godkjennes av Kalsnes [...] Kalsnes medvirket ved å godkjenne fakturaene fra Hammervoll og utstedte også selv flere fakturaer for egne tjenester ... .”

Avviser alle påstander: Den kjente megleren Odd Kalsnes mener han er dratt inn i en sak han overhodet ikke kjenner seg igjen i. Foto: Iván Kverme

– Ble bare dratt inn i saken

Kalsnes selv er fullstendig avvisende til innholdet i siktelsen:

– For å være helt krystallklar: Jeg er dratt inn i en sak som jeg overhodet ikke hører hjemme i. Jeg har aldri godkjent Hammervoll Pinds fakturaer på vegne av fornærmede i saken, og jeg har heller aldri hatt noen fullmakt til å gjøre dette. Mine fakturaer ble alle attestert av min klient. Politiets siktelse er tuftet på ufullstendig etterforskning og fravær av nødvendige avhør, sier Kalsnes i en melding til Kapital.

Jeg har aldri godkjent Hammervoll Pinds fakturaer på vegne av fornærmede i saken.
Odd Kalsnes

I et intervju med Finansavisen etter at siktelsen mot ham ble kjent, fortalte Kalsnes om det han mener kan være konstruerte dokumenter. Ifølge ham ble han nylig forelagt en erklæring fra 2016 av Hammervoll. Erklæringen går på at han hadde fullmakt til å godkjenne fakturaer på vegne av den eldre kvinnen. Denne erklæringen hevder Kalsnes han ikke kjenner til, og han forteller at han har sendt den til svensk politi for skriftanalyse for å få avdekket om den stammer fra 2016 eller om den er konstruert på et senere tidspunkt.

Hva angår Kalsnes’ klientforhold til Hammervoll Pind ønsker han ikke å kommentere dette overfor Kapital.

Levert inn advokatbevillingen

John Magne Hammervoll var frem til 2019 styreleder i Hammervoll Pind. Etter det har han vært styremedlem. I dag har han fratrådt styret, søkt om permisjon fra firmaet og levert inn sin advokatbevilling i påvente av en rettslig avklaring på saken.

– Vi tar saken svært alvorlig, men stiller oss undrende til kjennelsen. Vi har blitt opplyst om at John Hammervoll anker kjennelsen, da han og hans advokat er uenige i domstolens vurderinger. Av hensyn til selskapet har John Hammervoll selv anmodet om permisjon og levert inn sin advokatbevilling inntil saken er rettslig avklart, sier dagens managing partner i Hammervoll Pind, Sindre Aaserød.

Vi tar saken svært alvorlig, men stiller oss undrende til kjennelsen.
Managing partner Sindre Aaserød i Hammervoll Pind

Ser alvorlig på saken: Managing partner Sindre Aaserød i Hammervoll Pind forteller at firmaet ser svært alvorlig på saken, men er undrende til kjennelsen. Foto: Hammervoll Pind

Angående Kapitals henvisning til den eldre kvinnens posisjon på Hammervoll Pinds liste over innbringende klienter, forteller Aaserød at slike målinger ikke alltid fanger opp det korrekte bildet:

– Våre største klienter, målt etter omsetning, er næringsklienter hvor saker registreres i underliggende klientforhold (konsernselskaper), alt etter hvor sakene og kostnadene hører hjemme. Vårt klientsystem samordner ikke nevnte klientforhold til hovedklienten, så det betyr at klienten du omtaler reelt ikke har vært blant HPs største klienter, selv om eventuelle lister Kapital besitter indikerer noe annet.

Anklagene mot John Hammervoll, og i forlengelsen Advokatfirmaet Hammervoll Pind, er svært alvorlige, men det er likevel grunn til å påpeke at han foreløpig bare er siktet i saken. Etterforskningen er fremdeles på et tidlig stadium.