<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Det haster for investorer å ta ESG på alvor

Er ESG (Environment, Social & Governance) en risiko eller mulighet for eiendomsbesittere? Med bare åtte år igjen til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen om utslippskutt på 50 prosent innen 2030 og med kommende virkemidler som SFDR og taksonomi, begynner det å haste for eiendomsbesittere og forvaltere som ennå ikke har tatt ESG på alvor.

Rikard Eriksen, CBRE. Foto: CBRE

Gjestekommentar: Rikard Eriksen i CBRE.

EUs politikere har tatt innover seg at ingen virkemidler har bedre effekt enn finansielle incentiver når det gjelder å drive frem endringer. Det skal altså lønne seg å investere i bærekraftig virksomhet. Det betyr på den andre siden at det skal være mindre lønnsomt å investere i ikke-bærekraftig virksomhet. Politiske og regulatoriske faktorer forsterkes ytterligere av samfunnsmessige forventninger og markedsmessige mekanismer, slik at det vil utgjøre en betydelig risiko å ikke ha kontroll på ESG i egen virksomhet eller investeringer.

Vis handlekraft – dropp grønne festtaler

Med de kommende forordningene fra EU vil den mest merkbare endringen for mange være at det nå vil stilles krav til å dokumentere og tilgjengeliggjøre informasjon om mål og måloppnåelse knyttet til klimapåvirkning, bærekraft og sosialt ansvar. Det vil altså kreves langt mer enn grønne festtaler og symbolske handlinger for å kunne fremstå som en ansvarlig aktør. I tillegg ser vi en rask utvikling i sertifiseringsordninger for bygg og porteføljer hvor nåløyet stadig blir mindre, noe som vil drive frem et stadig tydeligere skille mellom investorer som tar ESG på alvor og de som ikke gjør det.

I tillegg ser vi en er rask utvikling i sertifiseringsordninger for bygg og porteføljer hvor nåløyet stadig blir mindre, noe som vil drive frem et stadig tydeligere skille mellom investorer som tar ESG på alvor og de som ikke gjør det.

Etterlengtet drahjelp

Det kommer også litt etterlengtet drahjelp med sertifiseringsordningene og forordningene fra EU. Det vil bli enklere å finne frem til gode valg og gode løsninger, og det vil bli enklere å definere gode mål. Det vil imidlertid være et absolutt krav og en nødvendighet med kunnskap om og en ærlig fremstilling av faktisk situasjon. I forvaltningssammenheng vil dette være et produkt av et stort antall direkte og indirekte faktorer, som energiforbruk og energiforsyning, kontroll med leverandørkjeder og livsløpsvurderinger. Like viktig som arbeidet i seg selv er det altså å måle og dokumentere troverdig og etterrettelig.

Dagens bygningsmasse vil kreve betydelige investeringer

De byggene vi har i dag er stort sett de samme byggene vi vil ha om 20 år. Det vil kreve betydelige investeringer å heve denne bygningsmassen til et ønsket nivå, men drevet av både risiko og muligheter vil det være fullt mulig å gjøre disse investeringene lønnsomme. Som et eksempel finnes det et foreløpig lite utnyttet mulighetsrom relatert til at virksomhetene som leier og bruker eiendommene, vil møte tilsvarende krav som gårdeierne knyttet til ESG, hvor for eksempel investeringer i fornybar energiproduksjon i et bygg vil være like fordelaktige for både gårdeier og leietager.

For å forsikre oss om at nye rammevilkår fører til muligheter fremfor risiko, må ESG være en selvfølgelighet i alle beslutningsprosesser og i alle dimensjoner i eiendomsforvaltning. Det vil bli lønnsomt å drive ansvarlig og bærekraftig, og det er da vi vil se resultater.

For å forsikre oss om at nye rammevilkår fører til muligheter framfor risiko, må ESG være en selvfølgelighet i alle beslutningsprosesser og i alle dimensjoner i eiendomsforvaltning.